Thông tư 03/2008/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn một số nội dung tại Quyết định số 55/2007/QĐ-TTg ngày 23/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2007 - 2010, tầm nhìn đến năm 2020 và một số chính sách khuyến khích phát triển

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG SỐ 03/2008/TT-BCT NGÀY 14 THÁNG 3 NĂM 2008 

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 55/2007/QĐ-TTG NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP ƯU TIÊN, NGÀNH CÔNG NGHIỆP MŨI NHỌN GIAI ĐOẠN 2007 - 2010, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020 VÀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

          Căn cứ Quyết định số 55/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2007-2010, tầm nhìn đến năm 2020 và một số chính sách khuyến khích phát triển;

          Sau khi thống nhất với Bộ Khoa học và Công nghệ;

         Bộ Công Thương hướng dẫn việc hỗ trợ giới thiệu sản phẩm miễn phí và hỗ trợ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cho các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn việc hỗ trợ giới thiệu sản phẩm miễn phí và hỗ trợ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cho các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn được quy định tại Quyết định số 55/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2007 – 2010, tầm nhìn đến năm 2020 và một số chính sách khuyến khích phát triển.
2. Đối tượng áp dụng
Các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thuộc các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn.
3. Nguyên tắc hỗ trợ
a) Chỉ áp dụng đối với các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 55/2007/QĐ-TTg;
b) Các doanh nghiệp thuộc các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn phải có doanh thu sản xuất công nghiệp của các sản phẩm công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn tối thiểu bằng 50% tổng doanh thu sản xuất công nghiệp của doanh nghiệp.
II. TRÌNH TỰ HỖ TRỢ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM MIỄN PHÍ
CHO DOANH NGHIỆP
1. Hỗ trợ giới thiệu sản phẩm miễn phí trên website của Bộ Công Thương
a) Quyền lợi của doanh nghiệp khi đăng ký giới thiệu sản phẩm trên website của Bộ Công Thương
- Được giới thiệu thương hiệu của doanh nghiệp hoặc hình ảnh của sản phẩm công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn trên website của Bộ Công Thương trong khoảng thời gian tối đa là 01 (một) năm cho 01 (một) lần đăng ký.
Khi hết thời hạn giới thiệu thương hiệu trên Website của Bộ Công Thương, doanh nghiệp có thể đăng ký hàng năm hoặc nhiều lần;
- Được bổ sung và thay đổi hình ảnh sản phẩm đăng ký cùng với các nội dung đi kèm không quá 03 (ba) lần trong thời gian đăng ký giới thiệu trên website của Bộ Công Thương và mỗi lần cách nhau không dưới 30 (ba mươi) ngày;
- Được liên kết website của doanh nghiệp với website của Bộ Công Thương.
b) Hồ sơ đăng ký giới thiệu sản phẩm công nghiệp ưu tiên, mũi nhọn trên website của Bộ Công Thương
- Đơn đăng ký giới thiệu sản phẩm trên website của Bộ Công Thương theo Mẫu - MĐ 1a ban hành kèm theo Thông tư này. Kèm theo đơn là xác nhận của Sở Công Thương địa phương đối với doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn được hưởng hỗ trợ quy định tại khoản 3 Mục I Thông tư này;
- Bản sao công chứng giấy đăng ký kinh doanh;
- Biểu các sản phẩm công nghiệp chủ yếu của doanh nghiệp (số liệu của 3 (ba) năm gần nhất) theo Mẫu biểu sản phẩm;
- Một ảnh 4 x 6 cm của Tổng giám đốc hoặc Giám đốc doanh nghiệp đăng ký;
- Ảnh thương hiệu, sản phẩm công nghiệp ưu tiên, mũi nhọn đăng ký giới thiệu trên website của Bộ, cỡ tối thiểu 9 x 12 cm và tối đa 21 x 30 cm;
- Nếu doanh nghiệp đã được giới thiệu sản phẩm trên website của Bộ mà có nhu cầu thay đổi hoặc bổ sung thông tin thì gửi đơn đề nghị thay đổi, bổ sung thông tin theo Mẫu - MĐ 1b ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Hỗ trợ giới thiệu sản phẩm miễn phí trên website của Sở Công Thương
Việc hỗ trợ giới thiệu sản phẩm miễn phí trên website của Sở Công Thương do Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn thực hiện.
3. Đầu mối tiếp nhận hồ sơ và giải quyết đề nghị của doanh nghiệp
a) Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin - Bộ Công Thương là đầu mối tiếp nhận hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp do Sở Công Thương các tỉnh, thành phố gửi về;
b) Sở Công Thương các tỉnh, thành phố là đầu mối tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị đăng thông tin quảng cáo, giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất hàng công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn trên website của Bộ Công Thương và của Sở Công Thương địa phương.
4. Hỗ trợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm miễn phí tại các hội chợ, triển lãm của quốc gia và của địa phương
a) Mức hỗ trợ
- Mỗi doanh nghiệp tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm được ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền thuê 01 (một) gian hàng tiêu chuẩn 9m2 trong nhà hoặc 01 (một) lô đất trống 36 m2 trong nhà hay 01 (một) lô đất trống 50 m2 ngoài trời với tổng số tiền không quá 30 (ba mươi) triệu đồng;
- Khi tham gia các hội trợ triển lãm xuất khẩu trong nước, các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ 50% chi phí cấu thành gian hàng (kể cả chi phí thuê mặt bằng, dàn dựng, dịch vụ điện nước, vệ sinh, bảo vệ, v.v. ) trên cơ sở giá đấu thầu hoặc lấy giá xây dựng gian hàng của những năm trước làm cơ sở tính toán và 100% chi phí tuyên truyền quảng bá.
- Mỗi doanh nghiệp chỉ được hưởng hỗ trợ 01 (một) lần trong năm từ Quỹ xúc tiến thương mại của Trung ương. Địa phương có thể hỗ trợ thêm từ quỹ của địa phương trong các hội chợ triển lãm tại địa phương hoặc khi doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm vùng hoặc cả nước. Phương thức và mức hỗ trợ do từng địa phương quy định.
b) Nguồn kinh phí
Kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp trưng bày, giới thiệu sản phẩm lấy từ các quỹ do ngân sách nhà nước cấp, bao gồm:
- Quỹ xúc tiến thương mại Trung ương;
- Quỹ xúc tiến thương mại của các địa phương.
c) Thủ tục đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp
Các doanh nghiệp đăng ký tham gia hội chợ triển lãm theo thư mời của các Công ty hội chợ triển lãm. Hồ sơ đăng ký hỗ trợ tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm gồm:
- Đơn đăng ký hỗ trợ tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm theo Mẫu - MĐ 2 ban hành kèm theo Thông tư này. Kèm theo đơn là xác nhận của Sở Công Thương địa phương đối với doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn được hưởng hỗ trợ quy định tại khoản 3 Mục I Thông tư này;
- Dự toán chi phí thuê gian hàng tại hội chợ triển lãm của doanh nghiệp;
- Biểu các sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp theo Mẫu biểu sản phẩm (số liệu của 03 (ba) năm gần nhất).
Hồ sơ của doanh nghiệp được gửi về Quỹ xúc tiến thương mại Trung ương hoặc địa phương.
5. Hỗ trợ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
a) Phương thức hỗ trợ
- Các doanh nghiệp được hỗ trợ thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất được hỗ trợ cho vay với mức lãi suất thấp nhất theo điều lệ của Quỹ phát triển khoa học công nghệ quốc gia;
- Đối với các dự án sản xuất thử nghiệm các sản phẩm công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn không nằm trong kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ của Nhà nước sẽ được hỗ trợ có thu hồi dưới 50% vốn cho các dự án;
- Hỗ trợ không thu hồi không quá 30% kinh phí cho doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn thuộc hướng khoa học và công nghệ ưu tiên của Nhà nước.
b) Nguồn kinh phí
Kinh phí hỗ trợ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và bảo vệ môi trường được trích từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ và Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của các địa phương. Dự toán kinh phí này được lập hằng năm theo các quy định của Luật Ngân sách.
c) Thủ tục đề nghị hỗ trợ
Hàng năm, sau khi có công văn thông báo đăng ký kế hoạch nghiên cứu khoa học công nghệ đăng trên website của Bộ Công Thương, các doanh nghiệp lập hồ sơ đăng ký đề tài nghiên cứu - triển khai gồm:
- Đơn đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo Mẫu - MĐ 3 ban hành kèm theo Thông tư này. Kèm theo đơn là xác nhận của Sở Công Thương địa phương đối với doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn được hưởng hỗ trợ quy định tại khoản 3 Mục I Thông tư này;
- Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;
- Bản sao công chứng đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;
- Biểu các sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp (số liệu của 3 năm gần nhất với thời gian đăng ký hỗ trợ) theo Mẫu biểu sản phẩm.
Hồ sơ gửi về Quỹ phát triển Khoa học và công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc của các địa phương để được xem xét hỗ trợ.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Vụ Kế hoạch - Bộ Công Thương là đầu mối tổng hợp tình hình thực hiện Quyết định số 55/2007/QĐ-TTg.
2. Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin - Bộ Công Thương giới thiệu sản phẩm miễn phí cho các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn trên website của Bộ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Quyết định số 55/2007/QĐ-TTg.
3. Cục Xúc tiến thương mại thuộc Bộ Công Thương là cơ quan đầu mối nhận và giải quyết đề nghị được hỗ trợ tham gia trưng bày và giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ, triển lãm đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn tại những hội chợ, triển lãm xuất khẩu trong nước do Bộ Công Thương phối hợp tổ chức.
4. Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Công Thương là đầu mối phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn và thực hiện các thủ tục hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho các hoạt động nghiên cứu triển khai và bảo vệ môi trường.
5. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
a) Xây dựng và công bố danh mục các sản phẩm công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn tại địa phương trên cơ sở các tiêu chí xác định tại Quyết định số 55/2007/QĐ-TTg và đưa vào kế hoạch hàng năm, 5 năm để triển khai thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định số 55/2007/QĐ-TTg;
b) Ban hành văn bản hướng dẫn các thủ tục nhận hỗ trợ từ các cơ quan nhà nước cho doanh nghiệp tại địa phương theo quy định tại Quyết định số 55/2007/QĐ-TTg và Thông tư này;
c) Trước ngày 30 tháng 10 hàng năm gửi về Bộ Công Thương danh mục các sản phẩm công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn trên địa bàn và đề  nghị các cơ chế, chính sách khuyến khích tương ứng.
6. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu cho Uỷ ban nhân dân địa phương thực hiện các công việc sau:
a) Lập danh sách các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn của địa phương trình Uỷ ban nhân dân phê duyệt làm cơ sở cho các hoạt động hỗ trợ;
b) Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với các doanh nghiệp trên địa bàn, bao gồm: giới thiệu sản phẩm miễn phí trên website của Sở Công Thương hỗ trợ trưng bày sản phẩm tại các hội chợ, triển lãm của địa phương;
c) Xây dựng cơ chế sử dụng ngân sách hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn tại địa phương về sản xuất thử nghiệm (sản phẩm mới; nguyên liệu, phụ liệu thay thế hàng nhập khẩu) nhằm hoàn thiện công nghệ, thiết bị mới tiên tiến trước khi ứng dụng vào sản xuất quy mô công nghiệp;
d) Tổng hợp tình hình thực hiện Quyết định số 55/2007/QĐ-TTg và Thông tư này báo cáo Bộ Công Thương theo định kỳ 6 tháng và 01 năm (trước ngày 31 tháng 5 và 30 tháng 11 hàng năm).
7. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu phát sinh vướng mắc, các tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Công Thương để xem xét, giải quyết./.

Mẫu MĐ-1a

ĐƠN ĐĂNG KÝ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM TRÊN WEBSITE CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

Tên doanh nghiệp
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

………, ngày… tháng… năm…………

ĐƠN ĐĂNG KÝ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM TRÊN WEBSITE CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

Kính gửi: Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin - Bộ Công Thương

Tên doanh nghiệp (tiếng Việt, tiếng Anh):

Tên viết tắt:

Địa chỉ:

Tổng Giám đốc/Giám đốc:

Điện thoại:                                                Fax:

E-mail:                                                      Website:

Ngành nghề kinh doanh:

Loại hình doanh nghiệp:

Chi tiết về các sản phẩm chủ yếu:

Danh mục các sản phẩm giới thiệu:

(Mô tả sản phẩm muốn giới thiệu trên website: tính năng, chỉ tiêu kỹ thuật...)

Đề nghị Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin giới thiệu các sản phẩm của doanh nghiệp chúng tôi trên website của Bộ theo Quyết định số 55/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ./.

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu MĐ-1b

ĐƠN ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG/THAY ĐỔI SẢN PHẨM ĐƯỢC GIỚI THIỆU TRÊN WEBSITE CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

Tên doanh nghiệp
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

………, ngày… tháng… năm…………

ĐƠN ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG/THAY ĐỔI SẢN PHẨM ĐƯỢC GIỚI THIỆU TRÊN WEBSITE CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

Kính gửi: Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin - Bộ Công Thương

Tên doanh nghiệp (tiếng Việt, tiếng Anh):

Tên viết tắt:

Địa chỉ:

Tổng Giám đốc/ Giám đốc:

Điện thoại:                                                           Fax:

E-mail:                                                                Website:

Ngành nghề kinh doanh:

Loại hình doanh nghiệp:

Đã được Cục giới thiệu các sản phẩm trên website của Bộ Công Thương, gồm:……

Lý do thay đổi/bổ sung thông tin:……

Thông tin cần thay đổi/bổ sung:

1. Tên sản phẩm được thay đổi/bổ sung:

2. Mô tả chi tiết sản phẩm:

Đề nghị Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin thay đổi/bổ sung các sản phẩm đã được giới thiệu trên website của Bộ theo những nội dung trên./.

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu MĐ-2

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ THAM DỰ HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

Tên doanh nghiệp
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
--------------

............, ngày ...... tháng .... năm .................

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ THAM DỰ HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

Kính gửi: Quỹ Xúc tiến Thương mại (Trung ương/tỉnh, Tp. ....)

Tên Công ty:..................................................... Địa chỉ:................................................................

Người đại diện:................................................. Chức vụ:..............................................................

Điện thoại:........................................................ Fax:....................................................................

Tài khoản số:.................................................... Ngân hàng:..........................................................

Đã tham gia hội chợ, triển lãm........................................................................................................

Tại:.................................................................. Từ ngày ............ tháng ............ năm.....................

đến ngày ...... tháng ...... năm......................

Sản phẩm trưng bày:.....................................................................................................................

Gian hàng trưng bày loại: Tiêu chuẩn:............................... m2 đơn giá: .................................... đ/m2

Đất trống trong nhà..................... m2 đơn giá: ................................... đ/m2

Đất trống ngoài trời..................... m2 đơn giá:.................................... đ/m2

với tổng chi phí thuê mặt bằng trưng bày là .......................đồng (kèm chứng từ, hoá đơn thanh toán với Công ty

Đề nghị Quỹ chi tiền hỗ trợ hội chợ triển lãm sản phẩm ưu tiên/mũi nhọn theo Quyết định số 55/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ./.

XÁC NHẬN CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG ĐỊA PHƯƠNG

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu MĐ-3

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHO ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

Tên doanh nghiệp
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

………, ngày… tháng… năm…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHO ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

Kính gửi: Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ /tỉnh,Tp...)

Tên doanh nghiệp (tiếng Việt, tiếng Anh):

Tên viết tắt:                                       Địa chỉ:

Tổng Giám đốc/ Giám đốc:

Điện thoại:                                        Fax:

E-mail:                                             Website:

Ngành nghề kinh doanh:

Loại hình doanh nghiệp:

Căn cứ vào các quy định tại Quyết định số 55/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2007 - 2010, tầm nhìn đến năm 2020 và một số chính sách khuyến khích phát triển và Thông tư số….ngày tháng năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 55/2007/QĐ-TTg, doanh nghiệp gửi quý cơ quan hồ sơ đề nghị được hưởng hỗ trợ từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ.

Đề nghị quý cơ quan hướng dẫn chi tiết các điều kiện cần thiết để doanh nghiệp chúng tôi có thể hưởng các hỗ trợ phù hợp theo các quy định tại Quyết định số 55/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ./.

XÁC NHẬN CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG ĐỊA PHƯƠNG

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu SP

BIỂU CÁC SẢN PHẨM CHỦ YẾU CỦA DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

………, ngày… tháng… năm…………

BIỂU CÁC SẢN PHẨM CHỦ YẾU CỦA DOANH NGHIỆP

STT

Các sản phẩm chủ yếu

Doanh thu sản xuất công nghiệp

Tỷ trọng trong tổng doanh thu sản xuất công nghiệp (%)

1

Sản phẩm 1

2

Sản phẩm 2

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

thuộc tính Thông tư 03/2008/TT-BCT

Thông tư 03/2008/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn một số nội dung tại Quyết định số 55/2007/QĐ-TTg ngày 23/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2007 - 2010, tầm nhìn đến năm 2020 và một số chính sách khuyến khích phát triển
Cơ quan ban hành: Chính phủ; Bộ Công ThươngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:03/2008/TT-BCTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Bùi Xuân Khu
Ngày ban hành:14/03/2008Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Công nghiệp , Doanh nghiệp , Chính sách , Thương mại-Quảng cáo
TÓM TẮT VĂN BẢN

* Phát triển các ngành công nghiệp - Ngày 14/3/2008, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 03/2008/TT-BCT hướng dẫn một số nội dung tại Quyết định số 55/2007/QĐ-TTg về phê duyệt Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2007 - 2010, tầm nhìn đến năm 2020 và một số chính sách khuyến khích phát triển. Theo đó, các doanh nghiệp thuộc các ngành công nghiệp (CN) ưu tiên, ngành CN mũi nhọn có doanh thu từ các sản phẩm CN ưu tiên, CN mũi nhọn tối thiểu bằng 50% tổng doanh thu sản xuất CN của doanh nghiệp được hỗ trợ giới thiệu sản phẩm miễn phí và hỗ trợ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cho các ngành CN này… Cụ thể, đối với các dự án sản xuất thử nghiệm các sản phẩm CN ưu tiên, CN mũi nhọn không nằm trong kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ của Nhà nước sẽ được hỗ trợ có thu hồi dưới 50% vốn… Các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm CN ưu tiên, CN mũi nhọn thuộc hướng khoa học và công nghệ ưu tiên của Nhà nước được hỗ trợ không thu hồi không quá 30% kinh phí… Mỗi doanh nghiệp tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ, triển lãm của quốc gia và của địa phương được ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền thuê 1 gian hàng hoặc 1 lô đất với tổng số tiền không quá 30 triệu đồng. Khi tham gia các hội chợ, triển lãm xuất khẩu trong nước, các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ 50% chi phí cấu thành gian hàng và 100% chi phí tuyên truyền quảng bá… Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Xem chi tiết Thông tư 03/2008/TT-BCT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence
- Freedom - Happiness
----------

No. 03/2008/TT-BCT

Hanoi, March 14, 2008

 

CIRCULAR

GUIDING A NUMBER OF PROVISIONS OF THE PRIME MINISTERS DECISION No. 55/2007/QD-TTg OF APRIL 23, 2007, APPROVING THE LIST OF PRIORITY INDUSTRIES AND SPEARHEAD INDUSTRIES FOR THE 2007-2010 PERIOD, WITH A VISION TOWARD 2020, AND A NUMBER OF INCENTIVE POLICIES FOR DEVELOPMENT OF THESE INDUSTRIES

Pursuant to the Governments Decree No. 189/2007/ND-CP of December 27, 2007, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;

Pursuant to the Prime Ministers Decision No. 55/2007/QD-TTg of April 23, 2007, approving the list of priority industries and spearhead industries for the 2007-2010 period, with a vision toward 2020, and a number of incentive policies for development of these industries;

After reaching agreement with the Ministry of Science and Technology;

The Ministry of Industry and Trade guides the provision of supports for free-of-charge introduction of products, scientific research and technological development for priority industries and spearhead industries as follows:

I. GENERAL PROVISIONS

1. Scope of regulation

This Circular guides the provision of supports for free-of-charge introduction of products, scientific research and technological development for priority industries and spearhead industries specified in the Prime Ministers Decision No. 55/2007/QD-TTg of April 23, 2007, approving the list of priority industries and spearhead industries for the 2007-2010 period, with a vision toward 2020, and a number of incentive policies for development of these industries.

2. Subjects of application

Enterprises and production establishments of all economic sectors engaged in production in priority industries and spearhead industries.

3. Principles for provision of supports

a/ Supports are provided only for priority industries and spearhead industries specified in Appendix 1 promulgated together with Decision No. 55/2007/QD-TTg;

b/ Enterprises in priority industries and spearhead industries must have industrial production turnover from products turned out by these industries accounting for at least 50% of their total industrial production turnover.

II. ORDER FOR PROVISION OF SUPPORTS FOR FREE-OF-CHARGE INTRODUCTION OF PRODUCTS OF ENTERPRISES

1. Supports for free-of-charge introduction of products on the Ministry of Industry and Trades website

a/ Benefits of enterprises when registering for introduction of their products on the Ministry of Industry and Trades website

- They may introduce their trademarks or images of priority industry or spearhead industry products on this website for a maximum duration of 1 (one) year for 1 (one) time of registration.

Upon the expiration of the duration for introduction of their trademarks on the Ministry of Industry and Trades website, enterprises may make annual or multiple registration;

- They may add or change images of registered products and accompanied contents for no more than 3 (three) times within the registered duration for introduction on the Ministry of Industry and Trades website with an interval of 30 (thirty) days or more between two times of addition or change;

- They may create links between their websites to the Ministry of Industry and Trades website.

b/ A dossier of registration for introduction of a priority industry or spearhead industry product on the Ministry of Industry and Trades website comprises:

- An application for registration for introduction of the product on the Ministry of Industry and Trades website, made according to a set form (not printed herein). Enclosed with this application is the local Industry and Trade Services certification of the enterprises eligibility for supports specified in Clause 3, Section I of this Circular;

- A notarized copy of the business registration certificate;

- A list of main industrial products of the enterprise (of the last 3 (three) years), made according to a set form (not printed herein);

- A 4 cm x 6 cm photo of the director general or the director of the registering enterprise;

- Photos of the trademark or the priority industry or spearhead industry product registered for introduction on the Ministrys website, of a size of between 9 cm x 12 cm and 21 cm x 30 cm;

- Enterprises whose products have already been introduced on the Ministrys website and wishing to change or add information on these products shall submit to the Ministry applications for information change or addition, made according a set form (not printed herein).

2. Supports for free-of-charge introduction of products on websites of provincial/municipal Industry and Trade Services

The provision of supports for free-of-charge introduction of products on websites of provincial/ municipal Industry and Trade Services shall be guided by these Services.

3. Contact offices for receipt of dossiers and handling of applications of enterprises

a/ The Department for E-Commerce and Information Technology of the Ministry of Industry and Trade shall act as the contact office for receipt of registration dossiers of enterprises forwarded by provincial/municipal Industry and Trade Services;

b/ Provincial/municipal Industry and Trade Services shall act as contact offices for receipt and handling of dossiers of application for publication of product advertisement or introduction information of enterprises producing priority industry or spearhead industry goods on the Ministry of Industry and Trades website and provincial/municipal Industry and Trade Services.

4. Supports for free-of-charge display and introduction of products at national and local trade fairs and exhibitions

a/ Support level:

- Each enterprise participating in product display or introduction is entitled to a state budget support not exceeding VND 30 (thirty) million for renting 1 (one) indoor standard booth of 9 m2 or 1 (one) indoor ground lot of 36 m2 or 1 (one) outdoor ground lot of 50 m2;

- When participating in domestic export trade fairs or exhibitions, enterprises are entitled to a support equal to 50% of expenses for a booth therein (including rent, installation expense, charges for power, water, sanitation, security, etc.) based on bids offered by builders and suppliers or installation expense levels of previous years, and 100% of advertising costs.

- Each enterprise may enjoy supports only once a year from the central trade promotion fund. Local administrations may provide additional supports from local funds for enterprises participating in trade fairs or exhibitions organized in their localities or for local enterprises participating in regional or national trade fairs or exhibitions. Support modes and levels are specified by local administrations.

b/ Funding sources:

Supports for enterprises to display or introduce their products come from state budget funds, including:

- The central trade promotion fund;

- Local trade promotion funds.

c/ Procedures for enterprises to request supports

Enterprises shall register for participating in trade fairs or exhibitions at the invitation of trade fair or exhibition organizing companies. A dossier of registration for supports for product display or introduction comprises:

- An application for registration for supports for product display or introduction, made according to a set form (not printed herein). Enclosed with this application is the provincial/ municipal Industry and Trade Services certification of the enterprises eligibility for supports specified in Clause 3, Section I of this Circular;

- The enterprises estimation of expenses for renting a booth at a trade fair or exhibition;

- A list of the enterprises main products (of the last 3 (three) years).

Dossiers of enterprises must be sent to the central trade promotion fund or local trade promotion funds.

5. Supports for scientific research and technological development

a/ Modes of support provision

- Enterprises eligible for supports for scientific research, technological development and environmental protection at their production establishments are entitled to loans with the lowest interest rate under the charter of the national fund for scientific and technological development;

- Projects on trial production of priority industry or spearhead industry products not included in the States scientific and technological development plans are entitled to refundable supports equal to less than 50% of their capital amounts;

- Non-refundable supports not exceeding 30% of required capital are provided for enterprises producing products of priority industries or spearhead industries in line with the States priority scientific or technological directions.

b/ Funding sources

Supports for scientific research, technological development and environmental protection come from the National Fund for Scientific and Technological Development of the Ministry of Science and Technology and local scientific and technological development funds. Estimation of these supports must be annually made under the Law on State Budget.

c/ Procedures for requesting supports

Annually, after notifying their scientific and technological research plans on the Ministry of Industry and Trades website for registration, enterprises shall make dossiers of registration of their research and development projects. A dossier comprises:

- An application for registration of a scientific research and technological development project, made according to a set form (nor printed herein). Enclosed with this application is the local Industry and Trade Services certification of the enterprises eligibility for supports specified in Clause 3, Section I of this Circular;

- A written explanation of the scientific research and technological development project;

- A notarized copy of the enterprises business registration certificate;

- A list of the enterprises main products (of the last 3 years prior to the date of registration for supports), made according to a set form (not printed herein).

Dossiers must be sent to the Scientific and Technological Development Fund of the Ministry of Science and Technology or localities for consideration and provision of supports.

III. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

1. The Planning Department of the Ministry of Industry and Trade shall assume the prime responsibility for reviewing the implementation of Decision No. 55/2007/QD-TTg.

2. The Department for E-Commerce and Information Technology of the Ministry of Industry and Trade shall make free-of-charge introduction of products for enterprises producing priority industry or spearhead industry products on the Ministrys website under Point b, Clause 1, Article 2 of Decision No. 55/2007/QD-TTg.

3. The Trade Promotion Department of the Ministry of Industry and Trade shall receive and settle requests of enterprises producing priority industry or spearhead industry products for supports for the display and introduction of their products at domestic export trade fairs and exhibitions organized by the Ministry of Industry and Trade in coordination with other agencies.

4. The Science and Technology Department of the Ministry of Industry and Trade shall coordinate with the Ministry of Science and Technology in guiding and carrying out procedures for provision of central budget supports for research, development and environmental protection activities.

5. Responsibilities of provincial/municipal Peoples Committees

a/ To draw up and announce lists of priority industry or spearhead industry products in their localities based on the criteria for determination specified in Decision No. 55/2007/QD-TTg and incorporate them in annual and five-year plans for implementation under Clause 2, Article 3 of Decision No. 55/2007/QD-TTg;

b/ To promulgate documents guiding procedures for receiving supports from state agencies for enterprises in their localities under Decision No. 55/2007/QD-TTg and this Circular;

c/ Before October 30 every year, to send to the Ministry of Industry and Trade lists of priority industry or spearhead industry products in their localities, and propose corresponding incentive mechanisms and policies.

6. Provincial/municipal Industry and Trade Services shall advise provincial/municipal Peoples Committees on the performance of the following tasks:

a/ Drawing up of lists of local enterprises producing priority industry or spearhead industry products, and submitting them to provincial/ municipal Peoples Committees for approval and use as a basis for the provision of supports;

b/ Organizing the provision of supports for local enterprises, including: free-of-charge introduction of products on provincial/municipal Industry and Trade Services websites, supports for the display of products at local trade fairs and exhibitions;

c/ Formulating mechanisms for local enterprises producing priority industry or spearhead industry products to use budget supports for trial production of new products or materials or auxiliary materials for use as import substitutes, with a view to perfecting new and advanced technologies and equipment before being applied to industrial-scale production;

d/ Reviewing and reporting the implementation of Decision No. 55/2007/QD-TTg and this Circular to the Ministry of Industry and Trade on an annual and biannual basis (before May 31 and November 30 every year).

7. This Circular takes effect 15 days after its publication in CONG BAO.

Any problems arising in the course of implementation of this Circular should be promptly reported by concerned organizations and individuals to the Ministry of Industry and Trade for study and solution.

 

 

FOR THE MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE
VICE MINISTER
Bui Xuan Khu

 

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Circular 03/2008/TT-BCT DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi