Quyết định 99/QĐ-TANDTC 2022 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 99/QĐ-TANDTC

Quyết định 99/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối caoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:99/QĐ-TANDTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Tiến
Ngày ban hành:28/04/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Ngày 28/4/2022, Tòa án nhân dân tối cao ra Quyết định 99/QĐ-TANDTC về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022.

Cụ thể, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) và Vụ Tổng hợp phối hợp với các đơn vị thuộc TANDTC; các TAND và Tòa án quân sự các cấp tiếp tục xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật; quán triệt, tổ chức thực hiện các nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm 2022. Tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc, thực hiện trước tháng 11/2022,…

Theo đó, Văn phòng TANDTC, Báo Công lý, Tạp chí Tòa án nhân dân phối hợp các đơn vị thuộc TANDTC, các TAND và Tòa án quân sự các cấp xây dựng các chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin báo chí, thực hiện trong năm 2022. Báo Công lý và các đơn vị thông tin và truyền thông của Tòa án nhân dân phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam, các đơn vị TANDTC và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan xây dựng các chương trình truyền hình Tòa án nhân dân, thời gian thực hiện trong năm 2022,…

Ngoài ra, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động tại Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách Nhà nước và dự toán trong kinh phí hoạt động hàng năm của TANDTC theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước,…

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 99/QĐ-TANDTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 99/QĐ-TANDTC

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

___________

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

 

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-HĐPH ngày 12 tháng 01 năm 2022 của Hội đng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp, ph biến, giáo dục pháp luật Trung ương năm 2022;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh án Tòa án quân sự Trung ương, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao; Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chánh án Tòa án nhân dân quận huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Đ/c Chánh án TANDTC (để báo cáo);
- Cổng Thông tin điện tử TANDTC (đ
ể đăng tải);
- Lưu: VT, Vụ PC&QLKH.

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Văn Tiến

 

 

 

KẾ HOẠCH

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số 99/QĐ-TANDTC ngày 28 tháng năm 2022 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện có hiệu quả các văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phổ biến, giáo dục pháp luật (Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09-12-2003 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Kết luận số 04-KL/TW ngày 19-4-2011 về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW); Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW; Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật và Quyết định số 04/QĐ-HĐPH ngày 12 tháng 01 năm 2022 của Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương năm 2022.

- Gắn việc phổ biến, giáo dục pháp luật với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tòa án nhân dân.

2. Yêu cầu

a) Quán triệt và thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Bám sát và thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phát huy vai trò tham mưu, tư vấn của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật; chú trọng việc lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử, kết hợp để sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hiện nay. Trong đó, quan tâm, chú trọng đến nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tiếp tục xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật; quán triệt, tổ chức thực hiện các nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm 2022

a) Ở Trung ương:

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Văn phòng Toà án nhân dân tối cao và Vụ Tổng hp.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao; các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2022.

b) Ở địa phương:

- Đơn vị chủ trì: Các Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Đơn vị phối hợp: Các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2022.

2. Tổ chức quán triệt, phổ biến, nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành (Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, Nghị quyết, Thông tư, án lệ...) bằng nhiều hình thc như tập huấn, giải đáp, tuyên truyền trực tiếp, gián tiếp ...

a) Ở Trung ương:

- Đơn vị chủ trì: Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan thông tin và truyền thông, Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2022.

b) Ở địa phương:

- Đơn vị chủ trì: Các Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan thông tin và truyền thông và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2022.

3. Tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc

a) Ở Trung ương:

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao, Tạp chí Tòa án nhân dân, Báo Công lý, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học và Vụ Tổng hợp.

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan thông tin và truyền thông, Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân ti cao và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2022.

b) Ở địa phương:

- Đơn vị chủ trì: Các Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan thông tin và truyền thông và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2022.

4. Hướng dẫn triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổng hợp, Văn phòng Toà án nhân dân tối cao, Vụ Thi đua Khen thưởng và Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học.

- Đơn vị phi hợp: Các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân ti cao; các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp.

- Thời gian thực hiện: Trước tháng 11 năm 2022.

5. Xây dựng các chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin báo chí

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng (Cng Thông tin điện tử) Tòa án nhân dân tối cao, Báo công lý, Tạp chí Tòa án nhân dân.

- Đơn vị phi hp: Các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2022.

6. Xây dựng các chương trình truyền hình Tòa án nhân dân

- Đơn vị chủ trì: Báo Công lý và các đơn vị thông tin và truyền thông của Tòa án nhân dân.

- Đơn vị phối hợp: Đài Truyền hình Việt Nam, các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2022.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

a) Vụ Tổng hợp và Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học là đơn vị đu mối tham mưu giúp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này; có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Tòa án nhân dân tối cao trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao chủ trì; hằng năm tổng hợp, báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kết quả thực hiện Kế hoạch và đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong thực hiện.

b) Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; thường xuyên gửi văn bản và cung cấp thông tin về Vụ Tổng hợp để kịp thời theo dõi, tổng hợp, báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động tại Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước và dự toán trong kinh phí hoạt động hàng năm của Tòa án nhân dân tối cao theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27-01-2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Thông tư 32/2024/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

Thông tư 32/2024/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

An ninh trật tự, Tài nguyên-Môi trường

×
×
×
Vui lòng đợi