Nghị quyết 14/NQ-CP 2022 mua vắc xin phòng COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ

______

Số: 14/NQ-CP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2022

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về mua vắc xin phòng COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi

__________

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Kết luận số 20-KL/TW ngày 16 tháng 10 năm 2021 của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Kết luận số 16-KL/TW ngày 08/10/2021 của Bộ Chính trị, Thông báo số 18-TB/VPTW ngày 04 tháng 12 năm 2021 của Văn phòng Trung ương Đảng, Công văn số 2717-CV/VPTW ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Văn phòng Trung ương Đảng;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Tờ trình số 2096/TTr-BYT ngày 17 tháng 12 năm 2021, Tờ trình số 146/TTr-BYT ngày 01 tháng 02 năm 2022 của Bộ y tế và ý kiến thống nhất của các Thành viên Chính phủ.

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Đồng ý việc Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu đối với việc mua 21,9 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi với các điều kiện như Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Chính phủ về mua vắc xin phòng COVID-19 BNT162 của Pfizer.

Điều 2. Bộ Y tế chịu trách nhiệm về các nội dung trong Tờ trình số 2096/TTr-BYT ngày 17 tháng 12 năm 2021 và tổ chức thực hiện việc mua, triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, bảo đảm khoa học, an toàn, hiệu quả.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng Bộ Y tế, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan có liên quan chịu trách nhiêm thi hành Nghị quyết này./.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng Chính phủ;

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;

Các bộ: YT, KH&ĐT, TC, CT, QP, CA, NG, TP, TTTT;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch Nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các PTTg, các Vụ: KTTH, CN, QHQT, NC, PL, TKBT, TH;

- Lưu: VT, KGVX (2b).

TM. CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

Vũ Đức Đam

 

 

 

thuộc tính Nghị quyết 14/NQ-CP

Nghị quyết 14/NQ-CP của Chính phủ về mua vắc xin phòng COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:14/NQ-CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Vũ Đức Đam
Ngày ban hành:05/02/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , COVID-19
TÓM TẮT VĂN BẢN

Mua 21,9 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 của Pfizer cho trẻ từ 5 - 12 tuổi

Ngày 05/02/2022, Chính phủ đã thông qua Nghị quyết 14/NQ-CP về mua vắc xin phòng COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Cụ thể, Chính phủ đồng ý việc Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu đối với việc mua 21,9 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi với các điều kiện như Nghị quyết 09/NQ-CP ngày 18/5/2021 của Chính phủ về mua vắc xin phòng COVID-19 BNT162 của Pfizer.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Nghị quyết 14/NQ-CP tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE GOVERNMENT

______

No. 14/NQ-CP

 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

__________________

Hanoi, February 05, 2022

 

RESOLUTION

On the purchase of Pfizer COVID-19 vaccine for children aged from 5 years to under 12 years

___________

THE GOVERNMENT

 

Pursuant to the Law on Organization of the Government dated June 19, 2015; the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Organization of the Government and the Law on Organization of Local Administration dated November 22, 2019;

Pursuant to the Law on Prevention and Control of Infectious Diseases dated November 21, 2007;

Pursuant to the Law on Bidding dated November 26, 2013;

Pursuant to the Conclusion No. 20-KL/TW dated October 16, 2021 of the 13th Party Central Committee at its 4th session, Conclusion No. 16-KL/TW dated October 08, 2021 of the Political Bureau, Notice No. 18-TB/VPTW dated December 04, 2021 of the Officer of the Party Central Committee, Official Dispatch No. 2717-CV/VPTW dated December 24, 2021 of Officer of the Party Central Committee;

Pursuant to the Government’s Decree No. 138/2016/ND-CP dated October 01, 2016, on promulgating the Working Regulation of the Government;

At the proposal of the Minister of Health at the Report No. 2096/TTr-BYT dated December 17, 2021, Report No. 146/TTr-BYT dated February 01, 2022 of the Minister of Health, and the consensus opinions of the Government members.

 

RESOLVES:

 

Article 1. To approve the Prime Minister's permission to apply the method of selecting the contractor in special cases specified in Article 26 of the Bidding Law for the purchase of 21.9 million doses of Pfizer COVID-19 vaccine for children aged from 5 years to under 12 years with conditions under the Government’s Resolution No. 09/NQ-CP dated May 18, 2021 on the purchase of Pfizer COVID-19 vaccine (BNT162).

Article 2. The Ministry of Health shall take responsibility for contents in the Report No. 2096/TTr-BYT dated December 17, 2021 and organize the purchase and vaccination of Pfizer COVID-19 vaccine for children aged from 5 years to under 12 years in a scientific, safe and effective manner.

Article 3. This Resolution takes effect on the date of its signing.

The Minister of Health, relevant ministers and heads of relevant agencies shall implement this Resolution./.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT

FOR THE PRIME MINISTER

THE DEPUTY PRIME MINISTER

 

 

Vu Duc Dam

 

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch LuatVietnam
download Resolution 14/NQ-CP DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Resolution 14/NQ-CP PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi