Quyết định 498/QĐ-BXD 2023 truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 498/QĐ-BXD

Quyết định 498/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 và giai đoạn 2023 - 2027 của Bộ Xây dựng
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:498/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Sinh
Ngày ban hành:17/05/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách, Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch tổ chức truyền thông chính sách của Bộ Xây dựng

Ngày 17/5/2023, Bộ Xây dựng đã ra Quyết định 498/QĐ-BXD ban hành Kế hoạch tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 và giai đoạn 2023 - 2027 của Bộ Xây dựng. Dưới đây là một số nội dung đáng chú ý:

1. Từ năm 2023, 100% chính sách có tác động lớn đến xã hội do Bộ Xây dựng tham mưu, chủ trì, soạn thảo được tổ chức truyền thông bằng các hình thức phù hợp từ khi lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng VBQPPL cho đến khi thông qua, ban hành VBQPPL.

2. Các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo VBQPPL có trách nhiệm tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL, cụ thể như sau:

- Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi): Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản;

- Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi): Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản;

- Dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn: Vụ Quy hoạch - Kiến trúc;

- Dự án Luật điều chỉnh về quản lý không gian ngầm: Cục Hạ tầng kỹ thuật;

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 498/QĐ-BXD tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Số: 498/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRUYỀN THÔNG CHÍNH SÁCH CÓ TÁC ĐỘNG LỚN ĐẾN XÃ HỘI TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023 VÀ GIAI ĐOẠN 2023 - 2027 CỦA BỘ XÂY DỰNG

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin năm 2016;

Căn cứ Luật Báo chí 2016;

Căn cứ Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/2/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”;

Căn cứ Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách;

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-HĐPH ngày 15/3/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương năm 2023;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 và giai đoạn 2023 - 2027 của Bộ Xây dựng”.

Điều 2. Các đơn vị được giao chủ trì, chủ động phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị (để b/c);
- Các Thứ trưởng Bộ Xây dựng;
- Vụ PBGDPL - Bộ Tư pháp (để biết);
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Sinh

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TRUYỀN THÔNG CHÍNH SÁCH CÓ TÁC ĐỘNG LỚN ĐẾN XÃ HỘI TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023 VÀ GIAI ĐOẠN 2023 - 2027 CỦA BỘ XÂY DỰNG
(Kèm theo Quyết định số 498/QĐ-BXD ngày 17 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

1.1. Tổ chức truyền thông các chính sách có tác động lớn đến xã hội, nhất là những vấn đề khó, nhạy cảm, có ý kiến khác nhau trong quá trình đề xuất chính sách và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thông qua các kênh thông tin, báo chí rộng rãi, tương tác đa chiều giữa người dân, tổ chức, doanh nghiệp với cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật.

1.2. Tạo đồng thuận xã hội đối với những chính sách, quy định pháp luật cần phải được ban hành hoặc điều chỉnh để đáp ứng đầy đủ, kịp thời và thực chất theo yêu cầu của thực tiễn cuộc sống; góp phần nâng cao chất lượng chính sách, thể chế, tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật cũng như ý thức tôn trọng, tuân theo pháp luật của người dân, doanh nghiệp, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

1.3. Từ năm 2023, 100% chính sách có tác động lớn đến xã hội do Bộ Xây dựng tham mưu, chủ trì soạn thảo được tổ chức truyền thông bằng các hình thức phù hợp từ khi lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đến khi thông qua, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Yêu cầu

2.1. Thực hiện việc cung cấp thông tin rộng rãi về nội dung của dự thảo chính sách bằng các hình thức phù hợp, đúng quy định của pháp luật đến với đối tượng chịu sự tác động và toàn xã hội trên cơ sở tương tác, thông tin đa chiều; công khai, minh bạch nội dung tiếp thu, giải trình, dự kiến sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế.

2.2. Bảo đảm việc truyền thông chính sách được thực hiện ngay từ khi cơ quan chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đến trước khi ban hành văn bản theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2.3. Xây dựng nội dung truyền thông dự thảo chính sách bảo đảm đầy đủ, ngắn ngọn, hình thức phong phú, sinh động để đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Xây dựng và cung cấp cho các cơ quan thông tin, báo chí...

2.4. Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đầy đủ nội dung chủ yếu theo yêu cầu tại Quyết định số 407/QĐ-TTg ((i) Sự cần thiết ban hành chính sách; mục đích, quan điểm xây dựng chính sách; phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của chính sách; (ii) Nội dung cơ bản của chính sách; (iii) Nội dung mới hoặc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ so với quy định hiện hành về quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của người dân, tổ chức, doanh nghiệp; chú trọng các vấn đề khó, có nhiều ý kiến khác nhau; (iv) Các nội dung khác cần thông tin rộng rãi đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp và toàn xã hội (nếu có)).

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chủ động quán triệt, chỉ đạo nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác truyền thông chính sách trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Xây dựng bằng hình thức phù hợp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình cũng như người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị thuộc Bộ

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2023 đến năm 2027.

2. Các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Cụ thể như sau:

2.1. Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi): Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản.

2.2. Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi): Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản.

2.3. Dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn: Vụ Quy hoạch - Kiến trúc.

2.4. Dự án Luật điều chỉnh về quản lý và phát triển đô thị: Cục Phát triển đô thị.

2.5. Dự án Luật điều chỉnh về cấp, thoát nước: Cục Hạ tầng kỹ thuật.

2.6. Dự án Luật điều chỉnh về quản lý không gian ngầm: Cục Hạ tầng kỹ thuật.

- Đơn vị chủ trì: Cục/Vụ được giao chủ trì xây dựng Dự án Luật.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ, Trung tâm thông tin, Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng và các đơn vị khác thuộc Bộ có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo thời gian, tiến độ và kế hoạch xây dựng của từng Dự án Luật.

3. Thực hiện điểm hoạt động truyền thông chính sách trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức lấy ý kiến dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) theo quy định tại điểm c khoản 4 Mục II Quyết định số 15/QĐ-HĐPH ngày 15/3/2023.

- Đơn vị chủ trì: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, Trung tâm thông tin, Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 01 đến tháng 9/2023.

4. Phối hợp Bộ Tư pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện truyền thông dự thảo chính sách (báo cáo viên pháp luật trung ương của Bộ Xây dựng, công chức pháp chế...)

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023 và các năm tiếp theo.

5. Thực hiện truyền thông chính sách thông qua việc xây dựng các chuyên mục, chiến dịch truyền thông, tổ chức phỏng vấn, đối thoại trực tiếp, trực tuyến; xây dựng, đăng tải tài liệu truyền thông phù hợp với đối tượng, địa bàn để cung cấp thông tin dự thảo chính sách cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

- Đơn vị chủ trì: Các cơ quan báo chí thuộc Bộ

- Đơn vị phối hợp: Cục/Vụ được giao chủ trì xây dựng Dự án Luật và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo thời gian, tiến độ và kế hoạch xây dựng của từng Dự án Luật.

6. Thực hiện việc tích hợp, chia sẻ để đăng tải thông tin nội dung dự thảo chính sách; nội dung truyền thông chính sách trên Trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Xây dựng, Cổng Thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Báo Xây dựng... bảo đảm thống nhất, liên thông, cập nhật, tăng cường tương tác với người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm thông tin, Báo Xây dựng.

- Đơn vị phối hợp: Cục/Vụ được giao chủ trì xây dựng Dự án Luật, Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ và các đơn vị khác thuộc Bộ có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023 và các năm tiếp theo.

7. Thực hiện tổ chức truyền thông chính sách qua phương tiện thông tin đại chúng, ứng dụng mạng xã hội và hình thức truyền thông phù hợp khác.

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm thông tin, Văn phòng Bộ, Các cơ quan báo chí thuộc Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Cục/Vụ được giao chủ trì xây dựng Dự án Luật và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo thời gian, tiến độ và kế hoạch xây dựng của từng Dự án Luật.

8. Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hợp tác truyền thông giữa Bộ Xây dựng và Đài Truyền hình Việt Nam giai đoạn 2022-2026 và Chương trình phối hợp thông tin tuyên truyền giữa Bộ Xây dựng và Báo nhân dân giai đoạn 2022-2026 và các Chương trình phối hợp khác (nếu có), trong đó tăng cường tổ chức truyền thông các chính sách có tác động lớn đến xã hội.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ, Báo Xây dựng và các Cục/Vụ được giao chủ trì xây dựng Dự án.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo thời gian, tiến độ và kế hoạch xây dựng của từng Dự án Luật.

9. Phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan thực hiện rà soát, nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện thể chế, chính sách về công tác: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật và tiếp cận thông tin nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý và nguồn lực cho hoạt động truyền thông dự thảo chính sách.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Trung tâm thông tin, Văn phòng Bộ và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, từ năm 2023 đến năm 2027.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị được giao chủ trì xây dựng Dự án Luật chủ động triển khai các hoạt động truyền thông chính sách theo Kế hoạch đảm bảo chất lượng, tiến độ. Căn cứ vào điều kiện, yêu cầu thực tiễn và đối tượng, địa bàn cụ thể, đơn vị chủ trì xây dựng Dự án Luật phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí và địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chủ động, linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức truyền thông dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng Dự án Luật, cụ thể như sau:

a) Truyền thông về dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội trên các phương tiện thông tin đại chúng;

b) Xây dựng, đăng tải tài liệu truyền thông phù hợp với từng đối tượng, địa bàn để cung cấp thông tin dự thảo chính sách cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp;

c) Tổ chức các hội nghị, tọa đàm, diễn đàn, phỏng vấn, đối thoại trực tiếp, trực tuyến, họp báo để trao đổi, thông tin về dự thảo chính sách tới các cơ quan, tổ chức, người dân, doanh nghiệp; chú trọng phát huy đội ngũ báo cáo viên pháp luật của Bộ Xây dựng, ngành Xây dựng, các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ làm công tác thực tiễn và đại diện các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp liên quan đến chính sách này tham gia đóng góp ý kiến;

d) Thực hiện việc tích hợp, chia sẻ để đăng tải thông tin nội dung dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội trên Cổng Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Xây dựng,...;

e) Tổ chức truyền thông chính sách thông qua các ứng dụng mạng xã hội và hình thức truyền thông phù hợp khác.

2. Các cơ quan báo chí thuộc Bộ tăng cường công tác thông tin, truyền thông bằng nhiều hình thức trong quá trình xây dựng các Dự án Luật với các hình thức phong phú để phục vụ hoạt động truyền thông dự thảo chính sách đạt hiệu quả, kịp thời.

3. Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ và các đơn vị được giao chủ trì xây dựng Dự án Luật có trách nhiệm bố trí kinh phí để triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này; đồng thời triển khai các hoạt động vận động, thu hút, huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện công tác truyền thông chính sách theo chủ trương xã hội hóa.

4. Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này (là 1 nội dung trong báo cáo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật) định kỳ 6 tháng, 01 năm và gửi về Vụ Pháp chế.

5. Vụ Pháp chế là đầu mối theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo việc thực hiện các hoạt động tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Xây dựng để gửi Bộ Tư pháp theo quy định./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi