Quyết định 1174/QĐ-BTC 2019 sân bay Vân Đồn áp dụng tờ khai hải quan cho người xuất nhập cảnh

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH

-----------

Số: 1174/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V việc bổ sung Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn vào Danh sách cửa
khẩu áp dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh

---------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 120/2015/TT-BTC ngày 14/08/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh;

Căn cứ Thông tư số 52/2017/TT-BTC ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 120/2015/TT-BTC ngày 14/08/2015 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh;

Căn cứ công văn số 1221/BCA-QLXNC ngày 09/5/2019 của Bộ Công an về việc cung cấp thông tin trang bị máy đọc hộ chiếu và kết nối mạng máy tính tại cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn vào Danh sách cửa khẩu áp dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh quy định tại Thông tư 120/2015/TT-BTC ngày 14/08/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh và Thông tư số 52/2017/TT-BTC ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 120/2015/TT-BTC, cụ thể:                                                                                      
Điều 2

Tên cửa khẩu

Cục Hải quan quản lý

Tỉnh/Thành phố

Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn

Quảng Ninh

Quảng Ninh

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký
Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thủ tướng Chính phủ; các Phó TTCP;

Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

Văn phòng Quốc Hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Tòa án Nhân dân Tối cao;

- Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;            

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; .

- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

- Cục Hải quan các tỉnh, liên tỉnh, thành phố;

Công báo,

- Website Chính phủ;

- Website Tổng cục Hải quan;

-  Lưu: VT; TCHQ (200)

 

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Vũ Thị Mai

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực