Quyết định 548/QĐ-BKHCN triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

_________

Số: 548/QĐ-BKHCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành “Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ”

_________

BỘ TRƯỞNG

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 55/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu: VT, PC

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Bùi Thế Duy

 
 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 548/-BKHCN ngày 06/3/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

___________

 

Thực hiện Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (sau đây viết tắt là Nghị định 81/2013/NĐ-CP) được kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 với các nội dung cơ bản sau đây:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

          1. Mục đích

Thực hiện kịp thời, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về xử lý vi phạm hành chính, qua đó kiến nghị các giải pháp hoàn thiện và nâng cao hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về theo dõi thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

            2. Yêu cầu

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong việc phối hợp triển khai thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ triển khai kế hoạch.

- Gắn kết công tác tham mưu, xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật, quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính với công tác tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng và hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

- Xây dựng, sửa đổi bổ sung trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Rà soát, theo dõi việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ để kịp thời phát hiện các quy định không khả thi, không phù hợp với thực tiền hoặc chồng chéo, mâu thuẫn để sửa đổi bổ sung hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung.

             2. Công tác phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về pháp luật xử lý vi phạm hành chính

a) Nội dung hoạt động:

- Tổ chức phổ biến sâu rộng các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đến nhiều đối tượng cụ thể bằng nhiều hình thức phù hợp.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính, đặc biệt chú trọng những nội dung có liên quan trực tiếp đến phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

b) Đơn vị chủ trì: Các Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ và các đơn vị thuộc Bộ.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2020.

3. Công tác kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

a) Nội dung hoạt động

Tổ chức đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ và tổng hợp, báo cáo kịp thời cho Bộ trưởng. Nội dung kiểm tra bao gồm:

- Tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến xử lý vi phạm hành chính;

- Công tác phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, bố trí nguồn lực và các điều kiện khác để bảo đảm cho việc thi hành pháp Luật Xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi Bộ, ngành và địa phương;

- Việc áp dụng các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

- Việc thực hiện chế độ thống kê về xử lý vi phạm hành chính;

- Việc xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính và cung cấp thông tin để tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia;

- Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong xử lý vi phạm hành chính.

b) Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế;

c) Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

4. Thống kê về xử lý vi phạm hành chính

a) Nội dung hoạt động:

- Đánh giá tình hình, dự báo xu hướng vi phạm pháp luật hành chính, đề xuất giải pháp khắc phục, hoàn thiện chính sách, pháp luật, phục vụ công tác báo cáo thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính.

b) Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ và Tổng Cục, Cục.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm thực hiện

a) Vụ Pháp chế là đầu mối hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này và thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp Luật Xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

b) Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ động và phối hợp chặt chẽ với Vụ Pháp chế trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này.

c) Vụ Kế hoạch -Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí và các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện Kế hoạch này trên cơ sở đề xuất của Vụ Pháp chế và các cơ quan thực hiện trình Lành đạo Bộ phê duyệt.

             2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí phục vụ công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp Luật Xử lý vi phạm hành chính và tổ chức triển khai thi hành pháp Luật Xử lý vi phạm hành chính được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của các đơn vị và các nguồn huy động hợp pháp khác. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì có trách nhiệm báo cáo Bộ để kịp thời xử lý./.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 548/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ"
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 548/QĐ-BKHCN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Bùi Thế Duy
Ngày ban hành: 06/03/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ , Vi phạm hành chính
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!