Quyết định 1176/QĐ-BTP 2018 Kế hoạch pháp điển hệ thống QPPL về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

--------

Số: 1176/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

--------------------

Hà Nội, ngày  25   tháng 5 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch Thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

đối với Đề mục Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

(Đề mục số 8 thuộc Chủ đề số 37)

--------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển;

Căn cứ Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục;

Căn cứ Thông tư số 13/2014/TT-BTP ngày 29/4/2014 hướng dẫn việc thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 2748/QĐ-BTP ngày 16/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục và Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt đề án xây dựng Bộ pháp điển;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Tòa án nhân dân tối cao (để phối hợp thực hiện);

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao (để phối hợp thực hiện);

- Các Bộ Công an, Tài chính (để phối hợp thực hiện);

- Các Thứ trưởng (để biết);

- Cổng TTĐT của Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, Cục BTNN.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Khánh Ngọc

 

 

BỘ TƯ PHÁP

----------

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

---------------------

Hà Nội, ngày  25  tháng  5  năm 2018
 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1176 /QĐ-BTP  ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

------------------------

 

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

- Bảo đảm việc tổ chức triển khai thực hiện pháp điển Đề mục Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được hiệu quả, đúng quy định.

- Xác định các công việc cụ thể cần tiến hành, thời hạn hoàn thành và bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc xây dựng Đề mục Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

II. NỘI DUNG

1. Thực hiện pháp điển và trách nhiệm thực hiện

a) Dự kiến Danh mục văn bản thuộc nội dung của Đề mục và cơ quan, đơn vị thực hiện pháp điển

STT

Văn bản được sử dụng pháp điển vào đề mục

Ký hiệu văn bản

Cơ quan thực hiện pháp điển

Đơn vị được giao thực hiện pháp điển

Văn bản có nội dung liên quan

Thời hạn hoàn thành

1

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật  số 10/2017/QH14 ngày 20/6/2017)

LQ

Bộ Tư pháp

Cục Bồi thường nhà nước

 

Trước ngày 30/8/2018

2

Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

NĐ.1

Bộ Tư pháp

Cục Bồi thường nhà nước

 

Trước ngày 30/8/2018

3

Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018 của  Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu về công tác bồi thường nhà nước

TT.1

Bộ Tư pháp

Cục Bồi thường nhà nước

 

Trước ngày 30/8/2018

b) Cục Bồi thường nhà nước có trách nhiệm

- Thu thập đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện pháp điển đối với các quy phạm pháp luật trong văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành và chủ trì soạn thảo.

- Tổng hợp kết quả pháp điển đối với các quy phạm pháp luật trong văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ, ngành ban hành và chủ trì soạn thảo.

c) Các Bộ, ngành có trách nhiệm

- Thực hiện rà soát, thu thập văn bản thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ, ngành mình theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh Pháp điển hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (Nghị định số 63/2013/NĐ-CP).

- Trong quá trình thực hiện pháp điển, nếu có sự sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ các văn bản hoặc ban hành thêm văn bản quy phạm pháp luật mới có liên quan, Bộ, ngành có thẩm quyền thực hiện pháp điển có trách nhiệm thông báo và phối hợp với Bộ Tư pháp để cập nhật, theo dõi.

- Thực hiện pháp điển theo Kế hoạch này và theo các quy định của pháp luật về pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật; gửi kết quả pháp điển của Bộ, ngành mình đến Bộ Tư pháp đúng thời hạn, cụ thể:

+ Thời gian: trước ngày 30/7/2018.

+ Gửi bản điện tử đến địa chỉ email: lanctt@moj.gov.vn. Điện thoại: 04.62739761 (gặp đồng chí Chu Thị Tuyết Lan).

+ Gửi bản giấy đến: Cục Bồi thường nhà nước - Bộ Tư pháp. Địa chỉ: 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.

2. Tổng hợp, xây dựng, kiểm tra, hoàn thiện Hồ sơ kết quả pháp điển gửi thẩm định

- Cục Bồi thường nhà nước có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc các Bộ thực hiện pháp điển tổng hợp, xây dựng, kiểm tra, hoàn thiện Hồ sơ kết quả pháp điển gửi thẩm định.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/9/2018.

3. Tổ chức thẩm định kết quả pháp điển

- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp thực hiện thẩm định theo quy định.

- Thời gian tổ chức thẩm định: Trước ngày 01/11/2018.

4. Hoàn thiện Hồ sơ kết quả pháp điển

Căn cứ kết luận của Hội đồng thẩm định, Cục Bồi thường nhà nước có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc các Bộ thực hiện pháp điển tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện Hồ sơ kết quả pháp điển theo quy định.

5. Kinh phí thực hiện

5.1. Cục Kế hoạch - Tài chính phối hợp với Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Tư pháp trong Kế hoạch này theo quy định.

5.2. Các Bộ thực hiện pháp điển theo điểm a mục 1 phần này bố trí kinh phí triển khai thực hiện pháp điển thuộc thẩm quyền pháp điển của cơ quan mình.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Bồi thường nhà nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc các Bộ thực hiện pháp điển triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ Tư pháp những vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Kế hoạch.

2. Các Bộ thực hiện pháp điển theo điểm a mục 1 phần II của Kế hoạch  có trách nhiệm tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần kịp thời trao đổi với Bộ Tư pháp để cùng giải quyết./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi