Thông tư 07/2006/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 07/2006/TT-BXD NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM 2006

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

 

Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về điều chỉnh mức lương tối thiểu chung.

Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình từ ngày 01/10/2006 như sau:

 

I- QUY ĐỊNH CHUNG

 

1. Thông tư này hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng các công trình xây dựng sử dụng vốn Nhà nước lập theo các bộ đơn giá do các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành phù hợp với các định mức hiện hành của Nhà nước.

Khuyến khích các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng các nguồn vốn khác áp dụng các quy định điều chỉnh dự toán theo hướng dẫn tại Thông tư này.

2. Điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình, dự toán khảo sát xây dựng lập theo đơn giá xây dựng cơ bản, đơn giá khảo sát xây dựng của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tính theo thang lương thuộc bảng lương A6 ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ với các mức lương tối thiểu theo từng thời kỳ được quy định tại phụ lục kèm theo Thông tư này.

3. Các công trình lập đơn giá riêng hoặc bảng giá ca máy công trình được Người có thẩm quyền ban hành, căn cứ nguyên tắc, phương pháp hướng dẫn của Thông tư này để thực hiện điều chỉnh.

 

II- ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH.

 

1. Dự toán xây dựng công trình, dự toán khảo sát xây dựng lập theo các bộ đơn giá xây dựng công trình của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tính với mức lương tối thiểu là 350.000,0đ/tháng, cấp bậc tiền lương theo bảng lương A.1.8 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ được điều chỉnh như sau:

1.1 -Điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng.

1.1.1 Điều chỉnh chi phí nhân công.

Chi phí nhân công trong dự toán chi phí xây dựng lập theo đơn giá xây dựng địa phương được nhân với hệ số điều chỉnh (KĐCNC) phù hợp với chế độ điều chỉnh tiền lương tối thiểu chung.

Hệ số điều chỉnh (KĐCNC) xác định theo từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc xác định theo công trình khi công trình được xây dựng đơn giá theo cơ chế tiền lương và các chế độ chính sách tiền lương riêng.

Chi phí nhân công trong dự toán xác định trên cơ sở đơn giá địa phương ban hành đã tính với mức lương tối thiểu là 350.000 đồng/tháng thì hệ số điều chỉnh (KĐCNC) bằng mức lương tối thiểu chung mới chia cho mức lương tối thiểu đã tính trong đơn giá (350.000 đồng/tháng).

1. 1.2- Điều chỉnh chi phí máy thi công.

Chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng lập theo đơn giá xây dựng địa phương được nhân với hệ số điều chỉnh (KĐC MTC) phù hợp với chế độ điều chỉnh tiền lương tối thiểu chung .

Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công (KĐCMTC) xác định theo từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc xác định theo công trình khi công trình được xây dựng bảng giá ca máy và thiết bị thi công riêng.

Chi phí máy thi công trong dự toán tính theo đơn giá địa phương với bảng giá ca máy và thiết bị thi công đã tính với mức lương tối thiểu là 350.000 đồng và chi phí nhiên liệu, năng lượng tại thời điểm tính thì hệ số điều chỉnh (KĐCMTC ) được xác định bằng phương pháp bình quân gia quyền của chi phí theo nhóm máy.

Theo nguyên tắc trên thì hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng (KĐCMTC) của các tỉnh , thành phố là 1,05. Những tỉnh, thành phố có cơ cấu xây dựng đặc thù sẽ do UBND tỉnh, thành phố quyết định nhưng không vượt quá 1,05.

Đối với các công trình thi công theo tuyến qua nhiều tỉnh, thành phố đã xây dựng bảng giá ca máy riêng thì Chủ đầu tư tính toán hệ số điều chỉnh để báo cáo Bộ quản lý ngành phê duyệt áp dụng ; Các trường hợp khác do Người quyết định đầu tư quyết định.

1.1.3- Các khoản mục chi phí tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong dự toán chi phí xây dựng.

Các khoản mục chi phí tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong dự toán chi phí xây dựng bao gồm: Chi phí trực tiếp khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng, nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công theo quy định hiện hành.

1.2- Một số khoản mục chi phí khác.

Các khoản mục chi phí như Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/04/2005 của Bộ Xây dựng), lập dự án và thiết kế công trình xây dựng (Quyết định số 11/2005/QĐ-BXD ngày 15/04/2005 của Bộ Xây dựng) được tính bằng tỷ lệ (%) theo quy định hiện hành.

Riêng đối với dự toán khảo sát xây dựng được điều chỉnh các yếu tố chi phí theo các nguyên tắc và phương pháp nêu trên.

 

III - TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã lập bộ đơn giá xây dựng công trình, Bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo hệ thống thang bảng lương và chế độ phụ cấp lương tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và các chế độ phụ cấp lương thì việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình và hướng dẫn thực hiện chuyển tiếp do UBND cấp tỉnh quyết định để áp dụng điều chỉnh dự toán các công trình xây dựng sử dụng vốn Nhà nước của địa phương.

Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan của địa phương xác định hệ số điều chỉnh trình UBND tỉnh ban hành áp dụng.

2. Các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc Bộ, ngành theo hướng dẫn tại Thông tư này.

3. Chủ đầu tư tổ chức thực hiện và phê duyệt kết quả điều chỉnh dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình theo quy định hiện hành.

4. Việc chuyển tiếp và thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do Người có thẩm quyền xem xét quyết định nhưng phải đảm bảo tính hiệu quả và không làm gián đoạn quá trình thực hiện dự án, cụ thể như sau:

4.1- Những dự án đầu tư xây dựng đang lập hoặc đã lập nhưng chưa được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt thì tổng mức đầu tư của dự án được điều chỉnh phù hợp với chế độ tiền lương tối thiểu mới.

4.2- Công trình xây dựng của các dự án đầu tư xây dựng đang tổ chức thực hiện lập hồ sơ thiết kế - tổng dự toán, dự toán thì dự toán xây dựng công trình và các khoản mục chi phí khác trong tổng dự toán công trình được điều chỉnh theo các nội dung hướng dẫn của Thông tư này.

4.3- Những công trình, hạng mục công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tổng dự toán, dự toán nhưng chưa hoặc đang tổ chức đấu thầu, chỉ định thầu hoặc đã hoàn tất kết quả đấu thầu nhưng chưa ký hợp đồng, Chủ đầu tư điều chỉnh lại tổng dự toán, dự toán, giá gói thầu theo quy định tại Thông tư này.

4.4- Các công trình, hạng mục công trình đang thi công dở dang thì khối lượng xây dựng thực hiện từ 01/10/2006 được áp dụng điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Thông tư này.

Trường hợp khối lượng xây dựng thực hiện từ 01/10/2006 nhưng trong hợp đồng các bên đã thoả thuận không điều chỉnh giá trong suốt quá trình thực hiện, Chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng có thể thương thảo bổ sung hợp đồng để bảo đảm quyền lợi cho người lao động theo quy định.

4.5- Đối với công trình xây dựng được phép lập đơn giá riêng (đơn giá xây dựng công trình), Ban đơn giá công trình căn cứ vào chế độ, chính sách được Nhà nước cho phép áp dụng ở công trình và nguyên tắc điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình theo hướng dẫn của Thông tư này, xác định mức điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công và các khoản chi phí khác (nếu có) trong dự toán xây dựng công trình.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đinh Tiến Dũng

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng)

 

Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, dự toán khảo sát xây dựng lập theo đơn giá xây dựng cơ bản, đơn giá khảo sát xây dựng của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tính theo thang lương thuộc bảng lương A6 ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ được quy định như sau :

1- Điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng.

1.1 Điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công

Chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng công trình lập theo đơn giá xây dựng cơ bản được nhân với hệ số điều chỉnh tương ứng ( KĐCNC) và (KĐC MTC ) quy định tại bảng số 1 của phụ lục này.

1.2- Các khoản mục chi phí tính bằng định mức tỉ lệ (% ) trong dự toán chi phí xây dựng:

Trực tiếp phí khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng và chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công được tính bằng định mức tỉ lệ (%) theo quy định hiện hành.

2 - Điều chỉnh một số khoản mục chi phí khác.

2.1- Điều chỉnh dự toán khảo sát xây dựng:

Dự toán khảo sát xây dựng lập theo đơn giá khảo sát xây dựng nói trên được nhân với hệ số điều chỉnh tương ứng (KĐC KS) quy định tại bảng số 2 của phụ lục này.

2.2- Điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng:

Chi phí nhân công trong dự toán thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng xác định theo Định mức, đơn giá thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 32/2001/QĐ-BXD ngày 20/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng được nhân với hệ số điều chỉnh KĐC TN = 2,37

2.3- Một số chi phí khác tính bằng định mức tỉ lệ (%) trong tổng dự toán xây dựng công trình được tính theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Riêng đối với dự toán chi phí trước thuế cho công tác quy hoạch xây dựng đô thị xác định trên cơ sở Định mức chi phí quy hoạch xây dựng ban hành theo Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng được nhân với hệ số điều chỉnh KĐC QHXD = 1,15

Đối với dự toán chi phí thực hiện các dịch vụ công ích đô thị căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng địa phương do UBND cấp tỉnh hướng dẫn điều chỉnh cho phù hợp.

 

 

BẢNG SỐ 1 : HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG

 

 

Hệ số điều chỉnh:

 

 

- Chi phí nhân công (KĐCNC )

 

- Chi phí máy thi công (KĐC MTC)

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐỊA PHƯƠNG TÍNH THEO MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU / THÁNG

144.000 đồng

180.000 đồng

210.000 đồng

290.000đồng

4,32

3,45

2,95

2,14

1,55

1,50

1,45

1,35

 

 

 

 

BẢNG SỐ 2 : HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN KHẢO SÁT XÂY DỰNG

 

Hệ số

điều chỉnh

(KĐC KS)

MỨC

PHỤ CẤP

LƯU ĐỘNG

ĐƠN GIÁ KHẢO SÁT XÂY DỰNG TÍNH THEO MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU / THÁNG

180.000 đồng

210.000 đồng

290.000 đồng

Mức 20%

1,89

1,71

1,40

Mức 40%

1,92

1,76

1,44

Mức 60%

2,02

1,82

1,48

 

Thuộc tính văn bản
Thông tư 07/2006/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 07/2006/TT-BXD Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 10/11/2006 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xây dựng
Tóm tắt văn bản
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF CONSTRUCTION
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------
No: 07/2006/TT-BXD
Hanoi, November 10, 2006

 
CIRCULAR
GUIDING THE ADJUSTMENT OF COST ESTIMATES OF CONSTRUCTION WORKS
Pursuant to the Government's Decree No. 36/2003/ND-CP of April 4, 2003, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Construction;
Pursuant to the Government's Decree No. 16/2005/ND-CP of February 7, 2006, on the management of investment projects on construction of works, and Decree No. 112/2006/ND-CP of September 29, 2006, amending and supplementing a number of articles of the Government's Decree No. 16/2005/ND-CP of February 7, 2005;
Pursuant to the Government's Decree No. 94/2006/ND-CP of September 7, 2006, adjusting the common minimum wage;
The Ministry of Construction guides the adjustment of cost estimates of construction works as from October 1, 2006, as follows:
I. GENERAL PROVISIONS
1. This Circular guides the adjustment of cost estimates of state capital-funded construction works which are made on the basis of the sets of unit costs promulgated by provincial/municipal People's Committees in accordance with the State's current norms.
Investment projects on construction of works which use other capital sources are encouraged to apply the regulations on adjustment of cost estimates guided in this Circular.
2. Work construction cost estimates and construction survey cost estimates made on the basis of capital construction unit costs or construction survey unit costs applicable to provinces and centrally run cities according to the wage scale in wage table A6, issued together with the Government's Decree No. 26/CP of May 23, 1993, shall be adjusted according to the minimum wage in each period as specified in the Appendix to this Circular.
3. For works which are subject to separate unit costs or of which machine shift costs are set by competent persons, their cost estimates shall be adjusted according to the principles and methods guided in this Circular.
II. ADJUSTMENT OF COST ESTIMATES OF CONSTRUCTION WORKS
1. Work construction cost estimates and construction survey cost estimates made on the basis of the sets of work construction unit costs of provincial/municipal People's Committees, which are calculated according to the minimum wage of VND 350,000/month and the wage levels in wage table A.1.8, issued together with the Government's Decree No. 205/2004/ND-CP of December 14, 2004, shall be adjusted as follows:
1.1. Adjustment of construction cost estimates
1.1.1. Adjustment of labor cost
Labor cost in construction cost estimates made on the basis of local construction unit costs shall be multiplied by the adjustment coefficient (KDCNC) in accordance with the regime of adjustment of the common minimum wage.
The adjustment coefficient (KDCNC) shall be determined for each province or centrally run city or for works of which unit costs are set on the basis of separate wage mechanisms, regimes and policies.
For labor cost in cost estimates determined on the basis of unit costs set by localities according to the minimum wage of VND 350,000/ month, the adjustment coefficient (KDCNC) is the quotient of the division of the new common minimum wage by the minimum wage already used in calculating the unit costs (VND 350,000/month).
1.1.2. Adjustment of construction machine cost
Construction machine cost in construction cost estimates made on the basis of local construction unit costs shall be multiplied by the adjustment coefficient (KDCMTC) in accordance with the regime of adjustment of the common minimum wage.
The construction machine cost-adjustment coefficient (KDCMTC) shall be determined for each province or centrally run city or for works which are subject to separate machine shift and construction equipment costs.
For construction machine cost in cost estimates made on the basis of local unit costs with machine shift and construction equipment costs already calculated according to the minimum wage of VND 350,000/month, and fuel and energy costs at the time of calculation, the adjustment coefficient (KDCMTC) shall be determined based on the weighted average costs of machine groups.
According to the above principle, the construction machine cost-adjustment coefficient (KDCMTC) in construction cost estimates applicable to provinces and centrally run cities is 1.05. For provinces or centrally run cities with particular construction structures, this coefficient shall be decided by provincial/municipal People's Committees but must not exceed 1.05.
For works constructed in lines through many provinces and centrally run cities for which separate machine shift costs have been set, their investors shall calculate the adjustment coefficient and report it to the branch-managing ministry for approval and application; other cases shall be decided by investment deciders.
1.1.3. Cost items fixed in percentages (%) of construction cost estimates
Cost items fixed in percentages (%) of construction cost estimates include other direct costs, general cost, pre-determined taxable income, value added tax, cost of building makeshift houses at construction sites for dwelling and construction administration according to current regulations.
1.2. Other cost items
Cost items such as cost of management of investment projects on construction of works (Decision No. 10/2005/QD-BXD of April 15, 2005, of the Construction Ministry), and cost of project formulation and construction work design (Decision No. 11/2005/QD-BXD of April 15, 2005, of the Construction Ministry) shall be calculated at percentage rates (%) according to current regulations.
Particularly for construction survey cost estimates, cost items shall be adjusted according to the above principles and methods.
Click Download to see full text
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!