Quyết định 3238/QĐ-BCT 2020 kế hoạch 2021 về tuyên truyền phòng chống tham nhũng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3238/QĐ-BCT

Quyết định 3238/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch năm 2021 của Bộ Công Thương thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021"
Cơ quan ban hành: Số công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3238/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành:10/12/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ Công Thương: 100% công chức được phổ biến pháp luật phòng, chống tham nhũng

Ngày 10/12/2020, Bộ Công Thương đã ra Quyết định 3238/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch năm 2021 của Bộ Công Thương thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021".

Cụ thể, phấn đấu đến hết năm 2021, 100% chương trình đào tạo thuộc các loại hình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng có nội dung về chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, đến hết năm 2021, phấn đấu 100% lãnh đạo doanh nghiệp, 100% người lao động tại cơ quan nghiên cứu, 90% người lao động tại doanh nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Hàng năm, 100% cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Để đạt được những mục tiêu trên, Bộ yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, xây dựng chuyên trang, chuyên mục; tin, bài, khẩu hiệu có chủ đề phòng, chống tham nhũng trên cổng/trang thông tin điện tử, báo, tạp chí. Thực hiện lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong hoạt động chuyên môn, nhất là trong công tác cải cách và kiểm soát thủ tục hành chính; thanh tra, kiểm tra, giám sát, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính.

Thứ hai, hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính tập trung, cao điểm trong dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phòng, chống tham nhũng (Ngày 09 tháng 12 hàng năm).

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 3238/QĐ-BCT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
 

BỘ CÔNG THƯƠNG
________

Số: 3238/QĐ-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch năm 2021 của Bộ Công Thương thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 

Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 ”;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch năm 2021 của Bộ Công Thương thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Thanh tra Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;                     

- Lưu: VT, TTB.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Trần Anh Tuấn

 

 

 

 

 

BỘ CÔNG THƯƠNG
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Bộ Công Thương năm 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3238/QĐ-BCT ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

            1. Mục đích

-  Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”; Quyết định số 3161/QĐ-BCT ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019- 2021”.

-  Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Công Thương. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

-  Đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; góp phần tích cực cải thiện công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ Công Thương.

-  Nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng.

            2. Yêu cầu

-  Kịp thời tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp.

-  Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải tích cực, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng tiến độ đề ra, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực và hiệu quả.

-  Gắn hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng với hoạt động tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin cho người dân và doanh nghiệp và các hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

            II. MỤC TIÊU CỤ TH

-  Đến hết năm 2021, 100% chương trình đào tạo thuộc các loại hình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng có nội dung về chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

-  Hàng năm, 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; giáo viên, giảng viên các môn pháp luật được cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

-  Hàng năm, 100% cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng bằng hình thức phù hợp.

-  Đến hết năm 2021, phấn đấu có 100% lãnh đạo doanh nghiệp, 100% người lao động tại cơ quan nghiên cứu, 90% người lao động tại doanh nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

-  Hình thành văn hóa minh bạch, giải trình của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhận thức rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ là vi phạm pháp luật và trái đạo đức, lương tâm, trách nhiệm, cần lên án mạnh mẽ để xây dựng mối quan hệ lành mạnh giữa cán bộ, công chức, viên chức với người dân, củng cố vững chắc đạo đức, hành vi chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức Bộ Công Thương.

             II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG NĂM 2021

Căn cứ Quyết định số 3161/QĐ-BCT ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch triển khai Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, trực thuộc Bộ thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tập trung vào các nội dung sau:

1.  Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp phòng, chống tham nhũng.

2.  Ý nghĩa, tầm quan trọng của phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

3.  Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và phòng, chống tham nhũng.

4.  Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng.

5.  Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trọng tâm là các quy định mới về: hành vi tham nhũng; phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

6.  Kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng trong lịch sử Việt Nam.

7.  Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng, chống tham nhũng; kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống tham nhũng.

8.  Tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

9.  Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong phòng, chống tham nhũng.

10.    Mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về phòng, chống tham nhũng.

11.    Các sự kiện, vấn đề chính trị - pháp lý - kinh tế - văn hóa - xã hội có chủ đề, nội dung về phòng, chống tham nhũng.

             IV. CÁC NHIỆM VỤ CHUNG

Các đơn vị thuộc Bộ, trực thuộc Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ sau:

1.  Tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy môn pháp luật tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng; cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, đơn vị.

2.  Xây dựng chuyên trang, chuyên mục; tin, bài, khẩu hiệu có chủ đề phòng, chống tham nhũng trên cổng/trang thông tin điện tử, báo, tạp chí.

3.  Thực hiện lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong hoạt động chuyên môn, nhất là trong công tác cải cách và kiểm soát thủ tục hành chính; thanh tra, kiểm tra, giám sát, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính.

4.  Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với các hình thức phù hợp.

5.  Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt của cơ quan, đơn vị.

6.  Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính tập trung, cao điểm trong dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phòng, chống tham nhũng (Ngày 09 tháng 12 hàng năm).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ

-  Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Kế hoạch của Bộ triển khai Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Tổ chức phổ biến các nội dung về phòng, chống tham nhũng bằng các hình thức phù hợp với tình hình, điều kiện của cơ quan, đơn vị.

-  Tổng cục, các Cục thuộc Bộ xây dựng, ban hành Kế hoạch năm 2021 của cơ quan, đơn vị (chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày Kế hoạch của Bộ được ban hành). Kế hoạch thực hiện cần được lượng hóa mục tiêu tỷ lệ % đạt được theo mục tiêu cụ thể được đề ra trong Kế hoạch của Bộ.

-  Rà soát, bổ sung nguồn lực và các điều kiện cần thiết để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch.

-  Xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong Kế hoạch của Bộ và Kế hoạch của cơ quan, đơn vị, gửi về Bộ (qua Thanh tra Bộ) trước ngày 10 tháng 11 năm 2021 để tổng hợp chung, gửi Thanh tra Chính phủ.

2. Vụ Pháp chế

- Đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng vào Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của Bộ Công Thương.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của Bộ Công Thương.

3. Vụ Tổ chức cán bộ

- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng vào nội dung đào tạo cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị năm 2021.

- Bổ sung nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng vào Chương trình Hội nghị tổng kết năm học và Hội nghị phổ biến, tập huấn cho các Trường thuộc Bộ năm 2021.

4. Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp

Bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án trong dự toán chi thường xuyên được giao và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.

5. Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho công chức, viên chức của Bộ Công Thương trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng năm 2021.

6. Các Trường thuộc Bộ

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật.

7. Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương, Trang thông tin điện tử của các đơn vị và các cơ quan báo chí trong ngành Công Thương

Thực hiện viết tin, bài, đăng tải các thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nêu gương điển hình tiên tiến về phòng, chống tham nhũng.

8. Thanh tra Bộ

- Phối hợp với Thanh tra Chính phủ để tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, phù hợp với quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án.

- Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch và tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện, gửi Thanh tra Chính phủ trước ngày 30 tháng 11 năm 2021./.

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi