Quyết định 3939/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Giải thưởng Y - Dược học Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------
Số: 3939/QĐ-BYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2010

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ GIẢI THƯỞNG Y - DƯỢC HỌC VIỆT NAM
-----------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
 
 
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09/6/2000;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Giải thưởng Y - Dược học Việt Nam.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.
Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Vụ trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Hội đồng TĐKT Bộ Y tế;
- Công đoàn y tế Việt Nam;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, KHĐT, PC.
BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quốc Triệu

 
 
QUY CHẾ
GIẢI THƯỞNG Y - DƯỢC HỌC VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3939/QĐ-BYT ngày 14/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
 
Chương 1.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
 
Điều 1. Tên gọi, mục đích của giải thưởng
Giải thưởng Y - Dược học Việt Nam là giải thưởng khoa học của Bộ Y tế khen thưởng và tôn vinh các nhà khoa học đã hoàn thành các công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc trong lĩnh vực y - dược học, nhằm mục đích khích lệ các nhà khoa học Việt Nam nỗ lực nghiên cứu và xây dựng nền y - dược học Việt Nam ngày càng phát triển, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đồng thời, giới thiệu với Nhà nước và xã hội các nhân tài khoa học để trọng dụng.
Điều 2. Thời gian xét tặng
Giải thưởng được xét tặng hằng năm, được tổ chức trao tặng nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Điều 3. Số lượng giải thưởng và số người được giải thưởng
1. Mỗi năm, Bộ Y tế sẽ xét chọn và trao tặng 01 giải thưởng duy nhất cho cá nhân hoặc tập thể có công trình khoa học đạt giải.
2. Giải thưởng tập thể chỉ xét tặng cho tối đa 03 nhà khoa học là đồng tác giả, có vai trò chính, trực tiếp thực hiện công trình khoa học.
Điều 4. Giá trị của giải thưởng
1. Mỗi giải thưởng cho 01 nhà khoa học hoặc 01 tập thể các nhà khoa học bao gồm:
a) Bằng chứng nhận giải thưởng.
b) Phần thưởng bằng tiền theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế.
2. Bộ Y tế sẽ giới thiệu nhà khoa học và công trình khoa học được giải thưởng tham gia xét tặng Giải thưởng khoa học tự nhiên Việt Nam do Hội Khuyến học Việt Nam phối hợp với Viện khoa học công nghệ Việt Nam tổ chức để xem xét tôn vinh, khen thưởng cùng các giải thưởng khoa học thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên khác của Việt Nam.
 
Chương 2.
ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN
 
Điều 5. Đối tượng
1. Giải thưởng Y - Dược học Việt Nam được xét tặng cho nhà khoa học là tác giả của một hoặc nhiều công trình nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực y - dược học.
2. Giải thưởng Y - Dược học Việt Nam có thể được xét tặng chung cho tập thể 03 nhà khoa học là tác giả chung của một hoặc nhiều công trình nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực y - dược học và đều xứng đáng được tặng giải thưởng.
Điều 6. Điều kiện
Các công trình nghiên cứu của nhà khoa học được xét tặng Giải thưởng Y dược học Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau:
1. Được nghiên cứu toàn bộ hoặc chủ yếu tại Việt Nam.
2. Đã được hội đồng khoa học cấp có thẩm quyền nghiệm thu công nhận ở mức xuất sắc.
3. Đã được công bố trên tạp chí quốc tế, quốc gia có uy tín hoặc dưới dạng sách chuyên khảo của các nhà xuất bản khoa học có uy tín ở trong nước hoặc nước ngoài.
4. Chưa được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước hoặc các giải thưởng quốc tế tương đương khác.
5. Có thư giới thiệu của một hoặc nhiều nhà khoa học hoặc tổ chức khoa học có uy tín trong lĩnh vực y - dược học.
6. Nếu công trình có nhiều đồng tác giả thì nhà khoa học được xét tặng giải thưởng phải là tác giả chính.
Điều 7. Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn để xét thưởng được xếp theo thứ tự ưu tiên sau:
1. Giá trị khoa học của công trình: Công trình khoa học phải có tính mới, giải quyết được một hoặc một số vấn đề cơ bản của lĩnh vực khoa học y - dược học.
2. Giá trị ứng dụng rộng rãi trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân:
a) Công trình thuộc lĩnh vực y học phải gắn với các phương pháp, công nghệ, kỹ thuật mới, hiệu quả trong dự phòng, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh.
b) Công trình thuộc lĩnh vực dược học phải gắn với chuyển giao phương pháp, bí quyết, quy trình công nghệ để ứng dụng hiệu quả trong sản xuất dược phẩm, đặc biệt là các dược phẩm hiếm, thiết yếu, Việt Nam chưa sản xuất được, dược phẩm có hiệu quả cao trong dự phòng và điều trị bệnh.
3. Yêu cầu cấp bách của công tác quản lý nhà nước về y tế.
4. Tác dụng thiết thực đối với sự phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ tài nguyên môi trường, phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo.
 
Chương 3.
QUY TRÌNH XÉT CHỌN
 
Điều 8. Hội đồng xét chọn
1. Hội đồng xét chọn giải thưởng do Bộ trưởng Bộ Y tế thành lập.
2. Hội đồng có ít nhất 9 thành viên, gồm 2/3 là các nhà khoa học có trình độ chuyên môn và uy tín cao trong lĩnh vực y - dược học và 1/3 là các nhà quản lý đại diện lãnh đạo Vụ Pháp chế, Vụ Khoa học và Đào tạo, Vụ, Cục chuyên ngành và một số cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Y tế.
3. Hội đồng thực hiện đánh giá, xét chọn và bỏ phiếu nhà khoa học, công trình khoa học xuất sắc nhất trong số các nhà khoa học, công trình khoa học đủ điều kiện, tiêu chuẩn và kiến nghị Bộ trưởng Bộ Y tế trao tặng Giải thưởng.
4. Hội đồng có Ban thư ký giúp việc đặt tại Vụ Khoa học và Đào tạo - Bộ Y tế.
Điều 9. Hồ sơ và thời gian nộp hồ sơ xét chọn
1. Hồ sơ tham gia xét chọn gồm:
a) Lý lịch khoa học của nhà khoa học tham gia xét chọn.
b) Báo cáo tổng quan trình bày tóm tắt các kết quả nghiên cứu và phân tích đóng góp của các kết quả đó đối với sự phát triển khoa học trong nước và thế giới.
c) Bản sao hợp pháp quyết định nghiệm thu công trình khoa học của hội đồng khoa học cấp có thẩm quyền.
d) Bản sao tài liệu chứng minh điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 6 Quy chế này.
2. Hồ sơ đăng ký được gửi đến Bộ Y tế (qua Ban Thư ký) trước ngày 31/5 theo dấu công văn đến của Bộ Y tế.
3. Những hồ sơ đã được gửi đến hội đồng xét chọn giải thưởng, nếu đáp ứng được các điều kiện và tiêu chuẩn nhưng tác giả chưa được tặng giải thưởng, sẽ được xét lại vào các năm sau và có giá trị trong 3 năm. Nếu cần, tác giả có thể bổ sung thêm các công bố mới.
Điều 10. Quy trình xét chọn sơ loại
1. Ban thư ký tiến hành nghiên cứu, tổng hợp, phân loại hồ sơ tham dự, lựa chọn các hồ sơ đủ tiêu chuẩn, điều kiện và lập danh sách trích ngang trình hội đồng xét chọn. Danh sách trích ngang phải được gửi đến các thành viên hội đồng ít nhất 07 ngày trước phiên họp hội đồng. Trường hợp thành viên hội đồng cần nghiên cứu chi tiết hồ sơ, Ban thư ký có trách nhiệm cung cấp bản sao chi tiết hồ sơ gửi đến thành viên hội đồng.
2. Hội đồng tổ chức họp để tuyển chọn không quá 10 hồ sơ xuất sắc nhất, đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tiếp tục xét chọn vòng 2. Nếu số lượng hồ sơ nhiều, hội đồng có thể họp nhiều phiên.
3. Việc tuyển chọn được thực hiện thông qua bỏ phiếu kín. Chỉ những hồ sơ xuất sắc nhất đạt ít nhất 2/3 số phiếu của các thành viên hội đồng theo quyết định thành lập mới được lựa chọn vào vòng xét giải thưởng.
Điều 11. Quy trình xét chọn giải thưởng
1. Mỗi hồ sơ trong số những hồ sơ xuất sắc nhất ở vòng sơ loại sẽ được gửi tới 3 nhà khoa học có uy tín do hội đồng xét chọn giải thưởng lựa chọn để phản biện, đánh giá.
2. Chỉ những hồ sơ được ít nhất 2/3 phản biện đồng ý và đề nghị mới được đưa vào danh sách để hội đồng bỏ phiếu lựa chọn giải thưởng. Nhà khoa học có hồ sơ được đưa vào danh sách để hội đồng bỏ phiếu lựa chọn giải thưởng phải nộp bản chụp toàn văn 10 công trình tiêu biểu.
3. Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ và ý kiến đánh giá của các phản biện, hội đồng giải thưởng họp xem xét và bỏ phiếu quyết định nhà khoa học và công trình xứng đáng đạt giải thưởng.
4. Mỗi thành viên hội đồng chỉ được bỏ phiếu cho 01 hồ sơ. Hồ sơ được kiến nghị Bộ trưởng Bộ Y tế trao giải thưởng là hồ sơ có số phiếu bầu cao nhất và đạt ít nhất 2/3 số phiếu của thành viên hội đồng theo quyết định thành lập. Nếu có nhiều hồ sơ có số phiếu ngang nhau thì Chủ tịch Hội đồng xem xét, lựa chọn 01 hồ sơ xuất sắc nhất để kiến nghị Bộ trưởng Bộ Y tế trao giải sau khi tham khảo ý kiến các thành viên Hội đồng.
5. Trên cơ sở biên bản xét chọn của hội đồng, Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét quyết định trao Giải thưởng Y - Dược học Việt Nam cho tác giả (tập thể tác giả) có công trình được hội đồng bình chọn.
 
Chương 4.
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 
Điều 12. Trách nhiệm triển khai và hướng dẫn thi hành
1. Vụ Khoa học và đào tạo chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế tổ chức việc tuyên truyền, động viên các cán bộ khoa học trong cả nước hưởng ứng tham gia Giải thưởng Y - Dược học Việt Nam, tổ chức việc xét chọn và lễ trao giải.
2. Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì phối hợp với Vụ Khoa học và Đào tạo, Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ bố trí, huy động kinh phí từ nguồn xã hội hóa để bảo đảm kinh phí tổ chức xét tặng và trao giải hằng năm.
3. Chủ tịch Hội đồng xét chọn Giải thưởng Y - Dược học Việt Nam chịu trách nhiệm ban hành các biểu mẫu hồ sơ và trong trường hợp cần thiết, hướng dẫn thi hành Quy chế này./.
 

thuộc tính Quyết định 3939/QĐ-BYT

Quyết định 3939/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Giải thưởng Y - Dược học Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3939/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành:14/10/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 3939/QĐ-BYT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi