Quyết định 801/QÐ-BVHTTDL Kế hoạch thực hiện Nghị định 137/2020/NĐ-CP

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH

__________

Số: 801/QĐ-BVHTTDL

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo

________________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo;

Căn cứ Công văn số 551/BVHTTDL-PC ngày 24/02/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phân công thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 137/2020/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Bộ Công an (để phối hợp);

- Bộ Quốc Phòng (để phối hợp);

- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);

- Sở VHTTDL; Sở VH &TT; Sở VHTTTTDL các tỉnh/TP;

- Lưu: VT, VHCS, LTT (15).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH

__________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo
(Kèm theo Quyết định số 801/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

_______________________

 

Căn cứ Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo (sau đây gọi tắt là Nghị định số 137/2020/NĐ-CP), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

a) Bảo đảm triển khai kịp thời nội dung các quy định của Nghị định số 137/2020/NĐ-CP; tập trung chỉ đạo, thực hiện việc quản lý, sử dụng pháo hoa, pháo hoa nổ đảm bảo đúng mục đích, đúng quy định, an toàn, bảo vệ môi trường và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

b) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền có hiệu quả nội dung của Nghị định số 137/2020/NĐ-CP đến cán bộ làm công tác quản lý văn hóa ở cơ sở và người dân.

2. Yêu cầu:

a) Xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc triển khai thực hiện Nghị định.

b) Kịp thời đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện để đảm bảo tiến độ và hiệu quả trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP.

II. NHIỆM VỤ

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị định số 137/2020/NĐ-CP.     

Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

Đơn vị phối hợp: Cục Văn hóa cơ sở

Thời gian thực hiện: Hàng năm

2. Theo dõi, kiểm tra việc tổ chức bắn pháo hoa nổ của các địa phương.

Đơn vị chủ trì: Cục Văn hóa cơ sở

Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan.

Thời gian: Hàng năm.

3. Tổng hợp tình hình, báo cáo đề xuất với Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức bắn pháo hoa nổ.

Đơn vị chủ trì: Cục Văn hóa cơ sở

Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ.

4. Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức hội thi bắn pháo hoa quốc tế tại Việt Nam sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép

Đơn vị chủ trì: Cục Văn hóa cơ sở

Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan.

5. Hướng dẫn chuyên môn, thành lập hội đồng thẩm định hội thi bắn pháo hoa Quốc tế tại Việt Nam.

Đơn vị chủ trì: Cục Văn hóa cơ sở

Đơn vị phối hợp: Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm; các đơn vị liên quan.

6. Tham mưu báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc thay đổi tầm bắn, thời lượng bắn pháo hoa nổ đối với các trường hợp theo quy định khoản 3 Điều 12 Nghị định số 137/2020/NĐ-CP”.

Đơn vị chủ trì: Cục Văn hóa cơ sở

Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan.

Thời gian: Hàng năm

7. Chế độ báo cáo

- Các đơn vị được phân công gửi báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện trước ngày 30/11 hàng năm (gửi về Cục Văn hóa cơ sở để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ).

- Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tham mưu, đánh giá sơ kết triển khai thực hiện Nghị định.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí trong dự toán chi thường xuyên được Bộ giao hàng năm cho các cơ quan, đơn vị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và phân công tại Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ.

2. Giao Cục Văn hóa cơ sở chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch và thường xuyên báo cáo tiến độ với Thứ trưởng phụ trách để kịp thời chỉ đạo thực hiện.

3. Sở Văn hóa và Thể thao; Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện các nội dung của Nghị định số 137/2020/NĐ-CP theo thẩm quyền được phân công.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị báo cáo Lãnh đạo Bộ để kịp thời xem xét, giải quyết./.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 801/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 801/QÐ-BVHTTDL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành: 05/03/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: An ninh trật tự
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!