Quyết định 1402/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ phát triển Trung tâm Y tế dự phòng tuyến huyện giai đoạn 2007 - 2010

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Số: 1402/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2007

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Đề án Hỗ trợ phát triển Trung tâm Y tế dự phòng tuyến huyện giai đoạn 2007 - 2010

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 255/2006/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược quốc gia y tế dự phòng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

           

Điều 1. Phê duyệt Đề án Hỗ trợ phát triển Trung tâm Y tế dự phòng huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Trung tâm Y tế dự phòng tuyến huyện), giai đoạn 2007 - 2010 với những nội dung chủ yếu  như sau:

1. Mục tiêu:

a) Kiện toàn tổ chức, xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị, phát triển mạng lưới Trung tâm Y tế dự phòng tuyến huyện, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật của cán bộ làm công tác y tế dự phòng tuyến huyện;

b) Ưu tiên đầu tư đồng bộ cho các Trung tâm Y tế dự phòng tuyến huyện  của các địa phương thuộc vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các huyện mới thành lập.

2. Chỉ tiêu đạt được đến năm 2010:

a) Xây dựng Trung tâm Y tế dự phòng tuyến huyện phù hợp với khả năng thực tế và yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn của địa phương; theo mô hình tiêu chuẩn thiết kế Trung tâm Y tế dự phòng tuyến huyện do Bộ Y tế quy định;

b) Bảo đảm cơ sở vật chất và cán bộ y tế cho Trung tâm Y tế dự phòng tuyến huyện có đủ điều kiện thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ được giao;

c) Trên 15% cán bộ Trung tâm Y tế dự phòng tuyến huyện có trình độ đại học, sau đại học;

d) Trên 80% cán bộ Trung tâm Y tế dự phòng tuyến huyện được đào tạo, tập huấn chuyên môn về lĩnh vực y tế dự phòng.

3. Nguồn vốn đầu tư:

a) Ngân sách địa phương ưu tiên bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của Đề án để củng cố và phát triển Trung tâm Y tế dự phòng tuyến huyện;

b) Ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước trong trường hợp kinh phí thực hiện Đề án vượt quá khả năng cân đối của ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu theo Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án liên quan khác được triển khai trên địa bàn;

d) Các nguồn vốn hợp pháp khác.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Y tế có nhiệm vụ:

a) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xây dựng phương án bố trí kinh phí từ ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho các địa phương thực hiện Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;

b) Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện Đề án theo đúng tiến độ và quy định hiện hành;

c) Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Y tế cân đối và bố trí vốn bổ sung có mục tiêu hàng năm từ ngân sách trung ương để các địa phương triển khai thực hiện;

b) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ưu tiên bố trí phần vốn của địa phương bảo đảm để thực hiện Đề án;

c) Phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn về cơ chế tài chính để các địa phương bảo đảm nguồn vốn do địa phương bố trí thực hiện Đề án.

3. Bộ Tài chính có nhiệm vụ:

a) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí và bảo đảm nguồn vốn bổ sung có mục tiêu theo kế hoạch và tiến độ thực hiện Đề án hàng năm;

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về cơ chế tài chính để các địa phương chủ động cân đối, bảo đảm nguồn vốn của địa phương thực hiện Đề án.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiệm vụ:

a) Chịu trách nhiệm toàn diện về việc xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Đề án tại địa phương theo đúng tiến độ, mục tiêu, chỉ tiêu quy định tại Điều 1 Quyết định này;

b) Chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với các ban, ngành liên quan căn cứ vào quy hoạch phát triển mạng lưới y tế dự phòng của địa phương được cấp có thẩm quyền phê duyệt để xây dựng các dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Y tế dự phòng tuyến huyện theo đúng quy chế đầu tư xây dựng và các quy định liên quan hiện hành;

c) Chịu trách nhiệm toàn diện trong việc thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư; chỉ đạo việc sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị một cách hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát;

d) Bố trí đầy đủ vốn từ ngân sách địa phương để thực hiện Đề án theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; bố trí đủ kinh phí chi thường xuyên để vận hành, bảo dưỡng và duy trì cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị được đầu tư; cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng sử dụng trang thiết bị;

đ) Chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương kiểm tra, giám sát chặt chẽ để  bảo đảm việc triển khai thực hiện các dự án theo đúng quy định;

e) Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Đề án về Bộ Y tế để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hộ;

- Văn phòng Quốc hội; Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán nhà nước;

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ,

  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: Văn thư, VX (5b). Trang

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi