Quyết định 416/QĐ-BXD Kế hoạch phòng chống tội phạm năm 2021 của Bộ Xây dựng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 416/QĐ-BXD

Quyết định 416/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2021 của Bộ Xây dựng
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:416/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Sinh
Ngày ban hành:12/04/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: An ninh trật tự

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2021 của Bộ Xây dựng

Ngày 12/4/2021, Bộ Xây dựng đã ra Quyết định 416/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2021 của Bộ Xây dựng.

Theo đó, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản tiến hành triển khai thực hiện các Đề án an ninh kinh tế được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản, vật liệu xây dựng, cấp nước, thoát nước và xử lý chất thải rắn, chất lượng các dự án, công trình trọng điểm quốc gia theo Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 13/9/2017.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ, Trung tâm thông tin, Vụ Pháp chế tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thanh tra chuyên ngành xây dựng, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực xây dựng. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực xây dựng.

Vụ Tổ chức cán bộ triển khai nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, các mô hình, phương pháp, công nghệ hiện đại trong công tác quản lý công chức, viên chức theo các đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 416/QĐ-BXD tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 416/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM NĂM 2021 CỦA BỘ XÂY DỰNG

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị s48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đng đối với công tác phòng, chng tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-BCĐ138/CP ngày 04/01/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chng tội phạm của Chính phủ về việc thực hiện công tác phòng, chng tội phạm năm 2021;

Theo đề nghị của Cnh Thanh tra Bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2021 của Bộ Xây dựng.

Điều 2. Giao Thanh tra Bộ làm đầu mối, đôn đốc thực hiện và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Bộ Xây dựng (để b/c);
- Các Thứ trưởng Bộ Xây dựng
- Ban Ch
ỉ đạo 138/CP (để báo cáo);
- Lưu: VT, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Sinh

 

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM NĂM 2021 CỦA BỘ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 416/QĐ-BXD ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

 

Căn cứ Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc Gia phòng, chng tội phạm năm 2016-2025, tm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số 01/KH-BCĐ138/CP ngày 04/01/2021 của Ban Chỉ đạo 138/CP về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2021, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2021 của Bộ Xây dựng với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 -2025 tầm nhìn đến năm 2030, Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, Kết luận số 05- KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chiến lược, Chương trình của Chính phủ chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm.

2. Nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về xây dựng; khắc phục những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân làm nảy sinh tội phạm, vi phạm pháp luật.

3. Triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm chủ động phòng, chống tội phạm; kiềm chế, làm giảm tỷ lệ tội phạm, vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Các đơn vị trực thuộc Bộ chủ động tổ chức tuyên truyền, quán triệt, giáo dục sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình nhằm thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các quy định của Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/07/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị quy định xử lý đảng viên vi phạm.

Đơn vị thực hiện: Các đơn vị trực thuộc Bộ

Thời hạn thực hiện: Thường xuyên trong năm.

2. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để thực hiện tốt Quy chế phối hợp số 04/QC-BCA-BXD ngày 10/9/2020 giữa Bộ Công an và Bộ Xây dựng trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và lĩnh vực xây dựng.

Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ

Đơn vị phối hợp: Thanh tra Bộ, Vụ Quy hoạch kiến trúc, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Cục Giám định nhà nước và chất lượng công trình,Vụ Vật liệu xây dựng

Thời hạn thực hiện: Thường xuyên trong năm.

3. Triển khai thực hiện các Đề án an ninh kinh tế được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong lĩnh vực vực nhà ở và thị trường bất động sản, vật liệu xây dựng, cấp nước, thoát nước và xử lý chất thải rắn, chất lượng các dự án, công trình trọng điểm quốc gia theo Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 13/9/2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế”;

Đơn vị thực hiện: Cục Hạ tầng kỹ thuật, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình, Vụ Vật liệu xây dựng

Thời hạn thực hiện: Thường xuyên trong năm.

4. Chủ động rà soát, đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, cải cách thủ tục hành chính, pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng. Trong đó tập trung vào các lĩnh vực nhà ở, thị trường bất động sản, quản lý chất lượng công trình và vật liệu xây dựng... thực hiện theo Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án năm 2021 của Bộ Xây dựng tại Quyết định số 1734/QĐ-BXD ngày 31/12/2020.

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị trực thuộc Bộ tại Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định s 1734/QĐ-BXD

- Thời hạn thực hiện: Theo tiến độ tại Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1734/QĐ-BXD.

5. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật chuyên ngành xây dựng

5.1. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật trong lĩnh vực xây dựng

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế, các đơn vị được Bộ giao chủ trì soạn thảo

- Thời hạn thực hiện: Theo Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2021 của Bộ Xây dựng tại Quyết định số 1707/QĐ-BXD ngày 31/12/2020.

5.2. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thanh tra chuyên ngành xây dựng, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực xây dựng.

- Đơn vị thực hiện: Thanh tra Bộ, Trung tâm thông tin, Vụ Pháp chế và các đơn vị khác

- Thời hạn thực hiện: Theo Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2021 của Bộ Xây dựng tại Quyết định số 1707/QĐ-BXD ngày 31/12/2020.

5.3. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng

Đơn vị thực hiện: Thanh tra Bộ, Trung tâm thông tin, Vụ Pháp chế

Thời hạn thực hiện: Thường xuyên trong năm

6. Tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra

6.1. Tăng cường hoạt động giám sát của cộng đồng, các tổ chức chính trị - xã hội trong hoạt động xây dựng: Nội dung giám sát, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện việc giám sát được lồng ghép trong nội dung sa đổi, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng.

- Đơn vị thực hiện: Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Cục Phát triển đô thị, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình

- Thời hạn thực hiện: Thường xuyên trong năm

6.2. Tăng cường chất lượng hoạt động thanh tra, kiểm tra:

a) Nội dung

- Xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2022: Đảm bảo bao quát các hoạt động thuộc phạm vi quản lý nhà nước ngành xây dựng và những mục tiêu chủ yếu theo Kế hoạch hành động hàng năm của Bộ.

- Tiến hành thanh tra

+ Chú trọng việc kiểm tra, phát hiện những bất cập về cơ chế, chính sách pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, đề xuất cơ quan thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoàn thiện;

+ Hướng dẫn tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra thực hiện đúng quy định pháp luật; chấn chỉnh nhng sai sót; phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định pháp luật;

+ Phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các bộ ngành và Kiểm toán nhà nước trong quá trình xây dựng và thực hiện Kế hoạch thanh tra;

+ Đảm bảo hiệu lực, hiệu quả thực thi kết luận thanh tra.

b) Đơn vị thực hiện: Thanh tra Bộ

c) Thời hạn thực hiện:

- Đối với nội dung xây dựng Kế hoạch thanh tra: Hoàn thành trước 25/11/2021;

- Đối với nội dung tiến hành thanh tra: Thực hiện theo Kế hoạch thanh tra năm 2020 được Bộ trưởng phê duyệt tại Quyết định số 1463/QĐ-BXD ngày 18/11/2020. Vào ngày 25 tháng cuối cùng của quý phải báo cáo tiến độ việc thực hiện Kế hoạch thanh tra với Bộ trưởng.

7. Tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

a) Nội dung

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ với số lượng, cơ cấu hợp lý, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có trình độ và năng lực thực thi công vụ hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của Ngành trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị BCH Trung ương 7 Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ;

- Trên cơ sở xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, bố trí và sử dụng công chức, viên chức hợp lý, gắn với vị trí việc làm; hàng năm Bộ giao biên chế công chức cho các cơ quan hành chính, giao slượng người làm việc cho các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phn chi thường xuyên theo quy định;

- Đổi mới nội dung và chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức để công tác đào tạo, bồi dưỡng mang lại lợi ích thiết thực, không lãng phí theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưng cán bộ, công chức, viên chức bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ Xây dựng tại Quyết định số 245/QĐ- BXD ngày 14/3/2021;

- Thực hiện đầy đủ, đúng quy định về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật, kỷ luật, đạo đức công vụ theo quy định;

- Triển khai nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, các mô hình, phương pháp, công nghệ hiện đại trong công tác quản lý công chức, viên chức theo các đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021.

b) Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ.

c) Thời hạn thực hiện: Thường xuyên trong năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lãnh đạo Bộ

- Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung việc thực hiện Kế hoạch.

- Các Thứ trưởng Bộ Xây dựng:

+ Theo Quyết định phân công công tác của Bộ trưởng về lĩnh vực công việc và đơn vị được phân công phụ trách để chỉ đạo các đơn vị thực hiện các nội dung trong Kế hoạch.

+ Kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch của các đơn vị; trường hợp cần giải quyết các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực do Thứ trưởng khác phụ trách thì chủ động trao đổi, giải quyết hoặc báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.

2. Các đơn vị chức năng

2.1. Các đơn vị thuộc Bộ:

- Xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai, thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và theo nhiệm vụ, giải pháp nêu tại mục II trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

- Tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện Kế hoạch.

2.2. Thanh tra Bộ: Đôn đốc tình hình thực hiện Kế hoạch, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

3. Chế độ báo cáo

- Các đơn vị định kỳ báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch (quý, 6 tháng, và năm) và báo cáo đột xuất.

+ Báo cáo quý: Trước ngày 13 tháng cuối cùng của quý;

+ Báo cáo sơ kết 6 tháng: Trước ngày 13/6;

+ Báo cáo năm: Trước ngày 10/12;

+ Báo cáo đột xuất: Theo yêu cầu tiến độ của từng văn bản.

- Báo cáo gửi về Thanh tra Bộ để theo dõi, tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ và các cơ quan khác khi có yêu cầu.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, trường hợp phát sinh vướng mắc, cần sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ cụ thể, các đơn vị chủ động đề xuất, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi