Quyết định 4682/QĐ-BYT thiết bị sử dụng trong cơ sở khám chữa bệnh y dược cổ truyền

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ

____

Số: 4682/QĐ-BYT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2020

 

                                                                     

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành danh mục trang thiết bị sử dụng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y dược cổ truyền

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Bộ Y tế;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục trang thiết bị sử dụng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y dược cổ truyền,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục trang thiết bị sử dụng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y dược cổ truyền.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y dược cổ truyền bao gồm: Bệnh viện y học cổ truyền, bệnh viện Y, Dược cổ truyền, Bệnh viện Châm cứu, Viện Y Dược học dân tộc, Khoa Y, Dược cổ truyền trong bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, Viện nghiên cứu có giường bệnh, bộ phận khám bệnh, chữa bệnh y dược cổ truyền trong Trạm y tế xã.

Điều 2. Danh mục trang thiết bị ban hành kèm theo Quyết định này, gồm 04 (bốn) danh mục sau:

1. Danh mục trang thiết bị các Khoa lâm sàng (Phụ lục I);

2. Danh mục trang thiết bị Khoa cận lâm sàng (Phụ lục II): Xét nghiệm, Thăm dò chức năng, Chẩn đoán hình ảnh;

3. Danh mục thiết bị Khoa dược (Phụ lục III);

4. Danh mục trang thiết bị khác (Phụ lục IV).

Danh mục trang thiết bị ban hành kèm theo Quyết định này là danh mục thiết bị sử dụng trong khám bệnh, chữa bệnh và phục vụ tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y dược cổ truyền. Một trang thiết bị có thể được nhiều khoa hoặc bộ phận khám bệnh, chữa bệnh thực hiện, trong Quyết định này được sắp xếp ở khoa hoặc bộ phận khám bệnh, chữa bệnh phù hợp nhất.

Điều 3. Căn cứ danh mục trang thiết bị ban hành kèm theo Quyết định này và mô hình bệnh tật tại đơn vị, nhu cầu bào chế, sản xuất thuốc và năng lực nghiên cứu khoa học của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Thủ trưởng các đơn vị, Giám đốc bệnh viện, Viện trực thuộc các Bộ, Ngành xây dựng kế hoạch mua sắm, nâng cấp các trang thiết bị cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Tùy tình hình thực tiễn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có nhu cầu mua sắm trang thiết bị ngoài danh mục trang thiết bị ban hành kèm theo Quyết định này thì Thủ trưởng đơn vị xây dựng kế hoạch mua sắm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Định kỳ hằng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền làm đầu mối sửa đổi, bổ sung danh mục trang thiết bị tại quyết định này phù hợp với thực tiễn của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Bãi bỏ Quyết định số 1509/QĐ-BYT ngày 07/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục trang thiết bị thiết yếu của bệnh viện y học cổ truyền tuyến tỉnh và danh mục trang thiết bị y học cổ truyền trạm y tế xã có bác sĩ quy định tại mục II Quyết định số 1020/QĐ-BYT ngày 22/3/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Điều 5. Các Ông/Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị công trình y tế, Cục Quản lý khám chữa bệnh, Chánh thanh tra Bộ, các Vụ, Cục của Bộ Y tế; Giám đốc các Bệnh viện, Viện có giường trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các đ/c Thứ trưởng (để biết);

- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế, cổng thông tin Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;

- Lưu: VT, YDCT (03b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Trường Sơn

 

 

 

 
 
 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC

TRANG THIẾT BỊ CÁC KHOA LÂM SÀNG SỬ DỤNG TRONG CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH Y HỌC CỔ TRUYỀN

(Kèm theo Quyết định 4682/QĐ-BYT ngày 10 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 

TT

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ

ĐƠN VỊ TÍNH

1

Ambu bóp bóng người lớn, trẻ em

Cái

2

Bàn căng tay

Cái

3

Bàn đạp thủy lực dành cho trẻ em

Cái

4

Bàn đẻ đa năng

Cái

5

Bàn kéo nắn chỉnh hình

Cái

6

Bàn khám ngoại khoa

Cái

7

Bàn khám sản phụ khoa

Cái

8

Bàn mổ chấn thương, chỉnh hình

Cái

9

Bàn mổ đa năng

Cái

10

Bàn soi trực tràng

Cái

11

Bàn tập nắn chỉnh phục hồi chức năng

Cái

12

Bàn tập phục hồi chức năng các loại

Cái

13

Bàn tập phục hồi chức năng chi trên chi dưới

Cái

14

Bàn tít

Cái

15

Bàn xoay cổ tay

Cái

16

Bảng thị lực các loại

Cái

17

Bao tạ thẻ 4 ngăn

Cái

18

Bập bênh chữ nhật

Cái

19

Bình oxy các loại

Cái

20

Bình xịt cao thuốc

Cái

21

Bộ bàn ghế khám tai mũi họng

Bộ

22

Bộ đo nhãn áp

Bộ

23

Bộ dụng cụ chích chắp

Bộ

24

Bộ dụng cụ đại phẫu

Bộ

25

Bộ dụng cụ đặt nội khí quản các loại

Bộ

26

Bộ dụng cụ hoạt động trị liệu

Bộ

27

Bộ dụng cụ khám sản khoa

Bộ

28

Bộ dụng cụ khám và điều trị răng hàm mặt

Bộ

29

Bộ dụng cụ khám và điều trị tai, mũi, họng

Bộ

30

Bộ dụng cụ lấy dị vật mắt

Bộ

31

Bộ dụng cụ lấy tế bào âm đạo theo các phương pháp

Bộ

32

Bộ dụng cụ mổ cắt tử cung đường âm đạo

Bộ

33

Bộ dụng cụ mổ đẻ

Bộ

34

Bộ dụng cụ mở khí quản

Bộ

35

Bộ dụng cụ mổ mộng

Bộ

36

Bộ dụng cụ mổ quặm

Bộ

37

Bộ dụng cụ phẫu thuật

Bộ

38

Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống

Bộ

39

Bộ dụng cụ phẫu thuật gắp dị vật Tai Mũi Họng

Bộ

40

Bộ dụng cụ phẫu thuật khớp gối

Bộ

41

Bộ dụng cụ phẫu thuật khớp háng

Bộ

42

Bộ dụng cụ phẫu thuật sản khoa

Bộ

43

Bộ dụng cụ phẫu thuật tuyến tiền liệt

Bộ

44

Bộ dụng cụ phẫu thuật xương

Bộ

45

Bộ dụng cụ tập phục hồi chức năng

Bộ

46

Bộ dụng cụ thông lệ đạo

Bộ

47

Bộ dụng cụ tiểu phẫu

Bộ

48

Bộ dụng cụ trung phẫu

Bộ

49

Bộ giác hơi

Bộ

50

Bộ hóa chất dùng cho soi đốt cổ tử cung

Bộ

51

Bộ kính thử thị lực

Bộ

52

Bộ nong cổ tử cung các loại

Bộ

53

Bộ phẫu thuật nội soi

Bộ

54

Bộ phẫu thuật răng miệng

Bộ

55

Bộ ròng rọc trợ giúp

Bộ

56

Bộ tập khớp cổ chân có thanh chống

Bộ

57

Bộ tập quay khớp vai

Bộ

58

Bộ thiết bị chỉnh hình

Bộ

59

Bộ thiết bị đốt cổ tử cung các loại

Bộ

60

Bộ thước đo tầm vận động các khớp

Bộ

61

Bộ xếp bảng nhiều hình tập khéo tay

Bộ

62

Bơm tiêm điện

Cái

63

Bơm tiêm điện PCA (giảm đau)

Cái

64

Bồn đun parafin trị liệu

Cái

65

Bồn mát xa toàn thân

Cái

66

Bồn rửa tay cho phẫu thuật viên

Cái

67

Bóng tập bại não

Cái

68

Buồng điều trị ô xy cao áp

Hệ thống

69

Cân có thước đo chiều cao

Cái

70

Cầu thang tập bước phục hồi chức năng

Cái

71

Cầu thang xếp

Cái

72

Dàn tập đa năng toàn thân kèm theo ghế ngồi tập

Bộ

73

Dao mổ điện cao tần

Cái

74

Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/Dao hàn mô

Cái

75

Đệm chống loét

Cái

76

Đệm luyện tập

Cái

77

Đèn đặt nội khí quản có camera

Bộ

78

Đèn đặt nội khí quản ống mềm có camera

Bộ

79

Đèn hồng ngoại

Cái

80

Đèn khám sản khoa

Cái

81

Đèn khám Tai Mũi Họng

Cái

82

Đèn mổ di động

Cái

83

Đèn mổ treo trần

Cái

84

Đèn quang trùng hợp

Cái

85

Đèn sinh học tiệt khuẩn

Cái

86

Đèn soi bóng đồng tử

Cái

87

Đèn soi da

Cái

88

Đèn soi đáy mắt

Cái

89

Đèn soi tĩnh mạch

Cái

90

Đèn tần phổ

Cái

91

Đèn tiểu phẫu

Cái

92

Đèn tử ngoại các loại

Cái

93

Đồng hồ áp suất các loại sử dụng cho bình oxy

Cái

94

Dụng cụ tập bơi thuyền

Bộ

95

Dụng cụ tập cơ bàn/ngón tay

Bộ

96

Dụng cụ tập cổ chân

Bộ

97

Dụng cụ tập cổ chân lò xo

Bộ

98

Dụng cụ tập cổ tay

Bộ

99

Dụng cụ tập kéo giãn gân gót

Bộ

100

Ghế khám tai mũi họng

Cái

101

Ghế nha khoa

Bộ

102

Ghế tập co dãn

Cái

103

Ghế tập cơ tứ đầu đùi

Cái

104

Ghế tập đa năng

Cái

105

Ghế tập phục hồi chức năng tay, chân

Cái

106

Giá truyền dịch

Cái

107

Giàn tập phục hồi chức năng

Cái

108

Giường bệnh nhân điều khiển bằng điện

Cái

109

Giường bệnh nhân tay quay các loại

Cái

110

Giường bệnh nhân thường các loại

Cái

111

Giường châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt

Cái

112

Giường hồi sức tích cực (ICU)

Cái

113

Giường mát xa điều trị bằng điện

Cái

114

Giường nghiêng, xoay

Cái

115

Giường/buồng xông thuốc

Cái

116

Hệ thống chụp ảnh màu đáy mắt không nhỏ thuốc giãn

Hệ thống

117

Hệ thống đo điện tim gắng sức

Hệ thống

118

Hệ thống dụng cụ nội soi bàng quang chẩn đoán ung thư sớm

Hệ thống

119

Hệ thống giường tập phục hồi chức năng đa năng

Hệ thống

120

Hệ thống kéo dãn cột sống cổ và cột sống kèm giường

Hệ thống

121

Hệ thống khám và điều trị Tai Mũi Họng

Hệ thống

122

Hệ thống khí y tế các loại

Hệ thống

123

Hệ thống mổ nội soi tiết niệu

Hệ thống

124

Hệ thống nội soi bàng quang chẩn đoán ung thư sớm kèm bộ dụng cụ phẫu thuật u bàng quang, u tiền liệt tuyến, u xơ cổ tử cung lưỡng cực

Hệ thống

125

Hệ thống nội soi Tai Mũi Họng

Hệ thống

126

Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng các loại

Hệ thống

127

Hệ thống robot tập phục hồi chức năng toàn thân tạo lực trợ kháng bằng điện tự động điều chỉnh vị trí tập

Hệ thống

128

Hệ thống rửa quả lọc

Hệ thống

129

Hệ thống rửa tay tự động các loại

Hệ thống

130

Hệ thống tán sỏi laser công suất lớn

Hệ thống

131

Hệ thống tán sỏi niệu quản các loại

Hệ thống

132

Hệ thống tán sỏi thận qua da

Hệ thống

133

Hệ thống tập phục hồi chức năng các loại

Hệ thống

134

Hệ thống tập thăng bằng

Hệ thống

135

Hệ thống thuỷ trị liệu các loại

Hệ thống

136

Hệ thống xử lý nước RO

Hệ thống

137

Holter điện tim

Cái

138

Holter huyết áp

Cái

139

Hộp chia thuốc cho bệnh nhân

Cái

140

Hộp chứa thu gom chất thải lây nhiễm

Cái

141

Hộp chứa thu gom chất thải nguy hại

Cái

142

Hộp đựng bông cồn

Cái

143

Hộp đựng dụng cụ y tế

Cái

144

Hộp đựng thuốc chống phản vệ

Cái

145

Hộp hấp bông gạc các loại

Cái

146

Hộp hấp đồ vải các loại

Cái

147

Hộp thử kính

Cái

148

Huyết áp kế các loại

Cái

149

Kéo các loại

Cái

150

Kẹp các loại

Cái

151

Khay đựng dụng cụ các loại

Cái

152

Khung quay khớp vai

Cái

153

Khung tập đi các loại

Cái

154

Khung tập đứng

Cái

155

Kính soi đáy mắt thị trường rộng

Cái

156

Kính volk các loại

Cái

157

Lồng ấp sơ sinh

Cái

158

Lồng tập đa năng các loại

Cái

159

Lực kế lưng điện tử

Cái

160

Lực kế tay điện tử

Cái

161

Mask thanh quản

Cái

162

Máy áp lạnh sản phụ khoa

Cái

163

Máy cấy ghép Implant

Cái

164

Máy chăm sóc da các loại

Cái

165

Máy chiếu thử thị lực

Cái

166

Máy chụp cắt lớp quang học (OCT) mắt

Cái

167

Máy cưa xương ức

Cái

168

Máy đếm giọt nuôi ăn qua sonde

Cái

169

Máy điện châm các loại

Cái

170

Máy điện phân thuốc

Cái

171

Máy điện xung đa năng kết hợp siêu âm

Cái

172

Máy điều trị bằng sóng xung kích

Cái

173

Máy điều trị bằng sóng xung kích kết hợp điện xung điện phân

Cái

174

Máy điều trị chứng khó nuốt

Cái

175

Máy điều trị điện phân 2 kênh

Cái

176

Máy điều trị điện trường cao

Cái

177

Máy điều trị điện từ trường

Cái

178

Máy điều trị điện xung

Cái

179

Máy điều trị điện xung kết hợp siêu âm, giác hút chân không.

Cái

180

Máy điều trị dòng TENS

Cái

181

Máy điều trị giác hút chân không

Cái

182

Máy điều trị Ion

Cái

183

Máy điều trị khí áp lạnh

Cái

184

Máy điều trị kích thích phát âm

Cái

185

Máy điều trị laser châm chiếu ngoài

Cái

186

Máy điều trị laser công suất cao

Cái

187

Máy điều trị luyện tập phát âm cho bệnh nhân mất khả năng nói

Cái

188

Máy điều trị nhiệt

Cái

189

Máy điều trị nội nha

Cái

190

Máy điều trị rung mát xa

Cái

191

Máy điều trị siêu âm đa tần

Cái

192

Máy điều trị siêu âm đa tần kết hợp điện trị liệu và điện phân thuốc

Cái

193

Máy điều trị sóng giao thoa

Cái

194

Máy điều trị sóng ngắn

Cái

195

Máy điều trị sóng siêu âm các loại

Cái

196

Máy điều trị suy tĩnh mạch bằng laser

Cái

197

Máy điều trị tần số thấp

Cái

198

Máy điều trị từ trường toàn thân

Cái

199

Máy điều trị viêm khớp

Cái

200

Máy điều trị xung kích cho chứng liệt dương

Cái

201

Máy đo huyết áp tự động

Cái

202

Máy dò huyệt châm cứu

Cái

203

Máy đo huyết động và chức năng tim

Cái

204

Máy đo khúc xạ

Cái

205

Máy đo khúc xạ mắt

Cái

206

Máy đo kích thích ngoại biên

Cái

207

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại các loại

Cái

208

Máy đo niệu động học

Cái

209

Máy đo nồng độ oxy trong máu các loại (SPO2)

Cái

210

Máy đo tỉ lệ thành phần cơ thể

Cái

211

Máy đo tròng kính tự động

Cái

212

Máy Doppler động mạch búi trĩ

Cái

213

Máy đốt điện

Cái

214

Máy đốt điện cổ tử cung

Cái

215

Máy đốt Laser cổ tử cung

Cái

216

Máy ép tim tự động

Cái

217

Máy gây mê kèm thở các loại

Cái

218

Máy gây mê kèm thở có Modul theo dõi khí mê

Cái

219

Máy hàn tủy

Cái

220

Máy hiệu ứng nhiệt

Cái

221

Máy hút dịch các loại

Cái

222

Máy hút mùi

Cái

223

Máy hút mụn - chăm sóc da đa chức năng

Cái

224

Máy hút thai

Cái

225

Máy kéo giãn cột sống các loại

Cái

226

Máy khí dung các loại

Cái

227

Máy khoan xương

Cái

228

Máy kích thích liền xương bằng siêu âm

Cái

229

Máy kích thích thần kinh

Cái

230

Máy làm ấm dịch truyền

Cái

231

Máy làm ấm máu, dịch truyền

Cái

232

Máy laser các loại

Cái

233

Máy laser điều trị nội mạch

Cái

234

Máy lấy cao răng bằng siêu âm

Cái

235

Máy mài răng giả

Cái

236

Máy mổ trĩ bằng phương pháp khâu treo triệt mạch dưới hướng dẫn siêu âm Doopler

Cái

237

Máy mổ trĩ ZZIID

Cái

238

Máy nén - tạo Oxy

Cái

239

Máy ngâm chân

Cái

240

Máy nghe tim thai

Cái

241

Máy nhổ Răng 8

Cái

242

Máy nội soi thanh quản

Cái

243

Máy phá rung tim

Cái

244

Máy phá rung tim và tạo nhịp tim

Cái

245

Máy phân tích chỉ số cơ thể

Cái

246

Máy phân tích da

Cái

247

Máy phục hồi chức năng chi trên, chi dưới

Cái

248

Máy phục hồi chức năng chủ động, thụ động chi tại giường

Cái

249

Máy phun oxy Jet Pcce

Cái

250

Máy Plasma các loại

Cái

251

Máy siêu âm điều trị

Cái

252

Máy sinh hiển vi khám mắt có tích hợp camera

Cái

253

Máy sinh hiển vi phẫu thuật mắt

Cái

254

Máy sốc điện

Cái

255

Máy soi cổ tử cung

Cái

256

Máy tán sỏi Lazer

Cái

257

Máy tạo ôxy

Cái

258

Máy tập đi bộ

Cái

259

Máy tập đứng và giữ thăng bằng với phần mềm luyện tập

Cái

260

Máy tập phục hồi chức năng sàn chậu

Cái

261

Máy thăm dò huyết động có xâm lấn PICCO

Cái

262

Máy thăm dò huyết động không xâm lấn USCOM

Cái

263

Máy thận nhân tạo các loại

Cái

264

Máy theo dõi bệnh nhân các loại

Cái

265

Máy theo dõi độ sâu của gây mê

Cái

266

Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng

Cái

267

Máy thở các loại

Cái

268

Máy trung tần

Cái

269

Máy truyền dịch tự động

Cái

270

Máy từ rung nhiệt

Cái

271

Máy từ trường siêu dẫn

Cái

272

Máy vi dòng

Cái

273

Máy xét nghiệm Glucose máu cầm tay

Cái

274

Máy xoa bóp

Cái

275

Máy xoa bóp trị liệu bằng áp lực khí

Cái

276

Máy xông nóng lạnh

Cái

277

Máy xông thuốc các loại

Cái

278

Micromoto Răng hàm mặt

Cái

279

Monitor phòng mổ có kiểm soát CO2

Máy

280

Nạng tập đi

Cái

281

Nẹp tay, chân các loại

Cái

282

Nhiệt kế các loại

Cái

283

Ống nghe các loại

Cái

284

Tạ tay các loại

Cái

285

Thang tường

Cái

286

Thanh tập đi song song

Cái

287

Thiết bị tập đi cho trẻ em

Cái

288

Tủ có khử trùng bằng tia cực tím

Cái

289

Tủ đầu giường bệnh nhân

Cái

290

Tủ đựng thuốc cấp cứu

Cái

291

Tủ sấy dụng cụ các loại

Cái

292

Xà đơn nhiều tầng

Cái

293

Xe đạp tập phục hồi chức năng các loại

Cái

294

Xe đẩy cấp phát thuốc các loại

Cái

295

Xe đẩy dụng cụ

Cái

296

Xe đẩy thức ăn các loại

Cái

297

Xe đẩy tiêm

Cái

298

Xe lăn các loại

Cái

299

Xoay eo

Cái

 

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC

TRANG THIẾT BỊ CÁC KHOA CẬN LÂM SÀNG SỬ DỤNG TRONG CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH Y HỌC CỔ TRUYỀN

 (Kèm theo Quyết định số: 4682/QĐ-BYT ngày 10 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 

STT

TT

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ

ĐƠN VỊ TÍNH

 

A

XÉT NGHIỆM

 

1

1

Bộ hóa chất dùng cho nhuộm tế bào (soi nhanh)

Bộ

2

2

Bộ phết tế bào soi nhanh

Bộ

3

3

Bộ xét nghiệm nhanh Clamydia

Bộ

4

4

Buồng nuôi cấy vi sinh

Buồng

5

5

Hệ thống đúc bệnh phẩm

Hệ thống

6

6

Hệ thống ELISA

Hệ thống

7

7

Hệ thống vận chuyển mẫu tự động

Hệ thống

8

8

Hộp vận chuyển sinh phẩm đi xét nghiệm

Cái

9

9

Kính hiển vi các loại

Cái

10

10

Kính lúp các loại

Cái

11

11

Máy cấy đĩa petri

Cái

12

12

Máy đếm khuẩn lạc và đo vòng vô khuẩn tự động

Bộ

13

13

Máy đếm tế bào

Cái

14

14

Máy điện giải các loại

Cái

15

15

Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động

Cái

16

16

Máy định lượng HbA1C

Cái

17

17

Máy định nhóm máu

Cái

18

18

Máy đo độ đông máu bán tự động

Cái

19

19

Máy đo độ đông máu tự động

Cái

20

20

Máy đo độ ngưng tập tiểu cầu

Cái

21

21

Máy đo Hematocrit

Cái

22

22

Máy đo tốc độ máu lắng

Cái

23

23

Máy đọc khay tự động Eliza

Cái

24

24

Máy đọc nhóm máu tự động

Cái

25

25

Máy ly tâm các loại

Cái

26

26

Máy phân tích huyết học bán tự động

Cái

27

27

Máy phân tích huyết học tự động

Cái

28

28

Máy phân tích khí máu

Cái

29

29

Máy phân tích miễn dịch Eliza

Cái

30

30

Máy phân tích nhóm máu

Cái

31

31

Máy phân tích nước tiểu tự động

Cái

32

32

Máy phân tích sinh hoá bán tự động

Cái

33

33

Máy phân tích sinh hoá tự động

Cái

34

34

Máy xét nghiệm khí máu + điện giải

Cái

35

35

Máy xét nghiệm khí máu, Troponi, PNP, CKMB, DGD

Cái

36

36

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

Hệ thống

37

37

Máy Xét nghiệm PCR bán tự động

Cái

38

38

Máy xét nghiệm PCT cầm tay

Cái

39

39

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Hệ thống

40

40

Nồi hấp tiệt trùng các loại

Cái

41

41

Thiết bị PCR

Cái

42

42

Tủ ấm

Cái

43

43

Tủ ấm áo ướt

Cái

44

44

Tủ bảo quản hoá chất

Cái

45

45

Tủ bảo quản máu

Cái

46

46

Tủ hốt các loại

Cái

 

B

THĂM DÒ CHỨC NĂNG

 

47

1

Bộ cắt đốt nội soi tiêu hóa

Bộ

48

2

Bộ thiết bị soi cổ tử cung

Bộ

49

3

Buồng đo thính lực đồ

Buồng

50

4

Dụng cụ nội soi tiết niệu u

Bộ

51

5

Hệ thống nội soi dạ dày, tá tràng

Hệ thống

52

6

Hệ thống nội soi đại tràng

Hệ thống

53

7

Hệ thống nội soi phế khí quản

Hệ thống

54

8

Máy chẩn đoán HP qua hơi thở

Cái

55

9

Máy đánh giá trí nhớ ngắn và dài hạn

Cái

56

10

Máy điện cơ

Cái

57

11

Máy điện não vi tính các loại

Cái

58

12

Máy điện tim các loại

Cái

59

13

Máy đo áp lực hậu môn

Cái

60

14

Máy đo áp lực sọ não

Cái

61

15

Máy đo chức năng hô hấp

Cái

62

16

Máy đo độ dãn cơ

Cái

63

17

Máy đo độ dẫn điện

Cái

64

18

Máy đo độ loãng xương các loại

Cái

65

19

Máy đo lưu huyết não

Cái

66

20

Máy đo mạch động học

Cái

67

21

Máy đo ngưỡng đau

Cái

68

22

Máy đo nhãn áp không tiếp xúc

Cái

69

23

Máy đo nhĩ lượng

Cái

70

24

Máy đo sức cản đường thở

Cái

71

25

Máy đo thính lực

Cái

72

26

Máy đo xơ vữa động mạch

Cái

73

27

Máy nội soi khớp

Cái

74

28

Máy nội soi phế khí quản ống mềm

Cái

75

29

Máy soi hút phế khí quản

Cái

76

30

Thiết bị đo bức xạ

Cái

77

31

Thiết bị đo điện não

Cái

 

C

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

 

78

1

Áo chì

Cái

79

2

Bộ dụng cụ cắt Polip

Bộ

80

3

Bộ máy in kết quả soi cổ tử cung màu/ Kết quả soi nhuộm nhanh

Bộ

81

4

Đèn đọc phim

Cái

82

5

Găng tay cao su chì

Cái

83

6

Hệ thống chụp cộng hưởng từ

Hệ thống

84

7

Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA)

Hệ thống

85

8

Hệ thống CT - Scanner

Hệ thống

86

9

Máy in phim khô

Cái

87

10

Máy in phim X quang

Cái

88

11

Máy siêu âm chẩn đoán các loại

Cái

89

12

Máy X quang C Arm

Máy

90

13

Máy X quang di động

Máy

91

14

Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

92

15

Máy X quang răng các loại

Máy

93

16

Máy X quang

Máy

94

17

Hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh y tế PACS

Hệ thống

95

18

Liều xạ kế cá nhân

Cái

 
 

PHỤ LỤC III

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ KHOA DƯỢC SỬ DỤNG TRONG CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH Y HỌC CỔ TRUYỀN

(Kèm theo Quyết định số: 4682/QĐ-BYT ngày 10 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 

TT

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ

ĐƠN VỊ TÍNH

1

Bàn chia thuốc thang

Cái

2

Bàn làm ấm chuột

Bộ

3

Bàn pha chế các loại

Cái

4

Bảng kiểm tra vận động

Bộ

5

Bể cách thủy các loại

Bộ

6

Bể ổn nhiệt

Cái

7

Bể siêu âm đuổi khí

Cái

8

Bếp đun bình cầu các loại

Cái

9

Bếp nung Nabetherm 30-3000oC

Bộ

10

Bình hút ẩm có Silicagel

Bộ

11

Block gia nhiệt và làm lạnh

Cái

12

Bộ cất tinh dầu

Bộ

13

Bộ chưng cất đạm (nito) --> (nitơ)

Cái

14

Bộ chuyển đổi đẳng cự

Bộ

15

Bộ chuyển đổi đẳng trương

Bộ

16

Bộ cố định hộp sọ chuột

Bộ

17

Bộ đo độ cồn (cồn kế)

Cái

18

Bộ đo tỷ trọng (tỷ trọng kế)

Bộ

19

Bộ dụng cụ rây dược liệu các loại

Bộ

20

Bộ hỗ trợ pipet

Bộ

21

Bộ khung cố định ngoại vi chuột Durham

Bộ

22

Bộ máy gây mê động vật

Bộ

23

Bộ pipet đơn kênh thay đổi thể tích

Bộ

24

Bộ Soxhlet các loại

Bộ

25

Bồn chứa thuốc nước

Cái

26

Bồn ngấm kiệt

Cái

27

Bồn pha chế thuốc nước

Cái

28

Camera kết nối máy vi tính

Bộ

29

Cân điện tử các loại

Cái

30

Cân phân tích điện tử các loại

Cái

31

Cồn kế các loại

Cái

32

Dao cầu

Cái

33

Đèn UV soi bản sắc ký lớp mỏng

Cái

34

Đĩa quay

Bộ

35

Đồng hồ bấm giây

Cái

36

Dụng cụ định lượng tinh dầu

Bộ

37

Dụng cụ sơ chế, chế biến thuốc cổ truyền

Bộ

38

Giá để dược liệu

Cái

39

Giá để ống nghiệm các loại

Cái

40

Hệ thống bơi

Bộ

41

Hệ thống cất nước các loại

Hệ thống

42

Hệ thống chiết xuất dược liệu

Hệ thống

43

Hệ thống chiết xuất và cô cao dược liệu

Hệ thống

44

Hệ thống chưng cất cồn

Hệ thống

45

Hệ thống chưng cất tinh dầu các loại

Hệ thống

46

Hệ thống chuyển vi mẫu

Hệ thống

47

Hệ thống đánh giá hành vi hoà đồng

Bộ

48

Hệ thống đánh giá hành vi trong đám đông

Bộ

49

Hệ thống đánh giá tránh né chủ động

Bộ

50

Hệ thống đánh giá tránh né thụ động - bước dọc

Bộ

51

Hệ thống đánh giá tránh né thụ động - bước ngang

Bộ

52

Hệ thống đánh giá vô vọng

Bộ

53

Hệ thống đo hàm lượng nước bằng phương pháp cất với dung môi

Hệ thống

54

Hệ thống đo phản ứng giật mình

Bộ

55

Hệ thống đóng thuốc nước, dán nhãn các loại

Hệ thống

56

Hệ thống gây sợ hãi

Bộ

57

Hệ thống Kjeldahl

Hệ thống

58

Hệ thống làm mát cho bồn chứa thuốc

Hệ thống

59

Hệ thống lên men vi sinh, tế bào động, thực vật

Hệ thống

60

Hệ thống lọc cao thuốc

Hệ thống

61

Hệ thống lọc hút chân không

Hệ thống

62

Hệ thống lọc khí

Hệ thống

63

Hệ thống lọc môi trường

Hệ thống

64

Hệ thống sắc ký khí

Hệ thống

65

Hệ thống sắc ký khối phổ

Hệ thống

66

Hệ thống sinh hàn

Hệ thống

67

Hệ thống Soxlet

Hệ thống

68

Hệ thống xử lý mô tự động

Hệ thống

69

Hệ thống xử lý nước

Hệ thống

70

Hộp ổn nhiệt lưu động

Cái

71

Hộp sáng tối

Bộ

72

Khúc xạ kế các loại

Cái

73

Lò hơi các loại

Cái

74

nung các loại

Cái

75

Lồng đo vận động

Bộ

76

Mâm nóng lạnh

Cái

77

Máy bào dược liệu

Cái

78

Máy bao đường

Cái

79

Máy bao phim

Cái

80

Máy bao phim, bao đường tự động

Cái

81

Máy bao viên hoàn các loại

Cái

82

Máy bơm hóa chất phòng thí nghiệm

Bộ

83

Máy cắt dược liệu

Cái

84

Máy cất nước

Cái

85

Máy cất nước 2 lần

Bộ

86

Máy cất quay chân không

Cái

87

Máy cắt tiêu bản

Bộ

88

Máy cấy (dùng đề cấy vi khuẩn lên đĩa môi trường)

Cái

89

Máy chạy kiểm tra vận động chủ động

Bộ

90

Máy chiết rót và đóng nắp chai thuốc dạng nước

Cái

91

Máy chiết thuốc dạng kem tự động

Cái

92

Máy chiết xuất CO2 siêu tới hạn

Cái

93

Máy cô quay giảm áp

Cái

94

Máy dán miệng túi ni lông liên tục

Cái

95

Máy dán nhãn

Cái

96

Máy đánh giá mức độ ô nhiễm trong nhà

Cái

97

Máy dập mẫu vi sinh

Cái

98

Máy dập viên thuốc tự động

Cái

99

Máy đếm khuẩn lạc

Cái

100

Máy đếm máu động vật

Bộ

101

Máy đếm viên thuốc tự động

Cái

102

Máy điện di các loại

Cái

103

Máy đo đau bàn chân chuột

Bộ

104

Máy đo đau bản nóng

Bộ

105

Máy đo độ ẩm

Cái

106

Máy đo độ cứng của viên

Cái

107

Máy đo độ đau nhiệt đuôi chuột

Bộ

108

Máy đo độ hòa tan của thuốc

Cái

109

Máy đo độ kín của vỉ thuốc

Cái

110

Máy đo độ mài mòn thuốc viên

Cái

111

Máy đo độ nén của viên

Cái

112

Máy đo độ nhớt

Cái

113

Máy đo độ pH

Cái

114

Máy đo độ rã thuốc

Cái

115

Máy đo độ tê chân chuột

Cái

116

Máy đo hành vi chuột (Máy né tránh thụ động)

Cái

117

Máy đo hô hấp động vật

Bộ

118

Máy đo hoạt độ nước

Cái

119

Máy đo hoạt động chuột các loại

Cái

120

Máy đo huyết áp không xâm lấn

Bộ

121

Máy đo kích thích mặt

Bộ

122

Máy đo lực bám của chân

Bộ

123

Máy đổ môi trường tự động

Cái

124

Máy đo ngưỡng đau cơ học trên khớp

Bộ

125

Máy đo nồng độ thuốc trong máu

Cái

126

Máy đo pH

Bộ

127

Máy đo sức chịu đựng của chuột

(New Electronic Von Frey- Dedicated For Mice)

Cái

128

Máy đo sức kéo của chuột

Cái

129

Máy đo thể tích chân chuột

Cái

130

Máy đo thể tích phù bàn chân chuột

Bộ

131

Máy đo tính vận động và khả năng thăng bằng Rota-Rod

Cái

132

Máy đo tỷ lệ thành phần cơ thể

Cái

133

Máy đo tỷ trọng

Bộ

134

Máy đọc đĩa ELISA

Bộ

135

Máy đóng chè nhúng

Cái

136

Máy đóng chè túi lọc tự động

Cái

137

Máy đóng gói định lượng tự động

Cái

138

Máy đóng gói thuốc dạng cốm

Cái

139

Máy đóng gói viên hoàn

Cái

140

Máy đồng hóa mẫu

Cái

141

Máy đông khô

Cái

142

Máy đóng nang các loại

Cái

143

Máy đóng nắp chai (Máy vặn nút chai)

Cái

144

Máy đóng nắp chai các loại

Cái

145

Máy đóng thuốc nước

Cái

146

Máy đóng túi các loại

Cái

147

Máy đóng túi thuốc sắc tự động

Cái

148

Máy đóng viên nang tự động

Cái

149

Máy ép tinh dầu

Cái

150

Máy ép túi nylon

Cái

151

Máy ép vỉ

Cái

152

Máy HPLC Waters

Hệ thống

153

Máy hút ẩm

Cái

154

Máy hút chân không

Cái

155

Máy hút chân không (không dầu)

Bộ

156

Máy hút chân không và hàn miệng túi

Cái

157

Máy in Hạn dùng

Cái

158

Máy khuấy đũa

Cái

159

Máy khuấy đũa các loại

Bộ

160

Máy khuấy nghiền mô

Cái

161

Máy khuấy siêu âm

Cái

162

Máy khuấy từ gia nhiệt

Cái

163

Máy khuấy từ gia nhiệt

Bộ

164

Máy khuấy từ gia nhiệt và làm lạnh

Cái

165

Máy lắc các loại

Cái

166

Máy lắc ngang SO2

Cái

167

Máy lắc siêu âm

Cái

168

Máy lắc siêu âm

Bộ

169

Máy lắc tạo hạt

Cái

170

Máy lắc ủ đĩa ELISA

Bộ

171

Máy lắc Vortex

Cái

172

Máy làm cao dán

Cái

173

Máy làm cốm

Cái

174

Máy làm viên hoàn cứng

Cái

175

Máy làm viên hoàn mềm

Cái

176

Máy lấy mẫu thể tích nhỏ, lớn

Bộ

177

Máy lấy mẫu vi khuẩn

Cái

178

Máy lọc nước siêu sạch

Cái

179

Máy ly tâm cao thuốc

Cái

180

Máy ly tâm lắng mẫu kèm vortex

Bộ

181

Máy ly tâm lạnh

Cái

182

Máy ly tâm mẫu ống 15/50 mL

Bộ

183

Máy nghiền dược liệu

Cái

184

Máy nghiền mẫu phân tích

Bộ

185

Máy nghiền siêu mịn

Cái

186

Máy nghiền, trộn dịch

Cái

187

Máy nhào trộn các loại

Cái

188

Máy nuôi cấy cơ quan cô lập.

Bộ

189

Máy pha hóa chất

Cái

190

Máy pha loãng mẫu trọng lượng

Cái

191

Máy phân chia môi trường

Bộ

192

Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử ASS

Cái

193

Máy quang phổ UV - VIS

Cái

194

Máy quay trục ngang

Bộ

195

Máy rây bột các loại

Cái

196

Máy rây rung 3 tầng

Cái

197

Máy rửa chai lọ

Cái

198

Máy rửa đĩa ELISA

Bộ

199

Máy rửa dược liệu

Cái

200

Máy rửa khay vi thể

Cái

201

Máy rửa khử khuẩn

Cái

202

Máy rửa siêu âm

Cái

203

Máy rửa tế bào

Cái

204

Máy sắc ký khí

Cái

205

Máy sắc ký lỏng hiệu năng cao

Cái

206

Máy sắc thuốc các loại

Cái

207

Máy sàng thuốc phiến

Cái

208

Máy sàng viên

Cái

209

Máy sao - đổ thuốc phiến

Cái

210

Máy sao thuốc

Cái

211

Máy sát hạt khô

Cái

212

Máy sát hạt ướt

Cái

213

Máy sấy cầm tay

Cái

214

Máy sấy phun sương tạo hạt

Cái

215

Máy sấy tầng sôi

Cái

216

Máy sửa hạt ướt

Cái

217

Máy tạo hạt thuốc dạng cốm

Cái

218

Máy thái dược liệu các loại

Cái

219

Máy thử độ mài mòn viên

Cái

220

Máy thử độ nén viên

Cái

221

Máy tính

Bộ

222

Máy trợ thở chuột cống

Bộ

223

Máy trợ thở chuột nhắt

Bộ

224

Máy trộn cao dán

Cái

225

Máy trôn chữ V

Cái

226

Máy trộn kem có cánh khuấy

Cái

227

Máy trộn siêu tốc

Cái

228

Máy trộn thuốc tự động các loại

Cái

229

Máy vắt vẩy ly tâm

Cái

230

Máy Vortex

Cái

231

Máy xát hạt các loại

Cái

232

Máy xay 600W

Bộ

233

Máy xay dược liệu các loại

Cái

234

Máy xếp giấy/ máy xếp toa thuốc

Cái

235

Máy xét nghiệm điện giải đồ

Bộ

236

Máy xét nghiệm sinh hóa động vật

Bộ

237

cung nước

Bộ

238

Nhiệt ẩm kế

Cái

239

Nhiệt kế thủy ngân các loại

Cái

240

Nồi áp suất

Cái

241

Nồi cách thuỷ

Cái

242

Nồi cất quay

Cái

243

Nồi hấp

Cái

244

Nồi nấu cô thuốc các loại

Cái

245

Nồi/Ấm sắc thuốc các loại

Cái

246

Phân cực kế

Cái

247

Phần mềm đọc cử động chuột (Smart 3.0 Video tracking system)

Cái

248

Phần mềm phân tích hành vi

Bộ

249

Pipet 8 kênh thay đổi thể tích

Bộ

250

Thiết bị nâng hàng

Cái

251

Thiết bị rửa dụng cụ thí nghiệm

Cái

252

Thiết bị sắc ký lớp mỏng

Cái

253

Thiết bị soi UV

Cái

254

Thiết bị theo dõi điều kiện bảo quản thuốc

Cái

255

Thuyền tán các loại

Cái

256

Tủ ấm các loại

Cái

257

Tủ ấm CO2

Cái

258

Tủ an toàn sinh học cấp II

Cái

259

Tủ bảo quản

Cái

260

Tủ bảo quản dụng cụ

Cái

261

Tủ cấy vi sinh

Cái

262

Tủ đựng dược liệu độc

Cái

263

Tủ đựng hóa chất

Cái

264

Tủ đựng thành phẩm thuốc cổ truyền

Cái

265

Tủ đựng thuốc độc

Cái

266

Tủ đựng thuốc hóa dược

Cái

267

Tủ đựng vị thuốc cổ truyền

Cái

268

Tủ inox

Cái

269

Tủ nhôm kính

Cái

270

Tủ sấy chai lọ đựng thuốc

Cái

271

Tủ sấy dược liệu các loại

Cái

272

Tủ sấy thuốc dạng cốm

Cái

273

Tủ vi khí hậu

Cái

274

Tỷ trọng kế các loại

Cái

 
 

PHỤ LỤC IV

TRANG THIẾT BỊ KHÁC SỬ DỤNG TRONG CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH Y HỌC CỔ TRUYỀN

(Kèm theo Quyết định số: 4682/QĐ-BYT ngày 10 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 

TT

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ

ĐƠN VỊ TÍNH

1

Ẩm kế các loại

Cái

2

Bàn là hơi nước

Cái

3

Camera giám sát bệnh nhân

Cái

4

Cân các loại

Cái

5

Giá để đồ vải các loại

Cái

6

Hệ thống báo gọi y tá

Hệ thống

7

Hệ thống chữa cháy

Hệ thống

8

Hệ thống điện thoại

Hệ thống

9

Hệ thống kiểm soát không khí, độ ẩm

Hệ thống

10

Hệ thống lọc nước và xử lý nước

Hệ thống

11

Hệ thống mạng tin học bệnh viện

Hệ thống

12

Hệ thống xếp hàng tự động

Hệ thống

13

Hệ thống xử lý chất thải rắn, lỏng

Hệ thống

14

Hộp chứa thu gom chất thải y tế thông thường

Cái

15

Máy giặt vắt tự động các loại

Cái

16

Máy hấp sấy tiệt trùng các loại

Cái

17

Máy hấp tiệt trùng Etylenoxid

Cái

18

Máy hấp túi chườm lạnh

Cái

19

Máy hấp túi chườm nóng

Cái

20

Máy huỷ bơm kim tiêm nhựa

Cái

21

Máy khử khuẩn không khí

Cái

22

Máy là đồ vải các loại

Cái

23

Máy phát điện dự phòng

Cái

24

Máy phun dịch khử trùng phòng mổ

Cái

25

Máy phun dung dịch khử khuẩn

Cái

26

Máy rửa dụng cụ

Cái

27

Máy sấy công nghiệp các loại

Cái

28

Máy siêu lọc

Cái

29

Máy tiệt trùng nhiệt các loại

Cái

30

Ô tô cứu thương

Cái

31

Tủ lạnh các loại

Cái

32

Tủ mát

Cái

33

Tủ bảo quản xác

Cái

34

Van giảm áp các loại

Cái

35

Xe đẩy hàng

Cái

 

 

thuộc tính Quyết định 4682/QĐ-BYT

Quyết định 4682/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục trang thiết bị sử dụng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y dược cổ truyền
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:4682/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Trường Sơn
Ngày ban hành:10/11/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe
TÓM TẮT VĂN BẢN

04 Danh mục trang thiết bị sử dụng trong cơ sở khám, chữa bệnh YDCT

Ngày 10/11/2020, Bộ Y tế ra Quyết định 4682/QĐ-BYT về việc ban hành Danh mục trang thiết bị sử dụng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y dược cổ truyền.

Cụ thể, 04 Danh mục trang thiết bị gồm: Danh mục trang thiết bị các Khoa lâm sàng; Danh mục trang thiết bị Khoa cận lâm sàng: xét nghiệm, thăm dò chức năng, chẩn đoán hình ảnh; Danh mục thiết bị Khoa dược; Danh mục trang thiết bị khác.

Bên cạnh đó, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y dược cổ truyền bao gồm: Bệnh viện y học cổ truyền; bệnh viện Y, Dược cổ truyền; Bệnh viện châm cứu; Viện Y dược học dân tộc; Khoa y, dược cổ truyền trong bệnh viện đa khoa, chuyên khoa; Viện nghiên cứu có giường bệnh, bộ phận khám bệnh, chữa bệnh y dược cổ truyền trong Trạm y tế xã.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định4682/QĐ-BYT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực