Thông tư số 05-TM-XNK 1995 quy chế hội chợ, triển lãm thương mại

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ THƯƠNG MẠI
********

Số: 05-TM-XNK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 1995

 

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 05-TM-XNK NGÀY 25 THÁNG 2 NĂM 1995 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ HỘI CHỢ VÀ TRIỂM LÃM THƯƠNG MẠI

 

Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 4 tháng 12 năm 1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại;

Căn cứ Quyết định số 390/TTg ngày 1 tháng 8 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hội chợ và triển lãm thương mại,Bộ trưởng Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quy chế hội chợ và triển lãm thương mại như sau:

Phần thứ nhất:

THẨM QUYỀN CHO PHÉP TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI

1 - Bộ Thương mại cho phép tổ chức các hội chợ, triểm lãm thương mại sau đây:

1.1 - Hội chợ, triểm lãm thương mại do các doanh nghiệp Việt Nam tổ chức ở trong nước và ở nước ngoài gồm:

a - Hội chợ, triểm lãm thương mại toàn quốc,

b - Hội chợ, triểm lãm thương mại mang tính khu vức hoặc liên ngành,

c - Hội chợ, triểm lãm có doanh nghiệp nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế tham dự.

d - Hội chợ, triểm lãm thương mại do các doanh nghiệp Việt Nam tổ chức ở nước ngoài.

1.2 - Hội chợ, triểm lãm thương mại do các doanh nghiệp nước ngoài, hoặc các tổ chức quốc tế tổ chức tại Việt Nam .

Hội chợ, triểm lãm thương mại quy định tại các điểm 1.1c, 1.1d và 1.2 được gọi là hội chợ, triểm lãm quốc tế.

2 - Bộ Thương mại uỷ quyền Sở Thương mại nơi tổ chức hội chợ, triểm lãm thương mại cho phép tổ chức hội chợ, triểm lãm thương mại mang tính địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương - dưới đây gọi tắt là tỉnh), không có doanh nghiệp nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế tham dự.

3 - Hội chợ, triểm lãm chuyên đề (không có doanh nghiệp nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế tham dự) thuộc Bộ hoặc Uỷ ban Nhân dân tỉnh nào chủ trương tổ chức thì do Bộ hoặc Uỷ ban Nhân dân tỉnh đó cho phép tổ chức.

4 - Thủ tục duyệt kế hoạch tổ chức hội chợ, triểm lãm thương mại: Hàng năm vào quý III Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ hội chợ và triển lãm thương mại gửi kế hoạch tổng hợp (theo mẫu số 3 đính kèm) về Bộ Thương mại (đối với hội chợ, triểm lãm thương mại do Bộ Thương mại duyệt do sở Thương mại duyệt). Bộ Thương mại hoặc sở Thương mại duyệt kế hoạch trong quý VI.

5 - Trường hợp có nhu cầu ngoài kế hoạch được duyệt, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ hội chợ, triểm lãm gửi hồ sơ về Bộ Thương mại đề nghị xét duyệt bổ xung, gồm:

- Đơn xin tổ chức hội chợ, triểm lãm thương mại (theo mẫu số 4 đính kèm).

- Hợp đồng hợp tác (với doanh nghiệp nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế) kinh doanh dịch vụ hội chợ và triểm lãm thương mại (nếu có).

- Văn bản của UBND tỉnh sở tại về địa điểm hội chợ, triển lãm thương mại.

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thương mại có văn bản trả lời doanh nghiệp.

Phần thứ hai:

DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ HỘI CHỢ VÀ TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI

1 - Kinh doanh dịch vụ hội chợ và triển lãm thương mại là hoạt động của doanh nghiệp nhằm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, bao gồm: giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại với khách hàng trong nước và/ hoặc khách hàng nước ngoài; và tổ chức thực hiện hợp đồng đã ký (quảng cáo, mời khách, thiết kế, cho thuê gian hàng, làm thủ tục hàng hoá, trưng bầy, hội thảo chuyên đề trong hội chợ, triểm lãm, phiên dịch..., và các công việc khác có liên quan đến hội chợ, triểm lãm thương mại).

2 - Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ hội chợ và triển lãm thương mại nêu tại điểm 1/Phần thứ nhất phải có giấy phép kinh doanh dịch vụ hội chợ và triển lãm thương mại do Bộ Thương mại cấp.

Điều kiện để được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ hội chợ và triển lãm thương mại gồm:

a - Doanh nghiệp được thành lập theo đúng quy định của Luật pháp Việt Nam có mục đích hoặc ngành nghề phù hợp với hoạt động tổ chức hội chợ và triển lãm thương mại (lấy việc tổ chức Hội chợ, triễn lãm thương mại làm đối tượng kinh doanh).

b - Có đủ phương tiện vật chất, kỹ thuật để tổ chức hội chợ, triễn lãm thương mại.

c - Có bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu của việc kinh doanh dịch vụ hội chợ và triễn lãm thương mại.

3 - Các doanh nghiệp có đủ các điều kiện nêu tại điểm 2/ Phần thứ hai và có nhu cầu kinh doanh dịch vụ hội chợ và triễn lãm thương mại cần gửi về Bộ Thương mại, hồ sơ gồm:

- Đơn xin (theo mẫu số 1 đính kèm).

- Giấy phép thành lập (bản sao có công chứng).

- Giấy xác nhận của cơ quan chủ quản (cấp Bộ hoặc Uỷ ban Nhân dân tỉnh) là doanh nghiệp có đủ điều kiện nêu tại mục b, c, điểm 2/ Phần thứ hai.

4 - Các doanh nghiệp chưa đủ điều kiện nêu tại điểm 2/ Phần thứ hai có thể được Bộ Thương mại cho phép (từng lần một) tổ chức hội chợ, triễn lãm mang tính nghiệp vụ riêng biệt, nếu được cơ quan chủ quản cấp Bộ hoặc Uỷ ban Nhân dân tỉnh chấp thuận. Trường hợp này, doanh nghiệp cần gửi tới Bộ Thương mại:

- Đơn xin (theo mẫu số 2 đính kèm),

- Giấy phép kinh doanh (bản sao có công chứng).

5 - Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thương mại có văn bản trả lời doanh nghiệp.

6 - Các doanh nghiệp nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế muốn tổ chức hội chợ, triễn lãm thương mại tại Việt Nam phải ký hợp đồng hợp tác kinh doanh dịch vụ hội chợ và triễn lãm thương mại với doanh nghiệp Việt Nam đã được Bộ Thương mại cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ và hội chợ triễn lãm thương mại.

7 - Các tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài muốn tham gia hội chợ, triễn lãm thương mại đều phải ký hợp đồng với doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh dịch vụ hội chợ và triễn lãm thương mại để thuê gian hàng, mặt bằng trưng bầy, kho chứa hàng, làm thủ tục hàng hoá...

Phần thứ ba:

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI HÀNG DỰ HỘI CHỢ, TRIỄN LÃM THƯƠNG MẠI

1 - Hàng đưa từ nước ngoài vào:

- Không phải là hàng cấm nhập khẩu.

- Không phải là hàng giả.

- Số lượng và chất lượng hàng:

+ Dự triễn lãm: chỉ đủ để trưng bày mang tính đại diện; chất lượng hàng hoá phải cao, máy móc thiết bị phải hiện đại, công nghệ phải tiên tiến.

+ Dự hội chợ: Bộ Thương mại duyệt mặt hàng và số lượng

- Hàng sử dụng cho người nước ngoài trong quá trình hội chợ triễn lãm theo quy định của Tổng cục Hải quan.

- Hàng làm quà tặng, quảng cáo, giới thiệu và hàng bán lưu niệm theo quy định của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan.

- Sau khi hội chợ, triễn lãm kết thúc, toàn bộ hàng trưng bầy và hàng sử dụng cho cá nhân nhưng không sử dụng hết phải tái xuất trong thời hạn tối đa là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc hội chợ, triễn lãm (trừ hàng nêu tại điểm 1/ Phần thứ tư). Nếu quá thời hạn quy định mà không tái xuất hết và cũng không có văn bản gia hạn của Bộ Thương mại, thì cơ quan Hải quan lập biên bản vi phạm và xử lý theo quy định của Pháp lệnh Hải quan.

2 - Hàng trong nước sản xuất kinh doanh trưng bày ở hộ chợ, triễn lãm thương mại tại Việt Nam:

- Không phải là hàng cấm lưu thông.

- Không phải là hàng giả.

- Hàng hoá có địa chỉ sản xuất rõ ràng, có tiêu chuẩn đo lường và nhãn hiệu hàng hoá.

3 - Hàng xuất ra nước ngoài để dự hội chợ, triễn lãm:

Các doanh nghiệp tham gia hoặc tổ chức hội chợ, triễn lãm thương mại ở nước ngoài được phép xuất khẩu hàng hoá theo các điều kiện sau đây:

- Không được xuất khẩu hàng cấm nhập khẩu.

- Thực hiện nghĩa vụ thuế theo luật định. Trường hợp hàng hoá được tái nhập về Việt Nam sau khi hội chợ, triễn lãm kết thúc thì được miễn thuế nhập khẩu và được hoàn thuế xuất khẩu.

- Hàng làm quà tặng, quảng cáo, giới thiệu và bán lưu niệm tại hội chợ, triễn lãm thương mại theo quy định của Bộ Tài chính.

4 - Thủ tục xuất, nhập khẩu hàng dự hội chợ, triễn lãm thương mại

4.1 - Căn cứ kế hoạch tổ chức hội chợ, triễn lãm thương mại đã được Bộ Thương mại hoặc Sở Thương mại duyệt nêu tại điểm 4 và điểm 5/ Phần thứ nhất, nếu có hàng nhập khẩu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ hội chợ và triễn lãm đem các chứng từ về hàng (B/L, packing list, invoice) đến Hải quan để làm thủ tục theo quy định hiện hành của Hải quan. Hàng nhập khẩu để dự hội chợ, triễn lãm ở Việt Nam phải chịu sự giám sát, quản lý của Hải quan từ khi hàng đến cửa khẩu đầu tiên cho đến khi hàng tái xuất ra khỏi Việt Nam (cửa khẩu xuất cuối cùng).

4.2 - Căn cứ văn bản cho phép của Bộ Thương mại, các doanh nghiệp tham gia hoặc tổ chức hội chợ, triễn lãm thương mại ở nước ngoài làm thủ tục tại Hải quan theo quy định xuất khẩu hiện hành.

Phần thứ tư:

QUY ĐỊNH VIỆC BÁN HÀNG TRONG VÀ SAU HỘI CHỢ, TRIỄN LÃM THƯƠNG MẠI

1 - Hàng tạm nhập vào Việt Nam để dự hội chợ, triễn lãm thương mại nhưng không tái xuất mà bán tại thị trường Việt Nam thì phải thực hiện theo các quy định sau đây:

1.1 - Việc mua bán hàng thuộc diện Nhà nước quản lý bằng quota hoặc kế hoach định hướng phải được Bộ Thương mại có văn bản chấp thuận.

1.2 - Việc mua bán hàng thuộc các cơ quan chuyên ngành quản lý (theo danh mục quy định) phải được các cơ quan quản lý chuyên ngành có văn bản chấp thuận.

1.3 - Việc giao dịch, đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng... cũng như việc thực hiện nghĩa vụ thuế phải tuân theo quy định hiện hành.

2 - Việc bán hàng tại hội chợ, triễn lãm thương mại ở nước ngoài phải tuân thủ luật pháp nước sở tại.

Phần thứ năm:

QUY ĐỊNH KHÁC

1 - Chế độ báo cáo

1.1 - Sau mỗi cuộc hội chợ, triễn lãm, doanh nghiệp tổ chức hội chợ, triễn lãm phải tổng kết, đánh giá kết quả và gửi báo cáo về cơ quan đã cho phép tổ chức hội chợ, triễn lãm thương mại và các cơ quan hữu quan.

1.2 - Hàng năm, chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ hội chợ và triễn lãm phải gửi báo cáo tình hình và kết quả hoạt động trong năm về cơ quan đã cho phép hội chợ, triễn lãm thương mại và các cơ quan hữu quan.

2 - Xử lý vi phạm:

Các hành vi vi phạm quy định trong Quy chế hội chợ, triễn lãm thương mại ban hành kèm theo Quyết định số 390/TTg ngày 1/8/1994 và trong Thông tư này đều bị xử lý theo pháp luậ hiện hành của Việt Nam.

 

Tạ Cả

(Đã Ký)

 

MẪU SỐ 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số /TM-XNK

.......Ngày ... tháng ...năm 1994

Kính gửi:..................................(2)

Đơn xin kinh doanh dịch vụ hội chợ triển lãm thương mại

1 - Tên doanh nghiệp .................................................

- Tên giao dịch đối ngoại ........................................- Tên viết tắt.....................

2 - Địa chỉ ...........................................................

- Điện thoại .................... .- FAX.................................

3 - Tài khoản ngoại tệ

- Số .................. - Tại...........................................

4 - Tài khoản tiền Việt Nam

- Số ................. - Tại ...........................................

5 - Quyết định hoặc giấy phép thành lập - Số ...../....., ngày ../../199...,

- Cơ quan cấp .........................................................

6 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - Số..../...., ngày../../199...,

- Cơ quan cấp.........................................................

7 - Phạm vi kinh doanh.................................................

8 - Cơ quan chủ quản (cấp Bộ hoặc UBND

tỉnh) xác nhận doanh nghiệp có đủ Giám đốc

phương tiện vật chất, kỹ thuật và (Ký tên đóng dấu)

cán bộ chuyên môn để tổ chức hội

chợ triển lãm.
(Ký tên đóng dấu)

MẪU 2

Dùng cho các doanh nghiệp chưa có giấy phép kinh doanh dịch vụ HCTL, TM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.........., ngày tháng năm 199

Kính gửi: .......................................... .(2)

Đơn xin tổ chức hội chợ triển lãm thương mại

1 - Tên doanh nghiệp ..................................................

- Tên giao dịch đối ngoại............................................. .............................

- FAX.....................................

2 - Địa chỉ............................................................

- Điện thoại .................................- FAX..................

3 - Tài khoản ngoại tệ

- Số .............- Tại ...............................................

4 - Tài khoản tiền Việt Nam

- Số ............. - Tại ............................................

5 - Quyết định hoặc giấy phép thành lập - Số..../...., ngày../../199..,

- Cơ quan cấp........................................................

6 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - Số ...../...., ngày../../199..,

7 - Phạm vi kinh doanh ..............................................

8 - Tên hội chợ, triểm lãm...........................................

9 - Chủ đề............................................................

10 - Quy mô...........................................................

11 - Địa điểm tổ chức ................................................

12 - Thời gian tổ chức................................................

13 - Tên và địa chỉ đối tác nước ngoài phối hợp tổ chức (nếu có) .....

.............................................................

14 - Hợp đồng với đối tác nước ngoài về hợp tác kinh doanh dịch vụ hội chợ triển lãm thương mại số ...../......., ngày../../199

Cơ quan chủ quản (cấp Bộ hoặc UBND

tỉnh) xác nhận doanh nghiệp có đủ Giám đốc

phương tiện vật chất, kỹ thuật và (ký tên, đóng dấu)

cán bộ chuyên môn để tổ chức hội

chợ triển lãm.

(Ký tên đóng dấu)

MẪU SỐ 3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số /TM-XNK ......, ngày tháng năm 199

Kính gửi: ................................(2)

Kế hoạch hội chợ và triển lãm thương mại năm 199..

1 - Tên doanh nghiệp .................................................

- Tên giao dịch đối ngoại....................................- Tên viết tắt...... ........................

2 - Địa chỉ.................................- Điện thoại......................- FAX................

Tên hội

chợ hoặc

triển lãm

Chủ đề

Quy mô

tổ chức

Địa điểm

tổ chức

Thời gian

Doanh

nghiệp

phối hợp

1

2

3

4

5

6

I - Các cuộc hội chợ

hoặc triển lãm tổ chức

tại Việt Nam .

1 -..........

2 - .........

3 - .........

4 - .........

Tên hội

chợ hoặc

triển lãm

Chủ đề

Quy mô

tổ chức

Địa điểm

tổ chức

Thời gian

Doanh

nghiệp

phối hợp

1

2

3

4

5

6

5 -............

6 -............

7 -............

8 -............

II - Các cuộc hội chợ

Chợ hoặc triển lãm

tổ chức ở nước ngoài

1 -..............

2 -..............

3 -..............

4 -..............

Cơ quan chủ quản (Cấp Bộ, UBND tỉnh) Giám đốc

xác nhận và đề nghị Bộ Thương mại duyệt (ký tên và đóng dấu)

(Ký tên và đóng dấu)

MẪU SỐ 4

Dùng cho các doanh nghiệp cần bổ sung kế hoạch trong năm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........, ngày ....tháng..... năm 199....

Kính gửi:.................................................(2)

Đơn xin tổ chức hội chợ triển lãm thương mại

1 - Tên doanh nghiệp....................................................

- Tên giao dịch đối ngoại ....................................- Tên viết tắt........................

2 - Địa chỉ............................................................ - Điện thoại..........................

- FAX..........................

3 - Tên hội chợ, triển lãm............................................

4 - Chủ đề .........................................- Quy mô........ .... ...............

5 - Địa điểm tổ chức .........................- Thời gian tổ chức..........

6 - Tên và địa chỉ đối tác nước ngoài phối hợp tổ chức (nếu có)...........................

7 - Hợp đồng ký với đối tác nước ngoài về hợp tác kinh doanh dịch vụ hội chợ triển lãm thương mại số....../...., ngày../../199..

Cơ quan chủ quản (cấp Bộ hoặc UBND

tỉnh) xác nhận doanh nghiệp có đủ Giám đốc

phương tiện vật chất, kỹ thuật và (Ký tên và đóng dấu)

cán bộ chuyên môn để tổ chức hội

chợ triển lãm.
(ký tên và đóng dấu)

 

 

Thuộc tính văn bản
Thông tư số 05-TM-XNK về việc hướng dẫn quy chế hội chợ và triển lãm thương mại do Bộ Thương mại ban hành
Cơ quan ban hành: Bộ Thương mại Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 05-TM-XNK Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Tạ Cả
Ngày ban hành: 25/02/1995 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF TRADE
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------
No: 05-TM/XNK
Hanoi, February 25, 1995

 CIRCULAR
GUIDING THE IMPLEMENTATION OF THE REGULATION ON COMMERCIAL FAIRS AND EXHIBITIONS
Pursuant to Decree No.95-CP on the 4th of December 1993 of the Government providing for the function, tasks, powers and organization of the apparatus of the Ministry of Trade;
Pursuant to Decision No.390-TTg on the 1st of August 1994 of the Prime Minister to promulgate the Regulation on commercial fairs and exhibitions;
The Minister of Trade provides the following guidance for the implementation of the Regulation on commercial fairs and exhibitions:
Part I
COMPETENCE IN ALLOWING THE HOLDING OF COMMERCIAL FAIRS AND EXHIBITIONS
1. The Ministry of Trade allows the holding of the following commercial fairs and exhibitions:
1.1. The commercial fairs and exhibitions organized by Vietnamese enterprises in the country and abroad, comprising:
a/ National commercial fairs and exhibitions.
b/ Commercial fairs and exhibitions of a regional or inter-branch character.
c/ Fairs and exhibitions with the participation of foreign enterprises or international organizations.
d/ Commercial fairs and exhibitions organized abroad by Vietnamese enterprises.
1.2. Commercial fairs and exhibitions held by foreign enterprises or international organizations in Vietnam.
The commercial fairs and exhibitions stipulated in Points 1.1c, 1.1d, and 1.2 are called international fairs and exhibitions, for short.
2. The Ministry of Trade delegates to the Trade Service in the locality where the commercial fair or exhibition is held, to organize commercial fairs and exhibitions of a local character (province and city directly under the Central Government, hereafter called province for short), without the participation of foreign enterprises or international organizations.
3. Special-purpose fairs and exhibitions (without participation of foreign enterprises or international organizations) shall be authorized by the Ministry or the People's Committee of the province which decides the holding.
4. Procedure of approving the plan for organizing commercial fairs and exhibitions:
In the 3rd quarter each year, the enterprise engaged in service business for commercial fairs and exhibitions shall send the overall plan to the Ministry of Trade (with regard to the commercial fairs and exhibitions approved by the Ministry of Trade), or to the Trade Service (with regard to the commercial fairs and exhibitions approved by the Trade Service). The Ministry of Trade or the Trade Service shall approve the plan in the 4th quarter.
5. In case the approval of an extra-plan fair or exhibition is required, the enterprise engaged in service business for commercial fairs and exhibitions shall send the dossier to the Ministry of Trade to propose supplementary approval. The dossier shall comprise:
- An application for holding the commercial fair or exhibition.
- The cooperation contract (with a foreign enterprise or an international organization) in service business for commercial fairs and exhibitions (if any).
- The document of the People's Committee in the concerned province about the site of the fair or exhibition.
Within 15 days after receipt of the duly made dossier, the Ministry of Trade shall send a written reply to the enterprise.
Part II
SERVICE BUSINESS FOR COMMERCIAL FAIRS AND EXHIBITIONS
1. The service business for commercial fairs and exhibitions is a business aimed at organizing commercial fairs and exhibitions. It consists in conducting transactions, negotiations and signing of commercial fair and exhibition service contracts with a customer in the country and/or a foreign customer; organizing the implementation of the signed contract (advertisements, invitations, designing, renting of pavilions, filling procedures for the goods displayed, display, organizing specialized seminars at the fair or exhibition, providing interpreters... and other services related to the fair or exhibition).
2. The enterprise engaged in service business for commercial fairs and exhibitions stipulated in Point 1,Part I, must have a business permit issued by the Ministry of Trade.
Conditions for the issue of the permit :
a/ The enterprise is founded in conformity with Vietnamese law, and must have the objective or occupations conforming to the activities of commercial fairs and exhibitions (i.e. their business object is the organization of commercial fairs and exhibitions).
b/ They have the necessary material and technical bases to organize a commercial fair or exhibition.
c/ They have a organizational apparatus and professional personnel which can meet the demand of the service business for commercial fairs and exhibitions.
3. The enterprises which meet the conditions stipulated in Point 2, Part II, and have the need to conduct service business for commercial fairs and exhibitions, shall send a dossier to the Ministry of Trade. The dossier is composed of:
- An application.
- The founding permit (notorized copy).
- Certificate by the controlling agency (ministerial-level or provincial People's Committee) that they have met the conditions stipulated in Items b and c, Point 2, Part II.
4. The enterprises, which have not gathered the conditions stated in Point 2, Part II, may be allowed by the Ministry of Trade (once each time) to hold a fair or exhibition of a specific professional character, if they have the approval of the controlling agency at the ministerial level or the provincial People's Committee. In this case, the enterprise shall have to send to the Ministry of Trade:
- An application.
- The business permit (notorized copy).
5. Within 30 days after receipt of a duly made dossier, the Ministry of Trade shall give a written reply to the enterprise.
6. A foreign enterprise or an international organization, which wants to organize a commercial fair or exhibition in Vietnam, must sign a contract for cooperation in service business for commercial fairs and exhibitions with the Vietnamese enterprise to which the Ministry of Trade has issued the business permit to this effect.
7. All organizations and individuals in the country and abroad, who want to participate in a commercial fair or exhibition, shall have to sign a contract with the enterprise which is granted the business permit in this regard, in order to rent pavilions, stands and floor space, store houses, and fill the goods procedures...
Part III
REGULATIONS FOR GOODS TAKING PART IN COMMERCIAL FAIRS OR EXHIBITIONS
1. Goods imported from abroad:
- They must not be banned from import.
- They must not be counterfeit goods.
- With regard to the quantity and quality:
+ For exhibition: there must be just enough for display of a representative character; the quality must be high, the machinery and equipment must be modern, and the technology must be advanced.
+ For fairs : the Ministry of Trade shall approve the list of items and their quantity.
- The goods for use by foreigners during the fair or exhibition shall comply with regulations of the General Customs Department.
- The goods to be used as gifts, advertizement, and samples or souvenirs, shall comply with the regulations of the Ministry of Trade and the General Customs Department.
- After the conclusion of the fair or exhibition, all the goods on display and goods for personal use, which are not used up, must be re-exported within not more than 30 days after the conclusion of the fair or exhibition (except the goods stipulated in Point 1, Part IV). Past this time limit, if the goods are not re-exported without extension permit from the Ministry of Trade, the Customs Service shall serve a writ of violation, and shall handle these goods as provided for by the Customs Ordinance.
2. Goods produced in the country and displayed at the commercial fair or exhibition in Vietnam:
- They must not be goods banned from circulation.
- They must not be counterfeit goods.
- They must have clear addresses of manufacture, measurement norms, and trade marks.
3. Goods taken abroad to take part in fairs and exhibitions:
The enterprises taking part in or organizing commercial fairs or exhibitions abroad, are allowed to export their goods under these conditions:
- They are not allowed to export goods banned from export.
- They must discharge their tax duty as prescribed by law. In case the goods are allowed to be re-imported into Vietnam after the conclusion of the fair or exhibition, they are exempt from import tax, and shall recover the export tax they have paid.
- The goods used as gifts, advertisements, samples or souvenirs at the commercial fair or exhibition, shall comply with the regulations of the Ministry of Trade.
4. Procedure for export and import of goods participating in commercial fairs or exhibitions:
4.1. Basing themselves on the plan for organizing the commercial fair or exhibition already approved in Points 4 and 5, Part I, the enterprises, which import goods for service business in commercial fairs and exhibitions, shall take the papers on the goods (bills of lading, packing list, invoice) to the Customs Service to fill the procedures according to current regulations. The goods, imported to take part in fairs and exhibitions in Vietnam, shall be subject to the supervision and control of the Customs Service, from the moment they arrive at the first border gate to the moment when they are re-exported from Vietnam (last export gate).
4.2. Basing themselves on the permit of the Ministry of Trade, the enterprises participating in or organizing commercial fairs or exhibitions abroad, shall fill the customs procedures according to the current regulations for export.
Part IV
REGULATION ON THE SALES OF GOODS DURING AND AFTER THE COMMERCIAL FAIRS OR EXHIBITION
1. The goods which are temporarily imported into Vietnam to take part in the fair or exhibition, and are not re-exported but sold on the Vietnamese market, shall comply with the following regulations:
1.1. The buying or selling of goods belonging to the categories managed by quotas or directional plans of the State, shall have to be approved in writing by the Ministry of Trade.
1.2. The buying and selling of goods belonging to the categories managed by the specialized agencies (according to the prescribed list), shall have to be approved in writing by the specialized agency.
1.3. The transactions, negotiations, signing and implementation of the contracts as well as the discharge of the tax obligations, shall comply with the current regulations.
2. The selling of goods at the commercial fair or exhibition in a foreign country shall have to comply with the law of that country.
Part V
OTHER REGULATIONS
1. Reporting regime:
1.1. After each fair or exhibition, the enterprise organizing the fair or exhibition must draw up a reviewing report to evaluate the results, and send it to the agency which has authorized the holding of the fair or exhibition, and the concerned agencies.
1.2. Each year, on the 31st of December at the latest, the enterprise engaged in service business for fairs and exhibitions must send a report on the situation and result of the operations in the year, to the agency which has authorized the holding of commercial fairs and exhibitions and the concerned agencies.
2. Handling of violations:
The acts of violation of the Regulation about commercial fairs and exhibitions issued together with Decision No.390-TTg and the provisions of this Circular, shall be dealt with according to the current law of Vietnam.
 

 
FOR THE MINISTER OF TRADE
VICE MINISTER
Ta Ca

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!