Quyết định 633/QĐ-BYT 2019 chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn viên chức y tế

BỘ Y TẾ
-------

Số: 633/-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VTỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHNGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH Y TẾ

-------------

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư số 26/2018/TT-BYT ngày 25 tháng 10 năm 2018 của B Y tế quy định về tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưng theo tiêu chuẩn chc danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế đi với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu;

Xét đề nghị của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tại công văn số 64/ĐHYDCT-TCCB ngày 16 tháng 01 năm 2019;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao nhiệm vụ cho Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức thực hin các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chc chuyên ngành y tế:

1. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ cao cấp (hạng I);

2. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ chính (hạng II);

3. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ (hạng III);

4. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng cao cấp (hạng I);

5. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng chính (hạng II);

6. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ y hc dự phòng (hạng III);

7. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số viên hạng II;

8. Chương trình bồi dưng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân sviên hạng III;

9. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân s viên hạng IV;

10. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng cao cấp (hạng I);

11. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng chính (hạng II);

12. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng (hạng III);

13. Chương trình bồi dưng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược sĩ cao cấp (hạng I);

14. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược sĩ chính (hạng II);

15. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược (hạng III).

Điều 2. Trường Đại học Y Dược Cần Thơ có nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng, cp chứng chỉ bồi dưỡng và báo cáo theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Hiệu trưng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưng (để báo cáo);
- Bộ Nội vụ;
- B
Y tế các tỉnh, thành phố;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BYT;

- Lưu: VT, TCCB (02)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn

 

 

 

Loading...
Văn bản liên quan
Văn bản liên quan