Quyết định 232/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của Chính phủ năm 2007

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Số: 232/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2007

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược,

quy hoạch, kế hoạch của Chính phủ năm 2007

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 99/2006/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch;

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của Chính phủ năm 2007.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,  cơ quan thuộc Chính phủ;

- Văn phòng BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ban Quản lý KKTCKQT Bờ Y;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Học viện Hành chính quốc gia;

- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,

  Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,

  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: Văn thư, CCHC (5b). Hoà 315 bản.

THỦ TƯỚNG

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

 

 

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, CHIẾN LƯỢC,

QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH CỦA CHÍNH PHỦ NĂM 2007

(Ban hành kèm theo Quyết định số 232/QĐ-TTg

ngày 13 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)

 

TT

Lĩnh vực

kiểm tra

Nội dung kiểm tra

 

Cơ quan

chủ trì kiểm tra

Thời gian

kiểm tra

Cơ quan

phối hợp chính

 

 

 

 

1

Đầu tư,

doanh nghiệp

1. Sắp xếp, đổi mới, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước

Bộ Tài chính

Quý II

năm 2007

Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan

2. Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản và chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng cơ bản

Bộ Kế hoạch

và Đầu tư

Quý II

năm 2007

Văn phòng Chính phủ, các bộ: Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

2

Giao thông

vận tải

3. Các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông

Bộ Giao thông

vận tải

Quý I

năm 2007

Các Bộ: Văn hoá - Thông tin, Công an, Tư pháp, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo,

4. Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển đến 2010

Bộ Giao thông

vận tải

Quý II

năm 2007

Các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công nghiệp, Tài nguyên và Môi trường

3

Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí

5. Chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Bộ Tài chính

 

Quý II

năm 2007

Các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân  các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Cải cách

hành chính

6. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

 

Văn phòng

Chính phủ

 

Quý II

năm 2007

Bộ Khoa học và công nghệ, các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân  các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

7. Xử lý các vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính

Văn phòng

Chính phủ

Quý II

năm 2007

Các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân  các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

8. Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010

Văn phòng

Chính phủ

Quý II

năm 2007

Các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân  các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Y tế

 

9. Xã hội hoá trong lĩnh vực y tế

Bộ Y tế

Quý III

năm 2007

Các bộ, ngành liên quan vµ Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

10. Nâng cấp bệnh viện tuyến huyện

Bộ Y tế

Quý III

năm 2007

Các bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

11. Kế hoạch hành động quốc gia bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đến năm 2010

Bộ Y tế

Quý II

năm 2007

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân  các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

12. Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2001 - 2010

 

Bộ Y tế

Quý II

năm 2007

Các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân  các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

6

Bưu chính

Viễn thông

13. Quy hoạch phát triển bưu chính viễn thông và internet đến năm 2010 định hướng đến 2020

Bộ Bưu chính, Viễn thông

Quý II

năm 2007

Các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Tài chính

7

Giáo dục và

đào tạo

14. Chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010

Bộ Giáo dục

và Đào tạo

Quý III

năm 2007

Các bộ: Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ

15. Quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng đến năm 2010

Bộ Giáo dục

và Đào tạo

Quý III

năm 2007

Các bộ: Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư,  Nội vụ

16. Quy hoạch mạng lưới trường dạy nghề đến năm 2010

Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội

Quý II

năm 2007

Các bộ: Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

Đất đai,

nhà ở

17. Bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo quy định tại Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ

Bộ Xây dựng

Quý II

năm 2007

Các bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân  các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

18. Triển khai thi hành pháp luật về đất đai

Bộ Tài nguyên

và Môi trường

Quý III

năm 2007

Các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và  Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

19. Công tác quản lý công sở các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị hành chính sự nghiệp

Bộ Xây dựng

Quý II

năm 2007

Các bộ: Tài chính, Nội vụ và Ủy ban nhân dân  các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

20. Chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn

Ủy ban Dân tộc

Quý II

năm 2007

Các bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân  các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

9

 

Khoa học và

Công nghệ

 

21. Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam đến năm 2010

Bộ Khoa học và Công nghệ

Quý II

năm 2007

Các bộ: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành liên quan

10

 

Tài nguyên và

Môi trường

22. Luật Khoáng sản và các văn bản hướng dẫn thi hành

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quý II

năm 2007

Các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân  các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

23. Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quý II

năm 2007

Các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân  các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

11

Du lịch

24. Chiến lược phát triển ngành du lịch Việt Nam 2001 - 2010

Tổng cục

Du lịch

Quý II

năm 2007

Các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân  các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

12

Nông nghiệp và

Nông thôn

25. Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020

Bộ Nông  nghiệp và Phát triển

nông thôn

Quý II

năm 2007

Các bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính

13

Dân số và

các vấn đề xã hội

26. Chiến lược phát triển dân số Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010

Uỷ ban dân số, Gia đình và Trẻ em

Quý II

năm 2007

Các bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế

27. Kế hoạch tổng thể phòng, chống ma tuý đến năm 2010

Bộ Công an

Quý II

năm 2007

Các bộ: Tư pháp, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội

14

Quy hoạch và quản lý đô thị

28. Triển khai thi hành pháp luật về xây dựng

Bộ Xây dựng

Quý I

năm 2007

Các bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

15

Đào tạo,

bồi dưỡng cán bộ,

công chức

29. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Bộ Nội vụ

Quý II

năm 2007

Các bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư

 

 

thuộc tính Quyết định 232/QĐ-TTg

Quyết định 232/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của Chính phủ năm 2007
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:232/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:13/02/2007Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 232/QĐ-TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi