Nghị quyết 751/2019/UBTVQH14 về giải thích của Luật Quy hoạch

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

--------------------

Nghị quyết số: 751/2019/UBTVQH14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

Giải thích một số điều của Luật Quy hoạch

--------------

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13;

Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14;

Sau khi xem xét Tờ trình số 314/TTr-CP ngày 06 tháng 8 năm 2019 và Tờ trình bổ sung số 322/TTr-CP ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra số 1518/BC-UBKT14 ngày 10 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giải thích một số điều của Luật Quy hoạch
1. Khoản 1 Điều 6 và khoản 2 Điều 20 được hiểu như sau:
Các quy hoạch theo quy định tại Luật Quy hoạch và các luật, pháp lệnh đã được sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến quy hoạch có thể lập đồng thời. Quy hoạch nào được lập, thẩm định xong trước thì được quyết định hoặc phê duyệt trước. Sau khi quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt, nếu có mâu thuẫn thì quy hoạch thấp hơn phải điều chỉnh theo quy hoạch cao hơn.
2. Điểm c khoản 1 Điều 59 được hiểu như sau:
Các quy hoạch nêu tại điểm c khoản 1 Điều 59 của Luật Quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt trước ngày 01 tháng 01 năm 2019, trong quá trình thực hiện được điều chỉnh nội dung theo quy định của pháp luật có liên quan trước ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cho đến khi quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
Chính phủ có trách nhiệm chỉ đạo việc lập, thẩm định các quy hoạch ở các Bộ, ngành, địa phương, bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, kế thừa, ổn định và hệ thống giữa các quy hoạch.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
2. Nghị quyết này được áp dụng cùng với Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14.

 

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊ
CH

 

 

Nguyễn Thị Kim Ngân

Thuộc tính văn bản
Nghị quyết 751/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải thích một số điều của Luật Quy hoạch
Cơ quan ban hành: Ủy ban Thường vụ Quốc hội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 751/2019/UBTVQH14 Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 16/08/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xây dựng
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE NATIONAL ASSEMBLY STANDING COMMITTEE
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

 Independence – Freedom - Happiness
---------------

No. 751/2019/UBTVQH14

Hanoi, August 16, 2019

 

RESOLUTION

ON EXPLANATION A NUMBER OF ARTICLE OF THE LAW ON PLANNING

Pursuant to the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam;

Pursuant to the Law No. 57/2014/QH13 on Organization of the National Assembly;

Pursuant to the Law No. 80/2015/QH13 on promulgation of legal documents;

Pursuant to the Law No. 21/2017/QH14 on Planning;

After consider the Statement No. 314/TTr-CP dated August 06, 2019 and the supplement Statement No. 322/TTr-CP dated August 12, 2019 of the Government, the Verification report No. 1518/BC-UBKT14 dated August 10, 2019 of the Economic Committee of the National Assembly;

RESOLVES:

Article 1. To explain a number of the Law on Planning

1. To explain Clause 1 Article 6 and Clause 2 Article 20 as follow:

Plans as regulated in the Law on Planning and other laws, ordinance on amending and supplementing a number of the Law on Planning can be made simultaneously. Former made and appraised shall be decided or approved in advance. After the planning is decided or approved, if there is a conflict, the lower level plans must adjust to a higher level plans.

2. Point c Clause 1 Article 59 shall be construed as follow:

Plans prescribed at point c Clause 1 Article 59 of the Law on Planning which have been decided or approved before January 01, 2019, in the course of implementation shall be amended in content in accordance with relevant laws provision which take effect before the effective date of the Law on Planning. Such amendment shall be implemented in order to satisfy socio-economic development until national, regional, provincial under the Law on Planning be decided of approved.

Article 2. Implementation

The Government shall takes responsibility to command the formulation and appraisal plans in Ministries, branches, localities in order to guarantee the linkage, synchronization, inheritance, stability and system among plans.

Click Download to see the full text 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!