Quyết định 739/QĐ-BTC 2020 phân cấp thẩm quyền xử lý tang vật vi phạm hành chính

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

Số: 739/QĐ-BTC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 18  tháng 05 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phân cấp thẩm quyền xử lý đối vi tang vật vi phạm hành chính là
hàng hóa, vật phẩm dễ bị
hỏng theo quy định tại khoản 4 Điều 4
Thông t
ư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ Tài chính

----------

B TRƯỞNG B TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn c Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính ph quy đnh chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu t chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 5/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền s hữu toàn dân v tài sản và x lý đi với tài sản được xác lập quyn sở hữu toàn dân;

Căn cứ Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ Tài chính hướng dn thực hiện một sđiều của Nghị định s 29/2018/NĐ-CP ngày 5/3/2018 của Chính ph quy định trình tự, thủ tục xác lập quyn sở hữu toàn dân về tài sn và xử lý đối với tài sản được xác lập quyn sở hữu toàn dân;

Theo đ nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính.

              QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp thấm quyền xử lý đối với tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hng

Thủ trưởng các đơn vị chủ trì quản lý tài sản (Thủ trưởng các đơn vị có thẩm quyền xử phạt tịch thu tang vật vi phạm hành chính quy định tại Điu 42, Điều 44, Điều 46 Luật Xử lý vi phạm hành chính) quyết định lập, phê duyệt phương án xử lý và t chức thực hiện đối với tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền s hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Điều 2. T chức thực hiện

1. Cục Kế hoạch - Tài chính:

a) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện phân cấp quy định tại Quyết định này

b) Tng hp, đề xuất báo cáo Bộ trưởng xem xét, điều chỉnh, b sung quy định về phân cấp cho phù hợp quy định của pháp luật.

2. Thủ trưởng các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ:

Kịp thời đề xuất báo cáo Bộ trưởng (qua Cục Kế hoạch - Tài chính) xem xét, điều chỉnh, b sung quy định về phân cấp cho phù hp quy định của pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

2. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính và Th trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Các đơn vị thuộc BTC;

- Cổng TTĐT BTC (để đăng tải)

- Lưu: VT, KHTC.

 

BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 739/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phân cấp thẩm quyền xử lý đối với tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Thông tư 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 739/QĐ-BTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 18/05/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Vi phạm hành chính
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!