Quyết định 2306/QĐ-BTP 2023 hoàn thiện chính sách và pháp luật thúc đẩy thực hành kinh doanh

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2306/QĐ-BTP

Quyết định 2306/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động quốc gia hoàn thiện chính sách và pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam giai đoạn 2023-2027 của Bộ Tư pháp
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2306/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Tiến Dũng
Ngày ban hành:02/10/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ Tư pháp hành động thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam

Ngày 02/10/2023, Bộ Tư pháp đã ra Quyết định số 2306/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động quốc gia hoàn thiện chính sách và pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam giai đoạn 2023 – 2027 của Bộ Tư pháp. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý của Quyết định này.

1. Mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, năng lực của các CQNN, doanh nghiệp và cộng đồng về thực hành kinh doanh có trách nhiệm, góp phần thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững; nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách và pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam.

2. Nội dung của Kế hoạch gồm:

- Nâng cao nhận thức, tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức có liên quan và doanh nghiệp, người dân về chính sách, người dân về chính sách, pháp luật về thực hành kinh doanh có trách nhiệm.

- Hoàn thiện chính sách và pháp luật.

- Nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành chính sách, pháp luật.

- Chia sẻ thông tin, kết quả của các hoạt động trong các chương trình, đề án, diễn đàn, hội nghị quốc tế liên quan đến thực hành kinh doanh có trách nhiệm.

- Giải đáp, hướng dẫn các vướng mắc pháp lý liên quan đến thực hành kinh doanh có trách nhiệm thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Đôn đốc, phối hợp các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương, tổ chức liên quan thực hiện Chương trình hành động quốc gia…

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2306/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
________

Số: 2306/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động quốc gia

hoàn thiện chính sách và pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh

có trách nhiệm tại Việt Nam giai đoạn 2023-2027 của Bộ Tư pháp

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động quốc gia hoàn thiện chính sách và pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam giai đoạn 2023-2027;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Chương trình hành động quốc gia hoàn thiện chính sách và pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam giai đoạn 2023-2027 của Bộ Tư pháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để t/h);
- Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang (để b/c);
- Các bộ, cơ quan ngang bộ (để p/h);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (để p/h);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cổng TTĐT Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, Vụ PLDSKT (PLDS, Hằng).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tiến Dũng

 

 

BỘ TƯ PHÁP
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2023

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai Chương trình hành động quốc gia hoàn thiện chính sách

và pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm

tại Việt Nam giai đoạn 2023-2027 của Bộ Tư pháp

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2306/QĐ-BTP ngày 02 tháng 10 năm 2023

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

___________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Nâng cao nhận thức, năng lực của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng về thực hành kinh doanh có trách nhiệm, góp phần thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

b) Nghiên cứu, đề xuất và hoàn thiện chính sách và pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam; bảo đảm Nhà nước ban hành chính sách và pháp luật về thực hành kinh doanh có trách nhiệm phù hợp với các cam kết quốc tế mà nước CHXHCN Việt Nam là thành viên, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

c) Nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành chính sách và pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam để phát huy các mặt tích cực và giảm thiểu các mặt tiêu cực của các hoạt động kinh doanh đối với xã hội, môi trường, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam.

d) Bảo đảm thúc đẩy các doanh nghiệp tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về thực hành kinh doanh có trách nhiệm và khuyến khích các doanh nghiệp thực hành kinh doanh có trách nhiệm trên mức quy định của pháp luật, qua đó góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

d) Nghiên cứu, hoàn thiện các chế tài để xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam.

2. Yêu cầu

a) Cụ thể hóa đầy đủ các nhiệm vụ của Bộ Tư pháp trên cơ sở bám sát quan điểm chỉ đạo, mục đích và nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 14/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động quốc gia hoàn thiện chính sách và pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam giai đoạn 2023-2027.

b) Các nhiệm vụ được xác định phải bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình thực hiện và bảo đảm tính khả thi.

c) Phân công trách nhiệm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ các đơn vị, đồng thời tăng cường phối kết hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

II. NỘI DUNG

1. Nâng cao nhận thức, tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức có liên quan và doanh nghiệp, người dân về chính sách, pháp luật về thực hành kinh doanh có trách nhiệm

1.1. Tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường năng lực cho cơ quan, tổ chức có liên quan và doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức xã hội, người dân về chính sách và pháp luật về thực hành kinh doanh có trách nhiệm

a) Nội dung

- Xây dựng tài liệu tập huấn, cẩm nang hướng dẫn phục vụ công tác tập huấn, bồi dưỡng các quy định của pháp luật về thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm;

- Tổ chức các lớp tập huấn và bồi dưỡng.

b) Đơn vị chủ trì, phối hợp

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế;

- Đơn vị phối hợp: Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ;

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, hiệp hội và cơ sở đào tạo luật, kinh tế có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2023 đến năm 2027.

d) Kết quả đầu ra: Báo cáo kết quả tập huấn, bồi dưỡng.

1.2. Tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực cho người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, điều tra viên và giảng viên liên quan đến thực hành kinh doanh có trách nhiệm

a) Nội dung

- Xây dựng tài liệu tập huấn, bồi dưỡng;

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng.

b) Đơn vị chủ trì, phối hợp

- Đơn vị chủ trì: Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật;

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Trường Đại học Luật Hà Nội, Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ;

- Phối hợp với Bộ Công an, các bộ, ngành, địa phương và các cơ sở đào tạo luật, kinh tế.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2024 đến năm 2027.

d) Kết quả đầu ra: Báo cáo kết quả tập huấn, bồi dưỡng.

1.3. Tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực tư vấn pháp luật cho đội ngũ luật sư về chính sách và pháp luật về thực hành kinh doanh có trách nhiệm

a) Nội dung

- Xây dựng tài liệu tập huấn, bồi dưỡng;

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng.

b) Đơn vị chủ trì, phối hợp

- Đơn vị chủ trì: Cục Bổ trợ tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế; Học viện Tư pháp; Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật; Tạp chí dân chủ và Pháp luật; Báo Pháp luật Việt Nam; Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ;

- Phối hợp với Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam.

b) Thời gian thực hiện: Năm 2024 đến năm 2027.

c) Kết quả đầu ra: Báo cáo kết quả tập huấn, bồi dưỡng.

1.4. Tích hợp, bổ sung nội dung về thực hành kinh doanh có trách nhiệm trong các môn học đang giảng dạy hoặc xây dựng môn học (khóa học) về chính sách, pháp luật liên quan đến thực hành kinh doanh có trách nhiệm trong các cơ sở đào tạo luật

a) Nội dung

- Xây dựng Giáo trình, tập bài giảng giảng dạy các học phần hoặc khóa học;

- Xây dựng môn học hoặc khóa học;

- Tổ chức giới thiệu về môn học hoặc khóa học.

b) Đơn vị chủ trì, phối hợp

- Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Cao đẳng luật miền Bắc, Cao đẳng luật miền Nam, Cao đẳng luật miền Trung, Nhà Xuất bản Tư pháp, Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý;

- Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Trường Đại học Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Luật Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Luật - Đại học Huế và các cơ sở đào tạo luật, kinh tế có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2023 đến năm 2024.

d) Kết quả đầu ra: Môn học hoặc khóa học về chính sách và pháp luật về thực hành kinh doanh có trách nhiệm; Giáo trình, tập bài giảng giảng dạy các học phần.

2. Hoàn thiện chính sách và pháp luật

2.1. Rà soát, đề xuất hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan đến thực hành kinh doanh có trách nhiệm

a) Nội dung

- Rà soát, đề xuất hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan đến thực hành kinh doanh có trách nhiệm trong lĩnh vực dân sự, kinh tế (đầu tư, lao động, môi trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo vệ quyền của nhóm dễ bị tổn thương và lĩnh vực khác có liên quan);

- Rà soát, đề xuất hoàn thiện các quy định về thực hành kinh doanh có trách nhiệm trong lĩnh vực hình sự, hành chính (công đoàn, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bình đẳng giới, chống phân biệt đối xử và bảo vệ quyền của nhóm dễ bị tổn thương).

b) Đơn vị chủ trì, phối hợp

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế (lĩnh vực dân sự, kinh tế) và Vụ Pháp luật hình sự - hành chính (lĩnh vực hình sự, hành chính);

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Trường Đại học Luật Hà Nội;

- Phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội và tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2023 đến năm 2024.

d) Kết quả đầu ra: Báo cáo kết quả rà soát.

2.2. Nghiên cứu, rà soát pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực đầu tư, lao động, bảo vệ môi trường, bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương, bảo vệ người tiêu dùng và một số lĩnh vực có liên quan để thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm

a) Nội dung

Rà soát các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực đầu tư, lao động, bảo vệ môi trường, bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương, bảo vệ người tiêu dùng và một số lĩnh vực có liên quan.

b) Đơn vị chủ trì, phối hợp

- Đơn vị chủ trì: Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật;

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Trường Đại học Luật Hà Nội;

- Phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội và tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2023 đến năm 2027.

d) Kết quả đầu ra: Báo cáo nghiên cứu, rà soát Luật Xử lý vi phạm hành chính, các Nghị định (về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực đầu tư, lao động, bảo vệ môi trường, bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương, bảo vệ người tiêu dùng và một số lĩnh vực có liên quan) các văn bản có liên quan và đề xuất, kiến nghị (nếu có).

2.3. Tổ chức các hội thảo, hội nghị nắm bắt tình hình và đề xuất hoàn thiện các quy định của pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm

a) Nội dung

Tổ chức các hội thảo, hội nghị để nắm bắt tình hình và đề xuất hoàn thiện các quy định của pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm.

b) Đơn vị chủ trì, phối hợp

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế;

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Trường Đại học Luật Hà Nội;

- Phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội và tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2023 đến năm 2027.

d) Kết quả đầu ra: Báo cáo kết quả Hội thảo, Hội nghị.

3. Nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành chính sách, pháp luật

3.1. Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong lĩnh vực thực hành kinh doanh có trách nhiệm

a) Nội dung

- Xây dựng các phóng sự, trao đổi các vụ việc thực tế;

- Tổ chức các diễn đàn, hội thảo, hội nghị để hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

b) Đơn vị chủ trì, phối hợp

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế;

- Đơn vị phối hợp: Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025, Báo Pháp luật Việt Nam, Văn phòng Bộ, Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, Cục Bổ trợ tư pháp và các đơn vị có liên quan;

- Phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội và tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2023 đến năm 2027.

d) Kết quả đầu ra: Báo cáo về kết quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và đề xuất kiến nghị (nếu có).

3.2. Tổ chức các hoạt động đối thoại với các cơ quan nhà nước, hiệp hội doanh nghiệp và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội có liên quan nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm

a) Nội dung

Tổ chức hội nghị, diễn đàn, cuộc họp đối thoại thường niên giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm.

b) Đơn vị chủ trì, phối hợp

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế;

- Đơn vị phối hợp: Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Pháp luật quốc tế, Văn phòng Bộ, Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, Cục Công nghệ thông tin, Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Cục Bổ trợ tư pháp và các đơn vị có liên quan;

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, hiệp hội có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2023 đến năm 2027.

d) Kết quả đầu ra: Báo cáo kết quả hoạt động đối thoại.

4. Chia sẻ thông tin, kết quả của các hoạt động trong các chương trình, đề án, diễn đàn, hội nghị quốc tế liên quan đến thực hành kinh doanh có trách nhiệm

a) Nội dung

- Tổ chức các hội nghị triển khai Chương trình hành động quốc gia;

- Tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, diễn đàn, hội nghị quốc tế (nếu có);

- Chia sẻ thông tin, tình hình kết quả thực hiện Chương trình hành động quốc gia của từng năm (trên cơ sở tổng hợp thông tin tình hình kết quả thực hiện của các Bộ, ngành, hiệp hội có liên quan được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ).

b) Đơn vị chủ trì, phối hợp

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế;

- Đơn vị phối hợp: Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Trường Đại học Luật Hà Nội, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Pháp luật quốc tế, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ;

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, hiệp hội có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2023 đến năm 2027.

d) Kết quả đầu ra: Báo cáo kết quả tổ chức hội nghị, Báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện Chương trình hành động quốc gia.

5. Giải đáp, hướng dẫn các vướng mắc pháp lý liên quan đến thực hành kinh doanh có trách nhiệm thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao

a) Nội dung

Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoặc theo đề nghị của các cơ quan, tổ chức, hiệp hội có liên quan, Bộ Tư pháp thực hiện việc giải đáp, hướng dẫn các vướng mắc pháp lý liên quan đến thực hành kinh doanh có trách nhiệm thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.

b) Đơn vị chủ trì, phối hợp

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế;

- Đơn vị phối hợp: Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Pháp luật quốc tế, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2023 đến năm 2027.

d) Kết quả đầu ra: Văn bản trả lời các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, hiệp hội, cá nhân.

6. Đôn đốc, phối hợp các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương, tổ chức liên quan thực hiện Chương trình hành động quốc gia

a) Nội dung

Căn cứ nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp tại Mục III.1.a Điều 1 Quyết định số 843/QĐ-TTg, Bộ Tư pháp thực hiện việc đôn đốc và theo đề nghị của các cơ quan, tổ chức, hiệp hội có liên quan được giao chủ trì nhiệm vụ tại Quyết định số 843/QĐ-TTg, Bộ Tư pháp phối hợp để thực hiện Chương trình hành động quốc gia.

b) Đơn vị chủ trì, phối hợp

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế;

- Đơn vị phối hợp: Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Pháp luật quốc tế, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ;

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành, địa phương có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2023 đến năm 2027.

d) Kết quả đầu ra: Văn bản đôn đốc, phối hợp.

7. Sơ kết, tổng kết, đánh giá việc triển khai Chương trình hành động quốc gia

7.1. Tổ chức sơ kết

a) Nội dung

- Xây dựng Báo cáo sơ kết thực hiện Chương trình hành động quốc gia;

- Tổ chức khảo sát đánh giá tình hình thực hiện Chương trình hành động quốc gia;

- Tổ chức các hội nghị sơ kết.

b) Đơn vị chủ trì, phối hợp

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế;

- Đơn vị phối hợp: Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Pháp luật quốc tế, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ;

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, hiệp hội có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2025.

d) Kết quả đầu ra: Báo cáo Sơ kết 03 năm triển khai Chương trình hành động quốc gia; Báo cáo kết quả khảo sát.

7.2. Tổ chức tổng kết

a) Nội dung

- Xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình hành động quốc gia;

- Tổ chức hội nghị tổng kết;

- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng Chương trình hành động quốc gia cho giai đoạn 05 năm tiếp theo.

b) Đơn vị chủ trì, phối hợp

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế;

- Đơn vị phối hợp: Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Pháp luật quốc tế, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ;

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, hiệp hội có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2027.

d) Kết quả đầu ra: Báo cáo Tổng kết 05 năm triển khai Chương trình hành động quốc gia và các tài liệu, đề xuất, kiến nghị kèm theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ.

Các đơn vị thuộc Bộ được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ trong Kế hoạch này kịp thời bổ sung, lồng ghép các nội dung, nhiệm vụ được giao vào kế hoạch công tác hằng năm của đơn vị để triển khai thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, các đơn vị thường xuyên trao đổi, cung cấp, cập nhật thông tin về tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao gửi về Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế để kịp thời theo dõi, tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

2. Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế là đơn vị đầu mối, tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ tổ chức thực hiện Kế hoạch này; có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ tình hình, kết quả và đề xuất phương án xử lý các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện, bảo đảm hiệu quả, đúng tiến độ.

3. Căn cứ vào các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch, các đơn vị được giao chủ trì thực hiện có trách nhiệm lập dự toán kinh phí thực hiện theo quy định của pháp luật để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch do ngân sách nhà nước đảm bảo, được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Tư pháp; ngoài ra, được huy động từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư công, các văn bản hướng dẫn thi hành và pháp luật có liên quan.

2. Cục Kế hoạch Tài chính, Văn phòng Bộ hướng dẫn lập dự toán và thực hiện thanh quyết toán theo quy định; hướng dẫn cụ thể các đơn vị thuộc Bộ trong việc lập dự toán và thực hiện thanh quyết toán theo quy định./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 66/2023/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú; Thông tư 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú; Thông tư 57/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quy trình đăng ký cư trú

Thông tư 66/2023/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú; Thông tư 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú; Thông tư 57/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quy trình đăng ký cư trú

Tư pháp-Hộ tịch

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi