Quyết định 1986/QĐ-BTP 2020 hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1986/QĐ-BTP

Quyết định 1986/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 của Bộ Tư pháp
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1986/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Thành Long
Ngày ban hành:25/09/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ Tư pháp tổ chức cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với mọi người”

Ngày 25/09/2020, Bộ Tư pháp ra Quyết định 1986/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 của Bộ Tư pháp.

Cụ thể, tháng 10,11/2020, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với mọi người” trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp và Báo Pháp luật Việt Nam điện tử. Trong thời gian tháng 9,10/2020, tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Pháp luật học đường”.

Bên cạnh đó, Báo Pháp luật Việt Nam xây dựng chuyên mục “Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam” trên các ấn phẩm của Báo Pháp luật Việt Nam (báo giấy và báo điện tử); xây dựng, phát hành Báo Pháp luật Việt Nam số đặc biệt hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam phát hành ngày 09/11/2020.

Ngoài ra, tổ chức các buổi Tọa đàm, Hội thảo như: Tọa đàm về Chương trình xóa nghèo pháp luật, nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia phổ biến giáo dục pháp luật; Hội thảo cấp quốc gia “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và Pháp luật: giá trị và thực tiễn vận dụng ở Việt Nam”;…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1986/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

__________

Số: 1986/QĐ-BTP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

                      Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2020

 

                                                                       

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nưóc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 của Bộ Tư pháp

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ  TƯ PHÁP

 

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 của Bộ Tư pháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Thủ trưởng các đơn vị khác thuộc Bộ Tư pháp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội cơ quan Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- PTTg Thường trực CP Trương Hòa Bình (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để biết);

- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);

- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Thành Long

 

 
 

BỘ TƯ PHÁP

__________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

KẾ HOẠCH
Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 của Bộ Tư pháp

(Kèm theo Quyết định số 1986/QĐ-BTP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

______________________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày Pháp luật Việt Nam) trong cơ quan Bộ Tư pháp, qua đó thể hiện vai trò gương mẫu, tiên phong của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ trong tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật, góp phần lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật.

b) Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực công tác của Bộ Tư pháp, thiết thực chào mừng các sự kiện lớn của đất nước, của Bộ, ngành Tư pháp trong năm 2020.

c) Thông qua triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam để thiết thực thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân và Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021”.

2. Yêu cầu

Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, thiết thực, tiết kiệm; bám sát nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp; bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định; xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành, sản phẩm cụ thể và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam.

II. CHỦ ĐỀ, CÁC KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Chủ đề: Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2020, toàn ngành Tư pháp nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp đẩy lùi đại dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội, thiết thực chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

2. Khẩu hiệu tuyên truyền

a) Chủ động tìm hiểu, nâng cao ý thức tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức.

b) Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp tích cực tham gia hoạt động PBGDPL.

c) Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật là thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

d) Bảo đảm quyền con người, quyền công dân là mục tiêu và yêu cầu trong thực thi công vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp.

đ) Tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật, góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam do các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện

1.1. Tổ chức thông tin, phổ biến pháp luật về các lĩnh vực, phạm vi do Bộ Tư pháp quản lý tới Nhân dân bằng hình thức phù hợp.

a) Đơn vị thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan thi hành án dân sự địa phương.

b) Sản phẩm: Các hội nghị, hội thảo, tọa đàm và các hoạt động khác hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức.

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên và tổ chức cao điểm từ tháng 10 - 11/2020.

1.2. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trong tuần lễ cao điểm cho viên chức, giảng viên, giáo viên, sinh viên, học sinh, học viên các nhà trường thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.

Tổ chức các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế đế hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam như: Phong trào thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật hoặc các hoạt động khác phù hợp với tính chất của cơ quan, đơn vị, chú trọng hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin; tổ chức “Tuần lễ chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam” tại Trường Đại học Luật Hà Nội.

a) Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, các Trường Cao đẳng Luật thuộc Bộ Tư pháp, Trường Trung cấp Luật Tây Bắc.

b) Sản phẩm: Hoạt động thanh niên tình nguyện; cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật; “Tuần lễ chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam”... được tổ chức.

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên và tổ chức cao điểm từ ngày 15/10/2020 - 15/11/2020.

1.3. Tổ chức các diễn đàn nhằm giải đáp pháp luật (trực tiếp hoặc trực tuyến) gắn với công tác đoàn, phong trào thanh niên và hoạt động trợ giúp pháp lý của các tổ chức xã hội, nghề nghiệp về pháp luật, tổ chức hành nghề về pháp luật cho người dân tại cơ sở.

a) Đơn vị chủ trì: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các nhà trường trực thuộc Bộ Tư pháp (Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, các Trường Cao đẳng Luật, Trường Trung cấp Luật Tây Bắc); Liên đoàn luật sư Việt Nam, Đoàn luật sư cấp tỉnh, văn phòng luật sư...

b) Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ; Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; các đơn vị có liên quan.

c) Sản phẩm: Các hoạt động giải đáp pháp luật được tổ chức.

d) Thời gian thực hiện: Thường xuyên và tổ chức cao điểm từ tháng 10- 11/2020.

2. Tổ chức các hoạt động truyền thông, phổ biến về Ngày Pháp luật Việt Nam

2.1. Tiếp tục thực hiện chuyên mục “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp; tổ chức xây dựng, đăng tải các bài viết, tin, phóng sự, tọa đàm về Ngày Pháp luật Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng.

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin; Văn phòng Bộ; Báo Pháp luật Việt Nam; Tạp chí Dân chủ và Pháp luật; Viện Khoa học pháp lý và các cơ quan báo chí liên quan.

c) Sản phẩm: Các bài viết, tin, phóng sự, tọa đàm về Ngày Pháp luật Việt Nam được đăng tải, phát hành.

d) Thời gian thực hiện: Từ tháng 9 - 11/2020.

2.2. Xây dựng chuyên mục “Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam” trên các ấn phẩm của Báo Pháp luật Việt Nam (báo giấy và báo điện tử); xây dựng, phát hành Báo Pháp luật Việt Nam số đặc biệt hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

a) Đơn vị chủ trì: Báo Pháp luật Việt Nam.

b) Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

c) Sản phẩm: Chuyên mục “Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam” được xây dựng; ấn phẩm Báo Pháp luật Việt Nam số đặc biệt được phát hành.

d) Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2020 - ngày 09/11/2020; ấn phẩm Báo Pháp luật Việt Nam số đặc biệt phát hành ngày 09/11/2020.

2.3. Xây dựng, phát hành số chuyên đề Tạp chí Dân chủ và Pháp luật về Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020.

a) Đơn vị chủ trì: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật.

b) Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Văn phòng Bộ, các cơ quan, tổ chức liên quan.

c) Sản phẩm: số chuyên đề được phát hành.

d) Thời gian thực hiện: Tháng 10/2020 - ngày 09/11/2020.

2.4. Xây dựng phim quảng cáo, clip âm thanh quảng bá, cổ động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Đơn vị phối hợp: Các đơn vị chức năng của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam.

c) Sản phẩm: Phim quảng cáo, clip âm thanh quảng bá, cổ động được sản xuất, phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam.

d) Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/11 - 09/11/2020.

2.5. Phối hợp xây dựng, thực hiện các Tọa đàm, phóng sự, chương trình giao lưu khách mời trên sóng phát thanh - truyền hình để hưởng ứng Ngày Pháp luật và thực hiện PBGDPL.

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Đơn vị phối hợp: Các đơn vị chức năng của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Pháp luật Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hiệp hội Công chúng Việt Nam, một số cơ quan báo chí, tổ chức liên quan.

c) Sản phẩm: Các Tọa đàm, phóng sự, chương trình giao lưu được sản xuất, phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam.

d) Thời gian thực hiện: Thường xuyên và tổ chức cao điểm từ tháng 10/2020 - 09/11/2020.

2.6. Phối hợp tổ chức phổ biến, truyền thông rộng rãi về chủ đề, khẩu hiệu, mục đích, ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam qua tin nhắn đến các thuê bao di động.

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Đơn vị phối hợp: Các đơn vị chức năng của các Tập đoàn viễn thông Vinaphone, Mobifone, Viettel.

c) Sản phẩm: Các tin nhắn hưởng ứng Ngày Pháp luật được gửi đến các thuê bao di động trên toàn quốc.

d) Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/11 đến 09/11/2020.

2.7. Thiết kế mẫu các băng rôn, panô, áp phích, cờ, phướn... hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam đăng tải trên cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp để bộ, ngành, địa phương tham khảo, sử dụng.

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Cục Công nghệ thông tin và các cơ quan, đơn vị liên quan.

c) Sản phẩm: Mẫu băng rôn, panô, áp phích, cờ, phướn... về Ngày Pháp luật Việt Nam được đăng tải tại chuyên mục “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

d) Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/9/2020.

2.8. Tổ chức treo băng rôn, pa nô, áp phích, cờ, phướn... về Ngày Pháp luật Việt Nam tại trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp, trụ sở của các đơn vị thuộc Bộ đóng ngoài trụ sở Bộ.

a) Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ, các đơn vị thuộc Bộ có trụ sở riêng.

b) Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

c) Sản phẩm: Băng rôn, pa nô, áp phích, cờ, phướn...được treo tại Bộ Tư pháp và một số đơn vị thuộc Bộ đóng ngoài trụ sở Bộ.

d) Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/11/2020.

3. Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với mọi ngưòi” trên cổng Thông tin tử Bộ Tư pháp và Báo Pháp luật Việt Nam điện tử

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin và các cơ quan, đơn vị liên quan.

c) Sản phẩm: Cuộc thi được tổ chức; báo cáo kết quả tổ chức Cuộc thi.

d) Thời gian thực hiện: Tháng 10, 11/2020.

4. Tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Pháp luật học đường”

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Đơn vị phối hợp: Các đơn vị chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; các cơ quan, đơn vị liên quan.

c) Sản phẩm: Báo cáo tổng kết; các hoạt động tổng kết, trao giải Cuộc thi được tổ chức.

d) Thời gian thực hiện: Trong thời gian tháng 9, 10/2020.

5. Tổ chức Tọa đàm về Chương trình xóa nghèo pháp luật, nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia PBGDPL

a) Đơn vị chủ trì: Báo Pháp luật Việt Nam.

b) Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, các cơ quan, đơn vị liên quan.

c) Sản phẩm: Toạ đàm được tổ chức.

d) Thời gian thực hiện: Tháng 10, 11/2020.

6. Tổ chức Hội thảo cấp quốc gia: "Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật: giá trị và thực tiễn vận dụng ở Việt Nam"

a) Đơn vị chủ trì: Viện Khoa học pháp lý.

b) Đơn vị phối hợp: Các đơn vị chức năng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; các cơ quan, tổ chức liên quan.

c) Sản phẩm: Hội thảo được tổ chức.

d) Thời gian thực hiện: Quý IV/2020.

7. Tổ chức Hội thảo công bố kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ để thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

a) Đơn vị chủ trì: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

b) Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ; Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; các cơ quan, đơn vị liên quan.

c) Sản phẩm: Hội thảo được tổ chức.

d) Thời gian thực hiện: Tháng 10, 11/2020.

8. Tổ chức Tọa đàm: “Sự cần thiết, mô hình và giải pháp xây dựng hệ sinh thái PBGDPL trên thiết bị di động tại Việt Nam”

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Đơn vị phối hợp: Đơn vị liên quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Công nghệ thông tin (Bộ Tư pháp), các nhà mạng di động và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan.

c) Sản phẩm: Hội thảo được tổ chức.

d) Thời gian thực hiện: Trong thời gian từ ngày 26/10 - 30/11/2020.

9. Tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương tổ chức Hội thảo về các mô hình, cách thức triển khai PBGDPL có hiệu quả tại các bộ, ngành, địa phương

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ; Hội đồng phối hợp PBGDPL một số bộ, ngành, địa phương; các cơ quan, đơn vị liên quan.

c) Sản phẩm: Hội thảo được tổ chức.

d) Thời gian thực hiện: Tháng 10, 11/2020.

10. Phối hợp tổ chức Chương trình “Sức nước ngàn năm” số chuyên đề hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Đơn vị phối hợp: Các đơn vị chức năng của Đài Truyền hình Việt Nam, Công ty Cổ phần Truyền thông Trường Thành.

c) Sản phẩm: số chuyên đề được phát sóng 9h00 ngày 08/11/2020 (Chủ nhật) trên kênh VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam.

d) Thời gian thực hiện: Tháng 10/2020 - ngày 08/11/2020.

11. Biên soạn, in ấn, phát hành Tài liệu (brochure) giới thiệu về mục đích, ý nghĩa và các hoạt động triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ; các cơ quan, đơn vị liên quan.

c) Sản phẩm: Cuốn tài liệu được in ấn, phát hành.

d) Thời gian thực hiện: Tháng 10, 11/2020.

12. Phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và Chương trình tuyên truyền, vận động sinh viên thực hiện “Đã uống rượu, bia không lái xe”

a) Đơn vị thực hiện: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, các đơn vị chức năng của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo; 01 trường đại học (dự kiến Đại học Bách Khoa Hà Nội); Công ty Honda Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan.

b) Sản phẩm: Lễ mít tinh và Chương trình tuyên truyền được tổ chức (trực tiếp hoặc trực tuyến).

c) Thời gian thực hiện: Trong thời gian từ ngày 02/11 - 08/11/2020.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

a) Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, người đứng đầu các tổ chức đoàn thể cơ quan Bộ Tư pháp có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này hoặc lồng ghép vào các hoạt động chuyên môn của đơn vị bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả, phù hợp. Tổng cục Thi hành án dân sự chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống cơ quan thi hành án dân sự địa phương thực hiện Kế hoạch này.

b) Các đơn vị đào tạo thuộc Bộ (Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, các trường Cao đẳng Luật, Trường Trung cấp Luật Tây Bắc) xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam trong đơn vị mình.

c) Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ triển khai và tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả việc thực hiện các hoạt động được phân công theo Kế hoạch.

2. Kinh phí thực hiện

a) Kinh phí tổ chức các hoạt động trong Kế hoạch được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 đã giao cho đơn vị chủ trì hoạt động triển khai thực hiện.

b) Cục Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ có trách nhiệm đảm bảo kinh phí để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi