Quyết định 06/QĐ-BCT 2019 Kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp Bộ Công Thương

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

Số: 06/QĐ-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 26-NQ/TW NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 2018 HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII VỀ TẬP TRUNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÁC CẤP, NHẤT LÀ CẤP CHIẾN LƯỢC, ĐỦ PHẨM CHẤT, NĂNG LC VÀ UY TÍN, NGANG TẦM NHIỆM VỤ

------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 

Căn cứ Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tm nhiệm vụ;

Căn cứ Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ;

Căn cứ Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị ln thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lãnh đạo Bộ;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Công Thươ
ng;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thươ
ng;
- VP Đảng
y, Công đoàn Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 26-NQ/TW NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 2018 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII VỀ TẬP TRUNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÁC CẤP, NHẤT LÀ CẤP CHIẾN LƯỢC, ĐỦ PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC VÀ UY TÍN, NGANG TẦM NHIỆM VỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-BCT ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

 

Triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 26-NQ/TW); Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ (sau đây gọi tắt là Kế hoạch số 10-KH/TW); Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 132/NQ-CP); Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết, Kế hoạch nêu trên như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt sâu sắc đến đội ngũ công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Công Thương và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW, Kế hoạch số 10-KH/TW, Nghị quyết số 132/NQ-CP để tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Công Thương trong việc đổi mới công tác cán bộ; xây dựng và quản lý đội ngũ công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

2. Xác định các nội dung, nhiệm vụ và trách nhiệm của từng tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ Công Thương nhằm cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 26-NQ/TW, Kế hoạch số 10-KH/TW, Nghị quyết số 132/NQ-CP.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền

a. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Công Thương phối hợp chặt chẽ với tổ chức đảng và cấp ủy cùng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung của Nghị quyết số 26-NQ/TW, Kế hoạch số 10-KH/TW, Nghị quyết số 132/NQ-CP nhm nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu, đồng thời tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đảng viên, đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong ngành.

b. Tổng cục Quản lý thị trường, các Cục thuộc Tổng cục Quản lý thị trường làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận giữa cấp ủy và chính quyền địa phương trong việc phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

2. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các văn bản về công tác cán bộ, trước mắt tập trung triển khai các quy định về công tác cán bộ như sau:

a. Xây dựng văn bản hướng dẫn về công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động gắn với yêu cầu của từng vị trí việc làm, đảm bảo việc đánh giá công chức viên chức, người lao động trong các đơn vị thuộc ngành Công Thương trung thực, khách quan và cụ thể, phù hợp với các quy định của Chính phủ.

b. Xây dựng văn bản quản lý, hướng dẫn thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động phù hợp với các quy định tại Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức.

c. Tiếp tục xây dựng văn bản quy định vị trí việc làm, bn mô tả công việc và khu năng lực vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành Công Thương đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

d. Hoàn thiện Quy chế quản lý đoàn ra của Bộ Công Thương.

3. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức, người lao động để đáp ứng nhiệm vụ chính trị của ngành Công Thương:

a. Trên cơ sở Đề án vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các đơn vị thực hiện rà soát, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức gắn liền với việc tổ chức thực hiện tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Quản lý chặt chẽ biên chế của ngành, giảm biên chế ở những bộ phận trung gian, tăng cường biên chế cho các đơn vị tác nghiệp trực tiếp, các đơn vị thực hiện thanh tra, kiểm tra.

b. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức, lao động hợp lý đảm bảo bổ sung lực lượng cán bộ kế cận có chất lượng, năng lực. Tổ chức triển khai có hiệu quả cơ chế, chính sách ưu đãi để phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ có triển vọng và đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lớp cán bộ kế cận.

c. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, lao động ngành Công Thương gắn với quy hoạch phát triển nguồn nhân lực Công Thương phù hợp với mục tiêu phát triển nhân lực chung của quốc gia và xu thế phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức theo vị trí việc làm; tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý; tiêu chuẩn ngạch công chức, hạng viên chức. Mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng; đổi mới phương thức đào tạo theo hướng tăng tính ứng dụng thực tế và tổ chức thực thi công vụ, đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện gắn với quy định tại Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Chthị số 28/CT-TTg ngày 18 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức.

d. Hàng năm thực hiện rà soát công tác quy hoạch lãnh đạo các cấp đối với công chức, viên chức ngành Công Thương, đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Đảng và Nhà nước.

e. Thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc ngành Công Thương, đảm bảo đúng quy trình, quy định; chủ động nguồn nhân sự thay thế khi nhân sự lãnh đạo nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác. Đối với Tổng cục có ngành dọc tại địa phương, cần thường xuyên quan tâm, phối hợp với lãnh đạo và cấp ủy đảng tại địa phương để tạo sự đồng thuận trong công tác quản lý cán bộ. Tổ chức triển khai mrộng có hiệu quả việc thi tuyển đbổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng theo các quy định của Trung ương.

g. Tập trung rà soát, sắp xếp số lượng cấp phó của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Công Thương đảm bảo số lượng quy định của Chính phủ.

h. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc luân chuyển, luân phiên, điều động và chuyển đổi vị trí công tác, tránh gây xáo trộn tổ chức làm ảnh hưởng đến tâm lý công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. Công tác luân chuyn để đào tạo, cần xây dựng phương án đi và về.

i. Triển khai công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động theo hướng định lượng, xuyên suốt, đa chiều, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện đánh giá định kỳ theo quy định của Trung ương và văn bản hướng dẫn của Bộ Công Thương.

k. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ của ngành Công Thương. Đẩy mạnh công tác tự kiểm tra của các đơn vị trong ngành để kịp thời nắm bắt và điều chỉnh. Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, việc thực hiện các kết luận, chấn chỉnh sau thanh tra, kiểm tra; việc thực hiện nghiêm các quy định, quy chế về công tác tổ chức cán bộ, nhất là trong việc tuyển dụng, tiếp nhận, bnhiệm, luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác, tổ chức đoàn đi công tác nước ngoài đối với công chức, viên chức để kịp thời chấn chỉnh.

l. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm chắc lịch sử chính trị và tập trung vào vấn đề chính trị hiện nay; không xem xét quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử công chức, viên chức trong ngành khi chưa có kết luận đảm bảo về tiêu chuẩn chính trị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Công Thương:

a. Chđạo tổ chức, kiểm tra, đôn đốc triển khai hiệu quả các Nghị quyết và Kế hoạch nêu trên; báo cáo Bộ Công Thương (thông qua Vụ Tổ chức cán bộ) kết quả thực hiện trước ngày 30 tháng 11 hàng năm để tổng hợp, báo cáo các cơ quan chức năng theo quy định.

b. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong thực hiện tổ chức, xây dựng và sắp xếp đội ngũ công chức, viên chức, người lao động có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tm nhiệm vụ đảm bảo công bng, khách quan, coi hiệu quả công việc làm yếu tố quyết định.

2. Tổng cục Quản lý thị trường xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Kế hoạch số 10-KH/TW, Nghị quyết số 132/NQ-CP và Kế hoạch này trong Quý I năm 2019.

3. Vụ Tổ chức cán bộ:

a. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện kế hoạch, định kỳ hàng năm tổng hợp tiến độ, báo cáo Bộ có các biện pháp cần thiết để đảm bảo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Kế hoạch này.

b. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật và tham mưu việc bổ sung hoàn thiện các văn bản liên quan đến quản lý, sử dụng và tăng cường kỷ cương kỷ luật trong thực thi công vụ đối với công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Công Thương./.

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC ĐỀ ÁN, VĂN BẢN
(Kèm theo Quyết định số: 06/QĐ-BCT ngày 04 tháng 01 năm 2019 về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương)

 

STT

Đề án/Văn bản/Nhiệm vụ

Đơn vị ch trì

Đơn vị phối hợp

Cấp trình

Sản phẩm hoàn thành

Thời gian hoàn thành

1

Quy chế quản lý đoàn ra của Bộ Công Thương

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Công Thương

Bộ trưởng

Quy chế

Quý I/2019

2

Tổ chức thi tuyển chức danh Viện trưởng Viện Nghiên cu Chiến lược Chính sách Công Thương

Vụ Tổ chức cán bộ

Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công Thương và các đơn vị liên quan

Bộ trưởng, Ban cán sự đảng B

Quyết định

Năm 2019

3

Kế hoạch đào tạo, bi dưỡng công chức, viên chức ngành Công Thương

Vụ Tổ chức cán bộ

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Công Thương Trung ương

Bộ trưởng

Quyết định

Hàng năm

4

Lập kế hoạch các Đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương tại các đơn vị về việc thực hiện NQ18, NQ19

Vụ Tổ chức cán bộ

Thanh tra Bộ

Bộ trưởng

Quyết định

Hàng năm

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi