Quyết định 1522/QĐ-BXD 2020 sửa đổi kế hoạch cắt giảm quy định về hoạt động kinh doanh

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ XÂY DỰNG
________

Số: 1522/QĐ-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 724/QĐ-BXD ngày 02/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2020

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/05/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 724/QĐ-BXD ngày 02/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2020 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch) như sau:
1. Sửa đổi nội dung về “Đơn vị đầu mối tổng hợp, cập nhật dữ liệu/chủ trì” tại điểm a, b, c, d mục 1 và điểm d, d mục 3 phần III của Kế hoạch từ “Vụ Pháp chế” thành “Văn phòng Bộ”
2. Sửa đổi nội dung về đơn vị chủ trì theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch của Bộ Xây dựng tại mục 4 phần IV của Kế hoạch từ “Vụ Pháp chế” thành “Văn phòng Bộ”.
3. Bổ sung vào mục 4, 5 phần III của Kế hoạch như sau: “Đơn vị đầu mối tổng hợp, đôn đốc: Vụ Pháp chế”.
4.    Bổ sung thêm mục 9 Phần III của Kế hoạch như sau: “9. Hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị trong việc sử dụng phần mềm thống kê, rà soát, tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh do Văn phòng Chính phủ xây dựng
- Đơn vị thực hiện: Trung tâm thông tin
- Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên”
5. Bổ sung thêm mục 10 Phần III của Kế hoạch như sau: “10.Tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong 6 tháng, 01 năm gửi Văn phòng Chính phủ để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ
- Đơn vị đầu mối tổng hợp: Văn phòng Bộ”
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);

- Các đ/c Thứ trưởng;

- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn V

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1522/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 724/QĐ-BXD ngày 02/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2020
Cơ quan ban hành:Bộ Xây dựngSố công báo: Đang cập nhật
Số hiệu:1522/QĐ-BXDNgày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Sinh
Ngày ban hành:01/12/2020Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xây dựng , Hành chính
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!