Nghị định 115/1997/NĐ-CP của Chính Phủ về chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 115/1997/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 12 NĂM 1997
VỀ CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA
CHỦ XE CƠ GIỚI

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 28 tháng 10 năm 1995;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 06 tháng 7 năm 1995;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH:

 

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Nghị định này quy định về chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của những người bị thiệt hại về thân thể và tài sản do xe cơ giới gây ra, đồng thời giúp chủ xe cơ giới khắc phục được hậu quả tài chính, góp phần ổn định kinh tế, xã hội.

 

Điều 2. Doanh nghiệp bảo hiểm, chủ xe cơ giới kể cả chủ xe là người nước ngoài sử dụng xe cơ giới trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có nghĩa vụ thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo các quy định tại Nghị định này.

 

Điều 3. Trong Nghị định này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Doanh nghiệp bảo hiểm: là doanh nghiệp được phép thành lập và hoạt động kinh doanh bảo hiểm hợp pháp tại Việt Nam được Bộ Tài chính cho phép hoạt động nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới.

2. Chủ xe cơ giới: là cá nhân, tổ chức có quyền sở hữu xe hay bất kỳ người nào được phép sử dụng xe cơ giới, kinh doanh vận chuyển hành khách bằng xe cơ giới;

3. Xe cơ giới: là tất cả các loại xe tham gia giao thông trên đường bộ bằng động cơ của chính chiếc xe đó, trừ xe đạp máy.

 

Điều 4. Những người bị thiệt hại về thân thể và tài sản do xe cơ giới đã tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới gây ra, có quyền khiếu nại trực tiếp doanh nghiệp bảo hiểm, đòi bồi thường thoả đáng và kịp thời theo đúng các quy định của pháp luật.

 

CHƯƠNG II
NỘI DUNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ
CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI

 

Điều 5. Chế độ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới quy định tại Nghị định này, bao gồm bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do xe cơ giới gây ra đối với người thứ ba, bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách.

 

Điều 6. Nghĩa vụ tham gia chế độ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới quy định tại Nghị định này được thể hiện thông qua việc ký kết hợp đồng bảo hiểm giữa chủ xe cơ giới và doanh nghiệp bảo hiểm. Căn cứ vào quy tắc, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc do Bộ Tài chính ban hành, doanh nghiệp bảo hiểm và chủ xe cơ giới ký kết hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Giấy chứng nhận bảo hiểm là bằng chứng ký kết hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

 

Điều 7. Nghĩa vụ và quyền lợi của chủ xe cơ giới.

1. Nghĩa vụ của chủ xe cơ giới:

a) Mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do xe cơ giới gây ra. Ngoài ra, chủ xe kinh doanh vận chuyển hành khách còn phải mua thêm bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách;

b) Mang theo và xuất trình khi có yêu cầu của cảnh sát giao thông giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đang có hiệu lực do doanh nghiệp bảo hiểm cấp trong khi sử dung xe.

2. Quyền lợi của chủ xe cơ giới:

a) Đối với chủ xe cơ giới là đơn vị sản xuất kinh doanh, phí bảo hiểm được tính vào giá thành hoặc phí lưu thông; đối với chủ xe cơ giới là đơn vị hành chính sự nghiệp, phí bảo hiểm được tính vào kinh phí do ngân sách nhà nước cấp;

b) Khi xảy ra trường hợp thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm, chủ xe được doanh nghiệp bảo hiểm thay mặt bồi thường cho người bị thiệt hại về thân thể và tài sản do xe cơ giới đã tham gia bảo hiểm gây ra và các chi phí cần thiết hợp lý mà chủ xe đã chi ra để giảm tối thiểu tổn thất hay để thực hiện các chỉ dẫn của doanh nghiệp bảo hiểm.

 

Điều 8. Nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp bảo hiểm:

1. Nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm:

a) Bán bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do xe cơ giới gây ra; bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách theo yêu cầu của chủ xe cơ giới;

b) Chấp hành đúng quy tắc, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc do Bộ Tài chính ban hành;

c) Khi bán bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, doanh nghiệp bảo hiểm phải giải thích đầy đủ cho chủ xe các thông tin có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của chủ xe cơ giới, doanh nghiệp bảo hiểm và cung cấp quy tắc, biểu phí, mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới do Bộ Tài chính ban hành hay biểu phí và các mức trách nhiệm khác mà doanh nghiệp bảo hiểm đã đăng ký với Bộ Tài chính;

d) Ngay sau khi ký kết hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, doanh nghiệp bảo hiểm phải cấp cho chủ xe giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới với đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật;

đ) Nhanh chóng xem xét giải quyết bồi thường thoả đáng và kịp thời theo đúng các quy định của pháp luật, khi có yêu cầu bồi thường của chủ xe cơ giới hay người bị thiệt hại về thân thể hoặc tài sản do xe cơ giới đã tham gia bảo hiểm gây ra.

2. Quyền lợi của doanh nghiệp bảo hiểm.

Được nhà nước bảo hộ quyền lợi chính đáng và hợp pháp trong quá trình hoạt động kinh doanh bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

 

CHƯƠNG III
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG TRONG VIỆC
BẢO ĐẢM THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI

 

Điều 9. Bộ Tài chính có trách nhiệm:

1. Quy định điều kiện, tiêu chuẩn doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới;

2. Ban hành quy tắc, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới;

3. Tổ chức chỉ đạo công tác giám sát, kiểm tra các doanh nghiệp bảo hiểm trong việc thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, làm tốt công tác bồi thường cho những người bị thiệt hại, triển khai công tác đề phòng và hạn chế tổn thất;

4. Xử lý các doanh nghiệp bảo hiểm vi phạm chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

 

Điều 10. Bộ Nội vụ có trách nhiệm:

1. Tổ chức chỉ đạo công tác giám sát và kiểm tra các chủ xe cơ giới trong việc thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới;

2. Xử lý các chủ xe vi phạm chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới;

3. Chủ trì điều tra, xử lý các vụ tai nạn giao thông đường bộ;

4. Chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện tốt các quy định của Nghị định này;

5. Cung cấp các giấy tờ cần thiết xác định lỗi, trách nhiệm của các bên liên quan và kết quả điều tra tai nạn cho doanh nghiệp bảo hiểm nếu có yêu cầu chính đáng để xem xét, giải quyết bồi thường nhanh chóng, thoả đáng và kịp thời cho chủ xe hay những người bị thiệt hại.

 

Điều 11. Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm:

1. Ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình quy phạm và các định mức kinh tế kỹ thuật thuộc thẩm quyền của ngành nhằm bảo đảm xe cơ giới vận hành, vận chuyển hành khách được an toàn;

2. Phối hợp với Bộ Nội vụ phân tích nguyên nhân, xử lý các vụ tai nạn giao thông đường bộ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bảo hiểm triển khai thực hiện tốt chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới;

3. Phối hợp với Bộ Tài chính áp dụng các biện pháp đề phòng và hạn chế tổn thất trong giao thông đường bộ.

 

Điều 12. Bộ Văn hoá - Thông tin có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan văn hoá thông tin, báo chí Trung ương và địa phương tuyên truyền phổ biến cho nhân dân hiểu rõ chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, động viên chủ xe, doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện nghiêm chỉnh Nghị định này.

 

Điều 13. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định này, phối hợp với lực lượng cảnh sát nhân dân, ngành giao thông và Bộ Tài chính áp dụng các biện pháp đề phòng và hạn chế tổn thất, tạo điều kiện để các doanh nghiệp bảo hiểm tham gia giải quyết tai nạn giúp chủ xe, người bị thiệt hại nhanh chóng khắc phục hậu quả tài chính sớm ổn định đời sống kinh tế, xã hội.

 

CHƯƠNG IV
XỬ LÝ VI PHẠM

 

Điều 14.

1. Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới được coi là một trong số những loại giấy tờ mà chủ xe phải có và thường xuyên mang theo khi sử dụng xe theo quy định của pháp luật hiện hành về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị và phải xuất trình theo yêu cầu của cảnh sát giao thông.

2. Chủ xe cơ giới vi phạm nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều 7 của Nghị định này thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính theo các quy định của pháp luật hiện hành đối với hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị.

 

Điều 15. Doanh nghiệp bảo hiểm vi phạm các nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều 8 của Nghị định này, tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

 

CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 16. Các khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới quy định trong Nghị định này được giải quyết theo trình tự, thủ tục của Pháp lệnh khiếu nại, tố cáo của công dân và Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.

 

Điều 17. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Nghị định số 30/HĐBT ngày 10 tháng 3 năm 1988 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 

Điều 18. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Giao thông vận tải theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thi hành Nghị định này.

 

Điều 19. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

Thuộc tính văn bản
Nghị định 115/1997/NĐ-CP của Chính Phủ về chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 115/1997/NĐ-CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 17/12/1997 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giao thông , Bảo hiểm
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------
No. 115/1997/ND-CP
Hanoi, December 17, 1997

 
DECREE
ON REGIME OF OBLIGATORY INSURANCE FOR CIVIL RESPONSIBILITY OF THE OWNERS OF MOTORIZED VEHICLES
THE GOVERNMENT
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Civil Code of October 28, 1995;
Pursuant to the Ordinance of the Handling of Administrative Violations of July 6, 1995;
At the proposal of the Minister of Finance,
DECREES:
Chapter I
GENERAL PROVISIONS
Article 1.-This Decree provides for the regime of obligatory insurance for civil responsibility of the owners of motorized vehicles with a view to protecting the legitimate and legal interests of the persons who suffer physical or material damage caused by motorized vehicles and also to helping the owners of motorized vehicles overcome the financial consequences, thus contributing to stabilizing the economic and social situation.
Article 2.- The insurance enterprises, the owners of motorized vehicles including foreign owners of motorized vehicles on the territory of the Socialist Republic of Vietnam are duty bound to carry out the regime of obligatory insurance for civil responsibility of the owners of motorized vehicles under the provisions of this Decree.
Article 3.- In this Decree the following terms are construed as follows:
1. An insurance enterprise is an enterprise permitted to be founded and to carry out legal insurance business in Vietnam allowed by the Ministry of Finance to conduct professional insurance activities concerning motorized vehicles;
2. Owner of motorized vehicles is an individual or organization having ownership right over a motorized vehicle or any person allowed to use motorized vehicles or conduct passenger transport business with motorized vehicles;
3. Motorized vehicles are all kinds of vehicles taking part in transport on land roads by the motor of these vehicles, except mopeds.
Article 4.- Those who suffer physical or property damage caused by vehicles which have taken part in the civil responsibility insurance of owners of motorized vehicles, are entitled to file a direct complaint against the insurance enterprise and to demand appropriate and timely indemnities as prescribed by law.
Chapter II
CONTENTS OF REGIME OF CIVIL RESPONSIBILITY INSURANCE OF THE OWNERS OF MOTORIZED VEHICLES
Article 5.- The regime of civil responsibility insurance of the owner of a motorized vehicle defined in this Decree comprises insurance of responsibility of paying damages outside the contract caused by the motorized vehicle against a third person, insurance of civil responsibility of the owner of motorized vehicle toward the passenger according to the passenger transport contract.
Article 6.- The obligation of taking part in the regime of insurance of civil responsibility of the owner of a motorized vehicle defined in this Decree shall be reflected through the signing of the insurance contract between the owner of a motorized vehicle and the insurance enterprise.
Basing themselves on the rules, fee rates and obligatory insurance responsibility issued by the Ministry of Finance, the insurance enterprise and the owner of a motorized vehicle shall sign a contract on civil responsibility insurance of the owner of a motorized vehicle.
The insurance certificate is the evidence of the signing of a contract on civil responsibility insurance of the owner of the motorized vehicle.
Article 7.- Obligation and interests of the owner of motorized vehicle.
1. Obligation of the owner of motorized vehicle:
a/ To buy the insurance of responsibility for paying damages outside contract caused by the motorized vehicle. In addition, the owner of vehicle doing passenger transport business shall also have to buy the insurance of civil responsibility toward the passengers under the passenger transport contract;
b/ To take along and produce when requested by the traffic police the valid certificate of civil responsibility insurance of the owner of the motorized vehicle issued by the insurance enterprise while using the vehicle.
2. Interests of the owner of a motorized vehicle:
a/ For an owner of a motorized vehicle that is a production or business unit, the insurance fee shall be accounted in the production cost or the transport fee; for an owner of motorized vehicle that is an administrative or other non-productive unit, the insurance fee is accounted in the fee supplied by the State budget;
b/ When a violation occurs within the insurance responsibility, the insurance enterprise shall represent the owner of the motorized vehicle to pay to the person who suffers physical and property damages caused by the motorized vehicle which has taken part in the insurance scheme and other necessary and reasonable expenditures which the owner of the vehicle has made to reduce the losses or to carry out the instructions of the insurance enterprise.
Article 8- Obligation and interests of the insurance enterprise.
1. Obligation of the insurance enterprise:
a/ To sell insurance of responsibility for damages outside contract caused by the motorized vehicles; insurance of civil responsibility of the owner of a motorized vehicle toward passengers under the passenger transport contract and at the request of the owner of the motorized vehicle;
b/ To fully observe the rules, fee rate and level of obligatory responsibility insurance issued by the Ministry of Finance;
c/ When selling the obligatory civil responsibility insurance of the owner of a motorized vehicle, the insurance enterprise must fully explain to the owner of the motorized vehicle the information related to the interests and obligations of the owner of the motorized vehicle and of the insurance enterprise, and supply information about the rules, fee rate, the level of obligatory responsibility insurance issued by the Ministry of Finance or the fee rate and other responsibility insurance levels which the insurance enterprise has registered with the Ministry of Finance;
d/ Right after signing the contract of civil responsibility insurance of the owner of the motorized vehicle, the insurance enterprise must issue to the owner of the vehicle a certificate of obligatory insurance of civil responsibility of the owners of motorized vehicles with all the contents prescribed by law;
e/ To expeditiously examine and pay appropriate and timely indemnities as prescribed by law when the owner of the vehicle or the person who suffers physical or property damage caused by the motorized vehicle which has taken part in the insurance scheme.
2. Interests of the insurance enterprise:
The insurance enterprise is protected by the State for its legitimate and lawful interests in the process of the business activities of obligatory civil responsibility insurance of the owner of the motorized vehicle.
Chapter III
RESPONSIBILITY OF THE MINISTRIES AND THE PEOPLE'S COMMITTEES OF THE PROVINCES AND CITIES DIRECTLY UNDER THE CENTRAL GOVERNMENT IN ENSURING IMPLEMENTATION OF THE REGIME OF CIVIL RESPONSIBILITY OF THE OWNERS OF MOTORIZED VEHICLES
Article 9.- The Ministry of Finance has the responsibility:
1. To lay down the conditions and criteria of the insurance enterprises engaged in the business of insurance of motorized vehicles;
2. To issue rules, fee rates and levels of obligatory insurance of civil responsibility of the owners of motorized vehicles;
3. To organize the guidance of the supervision and inspection of the insurance enterprises in the implementation of the regime of obligatory insurance of civil responsibility of the owners of motorized vehicles and the good discharge of the task of paying indemnities to the persons who suffer damage and the task of prevention against and limitation of losses;
4. To penalize the insurance enterprises which violate the regime of obligatory insurance of civil responsibility of the owners of motorized vehicles.
Article 10.- The Ministry of the Interior has the responsibility:
1. To organize the guidance of the supervision and inspection of the owners of motorized vehicles in the implementation of the regime of obligatory insurance of civil responsibility of the owners of motorized vehicles;
2. To penalize the owners of the motorized vehicles who violate the regime of obligatory insurance of civil responsibility of the owners of motorized vehicles;
3. To assume the main responsibility in investigating and handling the traffic accidents on land roads;
4. To assume the main responsibility and coordinate with the Ministry of Finance, the Ministry of Communications and Transport and the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government in carrying out well the provisions of this Decree;
5. To supply the necessary papers to determine the faults and responsibility of the related parties and the results of the investigations into the accidents to the insurance enterprises in case of legitimate request in order to examine and settle promptly and appropriately the demands for timely compensation to the owners of vehicles or the victimized persons.
Article 11.- The Ministry of Communications and Transport has the responsibility:
1. To issue the technical norms and the processes and rules and economic and technical targets under the authority of the branch aimed at ensuring the safety of the operation of motorized vehicles in the transportation of passengers;
2. To coordinate with the Ministry of the Interior in analyzing the causes and in handling the traffic accidents on land roads and create conditions for the insurance enterprises to implement well the regime of obligatory insurance of civil responsibility of the owners of motorized vehicles;
3. To coordinate with the Ministry of Finance in using measures to prevent and limit the losses in land traffic.
Article 12.- The Ministry of Culture and Information has the responsibility to direct the cultural and information agencies, the press at the center and in the localities to campaign among the population and to popularize to the population the regime of obligatory insurance on the civil responsibility of the owners of motorized vehicles, and to encourage the latter and the insurance enterprises to carry out this Decree seriously.
Article 13.- The People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to popularize this Decree and coordinate with the People's Police, the transport service and the Ministry of Finance in applying measures to prevent and limit losses, creating conditions for the insurance enterprises taking part in the settlement of the accidents to help the owners of vehicles and the victimized persons quickly overcome the financial consequences and stabilize quickly the economic and social life.
Chapter IV
HANDLING OF VIOLATIONS
Article 14.-
1. The certificate of civil responsibility insurance of the owner of a motorized vehicle is considered one of the papers which the owner of the vehicle must be equipped with and carry along permanently when using the vehicle as prescribed by current legislation on ensuring order and safety of land traffic and order and safety of urban transport and must be produced when requested by the traffic police.
2. The owner of a motorized vehicle who violates the obligation defined in Clause 1 of Article 7 of this Decree shall, depending on the seriousness of the violation, be sanctioned administratively as provided for in current legislation concerning the violations of land road traffic and urban traffic order and safety.
Article 15.- An insurance enterprise which violates the obligations prescribed in Clause 1 of Article 8 of this Decree shall, depending on the seriousness of the violation, be handled according to the current legislation on the management of activities in insurance business.
Chapter V
IMPLEMENTATION PROVISIONS
Article 16.- All complaints and denunciations about the implementation of the regime of obligatory insurance of civil responsibility of the owners of motorized vehicles defined in this Decree shall be settled according to the order and procedures of the Ordinance on Complaints and Denunciations by Citizens and the Ordinance on the Handling of Administrative Violations.
Article 17.- This Decree takes effect 15 days after its signing and replaces Decree No.30-HDBT of March 10, 1988 of the Council of Ministers (now the Government) on the regime of obligatory insurance for civil responsibility of the owners of motorized vehicles and the documents guiding its implementation.
Article 18.- The Minister of Finance, the Minister of the Interior and the Minister of Communications and Transport shall, depending on their functions and tasks, have to guide and organize the implementation of this Decree.
Article 19.- The Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government and the Presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to implement this Decree.
 

 
ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!