Quyết định 4359/QĐ-BYT sửa Quyết định Thí điểm đưa Bác sỹ trẻ về công tác tại miền núi

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
______

Số: 4359/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 585/QĐ-BYT ngày 20/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Phê duyệt Dự án “Thí điểm đưa Bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo)”

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2013-2020;

Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-BYT ngày 20/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Dự án “Thí điểm đưa Bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo)”;

Căn cứ Quyết định số 4919/QĐ-BYT ngày 14/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 585/QĐ-BYT ngày 20/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Dự án “Thí điểm đưa Bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo)”

Theo đề nghị của Cục trưởng Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 585/QĐ-BYT ngày 20/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Dự án “Thí điểm đưa Bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo)” như sau:
Đến năm 2025 đưa 450 bác sỹ trẻ vả đến năm 2030 đưa khoảng 600 bác sỹ trẻ về công tác tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, trong đó ưu tiên cho 62 huyện nghèo và tương đương huyện được hưởng chính sách như huyện nghèo (gọi chung là các huyện khó khăn) nhằm giải quyết sự thiếu hụt về nhân lực y tế.
2. Bổ sung điểm c khoản 2 Đối tượng điều chỉnh của Dự án thuộc Phần II Phạm vi, Đối tượng:
Bác sỹ đào tạo chính quy tốt nghiệp loại khá, giỏi đã được tuyển dụng làm việc tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh; Bác sỹ đào tạo chính quy hoặc bác sỹ đào tạo hệ liên thông tốt nghiệp loại khá, giỏi đã được tuyển dụng làm việc tại các cơ sở y tế tuyến cơ sở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
3. Bổ sung khoản 3 Thời gian công tác tình nguyện thuộc Phần II Phạm vi, đối tượng, như sau:
Đối với bác sỹ trẻ tham gia Dự án đã được tuyển dụng tại đơn vị sự nghiệp y tế tuyến cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và tương đương sau khi đào tạo bác sỹ chuyên khoa I sẽ công tác tối thiểu 05 năm tại các cơ sở y tế đã tuyển dụng. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng bác sỹ trẻ thực hiện ký cam kết về thời gian tình nguyện. Các đối tượng khác thực hiện theo Dự án đã quy định.
4. Bổ sung vào điểm a khoản 5 Quy trình tuyển chọn Bác sỹ trẻ tình nguyện tham gia Dự án thuộc Phần II Phạm vi, đối tượng
“……. Bác sỹ trẻ khi tham gia Dự án cần phải có các tiêu chuẩn cụ thể:
+ Tuổi đời: Nữ không quá 37 và Nam không quá 40 tuổi”
5. Sửa đổi Điểm b khoản 1 Phần III về Đào tạo, mục Tổ chức đào tạo như sau:
Đối với bác sỹ trẻ đào tạo chuyên khoa I: Học tập trung liên tục trong 24 tháng theo chương trình và kế hoạch học tập.
6. Sửa tên khoản 4 thuộc Phần III là “Trách nhiệm của các cơ sở cử bác sỹ trẻ tham gia đào tạo theo Dự án”
7. Bổ sung khoản 5 thuộc Phần III là “Trách nhiệm của Sở Y tế”
- Rà soát tổng hợp nhu cầu đào tạo bác sỹ từ các cơ sở y tế trực thuộc có nhu cầu để đề xuất với Ban chỉ đạo trung ương và Ban quản lý dự án
- Đề xuất với UBND tỉnh về nguồn ngân sách hàng năm cho đào tạo bác sỹ trẻ tình nguyện của các cơ sở y tế trực thuộc theo quy định hiện hành về cơ chế chi đặc thù cho đào tạo Bác sỹ trẻ tình nguyện theo Dự án “Thí điểm bác sỹ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn”
8. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 mục VI Phần Tổ chức thực hiện:
“c) Các Vụ, Cục liên quan:
- Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo: là đầu mối triển khai các hoạt động của Dự án; phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trình Bộ trưởng Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ công tác, kiện toàn Ban Quản lý Dự án.
+ Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng văn bản ký kết giữa cơ sở đào tạo với UBND các địa phương vùng khó khăn trong công tác đào tạo nhân lực y tế theo nội dung Dự án
+ Chỉ đạo các cơ sở đào tạo tuyển sinh, tổ chức đào tạo các bác sĩ trẻ theo Dự án; theo dõi, giám sát, kiểm tra chất lượng đào tạo.
- Vụ Kế hoạch - Tài chính: Tham mưu giúp Bộ trưởng cân đối các nguồn kinh phí để thực hiện Dự án; nghiên cứu xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn việc quản lý, chi tiêu các nguồn kinh phí của Dự án theo quy định.
- Vụ Tổ chức cán bộ: Hướng dẫn các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng đối với các bác sĩ trẻ tham gia Dự án theo quy định của pháp luật.”
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Quyết định số 4919/QĐ-BYT ngày 14/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 585/QĐ-BYT về phê duyệt Dự án “Thí điểm đưa Bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo) hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành”.
Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, các Cục trưởng, Tổng Cục trưởng, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Th
tướng Chính ph;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Các Ủy ban c
a Quốc hội;
- V
ăn phòng Chính phủ; các Bộ: Nội vụ, Tài chính;
-
UBND và Sở Y tế các tnh, thành phtrực thuộc TW;
- Công đoàn Y tế Việt Nam;
- Các Vụ, Cục, Tổng Cục, Thanh tra Bộ, VP Bộ;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ;
- Các
đơn vị liên quan (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐT, TCCB, P
C, KCB, KHTC.

Q. BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Long

thuộc tính Quyết định 4359/QĐ-BYT

Quyết định 4359/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định 585/QĐ-BYT ngày 20/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Phê duyệt Dự án "Thí điểm đưa Bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo)"
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:4359/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành:20/10/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Đến 2030, đưa khoảng 600 bác sĩ trẻ về công tác tại vùng, sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo

Ngày 20/10/2020, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 4359/QĐ-BYT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định 585/QĐ-BYT ngày 20/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Phê duyệt Dự án "Thí điểm đưa Bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo)".

Theo quy định mới, đến năm 2025 đưa 450 bác sĩ trẻ và đến năm 2030 đưa khoảng 600 bác sĩ trẻ về công tác tại vùng, sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, trong đó ưu tiên cho 62 huyện nghèo và tương đương huyện được hưởng chính sách như huyện nghèo nhằm giải quyết sự thiếu hụt về nhân lực y tế.

Bên cạnh đó, đối với bác sĩ trẻ tham gia Dự án đã được tuyển dụng tại đơn vị sự nghiệp y tế tuyến cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và tương đương sau khi đào tạo bác sỹ chuyên khoa I sẽ công tác tối thiểu 05 năm tại các cơ sở y tế đã tuyển dụng. đồng thời, Bộ Y tế cũng bổ sung tiêu chuẩn về tuổi đời của bác sĩ trẻ khi tham gia Dự án đó là: Nữ không quá 37 và Nam không quá 40 tuổi.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 4359/QĐ-BYT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi