Quyết định 1485/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng triển khai Quyết định 843/QĐ-TTg ngày 06/06/2014 và Quyết định 1267/QĐ-TTg ngày 29/07/2014 của Thủ tướng Chính phủ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1485/QĐ-BXD

Quyết định 1485/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng triển khai Quyết định 843/QĐ-TTg ngày 06/06/2014 và Quyết định 1267/QĐ-TTg ngày 29/07/2014 của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1485/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Cao Lại Quang
Ngày ban hành:12/12/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng, Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------
Số: 1485/QĐ-BXD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2014

 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC THẨM QUYỀN CỦA BỘ XÂY DỰNG TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 843/QĐ-TTG NGÀY 06/6/2014 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1267/QĐ-TTG NGÀY 29/7/2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/6/2008;
Căn cứ Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật số 03/2012/UBTVQH13 ngày 16/4/2012;
Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng triển khai Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 và Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ”.
Điều 2. Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này bảo đảm kịp thời, chất lượng và hiệu quả.
Các đơn vị thuộc Bộ, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế thực hiện việc pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật theo đề mục.
Văn phòng Bộ có trách nhiệm bố trí kinh phí cho công tác pháp điển theo Kế hoạch này từ dự toán ngân sách chi thường xuyên của Bộ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 192/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/12/2013 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật và các quy định hiện hành khác.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Bộ Tư pháp;
- Lưu VT, PC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 
KẾ HOẠCH
PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC THẨM QUYỀN CỦA BỘ XÂY DỰNG TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 843/QĐ-TTG NGÀY 06/6/2014 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1267/QĐ-TTG NGÀY 29/7/2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1485/QĐ-BXD ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
 
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, chất lượng, bảo đảm đúng lộ trình xây dựng Bộ pháp điển theo Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 và Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
- Phân công trách nhiệm chủ trì, phối hợp thực hiện nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng trong việc giúp Bộ trưởng tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 843/QĐ-TTg và Quyết định số 1267/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
2. Yêu cầu
- Cụ thể hóa các nhiệm vụ Bộ Xây dựng được giao trách nhiệm thực hiện;
- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng trong việc triển khai thực hiện công việc được giao;
- Huy động sự tham gia, phối hợp của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan vào công tác thực hiện pháp điển; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị;
- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nhân lực, kinh phí để pháp điển các đề mục thuộc trách nhiệm chủ trì thực hiện của Bộ Xây dựng.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm, thời gian thực hiện pháp điển
1.1. Pháp điển đề mục “Kinh doanh bất động sản” thuộc Chủ đề số 43. Xây dựng, nhà ở, đô thị
- Đơn vị chủ trì: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản
- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế và các đơn vị khác thuộc Bộ có liên quan
- Thời gian thực hiện: từ 2015 – 2020
- Thời gian hoàn thành: 2018 - 2020
1.2. Pháp điển đề mục “Nhà ở” thuộc Chủ đề số 43. Xây dựng, nhà ở, đô thị
- Đơn vị chủ trì: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản
- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế và các đơn vị khác thuộc Bộ có liên quan
- Thời gian thực hiện: từ 2015 – 2020
- Thời gian hoàn thành: 2018 - 2020
1.3. Pháp điển đề mục “Quy hoạch đô thị” thuộc Chủ đề số 43. Xây dựng, nhà ở, đô thị
- Đơn vị chủ trì: Vụ Quy hoạch – Kiến trúc
- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế và các đơn vị khác thuộc Bộ có liên quan
- Thời gian thực hiện: từ 2015 – 2020
- Thời gian hoàn thành: 2018 - 2020
1.4. Pháp điển đề mục “Xây dựng” thuộc Chủ đề số 43. Xây dựng, nhà ở, đô thị
- Đơn vị chủ trì: Cục Quản lý hoạt động xây dựng
- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế và các đơn vị khác thuộc Bộ có liên quan
- Thời gian thực hiện: từ 2015 – 2020
- Thời gian hoàn thành: 2018 - 2020
1.5. Pháp điển các văn bản QPPL thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng trong các đề mục do cơ quan khác chủ trì thực hiện:
- Các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng có trách nhiệm pháp điển các văn bản QPPL do đơn vị mình chủ trì soạn thảo và văn bản điều chỉnh những vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của đơn vị mình (đối với văn bản không thuộc thẩm quyền pháp điển của cơ quan khác).
- Vụ Pháp chế phối hợp với các đơn vị thực hiện pháp điển xác định văn bản thuộc thẩm quyền pháp điển của mỗi đơn vị thuộc Bộ Xây dựng theo nguyên tắc quy định tại Điều 4 Pháp lệnh pháp điển và thời hạn hoàn thành.
2. Ban hành văn bản thuộc thẩm quyền để tổ chức pháp điển tại Bộ Xây dựng
2.1. Xây dựng Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng trong việc tổ chức, thực hiện pháp điển hệ thống QPPL
- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế
- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2015
2.2. Xây dựng các Kế hoạch cụ thể theo từng đề mục
- Đơn vị chủ trì: Các Cục, Vụ được phân công chủ trì thực hiện pháp điển theo từng đề mục tại mục 1 Kế hoạch này
- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế
- Thời gian thực hiện: trước năm dự kiến thực hiện pháp điển đề mục
3. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ pháp điển
- Đối tượng: Các Cục, Vụ, Thanh tra, Văn phòng
- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế
- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2015
4. Bảo đảm nhân lực và cơ sở vật chất để thực hiện công tác pháp điển của Bộ Xây dựng
- Các đơn vị cân đối khối lượng công việc pháp điển được giao có trách nhiệm
bố trí nhân lực, cơ sở vật chất phù hợp bảo đảm triển khai, thực hiện pháp điển hiệu quả, chất lượng, đúng tiến độ.
- Trường hợp cần thiết, có thể xây dựng đội ngũ Cộng tác viên của Bộ hoặc ký hợp đồng, sử dụng đội ngũ Cộng tác viên thực hiện công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp.
5. Kinh phí thực hiện
- Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có).
- Vụ Pháp chế phối hợp với các đơn vị chủ trì thực hiện pháp điển xây dựng dự toán kinh phí thực hiện pháp điển trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt.
III. Tổ chức thực hiện
1. Vụ Pháp chế
- Chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, báo cáo Lãnh đạo Bộ, Bộ Tư pháp định kỳ 6 tháng và hàng năm; trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc phải báo cáo xin ý kiến chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Bộ;
- Hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ xây dựng Kế hoạch thực hiện pháp điển theo từng đề mục.
2. Các đơn vị thực hiện pháp điển tổ chức thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.
Các đơn vị khác liên quan thuộc Bộ Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với đơn vị chủ trì thực hiện pháp điển bảo đảm việc thực hiện pháp điển được hiệu quả, chất lượng.
3. Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính: Bảo đảm kinh phí thực hiện Kế hoạch này đúng quy định.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi