Quyết định 1897/QĐ-BTC 2019 Cán bộ, công chức ngành Tài chính thi đua thực hiện văn hóa công sở

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

---------

Số: 1897/QĐ-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua
"Cán bộ, công ch
c, viên chức, người lao động ngành Tài chính
thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025

-----------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005 và năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/07/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính ph về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025;

Theo đề nghị ca Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Tài chính, Thủ trưng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- Ban TĐKT Trung ương;

- Cổng TTĐT Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, Vụ TĐKT.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Đinh Tiến Dũng

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Phong trào thi đua
"Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính
thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1897/QĐ-BTC ngày 25 tháng 9 năm 2019
c
a Bộ trưởng Bộ Tài chính)

----------------------

 

Căn cứ Quyết định s 733/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025, Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích:

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; nâng cao năng lực, ý thức, văn hóa công vụ, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính.

- Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, qua đó xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính gương mẫu, trách nhiệm, kỷ cương, tận tụy và chuyên nghiệp.

- Bảo đảm tính liên tục và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong ngành Tài chính; xây dựng văn hóa công sở, môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp, hiện đại; xây dựng các cấp ủy Đảng, đơn vị và các đoàn thể quần chúng trong sạch vững mạnh.

2. Yêu cầu:

- Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng tại các đơn vị với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, tiêu chí rõ ràng phù hợp với quy định của Đảng, Nhà nước và phù hợp với tình hình thực tiễn, nhiệm vụ chính trị được giao của từng đơn vị;

- Thủ trưng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Phong trào thi đua. Việc tổ chức thực hiện Phong trào phải thường xuyên, liên tục, có kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá, qua đó chủ động phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, nhân rộng và khen thưởng kịp thời những đin hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, những tập th, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua. Gn Phong trào thi đua với cuộc vận động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Ch thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

II. ĐI TƯNG, NỘI DUNG, TIÊU CHUN THI ĐUA

1. Đối tượng:

a) Tập thể: các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

b) Cá nhân: cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính.

2. Nội dung và tiêu chuẩn thi đua

a) Đối với tập thể:

"Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp":

- Xây dựng, tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản ch đạo, lãnh đạo quản lý, điều hành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn:

+ Xây dựng, tham mưu trình Bộ ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản pháp luật và thực hiện các cơ chế, chính sách, pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao đm bảo chất lượng, công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng thời hạn;

+ Xây dựng, tham mưu trình Bộ ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản pháp luật và thực hiện các cơ chế, chính sách nhm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

- Thực hiện cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn gin hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị:

+ Rà soát, đề xuất và thực thi các phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, trong đó tập trung vào nghiên cứu giảm thời gian, giảm hồ sơ, giấy tờ và chi phí thực hiện thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp.

+ Thực hiện công bố, công khai các thủ tục hành chính thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao; niêm yết, công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức tại trụ sở cơ quan, đơn vị theo quy định;

+ ng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành của đơn vị; tăng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên diện rộng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, đáp ng yêu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp.

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Ch thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương và quy định kèm theo Nghị quyết s 02-NQ/BCSĐ ngày 10/6/2019 của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về trách nhiệm nêu gương của công chức, viên chức và đảng viên.

- Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, các quy định về văn hóa công sở đảm bảo kỷ cương, kỷ luật hành chính; quản lý, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc của Nhà nước, của cơ quan, đơn vị; nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành tt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm ngân sách nhà nước, các nguồn kinh phí được giao, không để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp; thực hiện bài trí công s (Quốc huy, Quốc kỳ, khuôn viên công sở) theo đúng quy định trong Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước.

- Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chuyên môn và tình hình thực tiễn của đơn vị, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao của đơn vị.

b) Đối với cá nhân:

"Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp":

- Chấp hành nghiêm túc k cương, k luật hành chính:

+ Chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế làm việc ca cơ quan, đơn vị, các quy định về văn hóa công sở, đạo đức công vụ.

+ Có ý thức t chức kỷ luật, sp xếp, sử dụng thời gian làm việc khoa học và hiệu quả; giữ gìn đoàn kết nội bộ, xây dựng môi trường làm việc dân ch, k cương;

+ Có thái độ nghiêm túc khi nhận lỗi, nhận khuyết điểm, thành khẩn tự phê bình, rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục và quyết tâm sửa chữa khi để xảy ra sai sót trong thực hiện nhiệm vụ.

- Thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất được giao; không kén chọn vị trí công tác, chọn việc dễ, bỏ việc khó;

+ Chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiệu quả; trung thực, thẳng thắn, khách quan trong báo cáo, đề xuất, tham gia đóng góp với cấp trên;

+ Thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm:

+ Có tinh thần cầu thị, lắng nghe, có thái độ gương mẫu, trách nhiệm, tận tụy trong công việc;

+ Không gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc của cơ quan, tổ chức và người dân; không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân;

+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải công tâm, khách quan trong sử dụng, đánh giá cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý; không lợi dụng vị trí công tác để b nhiệm người thân quen; chủ động xin thôi chức vụ khi thấy bản thân còn hạn chế về năng lực và uy tín.

- Thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử:

+ Đối với người dân: phải tôn trọng, lắng nghe và tận tình hướng dn về quy trình xử lý công việc, giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân;

+ Đối với đồng nghiệp: phải có tinh thần hợp tác, tương trợ trong khi thực hiện nhiệm vụ; không bè phái gây mất đoàn kết nội bộ của cơ quan, đơn vị;

+ Đối với cấp trên: phải tuân th thứ bậc hành chính, phục tùng sự chỉ đạo, phân công công việc của cấp trên; không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ; không nịnh bợ lấy lòng vì động cơ không trong sáng;

+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: không được duy ý chí, áp đặt, bảo thủ; phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cấp dưới; không nâng đỡ cấp dưới vì động cơ, mục đích không trong sáng; gương mẫu trong giao tiếp, ứng xử, trong thực hiện văn hóa công vụ, đạo đức nghề nghiệp.

- Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống:

+ Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, trung thực, giản dị và thẳng thắn, không phô trương, lãng phí; công tâm, khách quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

+ Thực hiện nghiêm túc các quy tắc, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức gia đình và xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; không mê tín dị đoan và có những hành vi phản cảm khi tham gia lễ hội; không đánh bạc, sa vào các tệ nạn xã hội; không sử dụng đồ uống có cồn trong thời gian làm việc và giờ nghỉ trưa của ngày làm việc; không hút thuốc lá tại cơ quan, công s, nơi làm việc; tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến hoạt động công vụ;

+ Tích cực tham gia xây dựng, giữ gìn không gian xanh, sạch, đẹp; môi trường làm việc văn hóa thân thiện, văn minh nơi công sở, giữ gìn nơi làm việc ngăn np, gọn gàng, sạch sẽ.

- Trang phục khi thực hiện nhiệm vụ: Khi thực hiện nhiệm vụ cán bộ, công chức, viên chức phải ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc. Đối với các đơn vị có trang phục riêng, phải thực hiện theo đúng quy định của Ngành, của đơn vị về trang phục.

- Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Bộ, đơn vị và địa phương phát động, tổ chức, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị ca cơ quan, đơn vị.

III. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ca các đơn vị lấy kết qu tham gia Phong trào thi đua này là một trong các tiêu chí khi đánh giá thi đua và xét khen thưởng hàng năm.

2. Khen thưởng sơ kết (năm 2022) và tổng kết Phong trào thi đua (năm 2025): các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong tham gia Phong trào thi đua này sẽ được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Tài chính lựa chọn, trình Bộ xét khen thưởng theo thẩm quyền; đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu sẽ được lựa chọn, xem xét trình cấp trên khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng, Huân chương Lao động hạng Ba theo quy định.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn cụ thể về chỉ tiêu, hình thức khen thưng khi Bộ tiến hành sơ kết, tổng kết Phong trào thi đua.

3. Trình tự, thủ tục hồ sơ khen thưởng được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Phát động và tổ chức triển khai thực hiện Phong trào thi đua trong toàn Ngành với những việc làm thiết thực, cụ thể, nhm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, hành động của đội công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính; gắn Phong trào thi đua với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị được giao ca từng cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Ngành;

2. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, ch đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, người đứng đầu các đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao gắn với việc học tập và làm theo tư tưng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa" trong nội bộ; Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương và quy định kèm theo Nghị quyết s 02-NQ/BCSĐ ngày 10/6/2019 của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về trách nhiệm nêu gương của công chức, viên chức và đảng viên;

3. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, ch đạo, điều hành của các đơn vị và trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính; đơn giản hóa, rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục hành chính nhm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp;

4. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 05/CT-BTC ngày 7/11/2016 của Bộ Tài chính về việc tăng cường k luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật, thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính và các quy định về văn hóa công sở đối với các cơ quan, đơn vị, đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tài chính; đẩy mạnh công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong thực thi công vụ; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định về văn hóa công s;

5. Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ quan, đơn vị theo hướng công khai, minh bạch; rà soát, sửa đổi các quy định của cơ quan, đơn vị có liên quan đến văn hóa công s, đạo đức công vụ để phù hợp với yêu cầu của Đ án văn hóa công vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018; xây dựng môi trường làm việc văn minh, hiện đại và chuyên nghiệp;

6. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức, chú trọng đến việc đào tạo, bồi dưng kỹ năng hành chính, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, đạo đức công vụ, văn hóa công s để từng bước nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc của đội ngũ công chức, viên chức và đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ của Bộ;

7. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt đến đội ngũ công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định về quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ và văn hóa công sở trong thực thi nhiệm vụ. Tổ chức các hoạt động, các phong trào thi đua... để thu hút được đông đảo đội ngũ công chức, viên chức, người lao động tham gia hưởng ứng nhiệt tình các phong trào thi đua yêu nước;

8. Tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Phong trào thi đua, rút kinh nghiệm và tiến hành tổng kết Phong trào thi đua vào năm 2025. Qua đó, chủ động phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, nhân rộng và khen thưởng kịp thời những điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua, gương mẫu trong thực hiện văn hóa công sở, đạo đức công vụ.

V. TIN ĐỘ THỰC HIỆN

Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ năm 2019 đến năm 2025:

1. Năm 2019: tổ chức phát động, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua trong toàn ngành Tài chính.

2. Năm 2022: tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Phong trào thi đua trong toàn Ngành để làm cơ sở tiếp tục triển khai phong trào đến năm 2025.

3. Năm 2025: tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Phong trào thi đua trong toàn ngành Tài chính (giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2025).

VI. T CHỨC THỰC HIỆN

1.  Trách nhiệm của các đơn vị:

a. Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm:

- Phổ biến, quán triệt các yêu cầu, nhiệm vụ, nội dung Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua của Bộ tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Tài chính.

- Căn cứ vào nội dung, nhiệm vụ tại Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai Phong trào thi đua có hiệu quả tại đơn vị (trước ngày 31/12/2019), ch đạo, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được phân công tại phụ lục công việc kèm theo Kế hoạch này; đề xuất biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong Phong trào, gương mẫu trong thực hiện văn hóa công sở.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, kết qu tổ chức thực hiện Phong trào thi đua (báo cáo kết quả triển khai Phong trào thi đua tại các đơn vị là một nội dung trong Báo cáo kết qu kiểm tra, tự kim tra về công tác thi đua, khen thưởng hàng năm tại đơn vị) và gửi báo cáo về Vụ Thi đua - Khen thưởng trước ngày 30 tháng 11 hàng năm để tổng hợp, trình Bộ, báo cáo Trung ương theo quy định.

b. Trách nhiệm của Vụ Tổ chức cán bộ:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị rà soát, sửa đổi Quyết định số 33/QĐ-BTC ngày 08/01/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy định về quy tc, chuẩn mực ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính trong thi hành công vụ và quan hệ xã hội để phù hợp với yêu cầu của Đề án văn hóa công vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 và Phong trào này (trong năm 2019).

- Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ xây dựng chương trình, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng hành chính, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, đạo đức công vụ và văn hóa công s cho đội ngũ công chức, viên chức ngành Tài chính.

c. Trách nhiệm của Văn phòng Bộ:

- Chủ trì, phi hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất các giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

- Phối hợp với các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính, các cơ quan Báo chí trong và ngoài ngành Tài chính tuyên truyền, đăng tải các thông tin về các hoạt động, kết qu tổ chức, triển khai Phong trào thi đua của Bộ và các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ.

d. Trách nhiệm của Vụ Thi đua - Khen thưởng:

- Chủ trì, đôn đốc, theo dõi kết quả triển khai các nội dung của Phong trào thi đua, các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch của Bộ tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

 - Tham mưu, trình Bộ hướng dẫn các đơn vị về tiêu chí, số lượng, hình thức khen thưởng cấp Bộ khi sơ kết, tổng kết Phong trào; tổng hợp, tham mưu trình Bộ xét khen thưởng theo thẩm quyền và trình Trung ương khen thưởng theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ tổng hợp báo cáo sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Phong trào của Bộ, trình Bộ, báo cáo Ban Thi đua - Khen thưng Trung ương theo quy định.

e. Trách nhiệm của Cục Kế hoạch - Tài chính

Bố trí kinh phí tổ chức, thực hiện Phong trào thi đua của Bộ từ Quỹ thi đua, khen thưởng của Bộ Tài chính theo quy định của pháp luật hiện hành về công tác thi đua, khen thưởng.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị phản ánh về Vụ Thi đua - Khen thưởng để tổng hợp, báo cáo Bộ xem xét, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch cho phù hợp với thời tình thực tiễn./.

 

BỘ TÀI CHÍNH

 

BỘ TÀI CHÍNH

PHỤ LỤC

Các nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua

“Cán bộ, công chức, viên chức, nguời lao động ngành Tài chính thi đua thực hiện văn hóa công sở"

giai đoạn 2019 - 2025 của Bộ Tài chính

(Kèm theo Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính tại Quyết định số: 1897/QĐ-BTC ngày 25/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

------------------------------------

 

TT

Giải pháp, nhiệm vụ triển khai Kế hoạch

Sản phẩm

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Tiến độ thực hiện

1

Phát động và tổ chức triển khai thực hiện Phong trào thi đua trong toàn Ngành với những việc làm thiết thực, cụ thể; gắn Phong trào thi đua với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị được giao của từng cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Ngành:

 

 

 

 

1.1

Trình Bộ ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025 của Bộ Tài chính

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai PTTĐ của Bộ Tài chính

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ

Tháng

9/2019

1.2

Xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai Phong trào thi đua gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị được giao của từng cơ quan, đơn vị trong Ngành

Kế hoạch chi tiết của từng đơn vị để triển khai PTTĐ

Các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ

 

Trước ngày 31/12/2019

2

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, người đứng đầu các đơn vị gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương và quy định kèm theo Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ ngày 10/6/2019 của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về trách nhiệm nêu gương của công chức, viên chức và đảng viên

Báo cáo kết quả thực hiện

Các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ

 

Thường

xuyên

3

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của các đơn vị và trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính:

 

 

 

 

3.1

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

Các giải pháp CCHC

Văn phòng Bộ

Các đơn vị có liên quan

Thường

xuyên

3.2

Rà soát, đề xuất và thực thi các phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, trong đó tập trung vào nghiên cứu giảm thời gian, giảm hồ sơ, giấy tờ và chi phí thực hiện thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp

Các phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC

Các đơn vị thuộc Bộ

Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan

Thực hiện theo tiến độ tại Kế hoạch rà soát

TTHC của Bộ Tài chính

3.3

Tăng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên diện rộng cho người dân và doanh nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp

Xây dựng hệ thống thông tin thực hiện DVCTT theo mức độ 3,4

Cục Tin học và

Thống kê Tài chính và các đơn vị có liên quan

Các đơn vị có liên quan

Thực hiện theo tiến độ tại QĐ số 2204/QĐ-BTC

4

Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Tài chính về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính; đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật:

 

 

 

 

4.1

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 05/CT-BTC ngày 7/11/2016 của Bộ Tài chính về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ

Báo cáo kết quả thực hiện

Các đơn vị thuộc Bộ

 

Thường

xuyên

4.2

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện các quy định pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí của các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

Báo cáo kết quả công tác, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng...

Thanh tra Bộ

Các đơn vị có liên quan

Thường

xuyên

4.3

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính; việc thực hiện các quy định về văn hóa công sở, đạo đức công vụ tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính

Báo cáo kết quả kiểm tra

Vụ Tổ chức cán bộ

Các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ

Thường

xuyên

5

Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ quan, đơn vị theo hướng công khai, minh bạch; rà soát, sửa đổi các quy định của cơ quan, đơn vị để phù hợp với yêu cầu của Đề án văn hóa công vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018:

 

 

 

 

5.1

Rà soát, sửa đổi Quyết định số 33/QĐ-BTC ngày 08/01/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy định về quy tắc, chuẩn mực ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính trong thi hành công vụ và quan hệ xã hội để phù hợp với yêu cầu của Đề án văn hóa công vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 và Phong trào này

Quyết định sửa đổi, bổ sung

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị có liên quan

Trong năm 2019

5.2

Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ quan, đơn vị đảm bảo tính công khai, minh bạch; rà soát, sửa đổi các quy định của cơ quan, đơn vị có liên quan đến văn hóa công sở, đạo đức công vụ;

Các quy định, nội quy, quy chế làm việc

Các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ

 

2019-2025

6

Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức, chú trọng đến việc đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng hành chính, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, đạo đức công vụ, văn hóa công sở để từng bước nâng cao chất lượng của đội ngũ công chức, viên chức và đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ của Bộ

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; các lớp đào tạo, bồi dưỡng CCVC...

Vụ Tổ chức cán bộ

Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính; các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ

Thường

xuyên

7

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt việc thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định về quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ và văn hóa công sở trong thực thi nhiệm vụ. Tổ chức các hoạt động, các phong trào thi đua...:

 

 

 

 

7.1

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt đến đội ngũ công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định về quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ và văn hóa công sở trong thực thi nhiệm vụ

Các bài viết, tin tức, tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính, các trang báo, tạp chí của trong và ngành Tài chính

Văn phòng Bộ

Các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ; Các cơ quan Báo, Tạp chí trong và ngoài ngành Tài chính

Thường

xuyên

7.2

Tổ chức các hoạt động, các phong trào thi đua... để thu hút được đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham gia hưởng ứng nhiệt tình các phong trào thi đua yêu nước

Các hội nghị, các phong trào thể thao, văn nghệ, các cuộc thi, các PTTĐ...

Công đoàn Bộ

Các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ

2019-2025

8

Tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Phong trào thi đua. Chủ động phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, nhân rộng và khen thưởng kịp thời những điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua.

 

 

 

 

8.1

Tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Phong trào thi đua, rút kinh nghiệm và tiến hành tổng kết Phong trào thi đua vào năm 2025

Báo cáo công tác kiểm tra; Báo cáo sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Phong trào thi đua

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ

2019-2025

8.2

Tuyên truyền, bồi dưỡng, biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua, gương mẫu trong thực hiện văn hóa công sở, đạo đức công vụ

Các bài viết, tin tức, tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính, các trang báo, tạp chí của trong và ngành Tài chính

Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan

Các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ; Các cơ quan Báo, Tạp chí trong và ngoài ngành Tài chính

2019-2025

8.3

Khen thưởng khi sơ kết, tổng kết Phong trào thi đua

 

 

 

 

 

- Khen thưởng khi tiến hành sơ kết Phong trào thi đua

Quyết định khen thưởng cấp Bộ; Hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước

Vụ Thi đua - Khen thường

Các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ

2022

 

- Khen thưởng khi tiến hành tổng kết Phong trào thi đua

2025

9

Đảm bảo kinh phí cho hoạt động, tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai PTTĐ của Bộ

Dự toán kinh phí để triển khai PTTĐ của Bộ

Cục Kế hoạch - Tài chính

Các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ

2019-2025

 

 

thuộc tính Quyết định 1897/QĐ-BTC

Quyết định 1897/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1897/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành:25/09/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng , Cán bộ-Công chức-Viên chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Công chức ngành Tài chính không được hút thuốc lá tại nơi làm việc

Đây là một trong những tiêu chuẩn thi đua được Bộ trưởng Bộ Tài chính thông qua ngày 25/9/2019 tại Quyết định 1897/QĐ-BTC về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 – 2025.

Cụ thể, Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ năm 2019 đến năm 2025. Trong đó, năm 2019 tổ chức phát động, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua trong toàn ngành Tài chính; năm 2020 tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Phong trào thi đua trong toàn ngành để làm cơ sở tiếp tục triển khai phong trào đến năm 2025 tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Phong trào thi đua trong toàn ngành Tài chính.

Để thực hiện Phong trào thi đua, cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý ngành Tài chính phải công tâm, khách quan trong sử dụng, đánh giá cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý; không lợi dụng vị trí công tác để bổ nhiệm người thân quen; chủ động xin thôi chức vụ khi thấy bản thân còn hạn chế về năng lực và uy tín.

Đặc biệt, công chức ngành Tài chính không đánh bạc, sa vào các tệ nạn xã hội; không sử dụng đồ uống có cồn trong thời gian làm việc và giờ nghỉ trưa của ngày làm việc; không hút thuốc lá tại cơ quan, công sở, nơi làm việc; không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến hoạt động công vụ.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định1897/QĐ-BTC tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi