Quyết định 1259/QĐ-LĐTBXH 2023 Kế hoạch tổng kết thi hành pháp luật phòng, chống mại dâm

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1259/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 1259/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch tổng kết, đánh giá kết quả thi hành pháp luật phòng, chống mại dâm
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1259/QĐ-LĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Hồi
Ngày ban hành:28/08/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: An ninh trật tự

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch tổng kết thi hành pháp luật phòng, chống mại dâm

Ngày 28/8/2023, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ra Quyết định 1259/QĐ-LĐTBXH ban hành Kế hoạch tổng kết, đánh giá kết quả thi hành pháp luật phòng, chống mại dâm. Cụ thể như sau:

1. 04 nội dung hoạt động triển khai tổng kết thi hành pháp luật phòng, chống mại dâm bao gồm:

- Tổ chức khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Pháp lệnh phòng, chống mại dâm 2003, các văn bản hướng dẫn của Trung ương và địa phương;

- Xây dựng báo cáo tổng kết;

- Tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện;

- Tổ chức Hội nghị toàn quốc.

2. Việc tổng kết được thực hiện phạm vi toàn quốc, tại các cơ quan, tổ chức ở Trung ương là thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm có liên quan và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký

Xem chi tiết Quyết định 1259/QĐ-LĐTBXH tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

______________

Số: 1259/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch tổng kết, đánh giá kết quả thi hành pháp luật phòng, chống mại dâm

____________________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm ngày 17 tháng 3 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 62/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm (tại Công văn số 2891/VPCP-KGVX ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ);

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổng kết, đánh giá kết quả thi hành pháp luật phòng, chống mại dâm.

Điều 2. Giao Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan triển khai kế hoạch; chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch và tổng hợp tình hình, báo cáo Bộ theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo)

- Các bộ, ngành, đoàn thể là thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;

- Thành viên Tổ công tác LNPCMD;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Lưu: VT, Cục PCTNXH.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hồi

 
 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________

 

 

KẾ HOẠCH

Tổng kết, đánh giá kết quả thi hành pháp luật phòng, chống mại dâm

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1259/QĐ-LĐTBXH ngày 28 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

_______________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Đánh giá những kết quả đạt được trong thi hành pháp luật về phòng, chống mại dâm, tập trung trọng tâm là Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ, Thông tư số 05/2006/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2006 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; phát hiện những khó khăn, vướng mắc, nhận diện những bất cập, mâu thuẫn, sự chồng chéo từ đó đề xuất sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định chi tiết Pháp lệnh cũng như các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan trong công tác phòng, chống mại dâm ở Trung ương và địa phương. Đề xuất giải pháp khả thi nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về phòng, chống mại dâm trong thời gian tới.

b) Biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong 20 năm thi hành Pháp lệnh phòng, chống mại dâm 2003 và các văn bản hướng dẫn cả Trung ương và địa phương giai đoạn 2003-2023.

2. Yêu cầu

a) Việc tổ chức tổng kết được tiến hành nghiêm túc, thực chất toàn diện, từ Trung ương đến cơ sở, bám sát thực tiễn thực hiện Pháp lệnh phòng, chống mại dâm, văn bản hướng dẫn giai đoạn 2003-2023.

b) Đảm bảo yêu cầu, tiến độ đề ra, tổ chức hình thức tổng kết thiết thực, tiết kiệm, phù hợp thực tế từng địa phương.

c) Bám sát đề cương tổng kết với từng địa phương, bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quy định trong công tác phòng, chống mại dâm và công tác của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm, có số liệu cụ thể, phân tích rõ tồn tại, hạn chế vướng mắc của Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003, các văn bản hướng dẫn, thi hành của cả Trung ương và địa phương. Đề xuất giải pháp cụ thể, khả thi, phù hợp tình hình và định hướng phòng, chống mại dâm trong Quyết định 1629/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2021-2025 và những năm tới.

d) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện phát huy vai trò chủ trì, cơ quan thường trực quản lý Nhà nước về phòng, chống mại dâm tại địa phương; có sự phối hợp tham gia chủ động chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác phòng, chống mại dâm tại địa phương trong quá trình tổng kết theo hướng dẫn tại quyết định này.

II. PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔNG KẾT

1. Phạm vi, nội dung tổng kết

a) Phạm vi tổng kết

- Việc tổng kết thi hành pháp luật về phòng, chống mại dâm tập trung vào Pháp lệnh phòng, chống mại dâm 2003, các văn bản hướng dẫn thi hành của Trung ương và địa phương về phòng, chống mại dâm.

- Việc tổng kết được thực hiện phạm vi toàn quốc, tại các cơ quan, tổ chức ở Trung ương là thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm có liên quan và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Mốc thời gian thông tin, số liệu tổng kết: tính từ năm 2003 đến tháng 06/2023.

b) Nội dung tổng kết: Theo đề cương báo cáo tổng kết thi hành pháp luật về phòng, chống mại dâm và các biểu mẫu thống kê, phụ lục kèm theo kế hoạch này.

2. Hình thức tổng kết

a) Căn cứ tình hình thực tế, điều kiện cụ thể, các bộ, ngành, cơ quan đoàn thể Trung ương trong Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm và các địa phương chủ động quyết định hình thức tổng kết thi hành pháp luật phòng, chống mại dâm 2003-2023 (báo cáo, hội thảo, hội nghị, khen thưởng....)

b) Căn cứ tình hình thực tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tổ chức tổng kết thi hành pháp luật phòng, chống mại dâm năm 2003-2023 bằng hình thức phù hợp (báo cáo, hội thảo, hội nghị, khen thưởng....).

III. CÁC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI TỔNG KẾT

1. Tổ chức khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Pháp lệnh phòng, chống mại dâm 2003, các văn bản hướng dẫn của Trung ương và địa phương.

- Chủ trì thực hiện:

+ Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì kiểm tra tại một số địa phương đại diện các vùng, miền trên cả nước.

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì kiểm tra trên địa bàn địa phương (nếu cần thiết).

- Thời gian thực hiện: Quý III+IV/2023

- Sản phẩm: báo cáo kết quả kiểm tra

2. Xây dựng báo cáo tổng kết

a) Xây dựng báo cáo tổng kết thi hành pháp luật phòng, chống mại dâm của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và của các địa phương

- Chủ trì thực hiện: các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương là thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng báo cáo tổng kết thi hành pháp luật phòng, chống mại dâm theo đề cương báo cáo tại phụ lục kèm theo kế hoạch này.

- Thời gian hoàn thành: đề nghị gửi báo cáo tổng kết về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội) và email: [email protected] trước ngày 15/10/2023.

- Sản phẩm: Báo cáo tổng kết, tài liệu hội nghị/ hội thảo (nếu có); tài liệu, phóng sự, tư liệu hình ảnh về công tác phòng, chống mại dâm giai đoạn 2003- 2023 (nếu thu thập được).

b) Xây dựng Báo cáo tổng kết thi hành pháp luật phòng, chống mại dâm giai đoạn 2003-2023 toàn quốc

- Chủ trì thực hiện: Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội - Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.

- Phối hợp thực hiện: các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương trong Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, các sở, ngành có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: ngày 10/11/2023

- Sản phẩm: Báo cáo tổng kết.

3. Tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện

- Tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: tổ chức 02 hội nghị lấy ý kiến góp ý tham gia của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương đối với Báo cáo tổng kết toàn quốc thực hiện pháp luật phòng, chống mại dâm giai đoạn 2003-2023.

- Tại các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương: tùy điều kiện cụ thể tổ chức hội nghị góp ý Báo cáo tổng kết của bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương.

4. Tổ chức Hội nghị toàn quốc

Tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thi hành pháp luật phòng, chống mại dâm trong năm 2024.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

- Đối với các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương: đề nghị bám sát vào các nhiệm vụ được giao theo chức năng, tiến hành xây dựng dự thảo báo cáo đánh giá, tổng kết (Phụ lục 1, 1A); tổ chức hội nghị tổng kết trong nội bộ cơ quan thảo luận, góp ý cho dự thảo báo cáo tổng kết; hoàn thiện báo cáo.

- Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội dự thảo báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thi hành pháp luật phòng, chống mại dâm (Phụ lục 2, 2A) trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: giao cho Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội có trách nhiệm thường trực, đôn đốc, triển khai thực hiện kế hoạch này.

2. Kinh phí thực hiện: từ nguồn ngân sách chi thường xuyên của đơn vị, địa phương./.


 
Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Nghị định 56/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo

Nghị định 56/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo

Đầu tư, An ninh trật tự, Thương mại-Quảng cáo, Tư pháp-Hộ tịch

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi