Quyết định 513/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án xây dựng: xây dựng, cải tạo, nâng cấp và mở rộng ký túc xá cho sinh viên Lào - Cămpuchia - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----------------

Số: 513/QĐ-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN HOÀN THÀNH DỰ ÁN: XÂY DỰNG,

CẢI TẠO, NÂNG CẤP VÀ MỞ RỘNG KÝ TÚC XÁ CHO SINH VIÊN LÀO - CĂMPUCHIA –

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Nghị định 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 và Thông tư số 98/2007/TT-BTC ngày 09/8/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-BXD ngày 15/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc giao dự toán ngân sách năm 2007 cho nhiệm vụ hợp tác với Lào và Cămpuchia cho Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Căn cứ Quyết định số 11/2006/QĐ-BXD ngày 11/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc uỷ quyền trong quản lý đầu tư xây dựng công trình đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng.

Căn cứ Báo cáo quyết toán hoàn thành dự án, Báo cáo kiểm toán về giá trị quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Xây dựng, cải tạo, nâng cấp và mở rộng ký túc xá cho sinh viên Lào - Cămpuchia – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội của Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học;

Xét đề nghị của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tại văn bản 26/TTr-ĐHKT-QTTB ngày 03/3/2009 về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Xây dựng, cải tạo, nâng cấp và mở rộng ký túc xá cho sinh viên Lào - Cămpuchia – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính tại Báo cáo thẩm tra quyết toán vốn đầu tư xây dựng dự án hoàn thành của Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Xây dựng.

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Phê duyệt quyết toán hạng mục công trình hoàn thành

Dự án: Xây dựng, cải tạo, nâng cấp và mở rộng ký túc xá cho sinh viên Lào - Cămpuchia ;

Chủ đầu tư: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội;

Địa điểm: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội;

Thời gian khởi công: năm 2007. Thời gian hoàn thành: năm 2008.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư

 Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn đầu tư

Kế hoạch

Thực hiện

Tổng số

3.240.000.000

3.176.757.931

- Vốn ngân sách

3.240.000.000

3.176.757.931

- Vốn tự bổ sung

0

0

 

2. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu

Tổng mức đầu tư được duyệt

Chi phí đầu tư được quyết toán

Tổng số

3.240.000.000

3.223.268.423

- Xây dựng

2.737.162.442

2.720.430.865

- Thiết bị

167.807.076

167.807.076

- Chi phí khác

335.030.482

335.030.482

 

(Chi tiết quyết toán theo hạng mục tại phụ lục1 kèm theo quyết định này).

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

  Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu

Công trình thuộc chủ đầu tư (Trường ĐHKT Hà Nội) quản lý

Công trình bàn giao cho đơn vị khác quản lý

Tổng Số:

 

 

- Vốn đầu tư hình thành TSCĐ

3.078.938.347

0

- Vốn đầu tư hình thành TSLĐ

144.330.076

0

 

(Chi tiết tại phụ lục2 kèm theo quyết định này)

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư số tiền là:

 

Nguồn vốn đầu tư

Số tiền ( đồng)

Ghi chú

Tổng số

 

 

- Vốn ngân sách

3.223.268.423

 

 

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 31tháng 12 năm 2009 là :

Số phải thu : 16.731.577đồng

Số phải trả: 5.184.000đồng

( Danh mục các đơn vị phải thu phải trả tại phụ lục 3 kèm theo).

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhân tài sản:

 

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản

Tài sản cố định mới tăng

Tài sản lưu động mới tăng

Chi tiết theo nguồn vốn

Trường đại học kiến trúc Hà Nội

3.078.938.347

144.330.076

Ngân sách nhà nước

 

- Được phép ghi tăng tài sản :

Điều 4. Căn cứ chế độ kế toán hiện hành đơn vị hạch toán các bút toán có liên quan theo quy định.

Điều 5. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng và Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5
- Kho bạc NN Hà Nội;
- Lưu: VP, KHTC (3b).
 

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi