Quyết định 978/QĐ-BXD 2023 Thành lập Tổ công tác cải cách TTHC

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG

________

Số: 978/QĐ-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 932/QĐ-TTg ngày 06 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh sách thành viên Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông báo số 332/TB-VPCP ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về nhiệm vụ, giải pháp lớn ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong những tháng cuối năm 2023;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng (sau đây gọi tắt là Tổ công tác), gồm các thành viên sau đây:

1. Tổ trưởng: Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh.

2. Tổ phó:

- Chánh Văn phòng Bộ - Tổ phó thường trực.

- Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

- Giám đốc Trung tâm Thông tin (Tổ phó thường trực Tổ công tác của Bộ Xây dựng về triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ

3. Các thành viên là lãnh đạo các đơn vị: Cục Quản lý hoạt động xây dựng; Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; Cục Phát triển đô thị; Cục Hạ tầng kỹ thuật; Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản; Cục Kinh tế xây dựng; Vụ Quy hoạch - Kiến trúc; Vụ Khoa học công nghệ và môi trường; Vụ Vật liệu xây dựng; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Hợp tác quốc tế; Thanh tra Bộ; Vụ Tổ chức cán bộ; Văn phòng Bộ.

4. Thành viên thường trực kiêm thư ký Tổ công tác: Lãnh đạo Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ.

Điều 2. Chức năng của Tổ công tác

Tổ công tác giúp Bộ trưởng chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cải cách thủ tục hành chính được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng giao, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách của Bộ.

Điều 3. Nhiệm vụ, Quyền hạn của Tổ công tác

1. Nhiệm vụ của Tổ công tác

a) Giúp Bộ trưởng chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về cải cách thủ tục hành chính của Bộ theo các văn bản, chương trình, kế hoạch, đề án được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng ban hành.

b) Kịp thời nắm bắt, giúp Bộ trưởng chỉ đạo xử lý các báo cáo, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp, người dân về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính là rào cản cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân (bao gồm cả những quy định dự kiến ban hành trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật), thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; định kỳ hoặc đột xuất đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, các cá nhân, tổ chức liên quan để lắng nghe, nhận diện các khó khăn, vướng mắc và kịp thời chỉ đạo tháo gỡ.

c) Giúp Bộ trưởng chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách của Bộ.

d) Nghiên cứu, đề xuất với Bộ trưởng các sáng kiến, giải pháp thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

2. Quyền hạn của Tổ công tác

a) Mời lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, cá nhân, tổ chức liên quan để làm việc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính là rào cản cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

b) Đôn đốc, thúc đẩy triển khai việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và phản ứng chính sách của Bộ.

c) Yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ báo cáo, cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện và giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Bộ.

d) Các quyền hạn khác được Bộ trưởng giao.

Điều 4. Nguyên tắc, chế độ làm việc của Tổ công tác

1. Tổ công tác chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Quyết định này.

2. Các thành viên Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và chịu trách nhiệm về phần việc được Tổ trưởng Tổ công tác phân công; đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, giải quyết công việc của Tổ công tác; sử dụng bộ máy của đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác.

3. Tổ trưởng Tổ công tác được sử dụng con dấu của Bộ Xây dựng để thực hiện nhiệm vụ và điều hành hoạt động của Tổ công tác; Tổ phó và các thành viên Tổ công tác được sử dụng con dấu của đơn vị mình (nếu có) để thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác.

4. Văn phòng Bộ là đơn vị thường trực Tổ công tác, sử dụng bộ máy hiện có để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được Tổ công tác giao; trình Bộ trưởng phê duyệt danh sách thành viên Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng.

Điều 5. Kinh phí hoạt động của Tổ công tác

Kinh phí cho hoạt động của Tổ công tác do ngân sách nhà nước đảm bảo và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Văn phòng; phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Tổ trưởng Tổ công tác, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức có liên quan và các thành viên quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 6;

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Cổng thông tin điện tử BXD (để đăng tải);

- Lưu: VT, VP (KSTT).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Nghị

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi