Chương trình phối hợp 90/CtrPH/CP-ĐCTUBTWMTTQVN của Chính Phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam về việc vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ - ĐOÀN CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
-------
Số: 90/CTrPH/CP-ĐCTUBTWMTTQVN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2016

 
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 09 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị;
Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030;
Căn cứ Quy chế phối hợp công tác ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch số 19/2008/NQLT/CP-UBTUMTTQVN ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
Căn cứ Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới;
Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020, như sau:
a) Tổ chức vận động toàn xã hội, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, từng hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, tạo chuyển biến căn bản trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên cơ sở hình thành nếp sống văn hóa: Nông dân Việt Nam là người sản xuất thực phẩm an toàn, người Việt Nam tiêu dùng thực phẩm phải an toàn, góp phần đảm bảo sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, nâng cao uy tín quốc gia trong quá trình hội nhập quốc tế.
b) Tạo dư luận xã hội mạnh mẽ cổ vũ, biểu dương và tổ chức nhân rộng các điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, đồng thời kiên quyết phê phán và xử lý theo quy định của pháp luật hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm không an toàn.
c) Thông qua thực hiện Chương trình phối hợp này đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, quy định pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
a) Việc tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp này nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chính quyền, ngành chức năng các cấp, trong đó vận động toàn dân thực hiện an toàn thực phẩm là một nội dung trọng tâm của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hộ nông dân, hộ kinh doanh thực phẩm nhỏ phải là hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn mới được công nhận là gia đình văn hóa.
b) Việc phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm phải đồng bộ, có bước đi thích hợp và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, tổ chức. Định kỳ có sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và biểu dương khen thưởng.
c) Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước về thực hiện pháp luật an toàn thực phẩm, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030.
a) Đến năm 2017:
- Hằng nám, 100% số khu dân cư, xã, phường, thị trấn tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động và kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm.
- Vận động ít nhất 50% số hộ sản xuất nông nghiệp, chế biến, kinh doanh thực phẩm và 100% số hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm đăng ký, cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.
- Tất cả các xã được công nhận nông thôn mới và phường, thị trấn được công nhận đô thị văn minh phải đạt tiêu chí an toàn thực phẩm.
b) Đến năm 2019:
- Hằng năm, 100% số khu dân cư, xã, phường, thị trấn tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động và kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm.
- Vận động ít nhất 70% số hộ sản xuất nông nghiệp, chế biến, kinh doanh thực phẩm đăng ký, cam kết và ít nhất 35% số hộ được công nhận sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; 100% số hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm được công nhận là sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.
- Tất cả các xã được công nhận nông thôn mới và phường, thị trấn được công nhận đô thị văn minh phải đạt tiêu chí an toàn thực phẩm.
c) Đến năm 2020:
- Vận động ít nhất 90% số hộ sản xuất nông nghiệp, chế biến, kinh doanh thực phẩm đăng ký, cam kết và trên 60% số hộ được công nhận là sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; 100% số hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm được công nhận sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.
- Tất cả các xã được công nhận nông thôn mới và phường, thị trấn được công nhận đô thị văn minh phải đạt tiêu chí an toàn thực phẩm.
a) Trung ương:
- Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan truyền thông, báo chí xây dựng chương trình truyền thông quốc gia về an toàn thực phẩm, góp phần hình thành nếp sống văn hóa: Nông dân Việt Nam là người sản xuất thực phẩm an toàn, người Việt Nam tiêu dùng thực phẩm phải an toàn.
- Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông về an toàn thực phẩm trong hệ thống tổ chức của mình từ trung ương đến cấp xã, cộng đồng khu dân cư trong cả nước.
b) Cấp tỉnh và cấp huyện:
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, cơ quan truyền thông, báo chí và Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo đảm an toàn thực phẩm.
c) Cấp xã:
Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật và trách nhiệm của công dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm. Vận động, hướng dẫn các hợp tác xã, các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp, chế biến thực phẩm đăng ký, cam kết sản xuất thực phẩm an toàn.
d) Ở khu dân cư:
- Trưởng Ban Công tác Mặt trận chủ trì, phối hợp với Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn thực phẩm và vận động các hộ nông dân, các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ đăng ký, cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.
- Các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tuyên truyền, vận động các gia đình đoàn viên, hội viên cam kết thực hiện sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn.
a) Các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương cung cấp tài liệu và hỗ trợ điều kiện kỹ thuật để Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng và phát triển các hộ nông dân, các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn.
b) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã chủ trì hiệp thương với các tổ chức chính trị - xã hội vận động các hộ nông dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn đăng ký, cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn:
- Hội Nông dân Việt Nam hướng dẫn và vận động gia đình hội viên đăng ký, cam kết sản xuất nông sản, thực phẩm an toàn.
- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hướng dẫn và vận động hộ nông dân do phụ nữ là chủ hộ đăng ký, cam kết sản xuất nông sản, thực phẩm an toàn.
- Hội Cựu Chiến binh Việt Nam hướng dẫn và vận động gia đình hội viên là hộ nông dân đăng ký, cam kết sản xuất nông sản, thực phẩm an toàn.
c) Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cấp tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp hướng dẫn các hợp tác xã nông nghiệp đăng ký, cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.
d) Các cơ quan truyền thông, báo chí tuyên truyền, giới thiệu các mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn.
c Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp chủ trì thực hiện3. Tổ chức giám sát chấp hành pháp luật an toàn thực phẩm do Mặt trận Tổ qu
a) Đối tượng và nội dung giám sát:
- Các hộ nông dân, các cơ sở, hợp tác xã và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
- Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
- Hoạt động của các đơn vị sự nghiệp về an toàn thực phẩm.
b) Giám sát của trung ương:
- Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và các Bộ, ngành có liên quan tổ chức đoàn giám sát các hoạt động quản lý nhà nước ở địa phương về an toàn thực phẩm, trước hết ở các địa bàn trọng điểm sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
- Các tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức đoàn giám sát một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm quy mô lớn.
c) Giám sát của cấp tỉnh:
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan tổ chức đoàn giám sát đối với hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước ở cấp huyện, cấp xã về an toàn thực phẩm.
- Các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh chủ trì, phối hợp các ngành chức năng liên quan tổ chức đoàn giám sát một số chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm quy mô lớn trên địa bàn.
- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cấp tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh và các Sở, Ban, ngành tổ chức giám sát một số hợp tác xã sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
d) Giám sát của cấp huyện:
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức đoàn giám sát các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm quy mô vừa trên địa bàn cấp huyện.
đ) Giám sát của cấp xã:
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện giám sát các hộ nông dân, các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ trên địa bàn cấp xã.
- Đối với những nơi thí điểm có thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm cấp xã (thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh) thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi đó phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã và thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm cùng cấp tổ chức giám sát.
e) Giám sát của khu dân cư:
Trưởng Ban Công tác Mặt trận chủ trì, phối hợp với Trưởng thôn hoặc tổ trưởng Tổ dân phố và Trưởng các Chi hội, Chi đoàn của các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức hình thức tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị, phát giác của nhân dân đối với hành vi vi phạm an toàn thực phẩm của các hộ nông dân, các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp và chế biến, kinh doanh thực phẩm ở cộng đồng dân cư, chuyển đến Ủy ban nhân dân và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cấp tỉnh.
a) Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi công bố kết luận thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm có trách nhiệm gửi một bản sao đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp để tuyên truyền những trường hợp chấp hành tốt hoặc giám sát việc thực hiện sau kết luận đã công bố.
b) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có trách nhiệm cử đại diện tham gia đoàn kiểm tra về an toàn thực phẩm theo đề nghị của các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương hoặc chính quyền cùng cấp, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
c) Các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã công bố tên và việc xử lý doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, hợp tác xã, hộ nông dân vi phạm nghiêm trọng pháp luật về an toàn thực phẩm trên các phương tiện truyền thông, báo chí trung ương và địa phương theo quy định của pháp luật.
a) Báo cáo kết quả giám sát của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trung ương và các cấp ở địa phương phải được gửi đến các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương và Ủy ban nhân dân cùng cấp để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Kết quả xử lý (nhắc nhở, kiểm tra, thanh tra...) được gửi cho cơ quan đã tổ chức giám sát.
b) Ủy ban nhân dân cấp xã và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp xử lý và chuyên các phản ánh, kiến nghị và phát giác của nhân dân về vi phạm pháp luật an toàn thực phẩm ở các khu dân cư đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật và đến Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp huyện để tổng hợp và xử lý theo hệ thống Mặt trận.
c) Các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện và xã công bố địa chỉ tiếp nhận các ý kiến phản ánh của nhân dân (nơi tiếp dân, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử).
a) Trong 02 năm 2016 - 2017, hằng quý Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Thông tin và Truyền thông; Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương tổ chức giao ban, đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện Chương trình phối hợp này.
Ở cấp huyện và cấp xã, tùy theo tình hình và nhu cầu thực tế, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức giao ban hằng quý hoặc hằng tháng để đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện Chương trình phối hợp này.
b) Hằng năm, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức tốt Tháng hành động “An toàn thực phẩm” (từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5) để biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.
c) Báo cáo công tác 6 tháng và hằng năm của Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, của Ủy ban nhân dân và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã phải có nội dung đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp này.
Các Bộ, ngành trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước trên lĩnh vực được phân công trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ trong Chương trình phối hợp này:
a) Bộ Y tế:
- Hướng dẫn Sở Y tế chủ trì phối hợp với sở, ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện Chương trình phối hợp này.
- Xây dựng và ban hành tiêu chí an toàn thực phẩm cho các phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh trong năm 2016.
- Trên cơ sở kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sửa đổi hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực được phụ trách.
- Tham mưu bổ sung đại diện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia Ban Chỉ đạo liên ngành các cấp về vệ sinh an toàn thực phẩm.
b) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Chủ trì phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung nội dung an toàn thực phẩm trong bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.
- Xây dựng và ban hành tiêu chí an toàn thực phẩm tại các chợ đầu mối, chợ đấu giá nông hải sản.
- Trên cơ sở kết quả giám sát, kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về quản lý an toàn thực phẩm bảo đảm khả thi, phù hợp với thực tế sản xuất, chế biến kinh doanh nông, lâm, thủy sản.
c) Bộ Công Thương:
- Chỉ đạo Sở Công Thương tham mưu với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh triển khai thực hiện Chương trình phối hợp này; xây dựng và triển khai thực hiện tiêu chí an toàn thực phẩm tại các chợ, siêu thị (trừ các chợ đầu mối, chợ đấu giá nông sản).
- Hướng dẫn Ban Chỉ đạo Thương mại biên giới cấp tỉnh chỉ đạo các lực lượng chuyên ngành tại các cửa khẩu biên giới tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới.
- Trên cơ sở kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực được phân công.
d) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung tiêu chí an toàn thực phẩm trong việc bình xét, công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng, bản, thôn, ấp, tổ dân phố văn hóa”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”.
- Chỉ đạo ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch định kỳ tổ chức thi tuyên truyền cổ động, kịch bản sân khấu, tiểu phẩm về an toàn thực phẩm.
đ) Bộ Thông tin và Truyền thông:
Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng chương trình truyền thông quốc gia về an toàn thực phẩm, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm.
e) Bộ Xây dựng:
Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và ban hành bộ tiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.
g) Bộ Tài chính:
- Phát huy vai trò cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để ngăn chặn có hiệu quả việc nhập lậu thực phẩm.
- Chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bố trí kinh phí và hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình phối hợp này.
h) Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan báo chí có trách nhiệm triển khai chương trình truyền thông quốc gia về an toàn thực phẩm, đóng góp thiết thực vào việc hình thành nếp sống văn hóa: Nông dân Việt Nam là người sản xuất thực phẩm an toàn, người Việt Nam tiêu dùng thực phẩm phải an toàn.
i) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
- Căn cứ Chương trình này, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp ban hành kế hoạch thực hiện giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch hàng năm.
- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã triển khai nội dung Chương trình phối hợp trên địa bàn.
- Bố trí kinh phí và bảo đảm các điều kiện thực hiện nội dung Chương trình phối hợp này đến cấp xã và khu dân cư.
a) Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:
- Chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành và các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai Chương trình phối hợp này; hằng năm xây dựng kế hoạch thực hiện; tổ chức tập huấn, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các địa phương triển khai thực hiện.
- Phối hợp các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng tiêu chí đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn an toàn thực phẩm gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
- Tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân thông qua thực hiện Chương trình phối hợp này để kiến nghị Chính phủ, Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm cho phù hợp.
b) Trung ương Hội Nông dân Việt Nam:
- Hướng dẫn chỉ đạo các cấp hội tổ chức tập huấn, tuyên truyền vận động các gia đình hội viên và nông dân sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm an toàn.
- Chủ trì giám sát chấp hành pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp.
c) Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam:
- Tuyên truyền, vận động hội viên và gia đình do phụ nữ làm chủ hộ thực hiện sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn, gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình năm không, ba sạch do Hội Phụ nữ chủ trì.
- Chủ trì giám sát an toàn thực phẩm tại các chợ, cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, dịch vụ ăn uống.
d) Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam:
- Tuyên truyền, hướng dẫn gia đình hội viên thực hiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.
- Chủ trì vận động phát giác các cơ sở sản xuất, kinh doanh không bảo đảm an toàn thực phẩm.
đ) Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam:
- Chỉ đạo Công đoàn các cấp tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của người lao động, người sử dụng lao động trong việc bảo đảm dinh dưỡng, an toàn thực phẩm đối với sức khỏe của người lao động và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
- Chủ trì giám sát việc bảo đảm dinh dưỡng, an toàn thực phẩm đối với bữa ăn ca, bếp ăn tập thể của người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.
e) Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:
- Hướng dẫn đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia sản xuất an toàn thực phẩm tại các hộ nông dân, các cơ sở, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thực phẩm.
- Hướng dẫn Đoàn Thanh niên các cấp chủ trì giám sát an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể ở các trường học.
g) Các tổ chức thành viên khác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:
Chủ động đề xuất và hướng dẫn Hội viên và các cấp Hội tham gia thực hiện Chương trình này với hiệu quả cao.
a) Hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình này.
b) Trong 02 năm 2016 - 2017, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Bộ, ngành tập trung triển khai Chương trình phối hợp tại 05 tỉnh, thành phố: Hà Nam, Lào Cai, Lâm Đồng, Hà Nội, Cần Thơ để rút kinh nghiệm chung cho cả nước.
a) Hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố phối hợp với các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình ở địa phương.
b) Trong 02 năm 2016 - 2017, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh thống nhất với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chọn ít nhất 01 huyện (ưu tiên chọn nơi đạt chuẩn nông thôn mới), 01 thành phố hoặc thị xã để m điểm; các huyện, thành phố, thị xã chọn 2 - 3 xã, phường làm điểm.
Giao cho Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp giữa các tổ chức thành viên và các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo dõi kết quả triển khai Chương trình phối hợp này, kịp thời tham mưu với Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện Chương trình này.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.
 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
ỦY BAN TRUNG ƯƠNG
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
Nguyện Thiện Nhân
TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG


Nguyễn Tấn Dũng
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Ban, đơn vị của Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị;
- Lưu: VT, KGVX (3b), UBTWMTTQVN (3b).

thuộc tính Chương trình 90/CtrPH/CP-ĐCTUBTWMTTQVN

Chương trình phối hợp 90/CtrPH/CP-ĐCTUBTWMTTQVN của Chính Phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam về việc vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020
Cơ quan ban hành: Chính phủ; Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt NamSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:90/CtrPH/CP-ĐCTUBTWMTTQVNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chương trìnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng; Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành:30/03/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi