Thông tư 28/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định về hoạt động đại lý, cộng tác viên bảo hiểm

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ
CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 28 /1998/TT-BTC NGÀY 4 THÁNG 3 NĂM 1998
QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ, CỘNG TÁC VIÊN BẢO HIỂM

Thi hành Nghị định số 100/CP ngày 18/12/1993 của Chính phủ về kinh doanh bảo hiểm, Nghị định số 74/CP ngày 14/6/1997 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều qui định tại Nghị định số 100/CP ngày 18/12/1993 của Chính phủ về kinh doanh bảo hiểm; nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia bảo hiểm, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, Bộ Tài chính quy định hoạt động đại lý, cộng tác viên bảo hiểm như sau:

 

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

 

1. Giải thích từ ngữ.

Trong thông tư này, các thuật ngữ sau đây được hiểu như sau:

Đại lý bảo hiểm (sau đây gọi tắt là đại lý) là cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền bán các sản phẩm bảo hiểm cho công chúng thay mặt doanh nghiệp bảo hiểm và đáp ứng đầy đủ các điều kiện qui định tại khoản 9, Điều 1, Nghị định số 74/CP ngày 14/6/1997 của Chính phủ.

Cộng tác viên bảo hiểm (sau đây gọi tắt là cộng tác viên) là các tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền bán các sản phẩm bảo hiểm cho công chúng thay mặt doanh nghiệp bảo hiểm trên cơ sở hợp đồng cộng tác viên và không phải là đơn vị trực thuộc doanh nghiệp bảo hiểm.

Hoạt động đại lý, cộng tác viên là phương thức bán bảo hiểm theo đó, đại lý, cộng tác viên chịu trách nhiệm thu xếp việc ký kết các hợp đồng bảo hiểm giữa doanh nghiệp bảo hiểm và người mua bảo hiểm theo uỷ quyền của doanh nghiệp bảo hiểm trên cơ sở hợp đồng đại lý hay hợp đồng cộng tác viên để được hưởng hoa hồng bảo hiểm.

2. Doanh nghiệp bảo hiểm không được phép sử dụng và không được phép trả hoa hồng cho các tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện hoạt động cộng tác viên và đại lý.

3. Doanh nghiệp bảo hiểm chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước người tham gia bảo hiểm về những hoạt động do đại lý, cộng tác viên của mình thực hiện theo hợp đồng đại lý, hợp đồng cộng tác viên đã được ký kết và qui định của pháp luật hiện hành.

4. Chế độ hoa hồng bảo hiểm áp dụng đối với đại lý, cộng tác viên thực hiện theo qui định tại Thông tư số 76 TC/TCNH ngày 25/10/1995 của Bộ Tài chính qui định chế độ hoa hồng bảo hiểm, Thông tư số 02 TC/TCNH ngày 4/1/1996 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung việc thực hiện chế độ hoa hồng bảo hiểm, và các qui định pháp luật hiện hành.

 

II. ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ, CỘNG TÁC VIÊN:

 

1. Đại lý bảo hiểm:

Cá nhân hoạt động đại lý phải có đủ các điều kiện qui định tại khoản 9, Điều 1 Nghị định số 74/CP ngày 14/6/1997 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều qui định tại Nghị định số 100/CP ngày 18/12/1993 của Chính phủ về kinh doanh bảo hiểm.

2. Cộng tác viên bảo hiểm:

Cộng tác viên là tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo các qui định của pháp luật hiện hành.

Việc thực hiện hoạt động cộng tác viên không đối lập với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức nhận làm cộng tác viên và không mâu thuẫn với quyền lợi của doanh nghiệp bảo hiểm.

 

III. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM VÀ
ĐẠI LÝ, CỘNG TÁC VIÊN BẢO HIỂM:

 

1. Doanh nghiệp bảo hiểm có các quyền sau:

- Lựa chọn đại lý, cộng tác viên, cơ cấu, hình thức đại lý, cộng tác viên, ký kết hợp đồng đại lý, cộng tác viên.

- Quy định mức chi trả hoa hồng trong hợp đồng đại lý, cộng tác viên theo các qui định pháp luật hiện hành.

- Nhận và quản lý tiền ký quỹ hoặc tài sản thế chấp của đại lý, cộng tác viên (nếu có thoả thuận trong hợp đồng đại lý, cộng tác viên).

- Yêu cầu đại lý, cộng tác viên thanh toán tiền phí bảo hiểm thu được theo phương thức đã thoả thuận.

- Uỷ quyền cho đại lý, cộng tác viên thực hiện một số phần việc thuộc trách nhiệm của mình theo quy định trong hợp đồng đại lý, cộng tác viên.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng đại lý, cộng tác viên .

- Được hưởng các quyền lợi hợp pháp khác do hoạt động đại lý, cộng tác viên mang lại.

2. Doanh nghiệp bảo hiểm phải thực hiện các nghĩa vụ sau:

- Ký kết hợp đồng đại lý, hợp đồng cộng tác viên theo các qui định của pháp luật hiện hành.

- Tổ chức đào tạo và cấp giấy chứng chỉ hoàn thành khoá học đại lý.

- Hướng dẫn và cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động đại lý, cộng tác viên và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin này.

- Thực hiện các trách nhiệm phát sinh theo hợp đồng đại lý, cộng tác viên đã ký kết.

- Thanh toán hoa hồng đúng cam kết trong hợp đồng đại lý, cộng tác viên và phù hợp với quy định của pháp luật.

- Hoàn trả cho đại lý, cộng tác viên khoản tiền ký quỹ hoặc tài sản thế chấp (nếu có thoả thuận), trong trường hợp chấm dứt hợp đồng đại lý, cộng tác viên.

- Chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay tổn thất do hoạt động đại lý, cộng tác viên của mình gây ra theo qui định của Hợp đồng đại lý, Hợp đồng cộng tác viên và các qui định pháp luật có liên quan.

- Theo dõi riêng những hợp đồng bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm trực tiếp khai thác và những hợp đồng bảo hiểm do đại lý, cộng tác viên thu xếp để đảm bảo việc chi trả hoa hồng theo đúng các qui định pháp luật hiện hành.

- Chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với các hoạt động do đại lý, cộng tác viên của doanh nghiệp bảo hiểm tiến hành.

3. Đại lý, cộng tác viên có quyền sau:

- Lựa chọn và ký kết hợp đồng đại lý, cộng tác viên với doanh nghiệp bảo hiểm thích hợp, theo đúng các qui định của pháp luật.

- Được tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đại lý, cộng tác viên do doanh nghiệp bảo hiểm tổ chức.

- Được cung cấp thông tin cần thiết cho các hoạt động của mình và các điều kiện khác để thực hiện hợp đồng đại lý, cộng tác viên.

- Được hưởng hoa hồng và các quyền lợi hợp pháp khác do hoạt động đại lý, cộng tác viên mang lại. Khoản hoa hồng bảo hiểm thu được theo qui định của hợp đồng cộng tác viên được coi là khoản thu của cộng tác viên đó và được sử dụng theo đúng các quy định tài chính hiện hành.

- Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm hoàn trả tiền ký quỹ hoặc tài sản thế chấp (nếu có thoả thuận trong hợp đồng đại lý, cộng tác viên) khi hợp đồng hết hiệu lực.

4. Đại lý, cộng tác viên có nghĩa vụ sau:

- Tự mình giới thiệu, mời chào bán bảo hiểm và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm; cung cấp các thông tin đầy đủ, chính xác cho người tham gia bảo hiểm trong quá trình thu xếp ký kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm, giải quyết các khiếu nại... theo phạm vi được uỷ quyền trong hợp đồng đại lý, cộng tác viên.

- Thực hiện đúng các cam kết trong hợp đồng đại lý, cộng tác viên đã ký với doanh nghiệp bảo hiểm.

- Không được đồng thời nhận làm đại lý cho một doanh nghiệp bảo hiểm khác nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của doanh nghiệp bảo hiểm mà mình đang làm đại lý .

- Không được phép tiến hành đồng thời các hoạt động khác có quyền lợi đối lập với quyền lợi của doanh nghiệp bảo hiểm mà mình đang làm đại lý.

- Ký quỹ hoặc thế chấp tài sản cho doanh nghiệp bảo hiểm (nếu có thoả thuận trong hợp đồng đại lý, cộng tác viên).

- Chịu sự kiểm tra giám sát của doanh nghiệp bảo hiểm, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoạt động đại lý, cộng tác viên theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm .

- Ghi chép sổ sách, theo dõi thu chi theo qui định hiện hành về kế toán, thống kê.

- Chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

IV. HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ, CỘNG TÁC VIÊN:

 

1. Hợp đồng đại lý, cộng tác viên phải được lập thành văn bản.

2. Hợp đồng đại lý, cộng tác viên phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

- Họ tên, địa chỉ của các bên ký hợp đồng đại lý, cộng tác viên;

- Loại sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm mà đại lý, cộng tác viên được phép tiến hành;

- Phạm vi và địa bàn hoạt động của đại lý, cộng tác viên;

- Quyền và nghĩa vụ của các bên được thoả thuận căn cứ theo những qui định tại Mục III của Thông tư này và các văn bản pháp luật có liên quan;

- Chế độ hoa hồng và các chi phí khác;

- Phương thức thanh toán, thời điểm và nơi thanh toán:

+ Thanh toán tiền phí bảo hiểm thu được;

+ Thanh toán tiền thù lao và các chi phí khác;

+ Thanh toán tiền ký quỹ, trả lại tài sản thế chấp.

- Chế độ thưởng, phạt và bồi thường thiệt hại;

- Chế độ thông tin, báo cáo với doanh nghiệp bảo hiểm;

- Thời hạn hiệu lực của hợp đồng đại lý, cộng tác viên;

- Xử lý tranh chấp.

Ngoài ra, hai bên có thể quy định thêm những vấn đề khác như quảng cáo, tiếp thị, đào tạo, hỗ trợ cơ sở vật chất, kinh phí... phù hợp với pháp luật hiện hành.

3. Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng đại lý, cộng tác viên chỉ có giá trị pháp lý nếu được hai bên chấp nhận bằng văn bản.

4. Các bên có nghĩa vụ thực hiện đúng và đầy đủ cam kết trong hợp đồng. Bên vi phạm hợp đồng phải chịu trách nhiệm vật chất với bên kia. Nếu trong hợp đồng không có quy định gì khác thì việc phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại áp dụng theo pháp luật hiện hành.

5. Hợp đồng đại lý, cộng tác viên chấm dứt trong các trường hợp sau:

- Hết thời hạn hiệu lực của hợp đồng và các bên không thoả thuận gia hạn;

- Hai bên thỏa thuận chấm dứt trước khi hết thời hạn hiệu lực của hợp đồng;

- Hợp đồng đại lý, cộng tác viên bị vô hiệu theo các qui định pháp luật hiện hành về vô hiệu hợp đồng kinh tế;

- Một trong các bên đơn phương chấm dứt hợp đồng. Trong trường hợp này, bên đơn phương đình chỉ hợp đồng đại lý, cộng tác viên phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại (nếu có) do việc chấm dứt thực hiện hợp đồng gây ra cho bên kia.

 

 

V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký áp dụng cho hoạt động đại lý, cộng tác viên bảo hiểm tại Việt Nam. Doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý, cộng tác viên có trách nhiệm tổ chức thực hiện hoạt động đại lý, cộng tác viên phù hợp với các quy định tại Thông tư này.

2. Mọi trường hợp vi phạm Thông tư này tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật hiện hành.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét giải quyết.

Thuộc tính văn bản
Thông tư 28/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định về hoạt động đại lý, cộng tác viên bảo hiểm
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 28/1998/TT-BTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành: 04/03/1998 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bảo hiểm
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF FINANCE
-----
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------
No. 28/1998/TT-BTC
Hanoi, March 4, 1998

 
CIRCULAR
STIPULATING ACTIVITIES OF INSURANCE AGENTS AND COLLABORATORS
In furtherance of Decree No. 100-CP of December 18, 1993 of the Government on insurance business, Decree No. 74-CP of June 14, 1997 of the Government amending and supplementing a number of articles of Decree No. 100-CP of December 18, 1993 of the Government on insurance business; in order to protect the legitimate rights and interests of the insured, create favorable conditions for business activities of insurance enterprises and ensure a healthy competition, the Ministry of Finance hereby provides for the activities of insurance agents and collaborators as follows:
I. GENERAL PROVISIONS
1. Interpretation of terms.
The following terms in this Circular are construed as follows:
Insurance agents (hereafter referred to as agents for short) are individuals who are authorized by insurance enterprises to sell insurance products to the people on the latter's behalf and fully meet the conditions stated in Clause 9, Article 1 of Decree No.74-CP of June 14, 1997 of the Government.
Insurance collaborators (hereafter referred to as collaborators for short) are economic organizations that have legal person status, are authorized by insurance enterprises to sell insurance products to the people on behalf of the insurance enterprises on the basis of collaborator's contracts and are affiliates of the insurance enterprises.
Agents' and collaborators' activities are a mode of insurance sale thereby agents and collaborators are responsible for arranging the signing of insurance contracts between the insurance enterprises and insurance purchasers under the authorization of insurance enterprises on the basis of agent's or collaborator's contracts so as to enjoy insurance commissions.
2. Insurance enterprises are not allowed to use and pay commissions to organizations and individuals that are not qualified for undertaking collaborators' or agents' activities.
3. Insurance enterprises shall be accountable before law and to the insured for activities carried out by their agents and collaborators under the signed agent's or collaborator's contracts and in accordance with current provisions of law.
4. The insurance commission regime applicable to agents and collaborators shall comply with the provisions of Circular No.76-TC/TCNH of October 25, 1995 of the Ministry of Finance prescribing the insurance commission regime, Circular No.02-TC/TCNH of January 4, 1996 guiding the amendment and supplement to the application of the insurance commission regime, and with current provisions of law.
II. CONDITIONS FOR AGENTS' AND COLLABORATORS' ACTIVITIES
1. Insurance agents.
To work as agents, individuals must fully satisfy the conditions stated in Clause 9, Article 1 of Decree No. 74-CP of June 14, 1997 of the Government amending and supplementing a number of Articles of Decree No. 100-CP of December 18, 1993 of the Government on insurance business.
2. Insurance collaborators.
Collaborators are economic organizations that have legal person status, are legally established and operate in Vietnam in accordance with current provisions of law.
The undertaking of collaborators' activities shall not contradict the functions and tasks of the organizations acting as collaborators and run counter to the interests of the insurance enterprises.
III. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF INSURANCE ENTERPRISES AND INSURANCE AGENTS AND COLLABORATORS
1. Insurance enterprises shall have the following rights:
- To select agents, collaborators, the structure and forms of agency and collaboration, to sign agent's or collaborator's contract.
- To determine the levels of commissions in the agent's or collaborator's contracts according to current provisions of law.
- To receive and manage escrow deposits or property mortgaged by agents and collaborators (if so agreed upon in the agent's or collaborator's contracts).
- To request agents and collaborators to pay collected insurance premiums according to the mutually agreed mode.
- To authorize agents and collaborators to perform part of the work under the insurance enterprise's charge as determined in the agent's or collaborator's contracts.
- To supervise and monitor the performance of agent's or collaborator's contracts.
- To enjoy other legitimate interests brought about by agents' or collaborators' activities.
2. Insurance enterprises shall have to fulfill the following obligations:
- To sign agent's or collaborator's contracts according to current provisions of law.
- To organize training courses for agents and grant certificates to agents that have completed such courses.
- To provide guidance and necessary information relating to agents' and collaborators' activities and take responsibility for the accuracy of such information.
- To discharge responsibilities arising from the signed agent's or collaborator's contracts.
- To pay commissions as pledged in the agent's or collaborator's contracts and in accordance with the provisions of law.
- To return to agents and collaborators escrow deposits or mortgaged property (if so mutually agreed upon) in case of termination of agent's or collaborator's contracts.
- To take responsibility for damage or losses caused by their agents' or collaborators' activities according to the agent's or collaborator's contracts and relevant provisions of law.
- To separately follow insurance contracts directly signed by themselves and those arranged by their agents and collaborators in order to ensure that commissions are paid according to current provisions of law.
- To submit to the supervision by competent State agencies over the activities undertaken by their agents and collaborators.
3. Agents and collaborators shall have the following rights:
- To select and sign agent's or collaborator's contracts with suitable insurance enterprises in accordance with current provisions of law.
- To participate in training courses to foster and improve agents' or collaborators' skills, which are organized by the concerned insurance enterprises.
- To be provided with information necessary for their activities and other conditions for the performance of agent's or collaborator's contracts.
- To receive commissions and other legitimate interests brought about by their activities. Insurance commissions earned according to the provisions of collaborator's contracts shall be regarded as such collaborators' incomes and used according to current financial regulations.
- To request insurance enterprises to return their escrow deposits or mortgaged property (if so agreed in the agent's or collaborator's contracts) upon the termination of the contracts.
4. Agents and collaborators shall have the following obligations:
- To introduce and offer by themselves the sale of insurance and other related activities at the request of the insurance enterprises; to supply sufficient and accurate information to the insured in the process of arranging the signing and performance of insurance contracts and settling complaints...within the scope of responsibility authorized in the agent's or collaborator's contracts.
- To properly fulfill their commitments made in the agent's or collaborator's contracts signed with the insurance enterprises.
- Not to simultaneously act as agent for another insurance enterprise it it is not so consented in writing by the insurance enterprise for which they are acting as agents.
- Not to simultaneously undertake other activities for the interests contrary to those of the insurance enterprise for which they are acting as its agents.
- To deposit into an escrow account or to mortgage property to the insurance enterprise (if so agreed in the agent's or collaborator's contracts).
- To submit to the control and supervision by the insurance enterprises, observe the regime of periodically reporting their activities at the request of the insurance enterprises.
- To keep records to monitor their revenues and expenditures according to current regulations on accounting and statistics.
- To submit to the control and supervision by competent State agencies and fulfill all financial obligations towards the State according to current provisions of law.
IV. AGENT'S AND COLABORATOR'S CONTRACTS
1. Agent's or collaborator's contracts must be made in writing.
2. Agent's or collaborator's contracts must include the following principal contents:
- Full names and addresses of the parties to the agent's or collaborator's contract;
- Kinds of insurance products and services that the agent or collaborator is allowed to provide;
- The agent's or collaborator's scope and geographical areas of operation;
- The involved parties' rights and obligations as agreed upon according to the provisions in Section III of this Circular and relevant legal documents;
- The levels of commissions and other expenses;
- The mode, time and location of payment of:
+ Collected insurance premiums;
+ Commissions and other expenses;
+ Escrow deposits or return of the mortgaged property.
- The provisions on rewards, fines and damage compensation;
- The provisions on the information supply and reporting to the insurance enterprises;
- The effective term of the agent's or collaborator's contract;
- Settlement of disputes.
Besides, the two parties may add other matters such as advertisement, marketing, training, material and financial assistance...in accordance with current provisions of law.
3. Any amendments or supplements to the agent's or collaborator's contract shall become legally binding only when they are approved in writing by the two parties.
4. The involved parties are obliged to correctly fulfill the commitments made in the contract. The violating party shall take material responsibility to the other party. Fines on the contract breaches and compensation for damage shall comply with current provisions of law unless otherwise provided for in the contract.
5. An agent's or collaborator's contract shall terminate in the following cases:
- Upon the expiry of the effective term of the contract and the involved parties have no agreement to extend it;
- The two parties agree to terminate the contract before its expiry;
- It is invalidated according to current provisions of law on the invalidation of economic contracts;
- One of the involved parties unilaterally terminates the contract. In this case, the party that unilaterally terminates the contract shall have to compensate for damage (if any) incurred by the other party as a result of the termination of the contract.
V. IMPLEMENTATION PROVISIONS
1. This Circular takes effect 15 days after its signing and applies to insurance agents' or collaborators' activities in Vietnam. Insurance enterprises, agents and collaborators shall have to carry out agents' and collaborators' activities in conformity with this Circular.
2. All violations of this Circular shall, depending on their seriousness, be handled according to laws currently in force.
Any difficulty or problem arising in the course of implementation should be promptly reported to the Ministry of Finance for consideration and settlement.
 

 
HE MINISTRY OF FINANCE
VICE MINISTER
Le Thi Bang Tam

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!