Nghị quyết 751/2019/UBTVQH14 về giải thích của Luật Quy hoạch

Thuộc tính văn bản
Nghị quyết 751/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải thích một số điều của Luật Quy hoạch
Cơ quan ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 751/2019/UBTVQH14 Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 16/08/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xây dựng
Tóm tắt văn bản
Loading...

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

--------------------

Nghị quyết số: 751/2019/UBTVQH14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2019

 

 

NGHỊ QUYẾT

Giải thích một số điều của Luật Quy hoạch

--------------

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13;

Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14;

Sau khi xem xét Tờ trình số 314/TTr-CP ngày 06 tháng 8 năm 2019 và Tờ trình bổ sung số 322/TTr-CP ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra số 1518/BC-UBKT14 ngày 10 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội;

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Giải thích một số điều của Luật Quy hoạch

1. Khoản 1 Điều 6 và khoản 2 Điều 20 được hiểu như sau:

Các quy hoạch theo quy định tại Luật Quy hoạch và các luật, pháp lệnh đã được sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến quy hoạch có thể lập đồng thời. Quy hoạch nào được lập, thẩm định xong trước thì được quyết định hoặc phê duyệt trước. Sau khi quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt, nếu có mâu thuẫn thì quy hoạch thấp hơn phải điều chỉnh theo quy hoạch cao hơn.

2. Điểm c khoản 1 Điều 59 được hiểu như sau:

Các quy hoạch nêu tại điểm c khoản 1 Điều 59 của Luật Quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt trước ngày 01 tháng 01 năm 2019, trong quá trình thực hiện được điều chỉnh nội dung theo quy định của pháp luật có liên quan trước ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cho đến khi quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Chính phủ có trách nhiệm chỉ đạo việc lập, thẩm định các quy hoạch ở các Bộ, ngành, địa phương, bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, kế thừa, ổn định và hệ thống giữa các quy hoạch.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

2. Nghị quyết này được áp dụng cùng với Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14.

 

 

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊ
CH

 

 

Nguyễn Thị Kim Ngân

 

                                                                    

Loading...
Văn bản liên quan
Văn bản liên quan