Quyết định 431/QĐ-BXD 2024 Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây Dựng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 431/QĐ-BXD

Quyết định 431/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2024
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:431/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thanh Nghị
Ngày ban hành:14/05/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng, Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG

_________

Số: 431/QĐ-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật

trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2024

____________

B TRƯỞNG B XÂY DỰNG

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị liên quan.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành Kế hoạch kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực qun lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2024 tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Các đơn vị thuộc Bộ được giao chủ trì, phối hợp, theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm chủ động thực hiện, phối hợp với các đơn vị liên quan trin khai thực hiện Kế hoạch bảo đảm tiến độ, chất lượng; gửi báo cáo kết quả về Vụ Pháp chế trước ngày 30/11/2024 để tổng hợp.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có yêu cầu điều chỉnh, thay đổi đối tượng kiểm tra, thời gian kiểm tra thì đơn vị chủ trì chủ động báo cáo Lãnh đạo Bộ phụ trách xem xét, có ý kiến; trường hợp được Lãnh đạo Bộ phụ trách chấp thuận thì tham mưu Bộ Xây dựng có văn bản gửi đối tượng kiểm tra. Văn bản gửi đối tượng kim tra là cơ sở để triển khai thực hiện việc kim tra; đồng thời, được gửi đến Vụ Pháp chế để tổng hợp, theo dõi.

2. Vụ Pháp chế phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch, tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ, gửi Bộ Tư pháp về nội dung liên quan theo quy định của pháp luật về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

3. Văn phòng Bộ, các Cục có trách nhiệm bố trí kinh phí để trin khai thực hiện Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Bãi bỏ khoản 1 mục II Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc và Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Quyết định số 118/QĐ-BXD ngày 19/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Bãi bỏ khoản 1 mục II Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật và Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Quyết định số 152/QĐ-BXD ngày 06/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Các Thứ trưởng Bộ Xây dựng;

- Bộ Tư pháp;

- Các cơ quan, tổ chức có tên tại Kế hoạch;

- Các đơn vị thuộc Bộ;

- Trung tâm thông tin (để đăng tải);

- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Nghị

 

 

Phụ lục:

KẾ HOẠCH

Kim tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số 431/QĐ-BXD ngày 14 tháng 5 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

 

STT

Lĩnh vực, nội dung kiểm tra, theo dõi

Đối tượng, quan, địa phương kim tra, theo dõi

Thời gian kim tra, theo dõi

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Trưởng

đoàn

Lãnh đạo Bộ phụ trách

1

Đoàn kim tra về lĩnh vực nhà , kinh doanh bất động sản; vật liệu xây dựng

 

- Việc ban hành, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sn, vật liệu xây dựng.

- Việc thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, ủy quyền trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản, vật liệu xây dựng.

- Các nội dung khác theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP.

(Chi tiết nội dung kim tra được thể hiện tại Quyết định kim tra).

- Thành ph Hà Nội;

- Thành phố Đà Nng;

- Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Tỉnh Ninh Thuận.

(Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các đơn vị liên quan)

Quý III, IV/2024

Cục Qun lý nhà và thị trường bất động sản

- Vụ Vật liệu xây dựng;

- Vụ Pháp chế;

- Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất đng sản.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh

2

Đoàn kim tra về lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật

 

- Việc ban hành, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật.

- Việc thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, ủy quyền trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật.

- Các nội dung khác theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP.

(Chi tiết nội dung kiểm tra được thể hiện tại Quyết định kim tra).

Tỉnh Đắk Lắk

(Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các đơn vị liên quan)

Quý II, III, IV/2024

Vụ Quhoạch – Kiến trúc (Phó trưởng đoàn)

- Cục Phát triển đô thị;

- Cục Hạ tầng kỹ thuật.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn

3

Đoàn kiểm tra về lĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng; quản lý chất lượng công trình xây dựng và giám định tư pháp xây dựng; qun lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đng xây dựng; hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, quy chun, tiêu chuẩn thuộc lĩnh vực Xây dựng

 

- Việc ban hành, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng và giám định tư pháp xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng, hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, quy chuẩn, tiêu chuẩn thuộc lĩnh vực Xây dựng.

- Việc thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyn, ủy quyền trong lĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng và giám định tư pháp xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng, hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, quy chuẩn, tiêu chuẩn thuộc lĩnh vực Xây dựng.

- Các nội dung khác theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP.

(Chi tiết nội dung kim tra được thể hiện tại Quyết định kiểm tra).

- Thành phố Hải Phòng;

- Tỉnh Bình Dương.

(Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các đơn vị liên quan)

Quý II, III, IV/2024

Cục Qun lý hoạt động xây dựng

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng;

- Cục Kinh tế xây dựng;

- Vụ Khoa học, công nghệ và môi trường.

Thứ trưởng

Bùi Xuân

Dũng

Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng

4

Đoàn kim tra về lĩnh vực phát triển đô thị

 

- Việc ban hành, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực phát triển đô thị.

- Việc thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, ủy quyền trong lĩnh vực phát trin đô thị.

- Các nội dung khác theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP.

(Chi tiết nội dung kiểm tra được thể hiện tại Quyết định kim tra).

- Tỉnh Bắc Kạn;

- Tỉnh Hậu Giang.

(Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các đơn vị liên quan)

Quý II, III/2024

Cục Phát triển đô thị

Các đơn vị có liên quan (theo Quyết định kim tra)

Lãnh đạo Cục Phát triển đô thị

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn

5

Đoàn kiểm tra về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật

 

- Việc ban hành, tổ chức thực hiện văn bn quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật.

- Việc thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyn, ủy quyền trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật.

- Các nội dung khác theo quy định tại khon 4 Điều 13 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP.

(Chi tiết nội dung kim tra được thể hiện tại Quyết định kiểm tra).

Tỉnh Hải Dương

(Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các đơn vị liên quan)

Quý II, III, IV/2024

Cục Hạ tầng kỹ thuật

Các đơn vị có liên quan (theo Quyết định kiểm tra)

Lãnh đạo Cục Hạ tng kỹ thuật

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn

6

Đoàn kiểm tra về lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc

 

- Việc ban hành, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc.

- Việc thực hiện các nhiệm vụ được phân cp, phân quyền, ủy quyền trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc.

- Các nội dung khác theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP.

(Chi tiết nội dung kiểm tra được thể hiện tại Quyết định kim tra).

- Tỉnh Long An;

- Tỉnh Tây Ninh;

- Tỉnh Bình Thuận.

(Ủy ban nhân dân cp tỉnh và các đơn vị liên quan)

Quý II, III, IV/2024

Vụ Quy hoạch - Kiến trúc

Các đơn vị có liên quan (theo Quyết định kim tra)

Lãnh đạo Vụ Quy hoạch -Kiến trúc

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi