Quyết định 456/QĐ-TTg cấp trang thiết bị cho Bộ Quốc phòng để phòng chống dịch Covid-19

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________

Số: 456/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xuất cấp vật tư, trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Bộ Quốc phòng để trang bị cho các đơn vị quân đội thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19

______________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Xét đề nghị Bộ Quốc phòng tại văn bản số 1138/BQP-KHĐT ngày 31 tháng 3 năm 2020, Bộ Tài chính tại văn bản số 3831/BTC-TCDT ngày 01 tháng 4 năm 2020,

 

QUYẾT ĐỊNH :

 

Điều 1. Xuất cấp không thu tiền vật tư, trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Bộ Quốc phòng để trang bị cho các đơn vị quân đội thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể:

1. Bộ Quốc phòng xuất cấp 04 danh mục trang bị hóa học, gồm:

- Xe tiêu tẩy đa năng: 06 xe.

- Xe tiêu tẩy ARS-14: 08 xe.

- Vật tư máy báo độc RAID-M 100:

+ Màng lọc sạch: 100 chiếc.

+ Màng lọc bụi: 100 chiếc.

+ Nguồn điện 12 VDC kết hợp với cổng R232: 190 chiếc.

- Vật tư máy đo phóng xạ hóa học RAID-XP:

+ Màng lọc sạch: 60 chiếc.

+ Màng lọc bụi: 60 chiếc.

+ Pin sạc lại: 50 chiếc.

2. Bộ Tài chính xuất cấp 2.600 bộ nhà bạt các loại, gồm:

- Loại 60m2: 350 bộ.

- Loại 24,75m2: 800 bộ.

- Loại 24,5 m2: 350 bộ.

- Loại 16,5 m2: 1.100 bộ.

Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu báo cáo. Việc phân bổ, tiếp nhận và sử dụng số vật tư, trang thiết bị nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Quốc phòng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thủ tướng CP, PTTg Vũ Đức Đam,

- Các Bộ: Y tế, KH&ĐT;

- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,

các Vụ: NC, TH, TKBT;

- Lưu: VT, KTTH(3).

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực