Nghị quyết 129/NQ-CP 2018 phê duyệt Kết quả pháp điển đối với các chủ đề: Dân tộc; Môi trường; Ngân hàng, tiền tệ và 23 đề mụ

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

Số: 129/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT
PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI CÁC CHỦ ĐỀ: DÂN TỘC; MÔI TRƯỜNG; NGÂN HÀNG, TIỀN TỆ VÀ 23 ĐỀ MỤC
-----------
CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 4 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Dân tộc; Môi trường; Ngân hàng, tiền tệ và 23 đề mục (Danh mục kèm theo và kết quả pháp điển đăng trên Cổng thông tin điện tử pháp điển).

Điều 2. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan

1. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan thực hiện việc sắp xếp các chủ đề: Dân tộc; Môi trường; Ngân hàng, tiền tệ và 23 đề mục nêu trên vào Bộ pháp điển; đăng tải kết quả pháp đin điện tử lên Cổng thông tin điện tử pháp điển; phổ biến, tuyên truyền về kết quả pháp điển.

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan trong phạm vi lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan mình thực hiện phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu kết quả pháp điển đến đối tượng chịu sự tác động của các quy phạm pháp luật thuộc các chủ đề: Dân tộc; Môi trường; Ngân hàng, tiền tệ và 23 đề mục nêu trên.

3. Trường hợp có văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc các chủ đề: Dân tộc; Môi trường; Ngân hàng, tiền tệ và 23 đề mục nêu trên, cơ quan thực hiện pháp điển phối hợp với Bộ Tư pháp kịp thời cập nhật quy phạm pháp luật mới và loại bỏ những quy phạm pháp luật hết hiệu lực ra khỏi Bộ pháp điển theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, PL (2b). PC
205

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

 

 

 

DANH MỤC

CÁC CHỦ ĐỀ: DÂN TỘC; MÔI TRƯỜNG; NGÂN HÀNG TIỀN TỆ VÀ 23 ĐỀ MỤC
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 129/NQ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ)

 

I. CHỦ ĐỀ DÂN TỘC

STT

Tên đề mục

1

Công tác dân tộc

 

II. CHỦ ĐỀ MÔI TRƯỜNG

STT

Tên đề mục

1

Bảo vệ môi trường

2

Đa dạng sinh học

 

III. CHỦ ĐỀ NGÂN HÀNG, TIỀN TỆ1

STT

Tên đề mục

1

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

IV. 23 ĐỀ MỤC (THUỘC 12 CHỦ ĐỀ KHÁC)

STT

Tên đề mục

Tên ch đ

1

An ninh quốc gia

An ninh quốc gia

2

Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

3

Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

4

Phòng, chống mại dâm

Chính sách xã hội

5

Dân sự

Dân sự

6

Khiếu nại

Khiếu nại, tố cáo

7

Tố cáo

8

Quản lý sản xuất, kinh doanh muối

Nông nghiệp, nông thôn

9

Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Quốc phòng

10

Bộ đội biên phòng

11

Một số chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 trở lên phục vụ trong quân đội, công an đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

12

Thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ

13

Phí và lệ phí

Thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác

14

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

15

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

16

Thuế tài nguyên

17

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

18

Thủ đô

Tổ chức bộ máy nhà nước

19

Trọng tài thương mại

Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

20

Thư viện

Văn hóa, thể thao, du lịch

21

Tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức

22

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

23

Khám bệnh, chữa bệnh

Y tế, dược

 

1 05/06 đề mục thuộc chủ đề Ngân hàng, tiền tệ đã được Chính phủ thông qua bởi Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với chủ đề Đất đai và 35 đề mục và Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ phê duyệt kết qupháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề Tương trợ tư pháp; Văn thư, lưu trữ và 28 đề mục.

thuộc tính Nghị quyết 129/NQ-CP

Nghị quyết 129/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Dân tộc; Môi trường; Ngân hàng, tiền tệ và 23 đề mục
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:129/NQ-CPNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:16/10/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Sắp xếp 03 chủ đề, 23 đề mục mới vào Bộ pháp điển

Ngày 16/10/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 129/NQ-CP phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Dân tộc; Môi trường; Ngân hàng, tiền tệ và 23 đề mục.

Cụ thể, Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan liên quan thực hiện việc sắp xếp các chủ đề và đề mục nêu trên vào Bộ pháp điển; đăng tải kết quả pháp điển điện tử lên Cổng thông tin điện tử pháp điển; phổ biến, tuyên truyền về kết quả pháp điển.

Theo đó, 03 chủ đề được sắp xếp là: Dân tộc; Môi trường; Ngân hàng, tiền tệ. 23 đề mục (thuộc 12 chủ đề khác) bao gồm:

- An ninh quốc gia; Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (Thuộc chủ đề An ninh quốc gia);

- Phòng, chống mại dâm (Thuộc chủ đề Chính sách xã hội);

- Phí và lệ phí; Thuế sử dụng đất nông nghiệp; Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Thuế tài nguyên; Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (Thuộc chủ đề Thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác)…

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Nghị quyết129/NQ-CP tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi