Quyết định 1109/QĐ-UBND Đề án Tổ chức Lễ hội, sự kiện văn hóa thể thao tiêu biểu TP HCM 2020-2030

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1109/QĐ-UBND

Quyết định 1109/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án “Tổ chức Lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2020-2030”
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1109/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Võ Văn Hoan
Ngày ban hành:01/04/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1109/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TỔ CHỨC LỄ HỘI, SỰ KIỆN VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TIÊU BIỂU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2020 - 2030”

____________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa số 10/VBHN-VPQH, Hà Nội ngày 23 tháng 7 năm 2013 về Văn bản hợp nhất Luật Di sản văn hóa 2001 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009 của Văn phòng Quốc hội, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước;

Căn cứ Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Bộ Chính trị, về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao;

Căn cứ Chỉ thị số 41- CT/TW ngày 05 tháng 02 năm 2015 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội;

Căn cứ Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước;

Căn cứ Nghị định số 145/2013/NĐ-CP, ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về quy định về quản lý và tổ chức Lễ hội;

Căn cứ Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương;

Căn cứ Chương trình hành động số 45-CTrHĐ/TU ngày 21 tháng 6 năm 2015 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

Theo đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 480/TTr-SVHTT ngày 19 tháng 02 năm 2021.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Tổ chức Lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2020 - 2030” (sau đây gọi tắt là Đề án).

Điều 2.

1. Giao Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan thường trực, chủ trì triển khai Đề án và kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Võ Văn Hoan tại Thông báo số 17/TB-VP ngày 13 tháng 01 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch phân công trách nhiệm cho các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ, đồng bộ, chất lượng và hiệu quả. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Đề án.

2. Giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận - huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách và địa bàn quản lý có trách nhiệm phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện Đề án, đồng thời căn cứ mục tiêu, giải pháp của Đề án để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, gắn với việc thực hiện chương trình công tác hàng năm và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện của các cấp, các ngành, định kỳ hàng năm đánh giá kết quả thực hiện gửi Sở Văn hóa và Thể thao tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận - huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Văn Hoan

 

 

 

 

ĐỀ ÁN

“TỔ CHỨC LỄ HỘI, SỰ KIỆN VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TIÊU BIỂU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2020 - 2030”

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)

 

I. MỞ ĐẦU

1. Sự cần thiết xây dựng Đề án

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đóng vai trò rất quan trọng trong chiến lược phát triển của toàn bộ khu vực Nam Bộ cũng như cả nước. Cùng với vị trí, vai trò quan trọng về chính trị, kinh tế của khu vực và cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh còn là trung tâm văn hóa, nơi hội tụ của sự phong phú, đa dạng và đặc sắc các nền văn hóa dân tộc, là đầu mối giao lưu và hội nhập văn hóa thế giới. Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 đã khẳng định “Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, là đầu tàu, động lực có sức thu hút và sức lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước”.

Sau hơn 45 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa của Thành phố Hồ Chí Minh đã có những bước phát triển, từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân. Đời sống và mức hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc được bảo tồn và phát huy, nhiều chuẩn mực đạo đức, văn hóa mới được hình thành. Thành phố ưu tiên đầu tư nâng cấp các công trình, thiết chế văn hóa; tạo ra nhiều phong trào, thực hiện nhiều cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa đô thị lành mạnh, văn minh, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tôn trọng pháp luật, kỷ cương, tác phong công nghiệp; đưa nếp sống văn hóa, văn minh lan tỏa vào từng người, từng gia đình, từng khu dân cư, từng công sở, doanh nghiệp, đơn vị.

Lễ hội là một loại hình di sản phi vật thể tiêu biểu, vừa là sinh hoạt cộng đồng, vừa là hình thức trình diễn dân gian, hàm chứa giá trị nghệ thuật, lịch sử có nguồn gốc sâu xa trong văn hóa truyền thống của các cộng đồng tộc người, vừa phổ biến ở nước ta và trên thế giới. Trong những năm gần đây, đó là hoạt động thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng ở mọi địa phương, mọi tôn giáo, mọi tổ chức,... Trong thời gian vừa qua bên cạnh những mặt tích cực, lễ hội, sự kiện văn hóa vá thể thao vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như xu hướng đơn điệu hóa, thương mại hóa ngày càng gia tăng, chưa truyền tải các giá trị văn hóa của dân tộc đến người dân, nhiều lễ hội còn mang tính bạo lực, phát sinh nhiều tệ nạn xã hội khi tổ chức, do vậy cần phải có sự quản lý, chấn chỉnh.

Việc xây dựng Đề án “Tổ chức Lễ hội, Sự kiện Văn hóa và Thể thao tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2020 - 2030” là rất cần thiết. Thông qua các hoạt động tổ chức kỷ niệm ngày lễ lớn, ngày truyền thống, ngày thành lập, lễ hội, sự kiện góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc; bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; góp phần bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và sự nghiệp đổi mới đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, nhằm khôi phục, bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc gắn với quảng bá, giới thiệu các tiềm năng văn hóa, thể dục thể thao và hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội; góp phần thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

2. Mục tiêu, yêu cầu của Đề án

2.1. Mục tiêu chung

- Cụ thể hóa quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng bộ và chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh về công tác tổ chức lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao ngang tầm và đồng bộ với mục tiêu sự phát triển toàn diện của Thành phố.

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý các hoạt động lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao, bảo đảm phát triển nhanh, vững chắc, khắc phục tình trạng lãng phí, hình thức, thương mại hóa, thiếu lành mạnh, quản lý không chặt chẽ và đồng bộ; Quy hoạch thống nhất các lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao; Gắn kết hài hòa, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh; Đảm tính kế thừa, tính khả thi, tính đồng bộ và những đặc điểm cụ thể của Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần định hướng cho sự phát triển bền vững của Thành phố hiện nay và trong tương lai, phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

- Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về lễ hội, sự kiện, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao, bảo đảm hoạt động lễ hội thực sự truyền tải giá trị văn hóa, văn minh, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, chống mê tín dị đoan, hạn chế các lễ hội, sự kiện phô trương, lãng phí, trái với thuần phong mỹ tục và làm phát sinh các tệ nạn xã hội; Nâng cao trình độ quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức hoạt động sự kiện, lễ hội của cán bộ quản lý lĩnh vực văn hóa và những người điều hành lễ hội, sự kiện.

- Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu mang sắc thái đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh; lựa chọn, tập trung đầu tư, khai thác, phát huy một số lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu kết hợp các giá trị văn hóa của địa phương để góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân Thành phố, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Nhận diện thực trạng tổ chức các lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao hiện nay tại Thành phố Hồ Chí Minh và nhu cầu của công chúng trong hưởng thụ các loại hình văn hóa này.

- Lựa chọn, tổ chức các lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu tại Thành phố Hồ Chí Minh, phù hợp với nhu cầu của người dân, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân Thành phố và tăng cường, định hướng giáo dục chính trị, tư tưởng cho các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là thanh niên, học sinh, sinh viên.

- Bảo tồn, phát huy những lễ hội truyền thống mang bản sắc văn hóa tiêu biểu, đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh. Đưa hoạt động lễ hội và sự kiện thật sự trở thành hoạt động văn hóa du lịch, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đẩy mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Thành phố với các tỉnh/thành phố trong và ngoài nước trên khu vực và thế giới.

- Nâng cấp các lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao đã tổ chức thường niên cấp Thành phố, được người dân Thành phố đón nhận, hưởng ứng.

- Tôn vinh, quảng bá những lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao có sáng tạo, sức hấp dẫn, thu hút, đáp ứng nhu cầu của người dân.

- Tăng cường hỗ trợ đầu tư từ Nhà nước, đồng thời đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội hóa lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030. Định hướng cho các tổ chức, đơn vị tuân thủ các quy định khi tổ chức lễ hội, sự kiện, chủ động về quy mô, hình thức tổ chức, đảm bảo nội dung thực hiện theo đúng theo hướng dẫn, không để xảy ra tình trạng sai sót; chủ động đầu tư kinh phí và có hướng kết hợp xã hội hóa hiệu quả.

- Xây dựng tổng thể chương trình hoạt động lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao sáng tạo, hấp dẫn, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, phù hợp với tình hình thực tiễn. Gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - văn hóa, lấy văn hóa làm nền tảng, động lực cho phát triển kinh tế - xã hội Thành phố.

- Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đơn vị chức năng trong công tác quản lý, tổ chức lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030.

- Tăng cường quản lý tổ chức lễ hội, sự kiện hiệu quả, đưa các lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao trên địa bàn Thành phố vào nền nếp, giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc, văn minh, hiện đại, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và thiết thực.

2.3. Yêu cầu chung

- Đề án được xây dựng dựa trên những đặc điểm về truyền thống - tình hình phân bố địa lý - dân số, những mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của Thành phố và đặc biệt là những yêu cầu trong thời kỳ đổi mới đất nước; đánh giá được thực trạng, những thuận lợi, khó khăn, tồn tại, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm.

- Đề án phải được thực hiện đồng bộ và có tính khả thi cao dựa trên việc chọn lựa đúng mục tiêu, nội dung; thực hiện theo các phương án tổ chức; xác định rõ quy mô, tần suất, đơn vị chủ trì tổ chức, đơn vị phối hợp thực hiện, nội dung, ý tưởng các, hoạt động chính và hướng phát triển, các đối tượng tham gia, địa bàn khu vực trọng điểm để tổ chức lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu tại Thành phố Hồ Chí Minh; xác định lễ hội trọng tâm để tập trung tổ chức điểm cho các đơn vị học tập kinh nghiệm; đề xuất cơ chế, chính sách, các điều kiện đảm bảo về: tổ chức, quản lý đội ngũ cán bộ, đầu tư cơ sở vật chất, khoa học công nghệ, tài chính; đổi mới và đẩy mạnh nguồn lực xã hội, các tổ chức, cá nhân cùng tham gia đóng góp trí tuệ, vật chất cho các lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đề án được đưa vào trong chương trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã đặt ra của Thành phố.

- Việc xây dựng Đề án được thực hiện đúng quy trình từ các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, thành phố Thủ Đức, các quận, huyện, đơn vị có liên quan trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

2.4. Yêu cầu về nội dung

2.4.1. Đánh giá thực trạng các lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao chủ yếu hiện nay trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

- Đánh giá thực trạng công tác quản lý, tổ chức thực hiện lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đánh giá thực trạng về lực lượng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn, các chuyên gia, nhà khoa học, đạo diễn,...

- Đánh giá thực trạng nhu cầu của công chúng trong việc hưởng thụ các lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tại Thành phố hiện nay.

- Đánh giá thực trạng bố trí, sử dụng nguồn ngân sách của Nhà nước và huy động xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân cùng tham gia đóng góp trí tuệ, vật chất cho các lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao trên địa bàn Thành phố.

- Đánh giá thực trạng điều kiện đảm bảo, cơ chế chính sách, các nguồn lực, phục vụ công tác tổ chức lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

2.4.2. Các quan điểm mục tiêu chủ yếu của đề án

Quan điểm mục tiêu và phương án tổ chức lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2020 - 2030.

2.4.3. Xây dựng các giải pháp và nhóm giải pháp đẩy mạnh công tác quản lý, tổ chức thực hiện lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2020 - 2030.

2.5. Yêu cầu về tiêu chí lựa chọn lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tại Thành phố Hồ Chí Minh

Với tư cách là đối tượng quản lý, hiện nay, lễ hội chưa có sự thống nhất về tên gọi trong các văn bản pháp lý.

- Luật Di sản văn hóa năm 2001, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009 và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ gọi đối tượng là lễ hội truyền thống.

- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo gọi đối tượng là lễ hội tín ngưỡng.

- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng gọi đối tượng là lễ hội dân gian.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thống kê các loại lễ hội trên cả nước và chia thành các loại như sau: Lễ hội dân gian; Lễ hội tôn giáo; Lễ hội lịch sử cách mạng; Lễ hội du nhập từ nước ngoài và Lễ hội khác. Theo cách gọi đã nêu trên, có thể hiểu lễ hội dân gian đồng nhất với khái niệm lễ hội truyền thống vì đây là những lễ hội gắn bó mật thiết nhất đối với đời sống văn hóa tinh thần của đại đa số người dân ở khắp các vùng miền Việt Nam.

- Đề án này hướng tới những quan điểm lý luận thống nhất tạo thành cơ sở phương pháp luận cho quá trình nghiên cứu triển khai và thực thi: Từ khâu thiết kế biểu mẫu, đến quá trình thu thập thông tin, đến khâu xử lý thông tin. Dựa vào chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc và trên cơ sở tổng hợp số liệu điều tra, Đề án có những nhận định, đề xuất những lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao với tiêu chí như sau:

+ Tiêu chí về lễ hội truyền thống: Là lễ hội dân gian của cộng đồng, đang tồn tại trong cộng đồng và được cộng đồng gìn giữ, bảo vệ. Lễ hội được chuyển giao từ thế hệ này sang thế hệ khác, được các cộng đồng và các nhóm người không ngừng tái tạo và hình thành trong họ một ý thức về bản sắc, mang tính kế tục. Các lễ hội này được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

+ Tiêu chí về lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao: Là những lễ hội được Thành phố tổ chức định kỳ. Có những lễ hội, sự kiện đã diễn ra nhiều năm trước, có những lễ hội, sự kiện mới xuất hiện hoặc mới du nhập, được sáng tạo phù hợp và tổ chức tại Thành phố. Những lễ hội, sự kiện này được sự đồng thuận của các nhà khoa học, các nhà quản lý và đặc biệt là được công chúng đón nhận.

3. Phạm vi Đề án:

- Phạm vi không gian: Thực hiện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Phạm vi thời gian:

+ Thời gian khảo sát: Tứ tháng 4 năm 2020 đến tháng 11 năm 2020.

+ Thời gian triển khai thực hiện Đề án: Từ năm 2020 đến năm 2030.

- Phạm vi đối tượng khảo sát: Các đối tượng, đơn vị quản lý, đơn vị tổ chức, thực hiện, khách thể,... có liên quan đến lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Phương pháp tiến hành nghiên cứu

Để đảm bảo tính khoa học, khả thi căn cứ vào đường lối, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các phương pháp khoa học được sử dụng trong Đề án như sau:

- Phương pháp nghiên cứu định lượng: Nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Văn hóa Thành phố (đơn vị Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp thực hiện Đề án) thực hiện khảo sát định lượng, tìm hiểu nhu cầu người dân, khách tham quan, đối tượng thụ hưởng giá trị văn hóa của Đề án. Với lượng 910 phiếu theo cách thức chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống, đây là cách thức chọn mẫu thường áp dụng đối với tổng thể chung có quy mô lớn và địa bàn nghiên cứu rộng như Thành phố Hồ Chí Minh. Với cách thức này, nhóm nghiên cứu chia Thành phố Hồ Chí Minh thành các khu vực/các nhóm lớn theo một dấu hiệu nhất định mà cụ thể là theo khu vực quận-huyện, sau đó lập danh sách liệt kê các khu vực - chọn ra trong danh sách này một số nhóm theo nguyên tắc ngẫu nhiên. Việc chọn mẫu này đảm bảo tính đại diện cho tính đặc thù về dân cư của Thành phố. Cụ thể: Tại 19 quận của Thành phố, mỗi quận, khảo sát 40 phiếu = 760 phiếu; 05 huyện ngoại thành mỗi huyện 30 phiếu = 150 phiếu. Tổng mẫu khảo sát là 910 phiếu. Với số lượng mẫu chọn, đảm bảo đánh giá là khách quan, phản ánh rõ được nhu cầu của công chúng.

- Phương pháp nghiên cứu định tính: Quan sát tham dự, ghi chép, phỏng vấn sâu, phỏng vấn nhóm, thảo luận nhóm tập trung và hệ thống hóa tư liệu điền dã. Trên cơ sở đó nêu lên được thực trạng, nhu cầu về thụ hưởng các giá trị văn hóa của người dân, du khách từ các lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời tìm ra các nguyên nhân, yếu tố tác động, giải pháp với các vấn đề về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể thông qua các lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao. Đối tượng phỏng vấn định tính bao gồm: 1. Nhà quản lý, lãnh đạo của ngành; 2. Các chuyên gia nghiên cứu; 3. Nhân viên quản lý, người thực hành các hoạt động quản lý lễ hội sự kiện; 4. Khách tham quan (trong và ngoài nước). Nội dung phỏng vấn tùy vào từng đối tượng cụ thể mà có các nhóm câu hỏi khác nhau, tuy nhiên sẽ tập trung tìm hiểu nhu cầu của khách tham quan; thực trạng tổ chức các hoạt động lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu; những định hướng và mô hình phù hợp cho việc tổ chức các lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu.

- Phương pháp tham vấn chuyên gia: Dựa trên các ý kiến, nhận định từ các chuyên gia am hiểu về lĩnh vực lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao Thành phố, nhóm nghiên cứu đề xuất những cách thức, biện pháp nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị mang lại từ các lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao.

- Phương pháp mô hình hóa: Đây là cách thức hệ thống, sắp xếp thông tin theo một cách thức nhất định, giúp cho việc tìm kiếm thông tin cũng như tính liên kết, mối liên hệ giữa các thông tin trở nên dễ dàng, rõ ràng hơn.

- Phương pháp so sánh, tổng hợp - phân tích, thống kê: Dựa trên các thông tin, dữ liệu thu thập được, nhóm nghiên cứu áp dụng phương pháp so sánh để thấy sự khác biệt giữa các yếu tố.

- Phương pháp tiếp cận liên ngành: Sử dụng cách tiếp cận và các phương pháp nghiên cứu của các ngành khoa học khác như: Quản lý văn hóa, văn hóa học, di sản văn hóa, xã hội học, nhân học... để có cách nhìn toàn diện nhất khi tiếp cận vấn đề và triển khai thực hiện Đề án.

II. THỰC TRẠNG LỄ HỘI, SỰ KIỆN VĂN HÓA VÀ THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐÁP ỨNG NHU CẦU CÔNG CHÚNG HIỆN NAY

1. Các hoạt động lễ hội

Ngoài các lễ hội, sự kiện có tính chất chung của cả nước và vùng Nam Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh có những lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao đặc sắc, tiêu biểu. Thông qua các lễ hội, sự kiện này người dân Thành phố có thể tiếp cận và hiểu hơn về bản sắc văn hóa, thể thao và quá trình phát triển, hội nhập của Thành phố năng động, văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

1.1. Lễ hội dân gian và lễ hội lịch sử cách mạng

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, có 2 lễ hội mang bản sắc văn hóa truyền thống của cộng đồng người Việt và người Hoa được hình thành, bảo tồn, gìn giữ và phát huy cho đến ngày nay. Hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng được tổ chức theo nghi lễ cổ truyền, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân và sự đồng thuận của công chúng, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

1.1.1. Lễ hội Nghinh Ông huyện Cần Giờ

- Lễ hội hình thành từ năm 1913, đến nay đã phát triển hơn 100 năm và được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2013. (Quyết định số 3084/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 9 năm 2013).

- Lễ hội Nghinh Ông ở thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ là lễ hội truyền thống của ngư dân, họ xem đây là Tết Biển, có quy mô lớn hơn cả Tết Nguyên Đán. Vì vậy, lễ hội này có ý nghĩa rất quan trọng, là đại lễ và là ngày hội lớn của cư dân Cần Giờ. Hàng năm cứ vào ngày 15 tháng 8 âm lịch, lễ hội được tổ chức và ngày càng được chuẩn hóa, các nghi thức lễ thuộc truyền thống có giá trị lịch sử văn hóa được phục hồi, sinh hoạt hội kết hợp với hoạt động mang đậm nét văn hóa dân gian truyền thống và sinh hoạt văn hóa mang tính hiện đại nhưng không mất đi sự trang nghiêm, bản sắc lễ hội và giá trị đã và đang được phát huy. Đây là dịp để mọi người tưởng nhớ công ơn các bậc tiền nhân đã có công khai hoang mở cõi, từng bước tạo dựng cuộc sống và hình thành lối sống, nếp sống phù hợp, thích nghi với điều kiện thiên nhiên của vùng đất Cần Giờ, tưởng nhớ những lớp cư dân đã từng chống chọi với thiên nhiên, tích lũy kinh nghiệm trong cuộc sống lao động sản xuất được truyền lại đến ngày nay. Đó là những ngư dân đã khuất để cho người dân Cần Giờ có được cuộc sống ấm no hạnh phúc như ngày hôm nay. Đồng thời trong lễ hội với hoạt động thắp nhang tưởng nhớ những anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì hòa bình, độc lập dân tộc trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ là sự thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn luôn được duy trì, lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ trùng với Tết Trung Thu, là dịp để mỗi gia đình ngư dân và xã hội quan tâm động viên chăm sóc cho con cháu, cho thế hệ trẻ có dịp tiếp thu những giá trị văn hóa truyền thống, vui chơi giải trí tạo sự gắn kết truyền thống và hiện đại, khơi dậy một tình cảm trong lành đầy ắp tình thương yêu cuộc sống, khích lệ các cháu học hành tiến bộ, lớn lên có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Lễ hội là dịp mọi người dân ở huyện Cần Giờ, ở Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng miền khác nhau đến tham dự biết rõ hơn về lịch sử, về nét văn hóa đặc trưng của vùng đất miền biển của Thành phố Hồ Chí Minh và cũng để khơi dậy niềm tự hào về những truyền thống tốt đẹp, đồng thời cũng là dịp tuyên truyền cổ động việc nâng cao ý thức bảo vệ và phát huy tiềm năng vùng rừng, vùng biển, cửa ngõ quan trọng bằng đường thủy trong hoạt động giao thương của các vùng miền và các quốc gia trên thế giới.

1.1.2. Lễ hội Tết Nguyên Tiêu của người Hoa

- Lễ hội mang đặc trưng của cộng đồng dân tộc người Hoa trên địa bàn Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. Lễ hội đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2020 (Quyết định số 262/QĐ- BVHTTDL ngày 22 tháng 01 năm 2020).

- Lễ hội Nguyên tiêu Quận 5 vốn gắn liền với người Hoa và lịch sử người Hoa ở Chợ Lớn nên có giá trị lịch sử lâu đời, thể hiện ở hệ thống hội quán, hệ thống nghi lễ, hệ thống tập tục,... Đó là minh chứng quá trình định cư lâu dài, hình thành nên cơ tầng văn hóa Nam Bộ của người Hoa, đồng thời cũng thể hiện yếu tố tiếp biến văn hóa, Việt hóa do quá trình lịch sử, hay yếu tố tiếp biến trong từng nghi lễ tập tục của quá trình cộng cư.

- Lễ hội Nguyên tiêu chính là cơ chế bảo tồn bằng lễ hội một cách tốt nhất của cộng đồng người Hoa. Việc phô diễn, cạnh tranh thể hiện các giá trị văn hóa dân tộc của các cộng đồng nhóm, các hội đoàn cùng một lĩnh vực chính là “cuộc thi ngầm” khiến các công đoàn càng ngày càng trau dồi kỹ năng, kỹ nghệ. Thông qua lễ hội, các giá trị văn hóa truyền thống người Hoa được bảo tồn và phát huy. Đồng thời, với tính chất là một mô hình vui chơi mang yếu tố đô thị cao, yếu tố cộng đồng cao, Lễ hội Nguyên tiêu có khả năng gia nhập những yếu tố mới vào nội tại, không hề khép kín. Lễ hội Nguyên tiêu ngoài tự thân có những đặc trưng giá trị riêng, còn là một “không gian văn hóa”, là dịp để các di sản văn hóa khác của người Hoa được có cơ hội trình diễn, phô bày tất cả vẻ đẹp. Lễ hội là nơi đồng bào dân tộc Hoa gặp gỡ, thể hiện tình đoàn kết gắn bó, giữ gìn và giao lưu bản sắc văn hóa truyền thống giữa các dân tộc Kinh, Chăm, Khmer,...

- Lễ hội Nguyên tiêu tập trung toàn bộ các loại hình nghệ thuật của người Hoa trên địa bàn Quận 5 và thu hút các địa phương khác đến tham gia biểu diễn, thi thố và phục vụ nhu cầu nghệ thuật của người dân. Nghệ thuật trong Lễ hội Nguyên tiêu đạt đến chuyên nghiệp và không ngừng đổi mới sáng tạo theo từng năm tổ chức.

- Lễ hội Nguyên tiêu là bằng chứng của quá trình cộng cư và tiếp biến, mỗi thành tố của Lễ hội đều có nguồn gốc, tiến trình và nội hàm phát triển, ngoài yếu tố dân tộc học miêu tả đều có ý nghĩa tượng trưng; từ đó có thể thấy tư duy hình tượng đặc thù của người Hoa trên từng sản phẩm, nghi lễ,....

- Ngay từ ban đầu, Lễ hội Nguyên tiêu phát triển mạnh ở thành thị, là tâm điểm thu hút khách du lịch, đặc biệt gắn liền với hệ thống di tích dày đặc của Quận 5 và hệ thống ẩm thực vô cùng phong phú nên có đủ điều kiện để trở thành một sản phẩm du lịch, mang lại nguồn lực kinh tế cao.

1.1.3. Lễ hội “Non sông liền một dải”

- Là hoạt động mang ý nghĩa, thiết thực với mục đích tuyên truyền giáo dục, ôn lại truyền thống yêu nước, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về đặc biệt là thế hệ trẻ về Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975, Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, kết thúc hơn 100 năm đô hộ của chế độ thực dân cũ và mới trên đất nước Việt Nam, thống nhất đất nước “Bắc - Nam về chung một nhà” sau hơn 20 năm bị chia cắt.

- Ngoài phần nghi thức Lễ kỷ niệm trang trọng, Lễ hội có các chương trình văn hóa, nghệ thuật, các hoạt động vui chơi, thể thao phục vụ Nhân dân Thành phố và du khách. Trong dịp này, Thành phố tăng cường tổ chức các chương trình đền ơn đáp nghĩa, chăm lo phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, bia tưởng niệm, đài liệt sĩ, khu di tích cách mạng.

1.2. Lễ hội văn hóa mới

Lễ hội văn hóa mới là những hoạt động lễ hội xuất hiện những năm gần đây, được công chúng đón nhận, thể hiện bản sắc văn hóa của Thành phố Hồ Chí Minh. Các hoạt động lễ hội này giới thiệu, quảng bá giá trị văn hóa đặc trưng của Thành phố “Văn minh, hiện đại, nghĩa tình”; phát huy tiềm năng du lịch về đất nước, con người Việt Nam trong bối cảnh hội nhập hiện nay, tiêu biểu như sau:

- Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh.

- Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Các sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh

Là các sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu của Thành phố, thể hiện đặc trưng văn hóa của Thành phố, đáp ứng nhu cầu của công chúng trong bối cảnh hội nhập.

2.1. Sự kiện văn hóa

- Hàng năm, vào dịp Tết Nguyên đán, Thành phố Hồ Chí Minh bừng sắc xuân mới với nhiều hoạt động chào đón năm mới, trong đó, Đường hoa Nguyễn Huệ, Đường sách, Hội hoa xuân, Chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” là một trong những hoạt động được tổ chức thường niên, thiết kế theo chủ đề của từng năm và trở thành thương hiệu của Thành phố, thu hút sự quan tâm người dân và du khách đến tham quan, thưởng lãm.

- Liên hoan Văn hóa Nghệ thuật dân gian Việt Nam.

- Liên hoan Nghệ thuật hàn lâm “Giai điệu Mùa Thu” (tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần).

- Liên hoan múa rối Việt Nam.

2.2. Sự kiện thể thao

- Giải Đua thuyền Truyền thống Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng.

- Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân Thành phố Hồ Chí Minh.

- Liên hoan Võ thuật Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh.

- Giải Marathon Thành phố Hồ Chí Minh.

- Giải đua Xe đạp Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Nhu cầu khai thác lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao trong phát triển du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh

- Trong bối cảnh toàn cầu hóa, cạnh tranh khốc liệt trong hoạt động phát triển du lịch, việc phát triển một hệ thống sản phẩm, dịch vụ du lịch đa dạng, hấp dẫn, chuyên nghiệp là yếu tố cốt lõi tạo nên năng lực cạnh tranh của du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đối với du lịch trong nước và với các quốc gia khác. Đây vừa là mục tiêu, vừa là giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

- Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05 tháng 02 năm 2015 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm; Thông tư số 15/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức lễ hội và các văn bản chỉ đạo khác liên quan nhằm đưa hoạt động khai thác lễ hội trong du lịch một cách hiệu quả nhất, mang lại nguồn lợi kinh tế ổn định cho Thành phố trong thời gian tới.

- Nhu cầu và xu hướng mới trong phát triển du lịch hiện nay của cả nước nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng là tổ chức lễ hội, sự kiện hiệu quả, để lại ấn tượng sâu sắc, không chỉ bảo tồn văn hoá, phát triển du lịch bền vững mà còn kích thích sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách Thành phố từ các hoạt động dịch vụ trong khuôn khổ các lễ hội, sự kiện như: dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận chuyển, kinh doanh hàng lưu niệm,... Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh là một trong số địa phương có điều kiện thuận lợi để phát triển loại hình du lịch lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao. Đây là một loại hình hấp dẫn, đem lại giá trị kinh tế và làm phong phú thêm đời sống văn hoá, tinh thần của Nhân dân và du khách. Thông qua hoạt động lễ hội, sự kiện du lịch, sự giao lưu, giao thoa giữa các dòng du khách nội địa và quốc tế cho ra đời nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng của Thành phố. Lễ hội, sự kiện du lịch cũng được xem là sản phẩm văn hóa phục vụ các đối tượng du khách khác nhau, khi đưa lễ hội vào trong kinh doanh phát triển du lịch sẽ tạo nên các sản phẩm du lịch mới lạ và thu hút. Đây là phương pháp để giải bài toán cung - cầu của ngành du lịch Thành phố trong tiến trình phát triển và hội nhập hiện nay.

4. Đánh giá thực trạng và nguyên nhân

4.1. Những mặt được trong quản lý, tổ chức lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao

- Trong những năm gần đây, công tác quản lý, tổ chức lễ hội cơ bản thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước. Nhiều lễ hội có chuyển biến tích cực, khắc phục được nhiều hạn chế, tồn tại. Do phát huy vai trò chủ thể của người dân, hoạt động lễ hội, sự kiện đã được xã hội hoá rộng rãi, huy động được nguồn lực lớn từ Nhân dân, nguồn tài trợ, lệ phí, dịch vụ phần lớn đã được sử dụng cho tôn tạo di tích, tổ chức lễ hội, sự kiện nhằm bảo tồn các phong tục, tập quán truyền thống và hoạt động phúc lợi công cộng.

- Phần lễ tổ chức trang trọng, linh thiêng và thành kính, chương trình tham gia phần hội phong phú hấp dẫn, bảo tồn có chọn lọc những phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc theo xu hướng lành mạnh, tiến bộ, tiết kiệm, tổ chức các hoạt động văn hóa dân gian, diễn xướng dân gian, dân ca, dân vũ, dân nhạc, thể thao cộng đồng để quảng bá, giới thiệu những giá trị văn hóa của Thành phố nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung. Gắn kết các hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống với quảng bá du lịch, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và mỹ tục truyền thống văn hoá lâu đời tốt đẹp, độc đáo của dân tộc ta, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, tâm thức hướng về nguồn cội của cộng đồng. Đồng thời, các sinh hoạt lễ hội truyền thống đã góp phần giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn, tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong cộng đồng, làm nên vẻ đẹp của các công trình tín ngưỡng, tôn giáo.

- Một số lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tổ chức với quy mô ngày càng lớn, hình thức tổ chức với nhiều nội dung, nhiều hoạt động, dựa vào nội lực của địa phương là chính, nhiều lễ hội, sự kiện đã thu hút được người dân, tôn vinh di sản, nâng cao uy tín, tạo thành thương hiệu văn hóa, thể thao tiêu biểu của Thành phố. Kinh nghiệm tổ chức một số lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao dần mang tính chuyên nghiệp góp phần tạo ra doanh thu và hiệu quả đầu tư, góp phần đẩy mạnh và nâng cao đời sống văn hóa cho Nhân dân. Đặc biệt loại hình lễ hội, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch đã tạo ra sự đột phá tuyên truyền quảng bá những tiềm năng thế mạnh, thành tựu kinh tế xã hội của Thành phố, tôn vinh các giá trị văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, tạo dấu ấn trong nước và quốc tế.

- Thông qua tổ chức lễ hội, sự kiện đã huy động được nguồn lực lớn trong Nhân dân, đảm bảo được kinh phí tổ chức lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao (đặc biệt là lễ hội dân gian).

4.2. Những hạn chế và nguyên nhân tồn tại trong công tác quản lý, tổ chức lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao

- Chất lượng công tác tuyên truyền các giá trị truyền thống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong công tác tổ chức lễ hội, sự kiện còn chưa đa dạng, phong phú về nội dung và hình thức.

- Các điều kiện cơ sở vật chất, hệ thống hạ tầng, hình thức dịch vụ chưa đáp ứng được công tác tổ chức lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao có quy mô lớn, mang tầm quốc gia và khu vực.

- Hiện tượng thương mại hóa trong hoạt động dịch vụ lễ hội, sự kiện, các tệ nạn như bán hàng rong, nâng giá dịch vụ, tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng... làm giảm đi những nét đẹp văn hóa trong hoạt động lễ hội, sự kiện.

- Ý thức tham gia lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao của một bộ phận người dân chưa cao đã để lại ấn tượng không tốt trong văn hóa lễ hội du lịch; còn phát sinh các tệ nạn xã hội như tình trạng mất an ninh trật tự, ô nhiễm môi trường... trong các lễ hội, sự kiện.

- Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao đôi lúc trong những thời điểm nhất định chưa theo kịp tình hình thực tiễn, còn chậm xây dựng và điều chỉnh các văn bản của Nhà nước về quản lý và tổ chức lễ hội, sự kiện, việc thực thi các văn bản chưa thật sự nghiêm túc.

- Sự phối hợp giữa các đơn vị chức năng đôi lúc chưa chặt chẽ, chưa kịp thời giải quyết những phát sinh tiêu cực trong lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao.

- Giá trị về lợi ích kinh tế đang có xu hướng lấn át giá trị văn hóa dẫn đến tình trạng chú trọng các hoạt động thương mại, chưa chú trọng tới việc bảo tồn các giá trị văn hóa, thể thao truyền thống đang có nguy cơ bị mai một.

4.3. Đánh giá việc đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Nhà nước và các cơ quan quản lý văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm gần đây đã có rất nhiều cố gắng trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội và thực tế cũng đã có một số biện pháp tương đối quyết liệt để chấn chỉnh, uốn nắn việc tổ chức các lễ hội theo hướng đúng đắn và cũng đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Với quan điểm lễ hội phải mang lại lợi ích cho cộng đồng, phải gắn với du lịch thì mới sống trong lòng xã hội đương đại, thu hút được khách du lịch và mang lại nguồn lợi kinh tế cao cho hoạt động du lịch của Thành phố.

Tác động của bối cảnh trong nước và quốc tế đối với phát triển bảo tồn lễ hội du lịch chính là chính sách mở cửa, giao lưu, hợp tác du lịch Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng trong thời gian đã có những bước tăng trưởng đáng kể về nguồn khách và lợi ích từ du lịch đem lại. Dự báo trong những năm tới, chính trị - kinh tế thế giới sẽ có diễn biến phức tạp; trong bối cảnh có nhiều biến động sẽ vừa là thời cơ vừa là thách thức trên mọi lĩnh vực đối với hoạt động khai thác lễ hội phát triển du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh. Quan hệ song phương, đa phương ngày càng mở rộng trong các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường cũng có những ảnh hưởng nhất định đến tình hình khai thác lễ hội gắn liền với du lịch. Toàn cầu hóa là một xu thế khách quan, lôi cuốn các nước, các vùng lãnh thổ vừa thúc đẩy hợp tác vừa tăng sức ép cạnh tranh và tính phụ thuộc lẫn nhau; từ đó đẩy mạnh việc đầu tư tổ chức các lễ hội có quy mô lớn, chất lượng dịch vụ cao để thu hút khách du lịch tham gia.

Lễ hội, sự kiện là món ăn tinh thần của con người, là hình thức văn hóa có tính cộng đồng rất cao. Khi tham dự lễ hội, sự kiện mọi người cảm thấy muốn gắn kết, chia sẻ với nhau. Vì thế lễ hội, sự kiện văn hóa được coi như một nét văn hóa vô cùng đẹp trong đời sống, hội tụ những nét tích cực nhất của một trình độ tổ chức; hội tụ những trạng thái tình cảm thăng hoa, vui vẻ và cũng là thời điểm hội tụ những hình thức lễ nghi và những trò diễn dân gian, hiện đại đặc sắc nhất.

Các di sản văn hóa là những giá trị của cha ông sáng tạo, chắt lọc, kết tinh và lưu truyền là những tiềm năng phát triển du lịch văn hóa - nền tảng tạo ra các sản phẩm du lịch mang đặc trưng của từng vùng miền. Trong xu thế phát triển hiện nay, hưởng thụ các sản phẩm du lịch văn hóa nói chung cũng như sản phẩm du lịch lễ hội, sự kiện nói riêng là nhu cầu ngày càng tăng của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt du lịch tâm linh đang rất hấp dẫn và thu hút lượng lớn du khách tham gia. Các loại hình lễ hội, sự kiện được tổ chức với tần suất cao, mật độ dày sẽ dẫn đến các giá trị tinh thần của lễ hội bị phân tán, khó xác định được các giá trị văn hóa cơ bản, chủ yếu mà lễ hội mang lại. Bên cạnh đó, những lợi ích mà lễ hội, sự kiện mang lại khi khai thác phát triển lễ hội du lịch dẫn đến tình trạng thương mại hóa lễ hội làm cho lễ hội lệch lạc, biến chất. Từ đó phải đưa công tác quản lý lễ hội vào nền nếp mà vẫn bảo đảm văn minh, an toàn và đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa, tinh thần, tâm linh của người dân; các cơ quan chức năng và các ban quản lý lễ hội, sự kiện phải thực hiện nghiêm túc, chỉ nên tổ chức lễ hội nào thực sự cần thiết, có lợi ích kinh tế cao nhưng vẫn đảm bảo duy trì các giá trị văn hóa.

Trong xã hội hiện đại hôm nay, ngoài giá trị nhân văn, thẩm mỹ, người ta rất chú trọng tới tinh thần dân chủ của lễ hội, điều mà con người ngày hôm nay đang hướng tới và phấn đấu. Trong các lễ hội, sự kiện của Thành phố Hồ Chí Minh, tất cả mọi người không phân biệt tầng lớp, đẳng cấp, giới tính, tuổi tác... đều có thể tham gia một cách bình đẳng và vô tư. Xã hội có những hiểu biết sâu sắc về biểu trưng, ý nghĩa và giá trị của lễ hội thì khi tổ chức lễ hội đó mới nhận được sự quan tâm tham gia của đông đảo người dân, du khách trong nước và quốc tế. Mọi người dân coi lễ hội như là một phần cuộc sống của mình, là việc của mình trong việc sáng tạo và duy trì văn hóa thì các lễ hội đó sẽ thực sự vừa làm tốt chất lượng nội dung vừa làm tốt công tác xã hội hóa. Như vậy Nhà nước không phải gánh ngân sách, thậm chí còn được hưởng lợi từ hoạt động khai thác lễ hội trong phát triển du lịch của Thành phố hiện nay.

Chính vì vậy, đề án cần có những đánh giá sự phát triển kinh tế, xã hội, tốc độ đô thị hóa nhanh chóng nhằm quy hoạch mạng lưới cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp với yêu cầu phát triển thành phố Thủ Đức, các quận - huyện nội, ngoại thành. Đặc biệt, đề án Chính quyền đô thị được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Việc tổ chức chính quyền đô thị sẽ được triển khai thực hiện từ ngày 01/7/2021[1], các nội dung quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, xây dựng đô thị thông minh - chính quyền điện tử, định hướng tổ chức lại các đơn vị hành chính... sẽ được triển khai một cách đồng bộ. Vì vậy Đề án sẽ bám sát các nội dung này để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

4.4. Dự báo những tác động và xu hướng vận động phát triển lễ hội và sự kiện tại Thành phố Hồ Chí Minh

- Tác động của biến đổi khí hậu đối với các di sản văn hóa ở Thành phố.

- Tác động của dân số, vệ sinh môi trường và phát triển đô thị.

- Tác động của toàn cầu hóa.

- Các xu hướng biến đổi của lễ hội truyền thống.

- Xu hướng vận động, phát triển của các lễ hội, sự kiện văn hóa, thể thao mới.

4.5. Những vấn đề đặt ra đối công tác quản lý, tổ chức thực hiện lễ hội và sự kiện văn hóa và thể thao tại Thành phố Hồ Chí Minh

- Tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, Nhân dân và du khách nghiêm túc thực hiện các quy định của Nhà nước về tổ chức lễ hội, sự kiện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu về nguồn gốc của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh; bảo tồn có chọn lọc những phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc theo xu hướng lành mạnh, tiến bộ, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân.

- Xây dựng các giải pháp và biện pháp chấn chỉnh, xử lý các vi phạm trong công tác quản lý, tổ chức lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao, không để xảy ra các hoạt động, hành vi phản cảm, ngược lại truyền thống văn hóa của dân tộc; bảo đảm an ninh, an toàn cho Nhân dân khi tham gia lễ hội, sự kiện; bảo vệ môi trường trong tổ chức hoạt động lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao Thành phố; không cấp phép, tổ chức lễ hội tràn lan, vì mục đích thương mại, vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh; dừng tổ chức những lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao có nội dung phản cảm, bạo lực, gây bức xúc dư luận xã hội.

- Rà soát, nghiên cứu, đề xuất xây dựng văn bản quản lý nhà nước về lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao.

- Tăng cường công tác phối hợp của sở, ban, ngành, đơn vị liên quan trong việc quản lý và tổ chức lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, sự kiện, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi, kích động bạo lực, lưu hành, kinh doanh văn hóa phẩm trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

- Chỉ đạo các ban quản lý di tích, ban tổ chức lễ hội có phương án quản lý hòm công đức; sử dụng tiền công đức công khai, minh bạch và đúng mục đích. Không đưa các linh vật ngoại lai, hiện vật lạ không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam vào các khu di tích, khu thờ tự, đảm bảo tính nguyên trạng của di tích theo đúng Luật Di sản văn hoá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Cần đánh giá việc ứng dụng công nghệ thông tin trên lĩnh vực lễ hội, sự kiện, sự kiện như trong công tác quản lý, tổ chức, thực hiện. Từ đó đề ra những giải pháp đồng bộ trong ứng dụng công nghệ số vào công tác kiểm tra, đánh giá, thẩm định, ...

III. ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU TỔ CHỨC LỄ HỘI, SỰ KIỆN VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TIÊU BIỂU Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2020 - 2030

1. Lựa chọn tổ chức các lễ hội tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh

1.1. Lễ hội “Tết Văn hóa - Nghĩa tình”

- Thời gian: Vào dịp Tết Nguyên đán

- Quy mô: Cấp Thành phố

- Tần suất: Tổ chức hàng năm

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

- Đơn vị thực hiện: Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố và các đơn vị liên quan

- Nội dung, ý tưởng các hoạt động chính:

+ Phục vụ Nhân dân vào dịp Tết Nguyên đán cổ truyền, Thành phố tổ chức nhiều hoạt động như: Lễ dâng cúng bánh tét Quốc Tổ Hùng Vương và Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh ở Khu Tưởng niệm các Vua Hùng, Đền Thờ Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc; tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố, Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; viếng các nghĩa trang Thành phố; triển lãm “Mừng Xuân - Mừng Đảng quang vinh” tại các khu vực triển lãm trung tâm Thành phố; họp mặt kiều bào, gặp Lãnh sự Đoàn các nước dịp đầu năm. Các hoạt động văn hóa đặc sắc, như Hội hoa xuân tại Công viên Tao Đàn cùng với Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng tại Quận 7; chợ Hoa Tết cấp Thành phố được tổ chức tại khu A - B, Công viên 23/9, Công viên Gia Định và Công viên Lê Văn Tám cùng với hệ thống chợ Hoa Tết thành phố Thủ Đức và các quận - huyện, chợ Hoa Tết “Trên bến dưới thuyền” tại Bến Bình Đông, Quận 8. Tổ chức Ngày hội Bánh Tét, tại Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc, thành phố Thủ Đức và các quận - huyện. Lễ hội Đường sách và Đường hoa Nguyễn Huệ mang lại nhiều cảm xúc, niềm vui cho người dân và du khách. Tăng cường hơn một số chương trình phục vụ vùng sâu vùng xa; tổ chức bắn pháo hoa vào đêm giao thừa phục vụ Nhân dân; tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc; tổ chức họp mặt truyền thống Cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày mùng 5 tháng Giêng âm lịch, tại Đền Gia Định, ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi,...

+ Tăng cường chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, đảm bảo Tết đến với mọi người, mọi nhà.

- Hướng phát triển

Toàn bộ hệ thống chính trị Thành phố căn cứ điều kiện cụ thể của từng ngành, từng địa phương nỗ lực cùng chung tay xây dựng kế hoạch, tổ chức và triển khai các chương trình, hoạt động thiết thực để chăm lo Tết Nguyên đán cổ truyền hàng năm cho các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn Thành phố, đảm bảo các hoạt động thiết thực, hiệu quả, vui tươi, an toàn và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

1.1.1 Đường hoa Nguyễn Huệ

- Thời gian: Từ ngày 28 tháng Chạp âm lịch đến mùng 4 Tết nguyên đán

- Địa điểm: Khu vực đi bộ đường Nguyễn Huệ, Quận 1

- Quy mô: Cấp Thành phố

- Tần suất: Tổ chức hàng năm

- Đơn vị chủ trì tổ chức: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

- Đơn vị thực hiện: Tổng Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Sài Gòn và các sở, ban, ngành, đơn vị Thành phố

- Nội dung, ý tưởng hoạt động chính:

Trang trí thiết kế, sắp đặt nghệ thuật các loại hoa trên tuyến đường Nguyễn Huệ, một trong những tuyến đường đẹp nhất của Thành phố, đã trở thành một trong những hoạt động văn hóa đặc sắc thường niên của Thành phố mỗi dịp Tết đến Xuân về. Đường hoa Nguyễn Huệ được thiết kế theo chủ đề của từng năm gắn liền với việc kỷ niệm các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng, tiêu biểu của Thành phố và đất nước, thu hút sự quan tâm người dân và du khách đến tham quan, thưởng lãm.

- Hướng phát triển

Tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ gắn liền với các sự kiện chính trị - xã hội của đất nước và Thành phố. Thông qua sự kiện này, giới thiệu, truyền tải các chủ trương, đường lối, chính sách của Thành phố đến người dân Thành phố. Đường hoa tái hiện văn hóa truyền thống, góp phần gia tăng sự tham gia của cộng đồng, xây dựng văn hóa ứng xử của con người với thiên nhiên và xã hội; nâng cao chất lượng thiết kế, sắp đặt nghệ thuật các loại hoa mới, đẹp, kết hợp ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại của ánh sáng, âm thanh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của công chúng. Đồng thời đây là điểm đến thu hút không chỉ đối với người dân Thành phố trong dịp Tết nguyên đán mà còn là một sản phẩm văn hóa du lịch thu hút du khách trong và ngoài nước, là dịp để các doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, góp phần tăng nguồn thu ngân sách và phát triển du lịch Thành phố.

1.1.2. Đường sách Nguyễn Huệ

- Thời gian: Từ ngày 28 tháng Chạp âm lịch đến mùng 4 Tết nguyên đán

- Địa điểm: Đường Nguyễn Huệ, đường Ngô Đức Kế, đường Mạc Thị Bưởi, Quận 1

- Quy mô: Cấp Thành phố

- Tần suất: Tổ chức hàng năm

- Đơn vị chủ trì tổ chức: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

- Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin Truyền thông, các Nhà xuất bản, Thư viện khoa học Tổng hợp Thành phố,...

- Nội dung, ý tưởng hoạt động chính

Là hoạt động kết nối và gắn liền với Đường hoa Nguyễn Huệ trong những ngày đón Tết Nguyên đán, Đường sách qua nhiều lần tổ chức thành công đã trở thành một phần của ngày hội văn hóa đọc, thu hút hàng triệu độc giả, trở thành điểm hẹn văn hóa, một hoạt động ý nghĩa phục vụ Nhân dân Thành phố trong dịp Tết cổ truyền. Đường sách là nơi giới thiệu những thành tựu xuất bản, phát hành sách của Thành phố trong năm, đồng thời trưng bày những bản sách cổ, bản đồ quý hiếm; thể hiện quá trình hình thành và phát triển Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, những hoạt động hướng về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đường sách còn là điểm dừng nghỉ ngơi đọc sách cho khách tham quan, là khu vui chơi thiếu nhi với trò chơi dân gian truyền thống, nơi ông đồ tặng chữ đầu xuân, ký tặng tranh.

- Hướng phát triển

+ Nâng cao hệ thống tra cứu thông tin, thuận lợi cho người đọc. Thiết kế trang trí ấn tượng, đa dạng các thể loại sách. Kết hợp giữa các thể loại sách giáo dục, khoa học, kĩ thuật, kinh tế, văn hóa,. với các ấn phẩm thể hiện quan điểm chính trị và bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.

+ Mở rộng các khu vực cà phê sách và công nghệ các tuyến kết nối với đường Nguyễn Huệ như Mạc Thị Bưởi, Ngô Đức Kế. Kết nối hệ thống các điểm tham quan và cơ sở hạ tầng phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tham quan.

+ Phát triển không gian đọc cho người dân phù hợp với giới tính, lứa tuổi, kể cả không gian cho người khiếm thị, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân vừa du xuân, kết hợp với thưởng ngoạn, lựa chọn các loại sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc cho cộng đồng.

1.1.3. Hội hoa xuân

- Thời gian: Tổ chức trong 12 ngày, từ ngày 25 tháng Chạp âm lịch đến mùng 6 Tết Nguyên đán

- Địa điểm: Công viên Tao Đàn, số 55C Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, Quận 1

- Quy mô: Cấp Thành phố

- Tần suất: Tổ chức hàng năm

- Đơn vị chủ trì tổ chức: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

- Đơn vị thực hiện: Sở Xây dựng, Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Thành phố và các sở, ban, ngành Thành phố

- Nội dung, ý tưởng hoạt động chính

Hội hoa xuân được tổ chức từ năm 1980 và đã trở thành nét văn hóa đặc sắc, hoạt động truyền thống của Thành phố Hồ Chí Minh mỗi dịp Tết đến xuân về. Đây là nơi để người dân Thành phố tham quan, thưởng lãm hoa, cây cảnh và cũng là dịp để các nghệ nhân, nhà vườn giới thiệu những tác phẩm nghệ thuật độc đáo về cây cảnh,... Hội hoa xuân trưng bày, triển lãm, dự thi nghệ thuật ngành hoa, cá kiểng, bonsai, non bộ, tiểu cảnh,... với hàng ngàn hiện vật, các loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian, biểu diễn Lân, Sư, Rồng, Võ thuật cổ truyền, các trò chơi dân gian, biểu diễn thư pháp, trà đạo, vẽ tranh thiếu nhi,. đáp ứng thị hiếu cho từng đối tượng khách du xuân.

- Hướng phát triển

Mỗi năm, Hội hoa xuân có những chủ đề độc đáo, không trùng lắp, các chủ đề sẽ gắn liền với những sự kiện văn hóa, kinh tế, chính trị của đất nước. Đa dạng hóa các loại hình hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động trưng bày hoa, cây cảnh, bonsai, các cuộc thi tài, kết hợp nâng chất các chương trình văn hóa văn nghệ truyền thống như biểu diễn lân sư rồng, võ thuật cổ truyền, các loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian (múa rối, đờn ca tài tử...); tổ chức chuyên nghiệp các trò chơi dân gian, xiếc, ảo thuật, các sân chơi vẽ tranh, các hoạt động khéo tay dành cho thanh thiếu nhi,... để ngày càng thu hút người dân Thành phố và du khách nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

1.1.4. Chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền”

- Thời gian: Ngày 15 tháng Chạp đến 30 tháng Chạp âm lịch

- Địa điểm: Bờ kè tuyến Bến Bình Đông, Phường 13, 14, Quận 8

- Quy mô: Cấp Thành phố

- Tần suất: Tổ chức hàng năm

- Đơn vị chủ trì tổ chức: Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa và Thể thao, các sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân Quận 8.

- Nội dung, ý tưởng hoạt động chính

Chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” là nét văn hóa truyền thống có giá trị nhân văn, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân Quận 8 nói riêng, Thành phố Hồ Chí Minh nói chung, đây còn là điểm đến của khách du lịch trong và ngoài nước mỗi dịp Tết đến xuân về. Hoạt động này đã được người dân duy trì từ sau năm 1975, từ những người buôn bán nhỏ mỗi dịp tết đến, những cây hoa trái đặc sắc vùng miền cung cấp cho người dân trong những ngày đón tết cổ truyền của dân tộc. Ủy ban nhân dân Quận 8 đã triển khai tổ chức thành một chuỗi các hoạt động Hội hoa xuân của quận liên tục trong nhiều năm qua với mong muốn duy trì và phát huy nét văn hóa truyền thống, đặc sắc “Trên bến dưới thuyền” Quận 8. Việc quản lý và tổ chức chợ hoa Tết Bến bình Đông ngày càng chuyên nghiệp, tăng về quy mô gian hàng, hàng hóa đa dạng, đảm bảo chất lượng, bên cạnh chợ hoa còn có các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng xuân để phục vụ người dân Thành phố.

- Hướng phát triển

Chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” ở Bến Bình Đông sẽ là một trong những sản phẩm du lịch đường sông độc đáo, đặc sắc tại Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần thúc đẩy khai thác, phát triển du lịch đường sông của Thành phố. Ngành Văn hóa và Du lịch của Thành phố tiếp tục đầu tư, xây dựng và thiết kế đồng bộ nhiều tuyến, tour du lịch đường sông mới kết nối các hoạt động của Chợ hoa xuân.

1.1.5. Chương trình sân khấu hóa kỷ niệm chiến thắng Đống Đa lịch sử (1789)

- Thời gian: Tối ngày mùng 5 Tết Nguyên đán

- Địa điểm: Công viên Tao Đàn, số 55C Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, Quận 1

- Quy mô: Cấp Thành phố

- Tần suất: Tổ chức hàng năm

- Đơn vị chủ trì tổ chức: Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa và Thể thao

- Nội dung, ý tưởng hoạt động chính

Chương trình sân khấu hoá tái hiện lại lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta với 2 chương, gồm: “Nơi miền đất võ” và “Việt Nam chào đón những mùa xuân mới”. Các trích đoạn như: Bình minh đất võ, Khúc hát đồng dao, Hào khí Tây Sơn - Nuôi chí anh hùng, Nữ tướng cờ đào, Khúc khải hoàn, Hành quân thần tốc - Thăng Long mùa xuân đại thắng,... được dàn dựng sinh động, đem đến cho người xem cái nhìn toàn cảnh về chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa. Chương trình được đầu tư nghiêm túc, dàn dựng một mạch cảm xúc liên tục, đi vào phát triển, phân tích và ca ngợi những đức tính cao cả của người anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ. Đặc biệt đi sâu vào đặc tả cái “Tài”, cái “Tâm”, cái “Đức” mà ông để lại cho dân tộc. Chương trình là hoạt động truyền thống hàng năm của Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần ôn lại lịch sử, khắc ghi những chiến công hiển hách mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789, thể hiện lòng biết ơn công lao dựng nước và giữ nước của cha ông ta. Đồng thời, giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ tích cực học tập, lao động sáng tạo, góp phần xây dựng Thành phố ngày càng phát triển.

- Hướng phát triển

Chương trình sân khấu hóa kỷ niệm chiến thắng Đống Đa lịch sử góp phần tăng cường giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ Thành phố. Chương trình là một điểm son để Thành phố viết tiếp những chuyển động mạnh mẽ, những cải cách, sáng tạo, lan tỏa đến mọi tầng lớp Nhân dân.

1.1.6. Lễ hội Nguyên tiêu của người Hoa ở Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

- Thời gian: Lễ hội chính được tổ chức vào đêm rằm tháng Giêng, Tết Nguyên đán

- Địa điểm: Lễ hội diễn ra ở Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh - nơi tập trung đông người Hoa sinh sống và cũng là nơi có nhiều nhất các cơ sở tín ngưỡng tiêu biểu của người Hoa trên địa bàn Thành phố. Hoạt động nghi lễ và vui chơi diễn ra chính ở các hội quán. Riêng đêm 15 tháng Giêng (Nguyên tiêu) diễn ra diễu hành vui chơi, biểu diễn các loại hình nghệ thuật đặc trưng của cộng đồng người Hoa trên các tuyến phố của Quận 5 như khu vực Nguyễn Trãi, Hải Thượng Lãn Ông, Triệu Quang Phục, Trần Hưng Đạo, Lương Nhữ Học...

- Quy mô: Cấp Thành phố

- Tần suất: Tổ chức hàng năm

- Đơn vị chủ trì tổ chức: Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban nhân dân Quận 5 và các sở, ban, ngành, đơn vị Thành phố

- Nội dung, ý tưởng hoạt động chính

Lễ hội có sự tham gia của người Hoa, người Kinh sinh sống ở Thành phố Hồ Chí Minh tại trung tâm Quận 5 mang giá trị cố kết cộng đồng, giao lưu, giao thoa văn hóa của người Hoa nói riêng và với các cộng đồng người khác nói chung. Thông qua lễ hội, nhiều giá trị văn hóa truyền thống của người Hoa được giữ gìn và phát huy. Không gian văn hóa lễ hội là dịp thể hiện, giới thiệu, lưu giữ các truyền thống văn hóa đặc sắc. Nhiều loại hình nghệ thuật trình diễn, chế tác, kỹ thuật, sản vật đặc sắc, truyền thống được tạo ra và giới thiệu tại lễ hội. Lễ hội thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước, đem lại lợi ích về văn hóa, kinh tế cho cộng đồng. Lễ hội vẫn đang được duy trì và phát huy tốt tại cộng đồng trong bối cảnh phát triển nhanh, mạnh của đô thị lớn.

- Hướng phát triển

Tổ chức Lễ hội Nguyên tiêu có sự quản lý của Nhà nước và dựa vào cộng đồng theo hướng:

+ Nâng cao năng lực quản lý, nâng cao nhận thức về giá trị di sản văn hóa phi vật thể của Lễ hội Nguyên tiêu cho cộng đồng và chính quyền địa phương, gắn với xây dựng kế hoạch, chương trình và quy trình tổ chức Lễ hội.

+ Xây dựng cơ sở dữ liệu, ấn phẩm và quảng bá di sản văn hóa phi vật thể của Lễ hội tại các Hội quán người Hoa trên địa bàn Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Xây dựng và đăng ký thương hiệu Lễ hội Nguyên tiêu là thương hiệu du lịch văn hóa, gắn với sản phẩm đặc trưng và di tích lịch sử văn hóa của tộc người Hoa trên địa bàn Quận 5 nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

+ Xây dựng chính sách bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể của Lễ hội Nguyên tiêu của người Hoa, bao gồm: chính sách vinh danh, chế độ đãi ngộ cho người có nhiều đóng góp trong quá trình bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương...

+ Bảo tồn và phát triển Lễ hội Nguyên tiêu phải gắn liền với sự phát triển đồng bộ giữa kinh tế - văn hóa - xã hội địa phương.

1.1.7. Các hoạt động nhân dịp kỷ niệm các sự kiện

Bên cạnh các lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu chào đón Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, Thành phố còn tổ chức nhiều hoạt động trọng tâm khác như:

- Thăm và tặng quà Tết cho các đồng chí cán bộ lão thành và gia đình, các đơn vị quân đội, công an; các gia đình chính sách, đồng bào nghèo, vùng xa, vùng căn cứ cũ...,

- Tổ chức trang trí ánh sáng nghệ thuật trên các tuyến đường trên địa bàn Thành phố.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, triển lãm “Mừng Xuân - Mừng Đảng quang vinh” tại các Nhà văn hóa, Trung tâm văn hóa; đồng thời chủ động phối hợp với Liên đoàn Lao động, Thành Đoàn tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ công nhân, sinh viên;...

1.2. Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh

- Thời gian: Tuần đầu tiên của tháng 3 hàng năm.

- Địa điểm: Lễ khai mạc và Bế mạc tổ chức tại đường đi bộ Nguyễn Huệ

- Quy mô: Cấp Thành phố

- Tần suất: Tổ chức hàng năm

- Đơn vị chủ trì tổ chức: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Du lịch và các sở, ban, ngành Thành phố

- Nội dung, ý tưởng các hoạt động chính

Từ năm 2014, Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức và thiết kế chương trình hoạt động theo chủ đề của từng năm gắn với kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước, Thành phố: chào mừng Ngày thành lập Đảng 3/2/1930, chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3,. Qua các lần tổ chức, Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra với nhiều hoạt động chính với quy mô rộng, có sự lan tỏa từ cơ sở, từ sự tham gia vào cuộc của các chi hội phụ nữ ở phường, quận, các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, trường học, sự chuẩn bị rất chuyên nghiệp về hình ảnh và quy mô thể hiện sự sáng tạo, truyền tải được những giá trị mà chiếc Áo dài truyền thống Việt Nam. Lễ hội đã trở thành một sự kiện thường niên, thương hiệu sản phẩm du lịch đặc trưng của Thành phố, góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, xây dựng và quảng bá du lịch Thành phố “Hấp dẫn - Thân thiện - An toàn”. Thông qua Lễ hội, Thành phố mong muốn tiếp tục truyền cảm hứng, lan tỏa tình yêu đối với trang phục áo dài truyền thống của dân tộc đến đông đảo người dân trong cả nước nói chung và Thành phố nói riêng, từng bước tiến đến xây dựng “Thành phố Áo dài” của cả nước.

- Hướng phát triển

+ Duy trì và phát triển Lễ hội thành một trong những sự kiện trọng tâm hàng năm góp phần quảng bá, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, xây dựng thương hiệu sản phẩm du lịch văn hóa định kỳ đặc trưng của Thành phố.

+ Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hướng đến các thông điệp truyền tải đến công chúng những giá trị văn hóa truyền thống áo dài Việt kết hợp với các thông điệp bảo vệ môi trường, vì một Thành phố xanh, Thành phố vì hòa bình, bảo vệ chủ quyền biển đảo,... thông qua các bộ sưu tập của các nhà thiết kế cũng như các chủ đề hoạt động trình diễn.

1.3. Lễ hội “Non sông liền một dải” nhân kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975)

- Thời gian: Ngày 30 tháng 4 hàng năm

- Quy mô: Cấp Thành phố

- Tần suất: Tổ chức hàng năm

- Đơn vị chủ trì tổ chức: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố

- Nội dung, ý tưởng các hoạt động chính

+ Hàng năm, ngày 30 tháng 4 lịch sử trở thành Ngày hội “Non sông thống nhất”. Chính tại nơi đây (Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh) vào lúc 11 giờ 30 ngày 30 tháng 4 năm 1975, lá cờ Tổ quốc đã tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, đánh dấu thắng lợi vĩ đại của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam. Ngày 30 tháng 4 hàng năm, không chỉ mang ý nghĩa chính trị, lịch sử trọng đại của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là tại Thành phố Hồ Chí Minh mà đã trở thành ngày hội của dân tộc với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng ngày hội non sông thống nhất được tổ chức kỷ niệm ngày lịch sử trọng đại của dân tộc.

+ Lễ hội khẳng định vững chắc vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố, không ngừng đổi mới, sáng tạo phát triển toàn diện vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân. Thành phố tiếp tục phấn đấu giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, phát triển nhanh, bền vững trên cơ sở nghiên cứu, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, thúc đẩy phong trào đổi mới sáng tạo, tăng năng suất lao động.

- Hướng phát triển

+ Khơi dậy tinh thần tự cường dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

+ Tạo động lực để thế hệ trẻ của Thành phố ra sức phát huy mọi tiềm năng, nhiệt huyết của tuổi trẻ, góp sức vào công cuộc xây dựng, phát triển Thành phố Hồ Chí Minh “Văn minh, Hiện đại, Nghĩa tình”.

+ Chuẩn bị tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 50 năm (năm 2025) và 55 năm (năm 2030) Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước theo chỉ đạo của Chính phủ; tập trung mọi nguồn lực, huy động nguồn lực xã hội để tổ chức các hoạt động kỷ niệm ý nghĩa, trang trọng, phong phú và hiệu quả. Nội dung các hoạt động chính kỷ niệm Kỷ niệm 50 năm (năm 2025) và 55 năm (năm 2030) Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tập trung: Tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành nghệ thuật tại Thành phố; tập trung các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; tổ chức “Ngày hội non sông thống nhất”với các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch gắn kết với cộng đồng các dân tộc và nhiều tỉnh/thành của cả nước cùng tham dự...

1.4. Ngày hội Thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976).

- Thời gian: Tổ chức vào đầu tháng 7 hàng năm

- Địa điểm: Khu vực trung tâm của Thành phố và một số khu vực khác

- Quy mô: Cấp Thành phố

- Tần suất: Tổ chức hàng năm

- Đơn vị chủ trì tổ chức: Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các đơn vị liên quan.

- Nội dung, ý tưởng các hoạt động chính

+ Ngày 24 tháng 4 năm 1976, Nhân dân Thành phố cùng cả nước hăng hái đi bầu Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất. Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã xem xét và thảo luận: Nhân dân Thành phố Sài Gòn - Gia Định luôn luôn tỏ lòng kính yêu vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và tha thiết với việc Thành phố mang tên Người; trong công cuộc đấu tranh Cách mạng lâu dài và gian khổ, thành phố Sài Gòn - Gia Định đã không ngừng phát huy truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc ta, lập được nhiều chiến công xuất sắc, xứng đáng được vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Quốc hội đã quyết nghị: “Chính thức đặt tên thành phố Sài Gòn - Gia Định là thành phố Hồ Chí Minh”. Đây là phần thưởng xứng đáng và cao quý nhất mà Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước dành cho Đảng bộ nhân dân Thành phố “đi trước về sau”. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã luôn phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu bền bỉ, vượt lên khó khăn, thách thức, huy động tốt mọi nguồn lực với tư duy mới, cách làm mới phù hợp với thực tiễn của Thành phố, của đất nước, đạt được những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại,... đóng góp vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

+ Tổ chức Ngày hội Thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976) nhằm nâng cao lòng tự hào, niềm vinh dự của Thành phố được mang tên Người, nơi khởi đầu cuộc hành trình của Bác, là nơi đầu sóng ngọn gió của miền Nam “Thành đồng Tổ quốc”. Thông qua các hoạt động kỷ niệm, tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức về truyền thống yêu nước, lịch sử cách mạng, tư tưởng và tấm gương đạo đức cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức, chiến sĩ và Nhân dân Thành phố.

- Hướng phát triển

+ Ngày hội Thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976) trở thành Ngày hội của Nhân dân Thành phố, điểm nhấn trong chuỗi hoạt động Văn hóa của Thành phố.

+ Thông qua các hoạt động Ngày hội tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội; Tuyên truyền, giáo dục về truyền thống lịch sử đấu tranh yêu nước sâu sắc, đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng tự hào dân tộc.

+ Là dịp để các chuyên gia, nhà khoa học và các tầng lớp Nhân dân phát huy truyền thống năng động, sáng tạo để hiến kế xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thực sự trở thành đô thị thông minh, Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

+ Chuẩn bị các nguồn lực tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026) thiết thực, hiệu quả, trang trọng, an toàn và tiết kiệm. Các hoạt động kỷ niệm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026) phong phú, đa dạng, dự kiến các hoạt động như: Tuyên truyền cổ động; Triển lãm; Tổ chức hội thảo khoa học; Phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026); Lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức thắng; Tổ chức Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định, chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026); Chương trình nghệ thuật đặc biệt 50 năm; Triển khai thực hiện các công trình, chương trình trọng điểm (hoàn thành, đưa vào sử dụng hoặc khởi công mới) chào mừng; tập trung các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn.

1.5. Lễ hội Khinh khí cầu

- Thời gian: Tổ chức Quý III

- Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

- Quy mô: Cấp quốc tế

- Tần suất: Tổ chức hàng năm

- Đơn vị chủ trì tổ chức: Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan.

- Nội dung, ý tưởng

Lễ hội Khinh khí cầu Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh là nơi khách tham quan được hòa mình vào rất nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị: Chụp ảnh check-in, bay khinh khí cầu và chiêm ngưỡng Thành phố Hồ Chí Minh từ trên không. Lễ hội Khinh khí cầu Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh được mong đợi sẽ là sản phẩm văn hóa mới, góp phần thu hút khách du lịch và phát triển kinh tế của Thành phố. Trong khuôn khổ Lễ hội sẽ tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao đặc trưng của Thành phố phục vụ Nhân dân và du khách.

- Hướng phát triển

Lễ hội kết hợp với thông điệp “bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống”. Lễ hội sẽ hướng đến việc giáo dục môi trường, đặc biệt là giới trẻ, kết hợp các hoạt động thu gom chai nhựa sáng tạo nên những bức tranh nghệ thuật; đổi chai nhựa lấy cây trồng, giảm khí thải ra môi trường. Lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường ngày càng rộng hơn tới cộng đồng. Lễ hội hướng đến việc mang lại cho cộng đồng một cuộc sống tự do, an toàn và thoải mái, nhân rộng niềm vui cho mọi người, nâng cao chất lượng cuộc sống.

1.6. Lễ hội “Tết Độc lập” nhân kỷ niệm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

- Thời gian: Từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 02 tháng 9.

- Địa điểm: Trung tâm Thành phố

- Quy mô: Cấp Thành phố

- Tần suất: Tổ chức hàng năm

- Đơn vị chủ trì tổ chức: Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đơn vị thực hiện: Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố.

- Nội dung, ý tưởng

+ Kỷ niệm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thành phố long trọng tổ chức Lễ hội “Tết Độc lập”; thể hiện nét đẹp văn hóa, truyền thống, đạo lý, đạo lý uống nước nhớ nguồn của người dân trên địa bàn Thành phố.

+ Kỷ niệm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945) và Quốc khánh (2/9/1945), Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ hội “Tết Độc lập” với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phong phú, đa dạng, có chất lượng, góp phần củng cố tình đoàn kết, tính cố kết cộng đồng gìn giữ những giá trị văn hóa bản địa và hun đúc thêm truyền thống yêu nước của Nhân dân. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của Nhân dân các dân tộc trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, hiểu rõ giá trị lịch sử, thực tiễn sâu sắc mà Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã mang lại. Đồng thời, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) của Trung ương Đảng để phục vụ người dân và du khách.

- Các hoạt động chính

+ Lễ khai mạc triển lãm

+ Lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Tôn Đức Thắng và Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

+ Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945), Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945) và Ngày Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền (25/8/1945)

- Hướng phát triển

+ Tiếp tục tổ chức các hoạt động thiết thực, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng đến mọi tầng lớp Nhân dân; tập trung chăm lo, thăm viếng các gia đình chính sách.

+ Tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật phong phú và đa dạng như: Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố HCMITE-HCMC; Tổ chức Giải Đua thuyền truyền thống Thành phố Hồ Chí Minh; tuyên truyền, cổ động trực quan bằng nhiều hình thức; tổ chức trình chiếu ánh sáng nghệ thuật và đồ họa 3D; tổ chức Liên hoan nghệ thuật hàn lâm “Giai điệu mùa thu”; tổ chức cuộc thi tài năng diễn viên sân khấu cải lương Giải thưởng Trần Hữu Trang; Tổ chức triển lãm ảnh, tư liệu, xuất bản phẩm, tọa đàm, giới thiệu sách tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh; chỉ đạo các cơ quan báo đài tập trung tuyên truyền, tăng cường thực hiện các phóng sự, bài viết, tin, chuyên trang, chuyên mục... về các hoạt động Kỷ niệm Ngày Cách Mạng Tháng Tám, Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

1.7. Lễ hội Nghinh Ông - Cần Giờ

- Thời gian: Từ ngày 14, 15, 16 tháng 8 Âm lịch hàng năm

- Địa điểm: Huyện Cần Giờ.

- Quy mô: Cấp Thành phố

- Tần suất: Tổ chức hàng năm

- Đơn vị chủ trì tổ chức: Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, Sở Du lịch và các đơn vị liên quan.

- Nội dung lễ hội

Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ bắt đầu từ năm 1913 (năm Quý Sửu), đến nay đã hình thành và phát triển hơn 100 năm và được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du Lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia từ năm 2013. Lễ hội Nghinh Ông tổ chức vào ngày rằm tháng Tám Âm lịch hàng năm, thể hiện tấm lòng thành kính, biết ơn các vị thần biển của người dân Cần Giờ gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng cá Ông, ước nguyện sự bình an khi ra biển và cuộc sống ấm no, hạnh phúc trong năm. Lễ hội Nghinh Ông còn là lễ hội tổng kết một mùa đánh bắt trên biển của ngư dân và chuẩn bị cho một mùa đánh bắt mới với kỳ vọng bội thu. Lễ hội Nghinh Ông là hình thức thể hiện tâm linh cầu mong sự bình an, hạnh phúc và cuộc sống ấm no của ngư dân miền biển, là sự đền ơn đáp nghĩa với biển cả bao la trong một năm đánh bắt cá, đồng thời lễ hội còn là sự cố kết gắn bó trong cộng đồng ngư dân nơi đây.

Lễ hội là dịp mọi người dân ở huyện Cần Giờ, ở Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng miền khác nhau đến tham dự lễ hội biết rõ hơn về lịch sử, về nét văn hóa đặc trưng của vùng đất miền biển của Thành phố Hồ Chí Minh và cũng để khơi dậy niềm tự hào về những truyền thống tốt đẹp, đồng thời cũng là dịp tuyên truyền cổ động việc nâng cao ý thức bảo vệ và phát huy tiềm năng vùng rừng, vùng biển, cửa ngõ quan trọng bằng đường thủy trong hoạt động giao thương của các vùng miền và các quốc gia trên thế giới đến thẳng nội thành của Thành phố Hồ Chí Minh.

- Hướng phát triển

+ Tổ chức một Lễ hội với môi trường không khí trong lành, hạn chế nhang khói và vàng mã. Vận động người dân ý thức thực hiện lễ cúng theo nếp sống văn minh.

+ Quản lý tốt việc Nghinh Ông trên biển: Bộ đội biên phòng cần tổ chức các phương án an toàn tuyệt đối trên biển, có sự cam kết của các chủ ghe khi lái tàu tham gia lễ hội. Tôn trọng ghe Nghinh Ông hướng dẫn tàu đi theo hàng lối, thể hiện sự cung kính trong quá trình diễn ra lễ.

+ Việc tổ chức Lễ mừng công ngư dân Cần Giờ phải được tổ chức ở địa điểm và thời gian phù hợp, tạo điều kiện để nhiều ngư dân cùng tham dự, tạo thành một ngày Lễ mừng công lớn nhằm tuyên dương những người đạt thành tích cao trong lao động, sản xuất.

+ Định hướng phối hợp tổng thể các hoạt động lễ hội ở các miếu, các đình ở trên địa bàn huyện tạo ra một không khí chung trong những ngày lễ, hội. Đồng thời, tạo cho khách tham quan có cơ hội trải nghiệm đầy đủ các hoạt động.

+ Mở rộng không gian tổ chức hoạt động Lễ hội.

+ Phát triển, nâng cấp lễ hội, ngoài việc gìn giữ truyền thống, cần chú trọng kết hợp các hoạt động trưng bày triển lãm: các hình ảnh trưng bày giới thiệu thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Cần Giờ và giới thiệu thành tựu của thành phố thông qua các sản phẩm, hiện vật ngư cụ... nhằm tạo ra những hình ảnh sinh động trong khu vực trưng bày cổ động.

1.8. Lễ hội “Thành phố Hồ Chí Minh - Ngôi nhà của chúng ta”

- Thời gian: dự kiến tổ chức vào tháng 12 hàng năm.

- Địa điểm: đường đi bộ Nguyễn Huệ, Công viên Bến Bạch Đằng hoặc Công viên 30/4

- Quy mô: Cấp Thành phố

- Tần suất: Tổ chức hàng năm

- Đơn vị chủ trì tổ chức: Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Văn hóa và Thể thao, Lãnh sự quán các nước, Sở Du lịch, Hội Hữu nghị Việt Nam và các đơn vị liên quan.

- Nội dung, ý tưởng:

+ Lễ hội “Thành phố Hồ Chí Minh - Ngôi nhà của chúng ta” đã trải qua 5 lần tổ chức với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú thu hút đông người dân Thành phố và du khách đến tham dự.

+ Lễ hội có sự tham gia của Lãnh sự quán các nước, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh; Hội Hữu nghị Việt Nam với các nước; Cộng đồng các nước bạn đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức mời thêm đồng bào các dân tộc tiêu biểu: Hoa, Khmer, Chăm, Ân Độ,... Hội đồng hương các tỉnh/thành trên địa bàn Thành phố, các tỉnh, thành phố kết nghĩa và giáp ranh với Thành phố Hồ Chí Minh tham gia Lễ hội.

+ Lễ hội có các hoạt động phong phú như gian hàng văn hóa các nước, triển lãm “Hoạt động đối ngoại của Thành phố Hồ Chí Minh - Phát triển và hội nhập”; khu giới thiệu sách gồm các tác phẩm tiêu biểu của Việt Nam và nước ngoài; chương trình giao lưu, biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; khu trò chơi dân gian, ẩm thực, quà lưu niệm. Đặc biệt, để quảng bá du lịch văn hóa ẩm thực, tạo ra một chuỗi các hoạt động phong phú, đặc sắc nhằm thu hút và phục vụ cho du khách trong nước và quốc tế cũng như cư dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức kết hợp tổ chức “Liên hoan ẩm thực món ngon các nước” và “Liên hoan Lân Sư Rồng Thành phố Hồ Chí Minh” cùng với Lễ hội Thành phố Hồ Chí Minh: “Ngôi nhà chung của chúng ta”.

- Hướng phát triển

+ Việc đổi tên từ Lễ hội “Thành phố Hồ Chí Minh - Phát triển và Hội nhập” thành Lễ hội Thành phố Hồ Chí Minh: “Ngôi nhà chung của chúng ta” hướng tới việc tạo điều kiện cho các nước có mối quan hệ ngoại giao với Việt Nam giới thiệu và quảng bá những nét đặc trưng về văn hoá của đất nước bạn đến Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Với ý nghĩa chung tay góp sức xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, điểm đến thân thiện và cởi mở với tất cả mọi người, khẳng định Thành phố là ngôi nhà chung và là nơi giao thoa văn hóa thế giới, các dân tộc và các vùng miền Việt Nam.

+ Lễ hội hướng tới việc giới thiệu với cộng đồng quốc tế về những nét đặc trưng, đa dạng của bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Góp phần giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, tăng cường mối quan hệ hữu nghị đoàn kết giữa các nước, tạo sân chơi cho cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập tại thành phố. Đây cũng là cơ hội để người dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp cận, hiểu rõ hơn về văn hoá các nước trên thế giới.

1.9. Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh

- Thời gian: Tổ chức vào đầu tháng 12 hàng năm.

- Địa điểm: Đường đi bộ Nguyễn Huệ và các địa điểm phụ khác

- Quy mô: Cấp Thành phố

- Tần suất: Tổ chức hàng năm

- Đơn vị chủ trì tổ chức: Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Văn hóa và Thể thao và các đơn vị liên quan.

- Nội dung, ý tưởng:

+ Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức lần đầu tiên vào cuối năm 2019, giới thiệu nét đẹp ngôn ngữ âm nhạc truyền thống và đương đại của Việt Nam, các nghệ sỹ, nhạc sỹ, nhạc công, nhà sản xuất âm nhạc của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, đồng thời định hướng thị hiếu âm nhạc và đưa âm nhạc đến gần với công chúng ở Thành phố Hồ Chí Minh bằng hình thức hiện đại hơn. Đồng thời góp phần phát huy và lan tỏa tình yêu âm nhạc - một nét đặc trưng văn hóa - đời sống của người dân Thành phố Hồ Chí Minh tiến tới phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa thành phố và chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

+ Lễ hội âm nhạc Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, là cơ hội để khán giả Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung cảm thụ, học hỏi, tiếp cận với những nghệ sĩ, những không gian âm nhạc phong phú, hấp dẫn, hiện đại. Từ đó nâng cao kiến thức về sự đa dạng, các xu hướng phát triển của âm nhạc thế giới. Đồng thời là cơ hội để Việt Nam và các quốc gia trên thế giới giao lưu văn hóa, trao đổi chuyên môn nghệ thuật, giới thiệu những công nghệ, hình thức thể hiện âm nhạc mới - điểm nhấn là bản sắc dân tộc được thể hiện qua âm nhạc “Dân tộc - Hiện đại”; để các nhà sản xuất, nhà tổ chức sự kiện, các nhà cung cấp trang thiết bị phục vụ cho ngành công nghiệp âm nhạc như: âm thanh, ánh sáng, sân khấu, màn hình, kinh doanh nhạc số và các thiết bị phụ trợ khác... giới thiệu những công nghệ mới nhất, tiên tiến nhất đến với công chúng Thành phố và du khách.

+ Lễ hội Âm nhạc Quốc tế còn có các hoạt động phụ trợ và các buổi tọa đàm, biểu diễn được tổ chức tại nhiều địa điểm trên địa bàn Thành phố để giao lưu, trao đổi và định hướng âm nhạc hiện đại cho khán giả. Với quy mô kết hợp nhiều hoạt động giao lưu âm nhạc - văn hóa trong nước và quốc tế. Đưa âm nhạc truyền thống hòa vào dòng chảy hiện đại, lưu giữ và lan tỏa những giai điệu mang hồn dân tộc. Lấy âm nhạc làm đại sứ kết nối văn hóa Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng với thế giới.

- Hướng phát triển

+ Lễ hội Âm nhạc Quốc tế thường niên của Thành phố hướng đến việc triển khai thực hiện hiệu quả “Chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của Thành phố” trong những năm tới.

+ Giữ được bản sắc văn hóa dân tộc, đó là tính cộng đồng, rộng mở, tạo cơ hội cho công chúng hòa nhập và tận hưởng một không khí lễ hội âm nhạc thực sự, nơi tính giao lưu, khám phá, hưởng thụ và trải nghiệm văn hóa - nghệ thuật hoàn toàn mới mẻ.

+ Lễ hội Âm nhạc Quốc tế hướng đến việc đưa âm nhạc truyền thống Việt Nam hòa nhập với dòng chảy âm nhạc thế giới, mang đến cho công chúng trải nghiệm loại hình âm nhạc trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn lồng ghép yếu tố văn hóa truyền thống của dân tộc. Quảng bá, giới thiệu những nhạc sĩ, ca sĩ, những tài năng âm nhạc xuất sắc của Việt Nam đến bạn bè quốc tế cũng như hướng đến việc tạo cơ hội để các quốc gia giao lưu văn hóa, tiếp cận thị trường âm nhạc đầy tiềm năng của Thành phố, góp phần đưa Thành phố thành điểm hẹn văn hóa hội nhập trong cộng đồng quốc tế.

1.10. Liên hoan Nghệ thuật Truyền thống Quốc tế - Thành phố Hồ Chí Minh

- Thời gian: Quý III

- Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

- Quy mô: Cấp quốc tế

- Tần suất: 2 năm/lần

- Đơn vị chủ trì tổ chức: Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan.

- Nội dung, ý tưởng

+ Liên hoan Nghệ thuật Truyền thống Quốc tế - Thành phố Hồ Chí Minh là bước đi tiến tới định hình phong cách, thương hiệu cho Liên hoan Nghệ thuật Truyền thống Quốc tế tại Việt Nam; quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa đặc sắc của Việt Nam với khách du lịch và bạn bè quốc tế. Qua sự kiện này, khán giả Việt Nam sẽ được tiếp nhận, thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật truyền thống đa dạng của nhiều quốc gia trên thế giới, góp phần nâng cao nhận thức về giá trị đặc sắc của nghệ thuật truyền thống Việt Nam.

+ Liên hoan mong muốn mời các Nhà hát, đơn vị nghệ thuật Ca múa nhạc chuyên nghiệp của Việt Nam và các vùng lãnh thổ, quốc gia trên thế giới.

+ Các tác phẩm tham dự Liên hoan là các tác phẩm nghệ thuật truyền thống có chất lượng nghệ thuật cao, phù hợp với mục đích, thể hiện rõ nội dung, tư tưởng, hình tượng nghệ thuật, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của vùng lãnh thổ, các quốc gia, phản ánh chân thực, sâu sắc, sinh động cuộc sống nhiều màu sắc của xã hội và con người, phù hợp với văn hóa Việt Nam.

+ Liên hoan Nghệ thuật Truyền thống Quốc tế - Thành phố Hồ Chí Minh là hoạt động nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giữa Việt Nam và các vùng lãnh thổ, quốc gia trên thế giới. Đây là dịp hội tụ các đơn vị biểu diễn nghệ thuật truyền thống của Việt Nam và nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới; là cơ hội để các nghệ sỹ Việt Nam tiếp cận, giao lưu, trao đổi, học hỏi tinh hoa nghệ thuật truyền thống quốc tế; là điều kiện thuận lợi để các nhà quản lý, các nghệ sĩ múa khách quan đánh giá thực trạng nghệ thuật truyền thống Việt Nam, tiếp tục đổi mới phương pháp để sáng tạo những tác phẩm nghệ thuật đậm đà bản sắc dân tộc, mang hơi thở thời đại, phục vụ tốt hơn nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của Nhân dân.

- Hướng phát triển

+ Đây sẽ là sự kiện cấp quốc gia mở rộng giao lưu quốc tế. Kết hợp nhiều thể loại nghệ thuật truyền thống để có thể thu hút được người tham gia. Hướng đến một lễ hội của Thành phố Hồ Chí Minh kết nối được người dân, khán giả, nghệ sĩ trong nước và quốc tế bằng nghệ thuật thật sự.

+ Liên hoan góp phần giữ gìn, truyền lửa đam mê nghệ thuật truyền thống dân tộc từ thế hệ này sang thế hệ khác, gắn nghệ thuật với sinh hoạt văn hóa cộng đồng và ngày càng có sức sống, sức lan tỏa, sự hòa nhập trong khu vực và thế giới.

+ Liên hoan sẽ là một trong những sự kiện văn hóa, nghệ thuật của Thành phố gắn với mục tiêu xây dựng Thành phố mang diện mạo mới, màu sắc mới.

1.11. Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Thủ Đức

- Thời gian: Tổ chức vào cuối tháng 12 và đầu tháng 01 hàng năm 2030

- Địa điểm: Thành phố Thủ Đức và một số khu vực phụ trợ khác

- Quy mô: Cấp Thành phố

- Tần suất: Tổ chức 10 năm một lần

- Đơn vị chủ trì tổ chức: Thành ủy, Hội Đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đơn vị thực hiện: Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn Thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan.

- Nội dung, ý tưởng các hoạt động chính

+ Thông qua các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Thủ Đức nhằm ôn lại truyền thống lịch sử và khẳng định những kết quả nổi bật về kinh tế - văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân thành phố Thủ Đức đã đạt được qua chặng đường 10 năm.

+ Giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ; đồng thời phát động phong trào thi đua trong các cấp, các ngành, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

+ Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Thủ Đức phải tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, có sức lan tỏa lớn, huy động được đông đảo cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp Nhân dân tham gia.

+ Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Thủ Đức phải đảm bảo theo đúng các quy định của Đảng và Nhà nước, trang trọng, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức và có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, lan toả trong cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp Nhân dân.

- Nội dung các hoạt động kỷ niệm:

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, khơi dậy niềm tự hào về quê hương trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố Thủ Đức.

+ Tập trung tuyên truyền, ôn lại truyền thống; những thành quả đạt được trong suốt 10 năm; tổng kết những kinh nghiệm qua 10 năm xây dựng phát triển của thành phố Thủ Đức.

+ Nêu gương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Thủ Đức.

+ Thông qua nội dung sinh hoạt Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể từ phường đến các khu dân cư trên địa bàn Thành phố.

+ Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: Đài Truyền hình Thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố, Cổng thông tin điện tử Thành phố và một số đài, báo, cơ quan thông tấn khác.

+ Tuyên truyền trực quan qua hệ thống băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích; treo cờ ở các khu trung tâm, treo cờ Tổ quốc ở công sở và nhà dân, trưng bày ảnh, hiện vật về chặng đường 10 năm thành lập và phát triển của thành phố Thủ Đức.

+ Phát động các phong trào thi đua trên các lĩnh vực chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Thủ Đức đảm bảo thiết thực, hiệu quả phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Các cơ quan, đơn vị, các phường phát động phong trào thi đua thiết thực đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức và các tầng lớp Nhân dân gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị để hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

+ Tổ chức Lễ kỷ kiệm và diễu binh, diễu hành nghệ thuật kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Thủ Đức, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức khẳng định sự phát triển của Thành phố, lòng dân ý đảng, sự đoàn kết chung lòng xây dựng Thành phố.

+ Tổ chức hội thảo khoa học kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Thủ Đức.

+ Triển lãm ảnh chào mừng 10 năm Ngày thành lập thành phố Thủ Đức.

+ Tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Thủ Đức; các hoạt động văn hoá, thể thao chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Thủ Đức.

+ Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, Nghĩa trang Thành phố, Viếng đền tưởng niệm.. ..trên địa bàn.

+ Thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa và công tác an sinh xã hội trên địa bàn; tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho một số gia đình chính sách.

+ Đề xuất Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khen thưởng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thủ Đức và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển thành phố Thủ Đức,...

1.12. Lễ hội Thành phố Hồ Chí Minh đón chào năm mới

- Thời gian: Tổ chức vào cuối tháng 12 và đầu tháng 01 hàng năm (nhân dịp đón chào năm mới)

- Địa điểm: Khu vực trung tâm của Thành phố và một số khu vực khác.

- Quy mô: Cấp Thành phố

- Tần suất: Tổ chức hàng năm

- Đơn vị chủ trì tổ chức: Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa và Thể thao, Liên đoàn Điền kinh Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan.

- Nội dung, ý tưởng các hoạt động chính

Là một trong những đặc sản văn hóa - nghệ thuật độc đáo của Thành phố Hồ Chí Minh từ nhiều năm trở lại đây, Lễ hội Thành phố Hồ Chí Minh đón chào năm mới là dấu mốc đặc biệt, đánh dấu cho sự kết thúc tốt đẹp các hoạt động kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội của Thành phố trong năm cũ, đồng thời mở đầu cho một loạt các sự kiện quan trọng khác trong năm mới. Qua đó, mang đến bầu không khí đón chào năm mới ấm áp, đồng thời đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, thưởng thức nghệ thuật của người dân Thành phố và đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của đông đảo các tầng lớp Nhân dân, kiều bào về thăm quê hương và du khách nước ngoài đến Thành phố Hồ Chí Minh. Với mục đích làm phong phú thêm các hoạt động vui chơi giải trí, bổ ích, có ý nghĩa, mang đậm hình ảnh văn hóa - lịch sử của một Thành phố năng động, một trung tâm kinh tế, văn hóa lớn nhất của cả nước, đồng thời thể hiện sự chăm lo của lãnh đạo Thành phố đối với đời sống tinh thần của Nhân dân, qua đó khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Chương trình lễ hội Thành phố Hồ Chí Minh đón chào năm mới được tổ chức đầy màu sắc, ấn tượng, phong phú, đa dạng và hấp dẫn.

- Chương trình lễ hội với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, thể hiện nét văn hóa đặc trưng của Thành phố mang tên Bác:

+ Tổ chức chương trình trình chiếu ánh sáng nghệ thuật và đồ họa 3D lên mặt tiền tòa nhà Ủy ban nhân dân Thành phố và các công trình di sản, tiêu biểu của Thành phố vào tối ngày 31 tháng 12 và ngày 01 tháng 01.

+ Tổ chức trang trí ánh sáng đèn nghệ thuật trên các tuyến đường trung tâm Thành phố.

+ Tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật các khu vực trung tâm Thành phố vào tối 31 tháng 12 và ngày 01 tháng 01.

+ Tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật từ 00 giờ 00 phút đến 00 giờ 15 phút ngày 01 tháng 01 năm mới.

+ Tổ chức Giải đua xe đạp đón chào năm mới.

+ Tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật tại các quận - huyện ngoại thành, lần lượt trong 02 đêm: ngày 31 tháng 12 và ngày 01 tháng 01.

+ Tổ chức các hoạt động và biểu diễn văn nghệ đón chào năm mới tại Nhà văn hóa Thanh niên, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, ký túc xá; các khu chế xuất, khu công nghiệp lần lượt trong 02 đêm: ngày 31 tháng 12 và ngày 01 tháng 01.

- Hướng phát triển

+ Chương trình tạo điều kiện cho người dân và du khách vui chơi, tham quan, chụp ảnh kỷ niệm. Chương trình sẽ đồng thời kết hợp trang trí ánh sáng nghệ thuật trên các tuyến đường khu vực trung tâm và cửa ngõ Thành phố như Nguyễn Văn Trỗi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Duẩn - vòng xoay Lê Duẩn, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Cách Mạng Tháng Tám - Vòng xoay Dân chủ,...

+ Sự kiện đón chào năm mới tạo điều kiện cho công chúng có cơ hội tham gia các chương trình nghệ thuật như nghệ thuật chiếu sáng, đồ họa 3D trên mặt tiền tòa nhà Ủy ban nhân dân Thành phố (mặt đường Lê Thánh Tôn). Tất cả những hoạt động sẽ được tổ chức quy mô, chu đáo nhằm mang đến những kỷ niệm khó quên trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

+ Lễ hội này cần hướng tới việc tổ chức các chương trình biểu diễn văn hóa, văn nghệ phục vụ người dân, học sinh và sinh viên diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên; tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, ký túc xá; các khu chế xuất, khu công nghiệp,...

1.13. Chương trình đếm ngược thời gian Countdown

- Thời gian: Từ 20 giờ 00 ngày 31 tháng 12 (đêm giao thừa) đến 01 giờ 00 ngày 01 tháng 01 (đầu năm mới)

- Địa điểm: Các Khu vực Trung tâm thành phố.

- Quy mô: Cấp Thành phố

- Đơn vị chủ trì tổ chức: Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố

- Nội dung, ý tưởng hoạt động

Lễ hội đếm ngược chào năm mới là hoạt động được mong đợi nhất với giới trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh, thu hút hàng trăm nghìn người dân và du khách tham gia. Công chúng sẽ có dịp thưởng thức bữa tiệc nghệ thuật đa dạng, hoành tráng, ý nghĩa, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong thời khắc chuyển giao năm mới tràn đầy niềm tin và hy vọng. Đặc biệt với việc dàn dựng sân khấu độc đáo, trang bị âm thanh, ánh sáng hiện đại, mới nhất hứa hẹn một đêm âm nhạc bùng nổ cùng với người dân Thành phố. Hòa chung không khí vui tươi và hào hứng tạm biệt năm cũ và chào đón năm mới, sự kiện này có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng tại Việt Nam.

- Hướng phát triển

Lễ hội đếm ngược chào năm mới sẽ là điểm hẹn về nghệ thuật được khán giả chờ đón trong thời khắc chuyển giao năm cũ với năm mới. Sử dụng âm nhạc và các thủ pháp nghệ thuật độc đáo, chương trình sẽ điểm lại các cột mốc đáng nhớ, những dấu ấn, thành tựu của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực trong năm cũ. Ở đó, khán giả sẽ được gặp gỡ những con người đã làm nên kỳ tích với mỗi người là mỗi câu chuyện truyền cảm hứng. Chương trình kết hợp với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ tên tuổi hàng đầu trong nước và thế giới. Các tiết mục sẽ dàn dựng công phu, nhằm truyền tải thông điệp về niềm lạc quan, hy vọng vào những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới.

1.14. Marathon Thành phố Hồ Chí Minh “HCMC Marathon”

- Thời gian: Vào ngày đầu năm mới

- Địa điểm: Tại Thành phố Hồ Chí Minh, các địa điểm cụ thể tùy theo từng năm

- Quy mô: Cấp Thành phố

- Tần suất: Tổ chức hàng năm

- Đơn vị chủ trì tổ chức: Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa và Thể thao, các sở ban ngành của Thành phố

- Nội dung, ý tưởng hoạt động chính

Sau 6 lần tổ chức, Giải Marathon Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành cuộc đua thường niên của đông đảo vận động viên, người dân yêu thích bộ môn điền kinh trên khắp Việt Nam và thế giới vào dịp đầu năm mới. Bắt đầu từ năm 2018 giải chính thức đổi tên thành Giải Marathon Thành phố Hồ Chí Minh, điều này đã thật sự đưa giải chạy về đúng với ý nghĩa và mục đích ban đầu để trở thành giải chạy phong trào Marathon Thành phố Hồ Chí Minh. Giải thu hút và khuyến khích các vận động viên nhí tương lai có một lối sống khỏe mạnh, năng động. Thông qua cuộc thi sẽ thu hút được nhiều vận động viên quốc tế và Việt Nam đến với thành phố mang tên Bác, để Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một điểm đến thú vị tại Việt Nam vào mỗi dịp đầu năm mới.

- Hướng phát triển

+ Hướng tới phong cách sống tích cực và mục tiêu nâng cao lượng cuộc sống cho cộng đồng.

+ Vươn xa hơn khuôn khổ chạy bộ thông thường, với mục tiêu định hướng trở thành phong cách sống tích cực, góp phần phát triển tinh thần thể thao và nhân rộng giá trị cộng đồng tốt đẹp đến với công chúng trong nước và quốc tế.

2. Lựa chọn tổ chức các sự kiện tiêu biểu

2.1. Liên hoan Văn hóa Nghệ thuật dân gian Việt Nam

- Thời gian: Tổ chức 01 tuần trước Lễ Giỗ Tổ (Mùng 10 tháng 3) hàng năm.

- Địa điểm: Đường đi bộ Nguyễn Huệ, Quận 1.

- Quy mô: Cấp Thành phố

- Tần suất: Tổ chức hàng năm

- Đơn vị chủ trì tổ chức: Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Văn hóa và Thể thao, Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan.

- Nội dung, ý tưởng

Liên hoan Văn hóa Nghệ thuật dân gian Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên năm 2019. Liên hoan được tập trung xây dựng nội dung, chương trình hoạt động phù hợp nhân dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975 và ngày Quốc tế Lao động 1/5. Hàng năm, Liên hoan Văn hóa Nghệ thuật dân gian Việt Nam sẽ được tổ chức theo từng chuyên đề cụ thể, danh mục các loại hình biểu diễn và đặc biệt sẽ lần lượt mời các nước trong khối ASEAN đến tham dự. Với mong muốn đoàn kết, giao lưu văn hóa, nghệ thuật dân gian của các dân tộc trong cả nước; bảo tồn và phát huy giá trị tốt đẹp của văn hóa nghệ thuật dân gian Việt Nam; đồng thời mang đến cho người dân Thành phố và du khách những hiểu biết và tình cảm yêu mến văn hóa nghệ thuật dân gian Việt Nam. Liên hoan Văn hóa Nghệ thuật dân gian Việt Nam quy tụ sự tham gia của hàng trăm nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật dân gian đến từ khắp các vùng miền trên cả nước để trình diễn các loại hình nghệ thuật dân gian: hát quan họ, ca trù, đờn ca tài tử, cải lương, cồng chiêng Tây Nguyên, bài chòi,... được trình diễn tại sự kiện, tạo nên bức tranh nghệ thuật truyền thống đậm đà bản sắc, đa dạng sắc màu, phong phú thể loại của nền văn hóa Việt Nam, đưa văn hóa nghệ thuật dân gian về đúng bản chất mộc mạc và gần gũi với cuộc sống. Ngoài ra, nhiều trò chơi dân gian như ô ăn quan, bịt mắt bắt dê, đẩy gậy, đố vui,... cũng được tái hiện bên cạnh các hình thức diễn xướng đặc sắc khác như múa xòe Thái, múa sạp, múa Khmer. Ban Tổ chức sẽ trưng bày nhiều bảng thông tin song ngữ Việt - Anh giới thiệu căn bản về các loại hình nghệ thuật dân gian tại Liên hoan để du khách trong và ngoài nước đến tham dự thuận tiện trong việc tìm hiểu các loại hình nghệ thuật này.

- Hướng phát triển

Liên hoan Văn hóa Nghệ thuật dân gian Việt Nam hướng tới loại hình kết nối tinh hoa văn hóa Việt đến với bạn bè quốc tế, thể hiện ở các hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền thống cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam quảng bá hình ảnh đất nước. Khẳng định chủ trương bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc, góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp du lịch và các doanh nghiệp khác kết nối, đẩy mạnh phát triển du lịch và hoạt động kinh tế văn hóa. Hướng đến ý nghĩa nhân văn sâu sắc mang đến cho cộng đồng.

2.2. Ngày hội Văn hóa đọc

- Thời gian: Tổ chức tháng 6 hàng năm.

- Địa điểm: Đường Nguyễn Huệ và đường sách Nguyễn Văn Bình, Quận 1

- Quy mô: Cấp Thành phố

- Tần suất: Tổ chức hàng năm

- Đơn vị chủ trì tổ chức: Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa và Thể thao và các đơn vị liên quan.

- Nội dung, ý tưởng

+ Ngày hội Văn hóa đọc được tổ chức lần đầu tiên năm 2019. Ngày hội có nhiều khu vực như: không gian đọc sách xưa, giới thiệu sách hay, sách quý; triển lãm ảnh văn hóa đọc, bản đồ biển đảo; khu vực giới thiệu hoạt động các thư viện, nhà xuất bản và các công nghệ, kỹ thuật phục vụ xuất bản, in ấn; không gian đọc và vui chơi dành cho thiếu nhi,... Nhiều hoạt động được tổ chức dịp này như: giới thiệu giải pháp, công nghệ mới phục vụ nhu cầu đọc sách; giao lưu với tác giả, nhân vật nổi tiếng trong tác phẩm; chia sẻ cảm nghĩ về lợi ích đọc sách, những tấm gương thành công thông qua việc đọc, thi vẽ tranh theo sách, thi kể chuyện về lịch sử Việt Nam theo sách,... Trong lễ hội văn hóa đọc hàng năm, phối hợp với các Nhà xuất bản tổ chức khen thưởng các tác giả những cuốn sách hay bán chạy nhất trên thị trường, đồng thời, tôn vinh, khen thưởng những người làm công tác sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách, khuyến khích phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.

+ Ngày hội Văn hóa đọc nhằm tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; Đây cũng là dịp nâng cao nhận thức của Nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc tiếp thu kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người.

+ Góp phần nâng cao nhận thức về văn hóa đọc, khơi dậy lòng yêu đọc sách, hình thành thói quen và kỹ năng đọc của người dân, đặc biệt là thế hệ thanh, thiếu niên. Từ đó tôn vinh văn hóa đọc, tôn vinh tác giả, tác phẩm, góp phần xây dựng, hình thành thói quen đọc, tạo nền tảng quan trọng cho việc học tập suốt đời của mọi người dân, hình thành xã hội học tập - một mục tiêu quan trọng của Đảng và Nhà nước ta trong phát triển đất nước thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Hướng phát triển

+ Góp phần triển khai thực hiện Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hiệu quả trên địa bàn Thành phố.

+ Định hướng, trang bị kỹ năng đọc, phương pháp đọc, thái độ đọc,... mở các lớp hướng dẫn phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh, đổi mới nhằm thu hút người dân.

+ Phát triển Ngày hội Văn hóa đọc hướng đến việc sử dụng hiệu quả những thành tựu của khoa học công nghệ để phát triển văn hóa đọc lành mạnh, hạn chế những tiêu cực, mặt trái của Internet và mạng xã hội đến công chúng.

+ Định hướng phát triển Ngày hội Văn hóa đọc sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam. Định hướng việc xây dựng văn hóa đọc cần bắt đầu từ việc giáo dục cho các em học sinh ở lứa tuổi thiếu nhi; Đưa văn hóa đọc trở thành nét tiêu biểu của Thành phố; Tạo động lực đam mê đọc sách, yêu sách trong mỗi công dân Thành phố; Khuyến khích văn hóa đọc có chọn lọc trên mạng khởi đầu cho hành trình tri thức 4.0, góp phần đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

2.3. Ngày hội Gia đình hạnh phúc

- Thời gian: Dự kiến các hoạt động sẽ được tổ chức trong 01 tuần vào tháng 6 hàng năm và kết thúc là Ngày hội gia đình hạnh phúc.

- Địa điểm: Đường đi bộ Nguyễn Huệ, các đơn vị, thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

- Quy mô: Cấp Thành phố

- Tần suất: Tổ chức hàng năm

- Đơn vị chủ trì tổ chức: Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa và Thể thao, Hội liên hiệp Phụ nữ, Hội Liên hiệp Thanh niên và các đơn vị liên quan.

- Nội dung, ý tưởng

+ Năm 2019, lần đầu tiên, Thành phố tổ chức Ngày hội Gia đình hạnh phúc cấp thành phố nhằm mục đích tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và phụ nữ thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội đồng thời thúc đẩy sự quan tâm của gia đình, cộng đồng và xã hội đến việc xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững góp phần thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, Dự án 3 “Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” thuộc Đề án “Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020”. Các đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố căn cứ tình hình, chức năng nhiệm vụ tổ chức các hoạt động Ngày hội gia đình hạnh phúc thiết thực, ý nghĩa, tiết kiệm và an toàn.

+ Trong khuôn khổ hoạt động của Ngày hội diễn ra nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn như: Hội thảo Khoa học nghiên cứu về các vấn đề gia đình Việt Nam; triển lãm hình ảnh về chủ đề gia đình; Lễ Khai mạc Ngày Hội Gia đình hạnh phúc và vinh danh, tuyên dương “Gia đình hạnh phúc tiêu biểu”; đi bộ đồng hành; Hội thi nấu ăn Bữa cơm gia đình, chủ đề “Cả nhà vào bếp”; Chương trình giao lưu, chia sẻ giữa các chuyên gia dinh dưỡng về cách bảo quản, chế biến thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh và đảm bảo về chất; Tư vấn “Chăm sóc sức khỏe trong gia đình”; Hội thi cắm hoa nghệ thuật; Tuyên truyền kỹ năng tự bảo vệ và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Chương trình Liên hoan hát ru; chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt,... Lễ bế mạc và tổng kết, khen thưởng cho các tổ chức, đơn vị, cá nhân tích cực tham gia, có nhiều hoạt động đóng góp cho sự thành công của Ngày hội gia đình hạnh phúc hàng năm.

+ Ngày hội là dịp tạo điều kiện để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng nuôi dạy con, tổ chức tốt cuộc sống gia đình, hướng tới xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Tổ chức các hoạt động với nội dung và hình thức thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp điều kiện từng đơn vị, tác động vào gia đình, thành viên gia đình và cộng đồng.

- Hướng phát triển

+ Tổ chức Ngày hội Gia đình hạnh phúc của Thành phố hướng đến “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”.

+ Chuỗi hoạt động này sẽ được tổ chức trong dịp kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam (28/6) hàng năm. Đây sẽ là một sự kiện văn hóa nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, là dịp để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đây cũng là ngày mà mọi người trong gia đình quan tâm đến nhau, xã hội quan tâm đến trẻ nhỏ, vợ chồng phải hiểu được giá trị mái ấm và cùng nhau vượt qua sóng gió để có một gia đình hạnh phúc.

2.4. Liên hoan Nghệ thuật hàn lâm “Giai điệu Mùa Thu”

- Thời gian: Tổ chức vào tháng 8

- Địa điểm: Nhà hát Thành phố, Số 7, Công trường Lam Sơn, Quận 1

- Quy mô: Cấp Thành phố

- Tần suất: Tổ chức 2 năm 1 lần

- Đơn vị chủ trì tổ chức: Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa và Thể thao, Nhà hát Giao hưởng, Nhạc Vũ kịch Thành phố và các đơn vị liên quan.

- Nội dung, ý tưởng

+ Đây là liên hoan có quy mô lớn về nghệ thuật hàn lâm tại Thành phố Hồ Chí Minh, được tổ chức 2 năm/lần, trình diễn cả 3 lĩnh vực: nhạc kịch, nhạc giao hưởng thính phòng và múa ballet. Qua 12 kỳ Liên hoan (tính từ năm 2005 đến năm 2019), Liên hoan Nghệ thuật hàn lâm “Giai điệu Mùa thu” đều tổ chức thành công và để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng các chuyên gia, nghệ sĩ và khán giả yêu âm nhạc cổ điển bằng các chương trình biểu diễn đặc sắc với các tác phẩm, vở diễn có chất lượng nghệ thuật cao.

+ Nhiều năm qua, “Giai điệu mùa thu” được xem là một chương trình nghệ thuật hàn lâm có chất lượng và hiện là một liên hoan nghệ thật hàn lâm được tổ chức định kỳ duy nhất của cả nước. Giai điệu mùa thu được định hướng là một sinh hoạt văn hóa có chiều sâu của một Thành phố là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học hàng đầu của đất nước.

- Hướng phát triển

+ Liên hoan Nghệ thuật hàn lâm “Giai điệu mùa thu” hướng đến là sự kiện để truyền thông, quảng bá hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh - Trung tâm văn hóa bậc nhất của cả nước, nơi phát triển nghệ thuật biểu diễn hàn lâm, quy tụ các tài năng của cả nước, hấp dẫn đông đảo các nghệ sĩ danh tiếng của nước ngoài đến tham dự và biểu diễn tại Thành phố.

+ Tạo cơ hội để khán giả Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung cảm thụ, học hỏi, tiếp cận với những nghệ sĩ, những không gian âm nhạc phong phú, hấp dẫn, hiện đại. Từ đó nâng cao kiến thức về sự đa dạng, xu hướng phát triển nghệ thuật hàn lâm của các nước trên thế giới.

+ Xây dựng các chương trình biểu diễn đặc sắc, giới thiệu đến công chúng những tác phẩm âm nhạc có chất lượng nghệ thuật cao của các tác giả, nghệ sĩ trong và ngoài nước, thu hút và đưa loại hình nghệ thuật hàn lâm đến gần hơn với công chúng hơn, đặc biệt là giới trẻ.

2.5. Cuộc thi tài năng diễn viên sân khấu Cải lương: Giải thưởng Trần Hữu Trang”

- Thời gian: Diễn ra trong 3 tuần của tháng 9

- Địa điểm: Nhà hát Cải Lương Trần Hữu Trang và Nhà hát Thành phố

- Quy mô: Cấp Thành phố

- Tần suất: Tổ chức 2 năm 1 lần

- Đơn vị chủ trì tổ chức: Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và các đơn vị liên quan.

- Nội dung, ý tưởng

+ Giải thưởng Trần Hữu Trang là giải thưởng có uy tín trong lĩnh vực Cải lương được giới mộ điệu và người làm nghề chú ý. Ra đời từ năm 1991, Giải thưởng Trần Hữu Trang được xem là tiếp nối của Giải thưởng Thanh Tâm từng nâng đỡ bao thế hệ tài danh của sân khấu Cải lương. Sau những thăng trầm của nghệ thuật sân khấu cả nước, nhất là biến động của sân khấu Cải lương phía Nam, Giải thưởng Trần Hữu Trang đã không còn giữ được vị thế và tạm ngừng duy trì từ năm 2014 cho tới nay.

+ Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố phối hợp Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam xây dựng Đề án tổ chức Cuộc thi Tài năng Diễn viên sân khấu Cải lương “Giải thưởng Trần Hữu Trang” năm 2020 trước hết để tạo động lực khôi phục, bảo tồn và phát huy loại hình nghệ thuật truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc trong đời sống xã hội đương đại; tìm kiếm những tài năng mới, bồi dưỡng đội ngũ kế thừa đủ đầy năng lực cho sân khấu Cải lương; góp phần tôn vinh những nghệ sĩ tài danh đã có nhiều cống hiến giúp vọng cổ, Cải lương sống mạnh mẽ trong lòng khán giả.

+ Đến năm 2017, giải Trần Hữu Trang đã tổ chức được 12 lần với khoảng 70 thí sinh đoạt giải. Có những tên tuổi trở thành “sao” từ lâu như Kim Tử Long, Kim Tiểu Long, Thanh Thanh Tâm, Vũ Linh, Tài Linh, Thanh Hằng, Thoại Mỹ, Phương Hồng Thủy, Phượng Hằng, Cẩm Tiên, Linh Tâm, Châu Thanh, Thanh Ngân, Tú Sương, Trinh Trinh, Hoàng Nhất, Quế Trân, Hữu Quốc, Vũ Luân, Quỳnh Hương,... Nhiều người trở thành giảng viên Trường Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh như Lê Tứ, Hải Long, Lê Hồng Thắm,. Nhiều người thuộc các đoàn tỉnh như Ngọc Trinh, Hải Yến, Trúc Ly, Hoa Phượng, Lịch Sử, Nhơn Hậu,... lên đào kép chánh hoặc đi học thêm đạo diễn, hoặc trở thành lãnh đạo đoàn. Thí sinh tham gia “Cuộc thi Tài năng Diễn viên sân khấu Cải lương Trần Hữu Trang” là những nghệ sĩ đang hoạt động nghệ thuật Cải lương chuyên nghiệp trên phạm vi toàn quốc, có thời gian từ 5 năm trở lên và tuổi đời từ 25 tuổi trở lên. Đối với các nghệ sĩ trẻ, Cuộc thi là cầu nối học hỏi kinh nghiệm của các thế hệ nghệ sĩ tài danh đi trước, khơi gợi ý thức tự rèn luyện, hoàn thiện bản thân, tôn trọng nghề nghiệp, tôn trọng khán giả. Đối với các đơn vị nghệ thuật gốc của sân khấu Cải lương, Cuộc thi là động lực để củng cố lại phương pháp quản lý, định hướng về tiêu chí nghệ thuật, giúp tạo điều kiện cho đơn vị cam kết gắn bó lâu dài với nghệ sĩ, xây dựng lực lượng kế thừa có đầy đủ tài năng, giữ gìn phong cách nghệ thuật của đơn vị và phát huy mạnh mẽ nghệ thuật Cải lương gắn kết với công chúng khán giả đương đại.

- Hướng phát triển

+ Tiến tới việc Thành phố cần có một sân khấu thật sự phù hợp với loại hình nghệ thuật này, có người quản lý sâu sát, tổ chức được những vở tuồng hay để người nghệ sĩ có thể truyền nghề, điều quan trọng là thì phải có sân khấu, đất diễn. Thành phố sẽ có “Giải thưởng cống hiến suốt đời cho các nghệ sĩ cải lương” đã ghi dấu ấn trong lòng người mộ điệu, tôn vinh, ghi nhận lòng yêu nghề, sức sáng tạo và năng lượng đam mê vượt thời gian tận hiến cho khán giả, lưu giữ những giá trị riêng có của nghệ thuật Cải lương.

+ Lựa chọn đầu tư, xây dựng các tác phẩm có chất chất lượng, có sự đầu tư bài bản làm ra sản phẩm chất lượng. Tiến tới đưa các tác phẩm lưu diễn thường xuyên tại Thành phố Hồ Chí Minh và đến các tỉnh thành trong cả nước.

+ Liên kết với Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh và các trung tâm nghiên cứu Cải lương mở lớp đào tạo. Lựa chọn tài năng có triển vọng trong cuộc thi Chuông vàng vọng cổ hàng năm. Đào tạo thêm diễn xuất và bài bản trong giọng ca. Tiến tới việc tạo nguồn cho sân khấu cải lương một đội ngũ kế thừa chất lượng, góp phần bảo tồn loại hình nghệ thuật trình diễn mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc ở Nam Bộ.

2.6. Liên hoan múa rối Việt Nam

- Thời gian: Quý IV

- Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

- Quy mô: Cấp toàn quốc

- Tần suất: Tổ chức hàng năm

- Đơn vị chủ trì tổ chức: Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa và Thể thao và các đơn vị liên quan.

- Nội dung, ý tưởng

+ Đây là một trong những hoạt động nhằm tạo ra một sân chơi giao lưu văn hoá nghệ thuật bổ ích, mới lạ và thiết thực cho múa rối Việt Nam vào dịp chuẩn bị đón chào năm mới với nhiều ước mơ và hoài bão lớn. Lễ hội có sân khấu rối cạn và sân khấu rối nước. Hoạt động 3 buổi sáng, chiều, tối. Điểm nhấn buổi tối là các đoàn trong trang phục hoá trang rực rỡ của các loại hình nghệ thuật rối tham gia diễu hành dọc tuyến đường Nguyễn Huệ, vừa diễu hành, vừa dừng lại biểu diễn. Âm nhạc sôi động của lễ hội sẽ mang đến một không gian văn hoá đậm sắc màu rực rỡ Carnival. Liên hoan múa rối Việt Nam được Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cho phép tổ chức hàng năm vào dịp chuẩn bị chào đón năm mới tại đường đi bộ Nguyễn Huệ với nhiều nội dung hoạt động đặc sắc, phong phú đến từ nhiều đoàn rối khác nhau trên cả nước. Ban Tổ chức Lễ hội chia sẻ, Liên hoan sẽ đặc biệt ở chỗ khán giả và các nghệ sĩ cùng tham gia, biểu diễn tương tác. Khán giả sẽ được mời lên sân khấu trải nghiệm, tìm hiểu về văn hóa múa rối nước của Việt Nam. Từ đó, giúp người dân, du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là khách quốc tế hiểu biết nhiều hơn về di sản văn hóa múa rối nước của Việt Nam.

Ngoài các sân khấu chính hoạt động liên tục, liên hoan múa rối còn có nhiều hoạt động bên lề liên quan đến rối, tạo điều kiện cho khán giả từ trẻ em đến người lớn tiếp cận.

- Hướng phát triển

+ Liên hoan múa rối Việt Nam tại Thành phố sẽ trở thành sự kiện quan trọng được tổ chức định kỳ hàng năm, là một sân chơi quen thuộc của các đoàn nghệ thuật múa rối Việt Nam và nước ngoài. Qua mỗi lần tổ chức, chất lượng nghệ thuật của các tiết mục lại được nâng cao, thu hút sự quan tâm, chú ý của công chúng nhiều hơn.

+ Liên hoan là cơ hội để nghệ sĩ có điều kiện giao lưu, học hỏi những tinh hoa nghệ thuật múa rối, cùng nhau trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong quá trình lao động sáng tạo nghệ thuật múa rối

2.7. Liên hoan nhạc kèn Thành phố Hồ Chí Minh

- Thời gian: tổ chức vào cuối tháng 12

- Địa điểm: Đường Nguyễn Huệ, Quận 1

- Quy mô: Cấp Thành phố

- Tần suất: Tổ chức hàng năm

- Đơn vị chủ trì tổ chức: Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa và Thể thao và các đơn vị liên quan.

- Nội dung, ý tưởng

Liên hoan nhạc kèn Thành phố Hồ Chí Minh là hoạt động tạo điều kiện cho các ban nhạc kèn, nhạc công giao lưu học tập kinh nghiệm nâng cao tay nghề, tìm tòi phương pháp sáng tạo, biểu diễn, diễu hành nghệ thuật phục vụ đời sống âm nhạc trong sáng, lành mạnh của công chúng.

- Hướng phát triển

Liên hoan nhạc kèn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở thành sự kiện để công chúng Thành phố, du khách thưởng thức loại hình nhạc kèn đầy cảm xúc, sinh động, hấp dẫn và phong phú bằng những tác phẩm nhạc kèn có nội dung ca ngợi đất nước, quê hương, Đảng, Bác Hồ, truyền thống cách mạng và nhiều tác phẩm kinh điển thế giới và đây cũng là sự kiện có thể nâng tầm quốc tế trong khối ASEAN và từng bước tổ chức quy mô cấp Châu Á.

2.8. Giải Đua thuyền Truyền thống Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng

- Thời gian: Quý I hàng năm

- Địa điểm: Trên một số tuyến kênh rạch thành phố Thủ Đức, quận-huyện trọng điểm của Thành phố

- Quy mô: 1.000 người

- Tần suất: Tổ chức hàng năm

- Đơn vị chủ trì tổ chức: Ủy ban nhân dân Thành phố

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa và Thể thao và các đơn vị liên quan.

- Nội dung, ý tưởng

+ Tạo không khí vui tươi chào mừng những sự kiện trong năm; Nâng cao tinh thần yêu nước; Phục hồi, gìn giữ và phát triển truyền thống đua thuyền rồng vào các sự kiện quan trọng của Thành phố Hồ Chí Minh. Vận động đông đảo Nhân dân Thành phố thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng nhằm phục vụ tốt hơn cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

+ Góp phần nâng cao ý thức cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường kênh rạch, sông ngòi trên địa bàn Thành phố.

+ Thúc đẩy việc phát triển phong trào tập luyện môn Đua thuyền truyền thống trong các lực lượng vũ trang các tầng lớp của Nhân dân trên địa bàn Thành phố, đặc biệt phong trào rèn luyện thân thể, tăng cường sự hiểu biết giao lưu đoàn kết giữa các cộng đồng, tổ chức trong và ngoài nước, kiểm tra, đánh giá kết quả chất lượng huấn luyện đào tạo vận động viên đua thuyền rồng Thành phố để tuyển chọn tham dự các giải trong nước và quốc tế.

- Hướng phát triển

Phát triển phong trào tập luyện môn Đua thuyền truyền thống trong các lực lượng vũ trang, các tầng lớp của Nhân dân trên địa bàn Thành phố, đặc biệt phong trào rèn luyện thân thể, tăng cường sự hiểu biết giao lưu đoàn kết giữa các cộng đồng, tổ chức trong và ngoài nước.

2.9. Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân Thành phố Hồ Chí Minh

- Thời gian: Quý I hàng năm

- Địa điểm: Trên một số tuyến đường trọng điểm của Thành phố

- Quy mô: 5.000 người

- Tần suất: Tổ chức hàng năm

- Đơn vị chủ trì tổ chức: Ủy ban nhân dân Thành phố

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố, các liên đoàn thể thao và các bộ môn thể thao thành phố phố cùng phối hợp với các sở, ban ngành, thành phố Thủ Đức, các quận - huyện thực hiện.

- Nội dung, ý tưởng

+ Hưởng ứng phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện lời kêu gọi đồng bào tập thể dục của Bác Hồ trong bài viết “Thể dục và sức khỏe”.

+ Động viên đông đảo Nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

+ Tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của luyện tập thể dục, thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

+ Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức cấp thành phố và hoạt động cấp quận - huyện. Tại thành phố Thủ Đức và các quận - huyện tổ chức tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tại địa phương, tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia Ngày chạy Olympic và thường xuyên tập luyện thể dục, thể thao.

- Hướng phát triển:

+ Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” cho thế hệ trẻ của đất nước, góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa và tác dụng của luyện tập thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

2.10. Liên hoan Võ thuật Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh

- Thời gian: Dự kiến Quý III

- Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

- Quy mô: Quốc tế mở rộng

- Tần suất: Tổ chức 2 năm/1 lần

- Đơn vị chủ trì tổ chức: Ủy ban nhân dân Thành phố

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố, Sở Ngoại vụ, Hội, Liên đoàn thể thao các môn võ Thành phố và quốc gia.

- Nội dung, ý tưởng:

+ Quảng bá võ thuật truyền thống của Việt Nam như Vovinam, Võ cổ truyền... ra thế giới; tăng cường tình đoàn kết và hội nhập quốc tế với các nền võ thuật tinh hoa thế giới. Góp phần đưa các môn võ thuật tham dự Liên hoan gần gũi hơn với người dân Thành phố, các võ sĩ đã cùng nhau trình diễn những tiết mục võ thuật ngay tại tiền sảnh Nhà hát Thành phố và phố đi bộ. Chương trình trở thành điểm nhấn đối với người dân Thành phố và du khách về xem liên hoan.

+ Công nghệ phát triển, các nền văn hóa sẵn sàng giao thoa trong không gian của một võ đường có đủ các màu da, các quốc tịch khác nhau cùng ngồi lại để giới thiệu, thi triển những kỹ thuật thi đấu chia sẻ về những chiêm nghiệm về môn võ mình yêu thích. Đó là sự kết nối thật sự bền vững mà không một người trẻ nào từ chối khi được sẻ chia nhờ những giá trị võ học ở ngay bên cạnh mình.

+ Việc đưa các môn võ thuật ra biểu diễn ở đường phố cũng góp phần kêu gọi tất cả mọi người cùng nhau nâng cao tinh thần thể dục thể thao, tăng cường sức khỏe cho bản thân.

- Hướng phát triển

+ Đưa Liên hoan Võ thuật Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Liên hoan quốc tế chính thức được công nhận; đưa dấu ấn của võ thuật truyền thống Việt Nam đến gần với bạn bè thế giới; là một trong những sự kiện võ thuật - văn hóa hàng đầu thế giới, quy tụ các đoàn võ sư - võ sinh toàn thế giới cùng tề tựu về biểu diễn, giao lưu chia sẻ kỹ thuật. Cũng từ Liên hoan mà nhiều tổ chức võ thuật trên toàn thế giới kết chặt tình thân ái, cùng giúp đỡ phát triển phong trào võ thuật truyền thống các nước.

+ Phát triển võ học một cách rộng rãi trong xã hội là yêu cầu thiết thực nhằm góp phần cải biến xã hội, từng bước tìm lại những giá trị truyền thống đang bị mai một, định vị lại những chân giá trị để hướng xã hội tới một sự phát triển đúng đắn.

IV. CÁC DANH MỤC DỰ ÁN LỄ HỘI, SỰ KIỆN VĂN HÓA VÀ THỂ THAO ƯU TIÊN THỰC HIỆN

1. Nhóm lễ hội truyền thống

(Bao gồm cả lễ hội tại các di tích lịch sử - văn hóa, lễ hội dân gian) là hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng được tổ chức theo nghi lễ truyền thống, nhằm đáp ứng nhu cầu tinh thần của nhân dân.

- Lễ hội Nghinh Ông huyện Cần Giờ.

- Lễ hội Tết Nguyên Tiêu của người Hoa.

- Lễ hội “Non sông liền một dải”.

2. Nhóm lễ hội văn hóa

Nhóm lễ hội nhằm mục đích hoạt động giới thiệu, quảng bá giá trị văn hóa, thể thao tiêu biểu, đặc sắc; tiềm năng du lịch về đất nước, con người Việt Nam.

- Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh.

- Lễ hội Thành phố Hồ Chí Minh: “Ngôi nhà chung của chúng ta”.

- Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Nhóm sự kiện văn hóa

- Các hoạt động chào đón năm mới: Đường hoa Nguyễn Huệ, đường sách, Hội hoa xuân, Chợ Hoa xuân “Trên bến dưới thuyền”.

- Liên hoan Văn hóa Nghệ thuật dân gian Việt Nam.

- Liên hoan Nghệ thuật hàn lâm “Giai điệu Mùa Thu”.

- Liên hoan múa rối Việt Nam.

4. Nhóm sự kiện thể thao

- Giải Đua thuyền Truyền thống Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng.

- Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân Thành phố Hồ Chí Minh.

- Liên hoan Võ thuật Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh.

- Giải Marathon Thành phố Hồ Chí Minh.

- Giải đua Xe đạp Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Định hướng hoạt động kèm theo để định hướng phát triển lễ hội tiêu biểu

5.1. Đầu tư, phát triển lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh

- Tổ chức nghiên cứu (hội thảo, xây dựng mô hình, kịch bản...)

- Nghiên cứu bảo tồn và phát huy một số loại hình văn hóa dân gian đặc sắc như dân ca, các trò chơi, trò diễn dân gian.

- Hỗ trợ các nghệ nhân văn hóa dân gian hành nghề và truyền nghề.

- Bổ sung, điều chỉnh, sáng tạo, nâng cấp, hoàn thiện các nội dung, kịch bản lễ hội sẵn có.

- Tổ chức các lễ hội theo nội dung, ý tưởng, kịch bản được duyệt.

5.2. Nhóm dự án nghiên cứu, xây dựng mới các lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu

- Nghiên cứu, xây dựng nội dung, kịch bản một số lễ hội mới.

- Tổ chức các lễ hội mới theo nội dung, ý tưởng, kịch bản được duyệt.

5.3. Nhóm dự án về tuyên truyền quảng bá, tập huấn nguồn nhân lực

- Xây dựng ấn phẩm, CD, DVD, biển, bảng, tranh, ảnh giới thiệu, quảng bá Lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu, đặc sắc của Thành phố Hồ Chí Minh tại các điểm du lịch và phát hành rộng rãi tới các doanh nghiệp lữ hành; trong các dịp giao lưu văn hóa và thể thao, hội chợ xúc tiến thương mại đầu tư, triển lãm du lịch...

- Đào tạo các kỹ năng, kiến thức văn hóa, học tập kinh nghiệm, đặc biệt trong việc tổ chức các lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao.

5.4. Nhóm chính sách hỗ trợ tổ chức, khai thác, phát huy

- Cơ chế xã hội hóa trong đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ lễ hội và sự kiện.

- Chính sách đối với nghệ nhân, huấn luyện viên dày dạn kinh nghiệm truyền dạy các loại hình văn hóa, nghệ thuật dân gian và các bộ môn thể thao truyền thống phục vụ công tác tổ chức Lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh.

V. GIẢI PHÁP TRONG QUẢN LÝ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN LỄ HỘI, SỰ KIỆN VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TIÊU BIỂU Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2020 - 2030

Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao; phát huy những mặt mạnh của lễ hội, sự kiện ở Thành phố, đồng thời khắc phục những hạn chế, tồn tại trong các khâu tổ chức, quản lý, điều hành lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030, cần tập trung vào các giải pháp sau:

1. Giải pháp nâng cao nhận thức tư tưởng của người dân Thành phố Hồ Chí Minh

- Phát triển, nâng cao chất lượng và quản lý tốt các hoạt động văn hóa nhằm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và các giá trị tinh thần mang nét đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh.

- Hướng các hoạt động văn hóa vào việc xây dựng con người phát triển toàn diện, trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật, hiểu biết sâu sắc, tự hào, tôn vinh lịch sử, văn hóa dân tộc.

- Tăng cường giáo dục nghệ thuật, nâng cao năng lực cảm thụ thẩm mỹ cho Nhân dân, đặc biệt là thanh niên, thiếu niên. Phát huy vai trò của văn học - nghệ thuật trong việc bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm của con người. Đồng thời, nâng cao thể chất tham gia các hoạt động thể dục thể thao cộng đồng được tổ chức trong lễ hội và tại các sự kiện. Bảo đảm quyền hưởng thụ, sáng tạo văn hóa, rèn luyện thân thể của mỗi người dân và cộng đồng.

2. Hoàn thiện cơ chế, chính sách

- Có cơ chế, chính sách bảo tồn, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng, trang thiết bị phục vụ tại khu nơi diễn ra lễ hội, sự kiện nhằm đáp ứng tốt, phù hợp với nhu cầu và nguyện vọng của người dân.

- Xây dựng hệ thống cơ chế chính sách kêu gọi nguồn lực xã hội hóa của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư vào các hoạt động tổ chức lễ hội, sự kiện.

3. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước

- Xây dựng cơ chế quản lý, tổ chức mang tính đặc thù cho các loại hình lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu, định hướng đầu tư trở thành sản phẩm văn hóa đặc sắc, độc đáo của Thành phố gắn với phát triển kinh tế - xã hội; có cơ chế chính sách quản lý, khai thác và kết nối trong tỉnh và liên vùng.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và quy định các biện pháp chế tài đủ mạnh để xử lý vi phạm trong hoạt động lễ hội, sự kiện, từng bước thực hiện tốt nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa trong lễ hội, sự kiện, trong kinh doanh các dịch vụ, tạo tiền đề xây dựng thương hiệu, hình ảnh người dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua các hoạt động lễ hội và sự kiện, từng bước tạo sự thiện cảm của Nhân dân khi tham gia các lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu của Thành phố.

4. Về huy động nguồn vốn đầu tư, xã hội hóa

- Xây dựng cơ chế chính sách phân bổ một phần nguồn vốn của Nhà nước, một phần nguồn vốn địa phương và huy động nguồn lực xã hội, đầu tư vào việc phát triển các loại hình lễ hội, sự kiện và loại hình văn hóa dân gian phục vụ phát triển văn hóa gắn với du lịch, dựa vào nguyên tắc đầu tư cho lễ hội, sự kiện phải phát huy và thu hút được người dân và du khách tham gia, từ đó phát triển kinh tế, lấy nguồn thu từ du lịch tái đầu tư cho các hoạt động lễ hội, sự kiện.

- Đánh giá đúng thực trạng các lĩnh vực lễ hội và sự kiện để có phương án đẩy mạnh tăng cường huy động các nguồn lực xã hội tham gia thực hiện các lễ hội và sự kiện. Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố đề xuất Bộ Tài chính, Chính phủ có chính sách hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân tài trợ kinh phí cho hoạt động lễ hội và sự kiện được khấu trừ khi được xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp như chính sách đã được thực thi đối với các khoản chi tài trợ cho y tế và giáo dục (được quy định tại Điểm 2.23 và 2.24 thuộc Khoản 2, Điều 6 trong Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp).

- Phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong tổ chức lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao khuyến khích sự tham gia đóng góp về vật chất cũng như những sáng tạo văn hóa, thể thao trở thành nguồn lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

- Cho phép áp dụng cơ chế hợp đồng trách nhiệm cho các cá nhân hỗ trợ công tác tổ chức lễ hội và sự kiện.

- Xây dựng chế độ đãi ngộ đối với các bộ phận trực tiếp thực hiện lễ hội và sự kiện, theo đó cần phân nhóm công việc, hoàn cảnh thực hiện để xác định chế độ đãi ngộ cụ thể.

5. Phát triển nguồn nhân lực

- Phát huy vai trò quan trọng của các nghệ nhân dân gian, khai thác vốn hiểu biết về văn hóa dân gian và truyền dạy cho các thế hệ kế tiếp.

- Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, chuyên môn, nghiệp, có kinh nghiệm thực tiễn, hiểu về quản lý tổ chức hoạt động lễ hội, dần tạo phong cách chuyên nghiệp trong lĩnh vực lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao.

- Có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về các văn bản luật, pháp lệnh và văn bản dưới luật về hoạt động lễ hội, sự kiện và nâng cao trình độ tổ chức quản lý điều hành tổ chức lễ hội, sự kiện cho đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở đặc biệt là cán bộ trực tiếp quản lý và tổ chức lễ hội, sự kiện.

6. Giải pháp về cơ sở vật chất

Quy hoạch chi tiết và sớm xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, bổ sung các cơ sở vật chất cần thiết, tương xứng với quy mô phù hợp sự phát triển của mỗi lễ hội, sự kiện.

7. Về tuyên truyền, quảng bá

- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp các ngành, các tổ chức chính trị xã hội và cộng đồng dân cư hiểu rõ hơn về vai trò và ý nghĩa của việc giữ gìn bản sắc văn hóa, phát huy giá trị lễ hội và các loại hình văn hóa dân gian đặc sắc phục vụ phát triển du lịch, qua đó tạo sự đồng thuận giữa các bên liên quan trong việc triển khai các hoạt động văn hóa lễ hội và sự kiện văn hóa và thể thao tại địa phương.

- Tăng cường công tác xúc tiến quảng bá các giá trị văn hóa và lễ hội, sự kiện nhằm xây dựng hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh với những yếu tố đổi mới kể từ sau 45 năm xây dựng, phát triển và hội nhập.

- Tích cực triển khai các nội dung về xúc tiến, quảng bá các giá trị văn hóa lễ hội, sự kiện tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh tại các sự kiện, hội chợ du lịch trong và ngoài nước để giới thiệu tới đông đảo du khách trong và ngoài nước.

- Xây dựng hình ảnh lễ hội, sự kiện, văn hóa và các loại hình du lịch, tạo ra sức hấp dẫn riêng đối với du khách bằng các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng các cụm pa-nô, biển quảng cáo về du lịch; xây dựng băng video, đĩa CD-Rom, Website, sổ tay du lịch; tăng cường quảng bá du lịch gắn kết với hoạt động xúc tiến du lịch, các hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư.

8. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong phát triển sản phẩm văn hóa

Xác định nội dung ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại trong sáng tạo, sản xuất, phổ biến và nâng cao chất lượng dịch vụ văn hóa; nội dung, phương thức hoạt động của các ngành văn hóa (đặc biệt là lễ hội và sự kiện) gắn với ứng dụng khoa học và công nghệ hiện đại, chuỗi sản phẩm, dịch vụ của lĩnh vực văn hóa.

9. Về hợp tác và liên kết phát triển

- Tăng cường liên kết giữa các ngành, các lĩnh vực nhằm nâng cao hiệu quả vốn đầu tư. Trong đó, Sở Văn hóa và Thể thao chủ động nắm bắt các kế hoạch của Thành phố, của các ngành, qua đó đề xuất lồng ghép các mục tiêu phát triển văn hóa và du lịch liên quan.

- Xây dựng các chương trình hợp tác trong kết nối các doanh nghiệp du lịch, trong quảng bá văn hóa, lễ hội và sự kiện chung cho các địa phương có tính tương đồng, có sản phẩm du lịch tương đồng; hợp tác, liên kết tổ chức các lễ hội, sự kiện; hợp tác trong việc đưa các giá trị văn hóa liên quan phát huy tại các điểm đến du lịch.

- Tích cực tham gia các chương trình khảo sát, quảng bá, xúc tiến, hội chợ triển lãm của các địa phương nhằm kết nối, học hỏi lẫn nhau để cùng nâng cao năng lực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phục vụ phát triển du lịch.

- Tích cực mở rộng trao đổi, giao lưu văn hóa giữa các nước có ký kết quan hệ ngoại giao với Thành phố Hồ Chí Minh, các nước trong khối ASEAN, trong khu vực và trên thế giới để giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các hoạt động lễ hội, sự kiện đặc sắc.

10. Phục dựng, nâng cấp các lễ hội và loại hình văn hóa dân gian tiêu biểu, đặc sắc

- Xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án phục dựng, nâng cấp bảo vệ các loại hình lễ hội truyền thống nhằm tạo ra các giá trị văn hóa đặc sắc, tiêu biểu, đáp ứng đời sống tinh thần cho Nhân dân.

- Mời các chuyên gia, nhà hoạch định chiến lược, đầu tư xây dựng kịch bản và thực hiện các chương trình, đề án phục dựng, nâng cấp, bảo vệ các loại hình lễ hội hoàn chỉnh, phù hợp với định hướng, cơ chế chính sách, khả thi để từng bước tạo ra các giá trị văn hóa đặc sắc, tiêu biểu, đáp ứng đời sống tinh thần cho Nhân dân.

- Tìm kiếm sự hỗ trợ ban đầu về nguồn lực tài chính cho các công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, trong đó chú trọng vào sự tham gia của cộng đồng dân cư trong triển khai, thực hiện các kịch bản lễ hội, sự kiện.

11. Khai thác các trò chơi, trò diễn, văn hóa nghệ thuật truyền thống kết hợp bổ sung các hoạt động văn hóa mới, hình thành tập quán mới làm phong phú nội dung

- Tập trung nghiên cứu đưa vào lễ hội một số trò chơi, trò diễn dân gian phù hợp nhằm tạo nên sức sống mới cho các hoạt động văn hóa nghệ thuật.

- Tùy thuộc vào không gian khu vực tổ chức và điều kiện kinh phí và nhu cầu của Nhân dân địa phương tổ chức một số chương trình hoạt động như: Biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp và nghệ thuật quần chúng, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao truyền thống và hiện đại, tổ chức các hội thi, hội diễn, hội trại... Trong phần hội nên chú trọng tổ chức các hoạt động văn hóa dân gian truyền thống đặc trưng, chú trọng khai thác các hoạt động dân gian, trò diễn và các hoạt động văn hóa truyền thống đặc trưng mang đậm bản sắc văn hóa của từng địa phương, vùng miền, khu vực, qua đó truyền dạy cho các thế hệ trẻ niềm tự hào, lòng biết ơn đối với những lớp người đi trước. Các hoạt động văn hóa tham gia lễ hội phải được chuẩn bị chu đáo, nội dung chương trình hấp dẫn, văn minh lịch sự, lành mạnh có khả năng thu hút công chúng.

12. Về trách nhiệm của Ban Tổ chức lễ hội

- Xây dựng Quy chế làm việc và phân công trách nhiệm của các thành viên Ban tổ chức lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao.

- Xây dựng nội quy thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, sự kiện.

- Xây dựng hệ thống loa phát thanh, bảng phổ biến nội quy, biển hướng dẫn và các hình thức tuyên truyền khác để tuyên truyền, giới thiệu mục đích, ý nghĩa, giá trị của lễ hội, sự kiện.

- Xây dựng và triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ.

- Quy định khu vực vui chơi giải trí và các hoạt động dịch vụ.

13. Về tổ chức, quản lý

- Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện chủ động xây dựng kế hoạch bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa lễ hội và loại hình văn hóa dân gian của địa phương.

- Sau khi các lễ hội, sự kiện được đầu tư, xây dựng và phát triển theo định hướng sản phẩm văn hóa đặc sắc gắn với du lịch, các cấp chính quyền địa phương có trách nhiệm duy trì, từng bước đầu tư, tuyên truyền, quảng bá nhằm thu hút khách du lịch.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa và Thể thao - Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, thành phố Thủ Đức và các quận - huyện, lực lượng vũ trang và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận - huyện và các đơn vị có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng các kế hoạch chi tiết, cụ thể, chính sách hỗ trợ, tăng cường thu hút các nguồn lực xã hội tham gia tổ chức lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh.

- Hàng năm xây dựng Kế hoạch và triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ triển khai Đề án, trong đó đặc biệt chú trọng tới công tác nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý văn hóa, thể thao.

- Thực hiện tuyên truyền, quảng bá các giá trị lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu, đặc sắc của Thành phố Hồ Chí Minh trên các phương tiện thông tin đại chúng, website, nhân dịp giao lưu, trao đổi văn hóa, thể thao, hội chợ triển lãm thương mại xúc tiến đầu tư... trong và ngoài nước.

- Xây dựng cơ chế chính sách kêu gọi nguồn lực xã hội hóa trong đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác tổ chức lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh; Chính sách đối với nghệ nhân, huấn luyện viên dày dạn kinh nghiệm truyền dạy các loại hình văn hóa, nghệ thuật dân gian và các bộ môn thể thao truyền thống phục vụ công tác tổ chức lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tại Thành phố.

- Đề xuất cơ chế hợp đồng đặt hàng cũng như việc bố trí kinh phí kịp thời đối với các nội dung công việc đảm bảo chất lượng vệ sinh môi trường và bố trí các nhà vệ sinh lưu động thùng rác công cộng tại địa điểm tổ chức lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao.

- Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Đề án, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố về kết quả thực hiện hàng năm.

- Phối hợp, thực hiện các nội dung trong Đề án theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.

2. Sở Khoa học và Công nghệ

- Phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao thẩm định nội dung Đề án, hướng dẫn hoàn thiện Đề án.

- Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố trong việc thẩm định, cân đối, bố trí ngân sách cho việc thực hiện, triển khai Đề án đạt hiệu quả.

- Phối hợp, hỗ trợ thực hiện các nội dung trong Đề án theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Xây dựng chính sách huy động xã hội hóa đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ các hoạt động lễ hội và sự kiện văn hóa và thể thao tại Thành phố.

- Phối hợp, hỗ trợ thực hiện các nội dung trong Đề án theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.

4. Sở Tài chính

- Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách Thành phố để triển khai Kế hoạch trên cơ sở đề xuất dự toán kinh phí do các cơ quan, đơn vị xây dựng theo quy định.

- Phối hợp, hỗ trợ thực hiện các nội dung trong Đề án theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.

5. Sở Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận - huyện tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố dự án xây dựng các không gian tổ chức các lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các ngành, địa phương kiểm tra chặt chẽ hoạt động xây dựng, khai thác, sử dụng đất có ảnh hưởng đến các không gian văn hóa và lễ hội, sự kiện.

- Phối hợp, hỗ trợ thực hiện các nội dung trong Đề án theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án, kế hoạch bảo vệ môi trường tại các địa điểm tổ chức lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao. Hỗ trợ với các cơ quan, đơn vị trong công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức của người dân, du khách về bảo vệ môi trường tại địa điểm tổ chức lễ hội, sự kiện.

- Phối hợp, hỗ trợ thực hiện các nội dung trong Đề án theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.

7. Sở Công Thương

- Hỗ trợ quảng bá, giới thiệu các hoạt động lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu tại các hội chợ thương mại do Sở Công Thương chủ trì tổ chức.

- Phối hợp, hỗ trợ thực hiện các nội dung trong Đề án theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở tuyên truyền về Đề án

- Phối hợp, hỗ trợ thực hiện các nội dung trong Đề án theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.

9. Sở Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao lồng ghép các hoạt động quảng bá giới thiệu các lễ hội, sự kiện văn hóa, du lịch và thể thao tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh vào các hoạt động quan hệ đối ngoại với các doanh nghiệp du lịch, các tỉnh thành trong và ngoài nước; hội chợ, triển lãm, sự kiện lễ hội văn hóa, du lịch. Đồng thời hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá tại các trạm thông tin và hỗ trợ khách du lịch của Sở Du lịch.

- Chủ trì hoặc phối hợp các hãng lữ hành, các hãng hàng không, các cơ quan, tổ chức truyền thông quốc tế vào Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát, làm việc nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm dịch vụ, du lịch của Thành phố kết hợp với lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu.

- Kết hợp Hiệp hội Du lịch Thành phố tổ chức các hoạt động liên kết, xây dựng các chương trình xúc tiến, quảng bá, thông tin tuyên truyền các sự kiện văn hóa du lịch đặc sắc, tạo điểm nhấn du lịch Thành phố đối với du khách trong và ngoài nước nhằm nâng cao hình ảnh điểm đến du lịch Thành phố Hồ Chí Minh.

- Phối hợp, hỗ trợ thực hiện các nội dung trong Đề án theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.

10. Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các nội dung về xúc tiến, quảng bá các giá trị văn hóa và lễ hội, sự kiện của Thành phố tại các hội chợ xúc tiến thương mại và đầu tư, triển lãm, diễn đàn đầu tư trong nước và nước ngoài mà Thành phố tham gia.

- Áp dụng ứng dụng công nghệ trong quá trình triển khai công tác quảng bá, giới thiệu tại các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm, diễn đàn...

- Căn cứ các chính sách hiện hành làm cơ sở hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tham gia công tác thực hiện dự án tổ chức Lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh, làm cơ sở tổ chức hội chợ, triển lãm và diễn đàn.

- Phối hợp với các Hiệp hội, hội ngành nghề Thành phố tổ chức các hoạt động liên kết, xây dựng các chương trình xúc tiến, quảng bá, thông tin tuyên truyền về các sự kiện thương mại gắn với hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc, nhằm quảng bá, tăng cường hình ảnh điểm đến du lịch Thành phố Hồ Chí Minh.

- Phối hợp, hỗ trợ thực hiện các nội dung trong Đề án theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.

11. Các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận - huyện

- Các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận - huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ cụ thể, chủ động xây dựng kế hoạch chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao triển khai các quy hoạch, dự án có hiệu quả trong việc tổ chức lễ hội đặc trưng, các sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu, đặc sắc trên địa bàn Thành phố. Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tham gia xã hội hóa công tác thực hiện dự án tổ chức Lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh.

- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao trong công tác quản lý, phát huy giá trị các lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ đạo các các phòng chức năng, cơ quan chuyên môn cấp quận - huyện phối hợp với phòng chức năng, cơ quan chuyên môn của các sở, ngành của Thành phố trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong đề án đã đặt ra.

- Các cơ quan, đơn vị đảm bảo chất lượng vệ sinh môi trường trong thời gian diễn ra các lễ hội, sự kiện theo phân cấp/ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn Thành phố:

+ Các cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức các lễ hội, sự kiện: Chủ trì thực hiện các giải pháp đảm bảo chất lượng vệ sinh môi trường; có giải pháp giảm thiểu phát sinh chất thải, hạn chế hoặc không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần và thực hiện phân loại chất thải theo quy định; bố trí các nhà vệ sinh lưu động trong khu vực tổ chức lễ hội, sự kiện.

+ Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện: Chủ trì thực hiện việc đảm bảo chất lượng vệ sinh môi trường và bố trí đủ thùng rác công cộng ở khu vực xung quanh các địa điểm tổ chức lễ hội, sự kiện.

- Phối hợp, hỗ trợ thực hiện các nội dung trong Đề án theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.

12. Các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng dân cư

- Theo chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động, có trách nhiệm hỗ trợ, tuyên truyền và tham gia phối hợp trong các hoạt động tổ chức lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh.

- Kêu gọi, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia các hoạt động tổ chức lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu tại Thành phố.

 

 

------------------------------

[1] http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-dia-phuong/Quoc-hoi-thong-qua-Nghi-quyet-ve-to-chuc-chinh-quyen-do-thi-tai-TPHCM/414232.vgp

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 2858/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Mỹ thuật, nhiếp ảnh và Triển lãm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình

Quyết định 2858/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Mỹ thuật, nhiếp ảnh và Triển lãm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình

Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi