Thông tư 29/2018/TT-BCT sửa đổi một số thông tư về chế độ báo cáo định kỳ

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

Số: 29/2018/TT-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2018

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Thực hiện Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực Công Thương.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2012/TT-BCT ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió
1. Sửa đổi khoản 4 Điều 9 như sau:
“4. Hằng năm, chậm nhất vào ngày 15 tháng 01 và ngày 15 tháng 7, Ủy ban nhân dân các tỉnh có các dự án điện gió phải có báo cáo định kỳ 6 tháng liền trước (theo Mẫu ban hành kèm theo Thông tư này) về hoạt động đăng ký đầu tư và tình hình triển khai thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Công Thương bằng bản giấy hoặc bản mềm thông qua hệ thống thư điện tử tại địa chỉ nlttcucdl@moit.gov.vn để quản lý, theo dõi thực hiện”.
2. Bãi bỏ Khoản 5 Điều 9.
3. Bãi bỏ Điều 15.
4. Bổ sung Mẫu Báo cáo định kỳ về hoạt động đăng ký đầu tư và tình hình triển khai thực hiện dự án như tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 2. Sửa đổi Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện
1. Sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 18 như sau:
“2. Báo cáo định kỳ hằng năm
a) Thời gian báo cáo: Trước ngày 15 tháng 01 của năm tiếp theo”.
2. Sửa đổi điểm c khoản 3 Điều 20 như sau:
“c) Thống kê, theo dõi tai nạn điện, các vi phạm đối với hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn và báo cáo hàng năm tới Bộ Công Thương (qua Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp) trước ngày 01 tháng 02 của năm tiếp theo.”
Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 28/2015/TT-BCT ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN
Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 11 như sau:
“7. Định kỳ hằng tháng, trong tuần đầu tiên của tháng tiếp theo, gửi báo cáo về Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương các hóa đơn thương mại có nội dung khai báo xuất xứ đã phát hành cho hàng hóa xuất khẩu theo quy định tại Thông tư này (theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này) bằng bản mềm thông qua hệ thống thư điện tử tại địa chỉ co@moit.gov.vn hoặc bản điện tử thông qua phần mềm khai báo hóa đơn tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa”.
Điều 4. Bãi bỏ một số quy định tại các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực Công Thương
1. Bãi bỏ điểm d khoản 6 Mục III Thông tư số 03/2008/TT-BCT ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn một số nội dung quy định tại Quyết định số 55/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2007 - 2010, tầm nhìn đến năm 2020 và một số chính sách khuyến khích phát triển.
2. Bãi bỏ Điều 19, khoản 7 Điều 20, khoản 9 Điều 21 và các Phụ lục 2, 3, 5 của Quy chế quản lý kỹ thuật an toàn đối với các máy, thiết bị, hóa chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 136/2004/QĐ-BCN ngày 19 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 14/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương).
3. Bãi bỏ khoản 6 Điều 24 Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện.
4. Bãi bỏ khoản 5 Điều 25 Thông tư số 02/2014/TT-BCT ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các ngành công nghiệp.
5. Bãi bỏ Điều 11 Thông tư số 23/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự lập, thẩm định và phê duyệt Hợp đồng thiết kế, chế tạo trong nước thiết bị phụ nhà máy nhiệt điện.
Điều 5. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 11 năm 2018.
2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Công Thương để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

Phụ lục

MẪU BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ VÀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2018/TT-BCT ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

UBND TỈNH ....
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:………../BC-…….

………, ngày …. tháng ….. năm ……

BÁO CÁO

Hoạt động đăng ký đầu tư và tình hình triển khai thực hiện dự án điện gió trên địa bàn tỉnh ......

Kính gửi: Bộ Công Thương (Cục Điện lực và NLTT)

1. Tình hình đăng ký, tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn Tỉnh

1.1. Các dự án đang triển khai trong quy hoạch phát triển điện lực: Thông tin tổng hợp

1.2. Các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư: Thông tin tổng hợp

1.3. Các dự án đăng ký triển khai: Thông tin tổng hợp

Biểu tổng hợp tình hình đăng ký, triển khai các dự án điện gió (gửi kèm Báo cáo)

2. Tiến độ thực hiện của các dự án điện gió

Tên dự án thứ nhất:

Chủ đầu tư dự án:

Giấy phép đầu tư số ……… ngày.... /……./ ………….

Hợp đồng mua bán điện số …… ngày …...../……../……… với Tổng công ty Điện lực....

Công suất giai đoạn 1:

Công suất giai đoạn 2:

Thời điểm vào vận hành giai đoạn 1:

Thời điểm vào vận hành giai đoạn 2:

Báo cáo tiến độ: (cần được đánh giá và cập nhật theo tình hình triển khai thực tế)

- Lập và phê duyệt dự án đầu tư

- Lập và phê duyệt TKKT/TKBVTC

- Giải phóng mặt bằng

- Đấu thầu xây lắp và mua sắm thiết bị

- Thi công hạ tầng cơ sở

- Nghiệm thu, vận hành

Dự kiến tiến độ các hoạt động chính:

- Công tác đấu thầu, mua sắm thiết bị

- Công tác thi công hạ tầng cơ sở

- Lắp đặt thiết bị

- Nghiệm thu vận hành chạy thử

BIỂU TỔNG HỢP TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ, TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ

TT

Tên dự án/cột đo gió

Vị trí

Chủ đầu tư

Tổng công suất lắp đặt (MW)

Diện tích (ha)

Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)

Đấu nối

Hiện trạng dự án (Vận hành, FS, Pre F/S)

Dự kiến năm vận hành

Tọa độ dự án (ghi rõ hệ tọa độ, múi chiếu, vùng)

Sản lượng điện phát (kWh/năm)

TBA

ĐZ

Vị trí đấu nối

I

Tên dự án

1

Nhà máy điện gió X

Huyện A, tỉnh B

Công ty Y

30

500

1500

1x63 MVA

ĐZ 110kV mạch kép AC240, dài 3,5km

TC110 của TBA 110kV …..

2009

Ví dụ: Hệ tọa độ địa lý

Latitude/Longitude: 9.256261oN; 105.821856oE. hoặc VN2000 múi chiếu 3 hoặc 6 độ, hoặc hệ tọa độ UTM WGS84 vùng 48 hoặc 49: 590272; 1023288.

2

Tổng cộng:

30,00

500,0

II

Cột đo gió

Vị trí

Chủ đầu tư

Độ cao đo (m)

Thời gian đo (từ tháng/năm đến tháng/năm)

Tọa độ cột đo gió (ghi rõ hệ tọa độ, múi chiếu, vùng)

1

Nhà máy điện gió Z

Thôn C, Xã D, huyện E, tỉnh F

Công ty T

Ví dụ đo ở 3 độ cao: 80m; 60m, 40m

10/12/2010

5/12/2012

2

Tổng cộng:

thuộc tính Thông tư 29/2018/TT-BCT

Thông tư 29/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực công thương
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:29/2018/TT-BCTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành:29/08/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Công nghiệp , Thương mại-Quảng cáo
TÓM TẮT VĂN BẢN

Bãi bỏ quy định về trách nhiệm báo cáo các chỉ số hiệu quả năng lượng

Ngày 28/9/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 29/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực công thương.

Theo đó, bãi bỏ quy định về việc trách nhiệm báo cáo các chỉ số hiệu quả năng lượng và mức cải thiện đạt được so với kế hoạch trong báo cáo năng lượng hàng năm của cơ sở sản xuất, quy định tại khoản 5 Điều 25 Thông tư 02/2014/TT-BCT.

Mặt khác, Thông tư còn sửa đổi một số quy định về an toàn điện tại Thông tư 31/2014/TT-BCT như sau:

Việc thống kê, theo dõi tai nạn điện, các vi phạm đối với hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn và báo cáo hàng năm tới Bộ Công Thương (qua Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp) trước ngày 01 tháng 02 của năm tiếp theo.

Ngoài ra, Thông tư còn sửa đổi, bổ sung một số nội dung khác về việc báo cáo định kỳ của thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN, việc báo cáo của các địa phương về dự án điện gió…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 12/11/2018.

Xem chi tiết Thông tư 29/2018/TT-BCT tại đây

tải Thông tư 29/2018/TT-BCT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
 

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

Số: 29/2018/TT-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2018

 

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TRONG LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

 

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Thực hiện Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực Công Thương.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2012/TT-BCT ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió

1. Sửa đổi khoản 4 Điều 9 như sau:

“4. Hằng năm, chậm nhất vào ngày 15 tháng 01 và ngày 15 tháng 7, Ủy ban nhân dân các tỉnh có các dự án điện gió phải có báo cáo định kỳ 6 tháng liền trước (theo Mẫu ban hành kèm theo Thông tư này) về hoạt động đăng ký đầu tư và tình hình triển khai thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Công Thương bằng bản giấy hoặc bản mềm thông qua hệ thống thư điện tử tại địa chỉ nlttcucdl@moit.gov.vn để quản lý, theo dõi thực hiện”.

2. Bãi bỏ Khoản 5 Điều 9.

3. Bãi bỏ Điều 15.

4. Bổ sung Mẫu Báo cáo định kỳ về hoạt động đăng ký đầu tư và tình hình triển khai thực hiện dự án như tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Sửa đổi Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện

1. Sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 18 như sau:

“2. Báo cáo định kỳ hằng năm

a) Thời gian báo cáo: Trước ngày 15 tháng 01 của năm tiếp theo”.

2. Sửa đổi điểm c khoản 3 Điều 20 như sau:

“c) Thống kê, theo dõi tai nạn điện, các vi phạm đối với hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn và báo cáo hàng năm tới Bộ Công Thương (qua Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp) trước ngày 01 tháng 02 của năm tiếp theo.”

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 28/2015/TT-BCT ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN

Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 11 như sau:

7. Định kỳ hằng tháng, trong tuần đầu tiên của tháng tiếp theo, gửi báo cáo về Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương các hóa đơn thương mại có nội dung khai báo xuất xứ đã phát hành cho hàng hóa xuất khẩu theo quy định tại Thông tư này (theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này) bằng bản mềm thông qua hệ thống thư điện tử tại địa chỉ co@moit.gov.vn hoặc bản điện tử thông qua phần mềm khai báo hóa đơn tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa”.

Điều 4. Bãi bỏ một số quy định tại các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực Công Thương

1. Bãi bỏ điểm d khoản 6 Mục III Thông tư số 03/2008/TT-BCT ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn một số nội dung quy định tại Quyết định số 55/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2007 - 2010, tầm nhìn đến năm 2020 và một số chính sách khuyến khích phát triển.

2. Bãi bỏ Điều 19, khoản 7 Điều 20, khoản 9 Điều 21 và các Phụ lục 2, 3, 5 của Quy chế quản lý kỹ thuật an toàn đối với các máy, thiết bị, hóa chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 136/2004/QĐ-BCN ngày 19 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 14/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương).

3. Bãi bỏ khoản 6 Điều 24 Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện.

4. Bãi bỏ khoản 5 Điều 25 Thông tư số 02/2014/TT-BCT ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các ngành công nghiệp.

5. Bãi bỏ Điều 11 Thông tư số 23/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự lập, thẩm định và phê duyệt Hợp đồng thiết kế, chế tạo trong nước thiết bị phụ nhà máy nhiệt điện.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 11 năm 2018.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Công Thương để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

PHỤ LỤC

MẪU BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ VÀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2018/TT-BCT ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

 

UBND TỈNH ....
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:………../BC-…….

………, ngày …. tháng ….. năm ……

 

BÁO CÁO

Hoạt động đăng ký đầu tư và tình hình triển khai thực hiện dự án điện gió trên địa bàn tỉnh ......

 

Kính gửi: Bộ Công Thương (Cục Điện lực và NLTT)

 

1. Tình hình đăng ký, tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn Tỉnh

1.1. Các dự án đang triển khai trong quy hoạch phát triển điện lực: Thông tin tổng hợp

1.2. Các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư: Thông tin tổng hợp

1.3. Các dự án đăng ký triển khai: Thông tin tổng hợp

Biểu tổng hợp tình hình đăng ký, triển khai các dự án điện gió (gửi kèm Báo cáo)

2. Tiến độ thực hiện của các dự án điện gió

Tên dự án thứ nhất:

Chủ đầu tư dự án:

Giấy phép đầu tư số ……… ngày.... /……./ ………….

Hợp đồng mua bán điện số …… ngày …...../……../……… với Tổng công ty Điện lực....

Công suất giai đoạn 1:

Công suất giai đoạn 2:

Thời điểm vào vận hành giai đoạn 1:

Thời điểm vào vận hành giai đoạn 2:

Báo cáo tiến độ: (cần được đánh giá và cập nhật theo tình hình triển khai thực tế)

- Lập và phê duyệt dự án đầu tư

- Lập và phê duyệt TKKT/TKBVTC

- Giải phóng mặt bằng

- Đấu thầu xây lắp và mua sắm thiết bị

- Thi công hạ tầng cơ sở

- Nghiệm thu, vận hành

Dự kiến tiến độ các hoạt động chính:

- Công tác đấu thầu, mua sắm thiết bị

- Công tác thi công hạ tầng cơ sở

- Lắp đặt thiết bị

- Nghiệm thu vận hành chạy thử

 

BIỂU TỔNG HỢP TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ, TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ

 

TT

Tên dự án/cột đo gió

Vị trí

Chủ đầu tư

Tổng công suất lắp đặt (MW)

Diện tích (ha)

Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)

Đấu nối

Hiện trạng dự án (Vận hành, FS, Pre F/S)

Dự kiến năm vận hành

Tọa độ dự án (ghi rõ hệ tọa độ, múi chiếu, vùng)

Sản lượng điện phát (kWh/năm)

TBA

ĐZ

Vị trí đấu nối

 

 

 

 

I

Tên dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhà máy điện gió X

Huyện A, tỉnh B

Công ty Y

30

500

1500

1x63 MVA

ĐZ 110kV mạch kép AC240, dài 3,5km

TC110 của TBA 110kV …..

 

2009

Ví dụ: Hệ tọa độ địa lý

Latitude/Longitude: 9.256261oN; 105.821856oE. hoặc VN2000 múi chiếu 3 hoặc 6 độ, hoặc hệ tọa độ UTM WGS84 vùng 48 hoặc 49: 590272; 1023288.

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

30,00

500,0

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Cột đo gió

Vị trí

Chủ đầu tư

Độ cao đo (m)

Thời gian đo (từ tháng/năm đến tháng/năm)

 

 

 

 

 

Tọa độ cột đo gió (ghi rõ hệ tọa độ, múi chiếu, vùng)

 

1

Nhà máy điện gió Z

Thôn C, Xã D, huyện E, tỉnh F

Công ty T

Ví dụ đo ở 3 độ cao: 80m; 60m, 40m

10/12/2010

5/12/2012

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi