Quyết định 55/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 55/2005/QĐ-TTG
NGÀY 18 THÁNG 3 NĂM 2005
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA
PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới;

Căn cứ Quyết định số 59/2004/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138/CP).

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên Ban Chỉ đạo 138/CP chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 


QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH
QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM

(Ban hành theo Quyết định số 55/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2005
của Thủ tướng Chính phủ)

 

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138/CP) được thành lập theo Quyết định 59/2004/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ là cơ quan tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Quyết định số 138/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm.

 

Điều 2. Ban Chỉ đạo 138/CP có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Điều 3 Quyết định số 59/2004/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, bao gồm:

1. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, ngành, đoàn thể, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm.

2. Xây dựng chiến lược, kế hoạch phòng, chống tội phạm trong từng thời kỳ. Chỉ đạo các Bộ, ngành, đoàn thể và địa phương phối hợp thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; chỉ đạo sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng, các lực lượng đấu tranh phòng, chống các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, hoạt động trên nhiều địa bàn và các vụ án phức tạp, nghiêm trọng.

3. Đề xuất với Chính phủ xây dựng và hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm.

4. Là đầu mối phối hợp hành động và hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm.

5. Hàng năm Ban Chỉ đạo tiến hành tổng kết thực hiện chế độ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm.

 


CHƯƠNG II
NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

 

Điều 3. Ban Chỉ đạo 138/CP chịu trách nhiệm hướng dẫn và chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương. Đảm bảo tập trung thống nhất, có hiệu quả.

 

Điều 4. Ban Chỉ đạo 138/CP họp định kỳ 6 tháng một lần. Hàng năm tiến hành tổng kết và thực hiện chế độ báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 1 năm (ngoài các báo cáo đột xuất) về tình hình thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm tại các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương được phân công theo dõi và các nội dung công tác theo sự phân công của Trưởng ban.

 

Điều 5. Trường hợp thành viên Ban Chỉ đạo đi công tác, học tập dài hạn (3 tháng trở lên) hoặc có thay đổi về nhân sự, phải thông báo cho Trưởng Ban Chỉ đạo biết (thông qua Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo) để điều phối các hoạt động theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra.

 

CHƯƠNG III
PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

 

Điều 6.

1. Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP thay mặt Thủ tướng Chính phủ: chỉ đạo, điều hành việc thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chức năng trong việc xử lý các vụ án nghiêm trọng. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

2. Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban, có trách nhiệm: giúp Trưởng ban tổ chức và chỉ đạo thực hiện các hoạt động theo chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo đã đề ra và thay mặt Trưởng Ban Chỉ đạo, điều hành các công việc do Trưởng ban giao.

3. Uỷ viên Thường trực: có trách nhiệm giúp Trưởng ban, Phó Trưởng ban tổ chức và chỉ đạo, điều hành các công việc theo chương trình kế hoạch của Ban Chỉ đạo và Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo.

4. Uỷ viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm: tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo; trực tiếp chỉ đạo, điều hành việc thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm của ngành, địa phương mình theo chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện các công việc cụ thể theo sự phân công của Trưởng ban.

 

Điều 7. Ban Chỉ đạo 138/CP thống nhất quản lý kinh phí do ngân sách nhà nước cấp để thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; lập dự toán tổng thể và kế hoạch phân bổ kinh phí cho các bộ, ngành, địa phương; kiểm tra việc sử dụng kinh phí theo đúng quy định hiện hành.

 

Điều 8. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 138/CP (đặt tại Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an) là cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo, có nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo và giúp Ban Chỉ đạo điều phối các hoạt động theo chương trình, kế hoạch đã đặt ra.

2. Giúp Ban Chỉ đạo theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, tổng hợp, thông báo tình hình, kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án của chương trình; thực hiện công tác thi đua khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm.

3. Giúp Ban Chỉ đạo và Bộ Công an quản lý việc sử dụng kinh phí của chương trình.

4. Đảm bảo thông tin giữa các thành viên Ban Chỉ đạo, giữa Ban Chỉ đạo 138/CP với Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của các Bộ, ngành, đoàn thể, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lưu giữ hồ sơ, làm công tác văn thư, quản lý tư liệu, trang thiết bị của của Ban Chỉ đạo.

5. Chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu phục vụ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

6. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 138/CP do 01 Chánh Văn phòng phụ trách và một số Phó Chánh văn phòng, gồm các bộ phận chuyên trách của Bộ Công an và tổ chuyên viên liên ngành (chuyên viên của các Bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo) làm việc theo chế độ kiêm nhiệm do ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo, điều hành.

thuộc tính Quyết định 55/2005/QĐ-TTg

Quyết định 55/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:55/2005/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:18/03/2005Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:An ninh trật tự , Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

* Phòng, chống tội phạm - Ngày 18/3/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 55/2005/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm. Theo Quy chế này, Ban Chỉ đạo họp định kỳ 6 tháng một lần. Hàng năm tiến hành tổng kết và thực hiện chế độ báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 1 năm (ngoài các báo cáo đột xuất) về tình hình thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm tại các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương được phân công theo dõi và các nội dung công tác theo sự phân công của Trưởng ban... Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Xem chi tiết Quyết định55/2005/QĐ-TTg tại đây

tải Quyết định 55/2005/QĐ-TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi