Quyết định 535/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp hoặc liên tịch ban hành năm 2015

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 535/QĐ-BTP

Quyết định 535/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp hoặc liên tịch ban hành năm 2015
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:535/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hà Hùng Cường
Ngày ban hành:26/03/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

----------         

Số: 535/QĐ-BTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp hoặc liên tịch ban hành năm 2015

---------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 228/QĐ-BTP ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2015 của các đơn vị thuộc Bộ;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bản phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp hoặc liên tịch ban hành năm 2015.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện và chủ động xin ý kiến Lãnh đạo Bộ phụ trách về đề án, văn bản trước khi trình Bộ trưởng quyết định, phê duyệt. Văn phòng Bộ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện; định kỳ hàng tháng, Thủ trưởng các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công, gửi Văn phòng để tổng hợp chung, báo cáo Lãnh đạo Bộ. Vụ Kế hoạch - Tài chính phối hợp với Văn phòng Bộ bảo đảm kinh phí xây dựng văn bản, đề án; thu hồi các khoản kinh phí đã tạm ứng và không quyết toán đối với những văn bản, đề án không hoàn thành theo kế hoạch năm 2015. Vụ Thi đua - Khen thưởng phối hợp với Văn phòng rà soát kết quả xây dựng đề án, văn bản, trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng để làm căn cứ xét duyệt danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của các đơn vị, trình Bộ trưởng quyết định./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);

- Cục CNTT (để đưa lên CTTĐT);

- Lưu: VT, VP (TH, BTK).

BỘ TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Hà Hùng Cường

BỘ TƯ PHÁP

--------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

BẢN PHÂN CÔNG CÁC ĐƠN VỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN, ĐỀ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA BỘ TƯ PHÁP HOẶC LIÊN TỊCH BAN HÀNH NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 535/QĐ- BTP ngày 26/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
I. CÁC VĂN BẢN, ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ MỚI NĂM 2015

STT

TÊN VĂN BẢN, ĐỀ ÁN

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

THỜI HẠN HOÀN THÀNH

GHI CHÚ

 1.  

Quyết định của Bộ trưởng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư pháp năm 2015

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

Tháng 01/2015

Đã hoàn thành

 1.  

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phân công thẩm định, góp ý, tham gia soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

Tháng 3/2015

 

 1.  

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch năm 2015 của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW

Tháng 3/2015

 

 1.  

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện lồng ghép bình đẳng giới trong xây dựng văn bản QPPL

 

Tháng 3/2015

 

 1.  

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phân công soạn thảo văn bản, đề án trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm 2015

 

Tháng 3/2015

 

 1.  

Quyết định của Bộ trưởng ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2015

Tháng 6/2015

 

 1.  

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch của Bộ tư pháp về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

Tháng 6/2015

 

 1.  

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Tháng 10/2015

 

 1.  

Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 113/2014/NĐ-CP

Vụ Hợp tác quốc tế

Tháng 6/2015

 

 1.  

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi Quy chế Quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Tư pháp năm 2011

 

Tháng 9/2015

 

12.

Đề án nghiên cứu cơ chế, chính sách thu hút, đào tạo và sử dụng chuyên gia pháp luật quốc tế đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của đất nước

 

Tháng 10/2015

 

 1.  

Đề án nghiên cứu các quy định về vấn đề dân tộc trong pháp luật quốc tế, điều ước quốc tế

 

Tháng 12/2015

 

 1.  

Quyết định việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2015

Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế

Tháng 3/2015

 

 1.  

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 226/QĐ-BTP ngày 23/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định cụ thể về quy mô đầu tư xây dựng và các yêu cầu cơ bản đối với phương án thiết kế xây dựng công trình trụ sở làm việc và kho vật chứng cho các cơ quan thi hành án dân sự địa phương

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Tháng 3/2015

 

16.

Đề án thành lập Ban quản lý dự án các dự án đầu tư xây dựng của Bộ Tư pháp

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Tháng 3/2015

 

17.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2015

 

Tháng 4/2015

 

18.

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 189/QĐ-BTP ngày 03/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định trình tự và thủ tục trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Tư pháp quản lý

 

Tháng 9/2015

 

19.

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 131/QĐ-BTP ngày 20/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng các công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước do Bộ Tư pháp quản lý

 

Tháng 9/2015

 

20.

Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý dự án các dự án đầu tư xây dựng Bộ Tư pháp với các đơn vị được đầu tư xây dựng và Vụ Kế hoạch - Tài chính trong triển khai thực hiện các dự án

 

Tháng 9/2015

 

21.

Đề án Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2016 -2018 cho 04 đơn vị sự nghiệp giáo dục, đào tạo: Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, Trường Trung cấp Luật Đồng Hới và Trường Trung cấp Luật Tây Bắc

 

Tháng 10/2015

 

22.

Đề án Giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2016 - 2018 cho 05 đơn vị sự nghiệp: Nhà Xuất bản Tư pháp, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Trung tâm Kỹ thuật thuộc Cục Công nghệ thông tin, Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam thuộc Cục Trợ giúp pháp lý, Trung tâm Thông tin, hỗ trợ pháp luật thuộc Cục Công tác phía Nam

 

Tháng 10/2015

 

23.

Đề án Giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2016 - 2018 cho Báo Pháp luật Việt Nam và 03 Trung tâm Đăng ký giao dịch tài sản thuộc Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

 

Tháng 10/2015

 

 

24.

Thông tư của Bộ Tư pháp ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê Ngành Tư pháp

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Tháng 12/2015

 

25.

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các dịch vụ sự nghiệp công làm cơ sở ban hành dịch vụ sự nghiệp công

 

Tháng 12/2015

 

26.

Thông tư của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2013/TT-BTP ngày 18/12/2013 quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; công nhận, cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

Tháng 10/2015

 

27.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Tháng 11/2015

 

28.

Quyết định ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua và xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2015

Vụ Thi đua - Khen thưởng

 

Tháng 9/2015

 

29.

Quyết định ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua và xếp hạng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2015

Tháng 9/2015

 

30.

Quyết định ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua và xếp hạng các đơn vị thuộc Bộ năm 2015

Tháng 9/2015

 

31.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2015

 

Tháng 12/2015

 

32.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp xếp hạng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2015

 

Tháng 12/2015

 

 1.  

Quyết định xếp hạng các đơn vị thuộc Bộ năm 2015

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Tháng 12/2015

 

34.

 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BTP  ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

Cục Bồi thường nhà nước

Tháng 6/2015

 

35.

Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông  tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BTP-BQP ngày 01/02/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự

 

Tháng 9/2015

 

36.

Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 26/11/2010 của Bộ Tư pháp, Tài chính và Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và Thông tư liên tịch số 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 27/02/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP

Tháng 10/2015

 

37.

Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 24/2011/TTLT-BTP-BQP ngày 15/12/2011 của liên Bộ Tư pháp và Quốc phòng hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự

 

Tháng 10/2015

 

39.

Thông tư ban hành các biểu mẫu báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

Tháng 6/2015

 

40.

Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

 

Tháng 12/2015

 

41.

Thông tư liên tịch Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

Tháng 8/2015

 

42.

Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

 

Tháng 9/2015

 

43.

Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý Sổ hộ tịch, Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn, trích lục hộ tịch và các biểu mẫu hộ tịch khác; điều kiện, trình tự đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử lưu động; ủy quyền đăng ký hộ tịch

 

Tháng 10/2015

 

44.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý

Cục Trợ giúp pháp lý

Tháng 4/2015

 

45.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc "Chuyển nhiệm vụ bồi dưỡng nguồn bổ nhiệm Trợ giúp viên pháp lý từ Cục Trợ giúp pháp lý sang Học viện Tư pháp"

 

Tháng 6/2015

 

46.

Thông tư liên tịch sửa đổi Thông tư liên tịch số 209/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động, tổ chức trợ giúp pháp lý nhà nước

 

Tháng 12/2015

 

47.

Thông tư liên tịch của Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp quy định về mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp chuyên ngành Trợ giúp pháp lý

Cục Trợ giúp pháp lý

Tháng 12/2015

 

 

48.

Sửa đổi Quyết định số 08/2008/QĐ-BTP ngày 08/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ trợ giúp pháp lý Việt Nam

 

Tháng 4/2015

 

49.

Quy chế phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Liên đoàn luật sư Việt Nam kết nối trong hoạt động Trợ giúp pháp lý của Nhà nước và việc thực hiện nghĩa vụ trợ giúp pháp lý của Luật sư

 

Tháng 11/2015

 

 

50.

Quyết định thay thế Quyết định số 1989/QĐ-BTP ngày 18/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trợ giúp pháp lý.

 

Sau khi Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý được phê duyệt

 

51.

Đề án Kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Cục Công tác phía Nam giai đoạn 2015 - 2017, định hướng đến năm 2021

Cục Công tác phía Nam

Tháng 9/2015

 

 1.  

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2014/TT-BTP ngày 26/02/2014 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16/02/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử và Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

Tháng 9/2015

 

 1.  

Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

Tháng 12/2015

 

 1.  

Thông tư hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng

Cục Bổ trợ tư pháp

Tháng 4/2015

 

 1.  

Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng năm 2014

Tháng 6/2015

 

 1.  

Đề án kiện toàn tổ chức của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia giai đoạn 2015- 2016

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia

Tháng 6/2015

 

 1.  

Trung tâm Hỗ trợ xuất bản và phát hành sách của Nhà xuất bản Tư pháp tại thành phố Hà Nội

Nhà xuất bản Tư pháp

Tháng 6/2015

 

 1.  

Đề án đưa trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi người nước ngoài về thăm quê hương, đất nước

Cục Con nuôi

Tháng 9/2015

 

 1.  

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS

Tổng cục THADS

Tháng 02/2015

 

 1.  

Quy chế phối hợp với Ngân hàng Nhà nước trong THADS

Tháng 3/2015

 

61.

Thông tư  liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với các khoản thu nộp cho ngân sách nhà nước

Tổng cục THADS

Tháng 5/2015

 

62.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự

 

Tháng 6/2015

 

63.

Thông tư liên tịch thay thế Thông tư số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 26/7/2010 của Bộ Tư pháp, TANDTC, VKSNDTC hướng dẫn một số vấn đề về thủ tục THADS và phối hợp liên ngành trong THADS

 

Tháng 7/2015

 

64.

Đề án kiện toàn đội ngũ kế toán nghiệp vụ THADS

 

Tháng 9/2015

 

65.

Thông tư hướng dẫn một số nội dung trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự

Tháng 10/2015

 

66.

Thông tư của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về tổ chức, cán bộ THADS (thay thế 04 Thông tư: Thông tư số 01/2011/TT-BTP ngày 10/01/2011; Thông tư số 09/2012/TT-BTP ngày 01/9/2012; Thông tư số 10/2012/TT-BTP ngày 15/10/2012; Thông tư số 13/2012/TT-BTP ngày 26/11/2012)

Tháng 10/2015

 

67.

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự (thay thế Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày 02/12/2011 và Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011)

Tháng 12/2015

 

68.

Quy chế biệt phái công chức trong hệ thống thi hành án dân sự

Tháng 12/2015

 

 1.  

Đề án thi tuyển Lãnh đạo cấp Vụ đối với Cục Kiểm tra VBQPPL, Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp và Vụ Hợp tác quốc tế

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 6/2015

 

70.

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 878/QĐ-BTP ngày 15/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế quản lý chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 6/2015

 

71.

Thông tư của Bộ Tư pháp thay thế Quyết định số 07/2006/QĐ-BTP ban hành tiêu chuẩn Giám đốc Sở Tư pháp

 

Tháng 12/2015

 

72.

Đề án tinh giản biên chế

 

Tháng 12/2015

 

73.

Quyết định thay thế Quyết định 483/TCCB-QĐ ngày 26/7/1993 về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức hành chính trong ngành Tư pháp

 

Tháng 12/2015

 

74.

Quyết định xây dựng quy chế phân cấp quản lý công chức các đơn vị tham mưu, quản lý nhà nước

 

Tháng 12/2015

 

75.

Quy chế phối hợp trong việc đưa cán bộ, giảng viên và học viên của trường đi thực tế tại các xã, phường, thị trấn, Phòng Tư pháp cấp huyện và các cơ quan THADS

Tháng 12/2015

 

76.

Đề án Đổi mới cơ chế, chính sách thu hút đội ngũ cán bộ, giáo viên có chất lượng về giảng dạy tại các Trường Trung cấp Luật thuộc Bộ từ năm 2016 - 2020

Tháng 12/2015

 

77.

Đề án Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trẻ có trình độ chuyên môn sâu phục vụ giảng dạy tại các Trường Trung cấp Luật thuộc Bộ từ năm 2016 - 2020

Tháng 12/2015

 

78.

Đề án Thu hút các luật sư có năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị, đạo đức để tạo nguồn tuyển dụng, bổ nhiệm vào các chức danh tư pháp và các vị trí khác trong cơ quan tư pháp

Tháng 12/2015

 

79.

Xây dựng Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ.

Văn phòng Bộ

Tháng 01/2015

Đã hoàn thành

80.

Chỉ thị của Bộ trưởng về việc tổ chức Tết nguyên đán Ất Mùi năm 2015

 

Văn phòng Bộ

Tháng 02/2015

Đã hoàn thành

81.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Bản phân công các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp xây dựng đề án, văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ hoặc liên tịch ban hành năm 2014

Tháng 3/2015

 

82.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2014 về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Tháng 3/2015

 

83.

Quyết định ban hành Quy chế của Bộ Tư pháp về việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

 

Tháng 6/2015

 

84.

Quyết định phê duyệt và công bố các sự kiện nổi bật năm 2015 của Ngành Tư pháp.

 

Tháng 12/2015

 

85.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tư pháp năm 2016

Tháng 12/2015

 

72.

Đề án tinh giản biên chế

 

Tháng 12/2015

 

II. CÁC ĐỀ ÁN, VĂN BẢN TỪ NĂM 2014 CHUYỂN SANG

STT

TÊN VĂN BẢN, ĐỀ ÁN

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

THỜI HẠN HOÀN THÀNH

GHI CHÚ

86.

Thông tư hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

Tháng 01/2015

 

Đã hoàn thành

87.

Đề án thành lập Nhóm quan hệ đối tác pháp luật

Vụ Hợp tác quốc tế

Tháng 6/2015

 

88.

Đề án thành lập Nhóm biên, phiên dịch Bộ Tư pháp

 

Tháng 6/2015

 

89.

Đề án tăng cường năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế về pháp luật

 

Tháng 6/2015

 

90.

Đề án giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho trường Trung cấp Luật Thái Nguyên, Trung tâm hỗ trợ thực hiện yêu cầu quyền bồi thường thuộc Cục Bồi thường nhà nước, Trung tâm Thông tin pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luât thuộc Cục Quản lý về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Tháng 02/2015

 

91.

Thông tư thay thế Thông tư số 16/2011/TT-BTP ngày 28/9/2011 của Bộ Tư pháp quy định phân cấp và ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản của các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp của Bộ Tư pháp và Thông tư số 03/2011/TT-BTP ngày 17/01/2011 của Bộ Tư pháp quy định về phân cấp quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản cho Tổng cục Thi hành án dân sự

 

Tháng 6/2015

 

92.

Thông tư thay thế Thông tư số 06/2011/TT-BTP ngày 07/3/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Tháng 3/2015

 

93.

Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp

 

Tháng 3/2015

 

94.

Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015

 

Tháng 3/2015

 

95.

Đề án vị trí việc làm của Vụ Thi đua - Khen thưởng

 

Tháng 12/2015

 

96.

Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an về theo dõi tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi nước ngoài và bảo hộ trẻ em trong trường hợp cần thiết

Cục Con nuôi

Tháng 3/2015

 

97.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Đề án tổ chức lại chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý thành Trung tâm thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý

Cục Trợ giúp pháp lý

Tháng 4/2015

 

 

98.

Thông tư thay thế Thông tư số 17/2010/TT-BTP ngày 11/10/2010 của Bộ Tư pháp ban hành quy định phân cấp quản lý công chức, công chức lãnh đạo cơ quan quản lý thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự

Tổng cục THADS

 

Tháng 3/2015

 

99.

Đề án thành lập Tổ Công tác giúp Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự thực hiện một số nhiệm vụ về quản lý thi hành án dân sự tại các cơ quan Thi hành án dân sự thuộc khu vực phía Nam

 

Tháng 6/2015

 

100.

Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn phối hợp trong thống kê THADS

Tổng cục THADS

Tháng 6/2015

 

101.

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong quản lý các hội, tổ chức phi Chính phủ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ

10/2015

 

102.

Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức của Bộ Tư pháp

 

Tháng 6/2015

 

103.

Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Bộ Tư pháp

 

Tháng 6/2015

 

104.

Quyết định ban hành Quy chế Tổ chức Lễ tang của Bộ Tư pháp

 

Tháng 6/2015

 

105.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế họp

Văn phòng Bộ

Tháng 3/2015

 

106.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án đổi mới công tác Thư viện

Tháng 3/2015

 

107.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung Quy chế văn thư, lưu trữ của Bộ Tư pháp theo quy định của Luật Lưu trữ năm 2011

 

Tháng 6/2015

 

nhayCác văn bản, đề án bổ sung vào chương trình năm 2015 được bổ sung bởi Mục III Phụ luc I Quyết định 1615/QĐ-BTP theo quy định tại Khoản 3 Điều 1.nhay
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
----------         
Số: 535/QĐ-BTP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp hoặc liên tịch ban hành năm 2015
---------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
 
Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 228/QĐ-BTP ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2015;
Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2015 của các đơn vị thuộc Bộ;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bản phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp hoặc liên tịch ban hànhnăm 2015.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện và chủ động xin ý kiến Lãnh đạo Bộ phụ trách về đề án, văn bản trước khi trình Bộ trưởng quyết định, phê duyệt.
Văn phòng Bộ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện; định kỳ hàng tháng, Thủ trưởng các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công, gửi Văn phòng để tổng hợp chung, báo cáo Lãnh đạo Bộ.
Vụ Kế hoạch - Tài chính phối hợp với Văn phòng Bộ bảo đảm kinh phí xây dựng văn bản, đề án; thu hồi các khoản kinh phí đã tạm ứng và không quyết toán đối với những văn bản, đề án không hoàn thành theo kế hoạch năm 2015.
Vụ Thi đua - Khen thưởng phối hợp với Văn phòng rà soát kết quả xây dựng đề án, văn bản, trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng để làm căn cứ xét duyệt danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của các đơn vị, trình Bộ trưởng quyết định./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);
- Cục CNTT (để đưa lên CTTĐT);
- Lưu: VT, VP (TH, BTK).
BỘ TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
Hà Hùng Cường

 
 
 
 

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi