Quyết định 100/NN-BVTV/QĐ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định về thủ tục thẩm định sản xuất, gia công đăng ký, xuất, nhập khẩu, lưu chứa, tiêu huỷ, nhãn thuốc, bao bì đóng gói và quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
SỐ 100 NN-BVTV/QĐ NGÀY 23 THÁNG 02 NĂM 1995 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC THẨM ĐỊNH SẢN XUẤT, GIA CÔNG, ĐĂNG KÝ, XUẤT, NHẬP KHẨU, LƯU CHỨA, TIÊU HỦY, NHàN THUỐC, BAO BÌ ĐÓNG GÓI VÀ QUẢNG CÁO THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM

 

- Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, ban hành ngày 15/02/1993 và Nghị định số 92/CP ngày 27/11/1993 của Chính phủ ban hành Điều lệ về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật;

- Căn cứ Nghị định 46/HĐBT ngày 05/03/1987 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm;

- Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Vụ trưởng Vụ Khoa học Kỹ thuật.

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Nay ban hành Quy định về thủ tục thẩm định sản xuất, gia công, đăng ký, xuất, nhập khẩu, lưu chứa, tiêu hủy, nhãn thuốc, bao bì đóng gói và quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật.

Quy định này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có hoạt động liên quan đến các công việc trên tại Việt Nam.

 

Điều 2: Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quy định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3: Các ông Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Vụ trưởng Vụ Khoa học Kỹ thuật, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm, Giám đốc Sở Nông nghiệp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

 

 

 

 

QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC THẨM ĐỊNH SẢN XUẤT, GIA CÔNG, ĐĂNG KÝ, XUẤT, NHẬP KHẨU, LƯU CHỨA, TIÊU HỦY, NHàN THUỐC, BAO BÌ ĐÓNG GÓI VÀ QUẢNG CÁO THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 100 ngày 23 tháng 02 năm 1995
của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm)

 

I/- THỦ TỤC THẨM ĐỊNH SẢN XUẤT, GIA CÔNG THUỐC
BẢO VỆ THỰC VẬT

 

Điều 1: Thủ tục thẩm định sản xuất, gia công thuốc bảo vệ thực vật.

1- Các tổ chức, cá nhân muốn sản xuất, gia công thuốc bảo vệ thực vật phải được Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm thẩm định về tiêu chuẩn, chủng loại, dạng và tính năng tác dụng của thuốc;

2- Hồ sơ xin thẩm định gửi cho Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm gồm:

a- Đơn xin thẩm định kèm theo danh mục các loại thuốc xin sản xuất, gia công;

b- Tài liệu về tiêu chuẩn, chủng loại, dạng và tính năng tác dụng của thuốc.

Việc thẩm định các điều kiện để tổ chức, cá nhân xin đăng ký sản xuất, gia công thuốc bảo vệ thực vật được quy định tại Điều 8 Điều lệ về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Nghị định số 92/CP ngày 27/11/1993 của Chính phủ do các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan giải quyết.

3- Tổ chức, cá nhân muốn sản xuất, gia công thuốc bảo vệ thực vật phải nộp lệ phí thẩm định theo quy định tại Thông tư Liên bộ số 27-TT-LB ngày 30/03/1994 của Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm;

4- Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm có ý kiến thẩm định chậm nhất là 45 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu ý kiến thẩm định là không đồng ý thì phải nói rõ lý do bằng văn bản.

 

II/ - THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT:

 

Điều 2:

Các loại thuốc bảo vệ thực vật phải đăng ký sử dụng ở Việt Nam:

1- Thuốc chưa có tên trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam;

2- Thuốc có tên trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, nhưng mang tên thương mại khác, thay đổi phạm vi sử dụng, dạng thuốc, hàm lượng hoạt chất, dung môi, phụ gia hoặc hỗn hợp các thuốc với nhau thành thuốc mới;

3- Thuốc có tên trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam nhưng chưa qua đăng ký.

 

Điều 3:

Các loại thuốc bảo vệ thực vật không được đăng ký:

1- Thuốc trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật hạn chế sử dụng ở Việt Nam (trừ các thuốc chuyên dùng trong vệ sinh phòng dịch, khử trùng kho tàng, bến bãi, xử lý gỗ...);

2- Thuốc chưa có tên thương mại;

3- Thuốc có tên thương mại trùng với tên hoạt chất;

4- Thuốc thành phẩm có độc cấp tính thuộc nhóm I theo phân loại của tổ chức Y tế thế giới và các loại thuốc dù không thuộc nhóm I nhưng chậm phân huỷ, gây ô nhiễm môi trường.

 

Điều 4: Các hình thức đăng ký

1- Đăng ký khảo nghiệm:

a- Đăng ký khảo nghiệm được áp dụng cho các loại thuốc:

- Mới sáng chế ở trong nước;

- Đã thành sản phẩm hàng hoá ở nước ngoài, nhưng lần đầu tiên được đưa vào sử dụng ở Việt Nam;

- Thuốc thay đổi phạm vi sử dụng, dạng thuốc, hàm lượng hoạt chất, dung môi, phụ gia;

- Sản phẩm mới hỗn hợp từ hai hay nhiều loại hoạt chất khác nhau;

b- Đăng ký khảo nghiệm phải được tiến hành theo hai giai đoạn: Khảo nghiệm diện hẹp và khảo nghiệm diện rộng. Khảo nghiệm diện rộng chỉ được tiến hành sau khi kết quả khảo nghiệm diện hẹp được công nhận.

2- Đăng ký chính thức:

Đăng ký chính thức được áp dụng cho các loại thuốc đã qua khảo nghiệm và kết quả được công nhận.

3- Đăng ký bổ sung:

Đăng ký bổ sung được áp dụng cho các loại thuốc:

a) Thay đổi phạm vi sử dụng, dạng thuốc, hàm lượng hoạt chất, dung môi, phụ gia hoặc hỗn hợp với nhau thành thuốc mới và đã qua khảo nghiệm diện rộng và kết quả được công nhận;

b) Mang tên thương mại khác;

c) Đã được đăng ký chính thức trong thời hạn 3 năm, nếu chủ sản phẩm có yêu cầu đăng ký bổ sung hoặc chuyển nhượng quyền đăng ký bổ sung cho người khác.

4- Tái đăng ký:

Tái đăng ký được áp dụng cho tất cả các loại thuốc có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam, nhưng giấy đăng ký đã hết hạn. Thời hạn nộp hồ sơ tái đăng ký là 6 tháng trước khi giấy đăng ký hết hạn.

 

Điều 5:

Hồ sơ xin đăng ký gửi về Cục Bảo vệ thực vật, bao gồm:

1- Đơn xin đăng ký (theo mẫu quy định);

2- Bản sao văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (có công chứng) do Cục Sở hữu công nghiệp Việt Nam cấp hoặc bản sao (có công chứng) giấy uỷ nhiệm, giấy chuyển nhượng quyền sử dụng các văn bản bảo hộ quyền sở hữu sản phẩm ở Việt Nam của các chủ sở hữu các sản phẩm đó (nếu có). Trong trường hợp không có văn bằng hoặc giấy tờ trên thì chủ sản phẩm không được quyền khiếu nại khi tổ chức hoặc cá nhân khác xin đăng ký sản phẩm đó;

3- Thuốc mẫu và tài liệu băng tiếng Việt, nếu là bản dịch phải kèm theo bản gốc bằng tiếng Anh (có phụ lục đăng ký thuốc bảo vệ thực vật kèm theo).

 

Điều 6: Phí đăng ký

Tổ chức, cá nhân xin đăng ký phải nộp lệ phí đăng ký theo quy định tại Thông tư Liên bộ số 27-TT-LB ngày 30/3/1994 của Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm.

 

Điều 7: Trách nhiệm của cơ quan cấp đăng ký

1- Tiếp nhận hồ sơ và thuốc mẫu;

2- Thẩm định hồ sơ và thuốc mẫu;

3- Trả lời kết quả thẩm định cho phép đăng ký trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4- Cấp giấy phép khảo nghiệm và thu lệ phí thẩm định đăng ký khảo nghiệm;

5- Tổ chức và quản lý Nhà nước việc khảo nghiệm;

6- Tổ chức việc đánh giá kết quả khảo nghiệm và lập hồ sở trình Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm xét cấp đăng ký;

7- Cấp giấy đăng ký và thu phí cấp giấy đăng ký.

 

Điều 8:

Thời hạn của giấy phép khảo nghiệm là 3 năm và của giấy đăng ký bổ sung, chính thức và tái đăng ký là 5 năm.

 

III- THỦ TỤC THẨM ĐỊNH XUẤT, NHẬP KHẨU THUỐC
BẢO VỆ THỰC VẬT

 

Điều 9:

1- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xuất, nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật (thuốc thành phẩm hoặc nguyên liệu) phải nộp hồ sơ cho Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm bao gồm:

- Đơn xin xuất, nhập khẩu (trong đơn phải ghi rõ số lượng, chủng loại, thời gian và địa điểm);

- Bản sao có công chứng giấy phép hoạt động kinh doanh xuất, nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật (chỉ nộp lần đầu);

2- Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm thẩm định số lượng, chủng loại thuốc và trả lời kết quả chậm nhất trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được đơn hợp lệ.

 

IV- LƯU CHỨA THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

 

Điều 10:

Kho lưu chứa thuốc bảo vệ thực vật phải đảm bảo các yêu cầu sau:

1- Có giấy xác nhận của các cơ quan có chức năng về môi trường, y tế;

2- Kho phải được xây dựng vững chắc băng vật liệu khó cháy, không bị úng ngập, thông thoáng, có tường rào bảo vệ, khoảng cách chung quanh giữa các nhà kho tối thiểu là 10 m để xe chữa cháy có thể đi lại dễ dàng;

3- Phải có các phương tiện chữa cháy, phòng độc và cấp cứu.

 

V- TIÊU HUỶ THUỐC VÀ BAO GÓI Đà ĐỰNG THUỐC
BẢO VỆ THỰC VẬT

 

Điều 11:

Việc tiêu huỷ thuốc và báo gói đã đựng thuốc bảo vệ thực vật phải đạt được các yêu cầu sau:

1- Mức dư lượng thuốc tối đa cho phép trong đất, nước, không khí không được vượt quá mức quy định của tổ chức Y tế thế giới;

2- Người thực hiện tiêu huỷ phải được trang bị đầy đủ các phương tiện phòng độc và bảo hộ lao động.

 

Điều 12:

Địa điểm tiêu huỷ phải:

1- Xa khu dân cư, các công trình xây dựng, nguồn nước, vùng trồng cây lương thực, thực phẩm, cây dược liệu, cây công nghiệp, khu vực chăn nuôi;

2- nơi đất cao, không bị ngập úng, xói mòn, có độ hút ẩm lớn và độ thấm nước cao;

3- Không nằm trong quy hoạch sử dụng lâu dài;

4- Có rào chắn và biển báo.

 

Điều 13: Phương pháp tiêu hủy

1- Đối với bao gói đã đựng thuốc:

a) - Bao gói làm bằng vật liệu dễ cháy: tiêu huỷ bằng cách đốt, trừ khi trên bao gói ghi chỉ dẫn không được đốt thì tiêu huỷ bằng cách chôn sâu cách mặt đất ít nhất 1 m ở nơi tiêu huỷ, trước khi tiêu huỷ phải mở hết nút, nắp và đâm thủng hoặc đập vỡ;

b)- Bao gói làm bằng vật liệu không cháy:

- Đối với bao gói nhỏ thì chôn ở nơi tiêu huỷ, trước khi tiêu huỷ phải mở hết nút, nắp và đâm thủng hoặc đập vỡ;

Đối với bao gói lớn từ 20-200 lít thì xử lý bằng một trong hai cách sau:

- Bán lại cho nơi cung ứng thuốc hoặc cơ sở sản xuất, gia công thuốc có yêu cầu;

- Chôn sâu cách mặt đất ít nhất 1 m ở nơi tiêu huỷ, trước khi chôn phải mở hết nút, nắp và đâm thủng hoặc đập vỡ;

2- Đối với thuốc: chỉ tiêu huỷ những loại thuốc mất phẩm chất không còn khả năng sử dụng và tái chế, thuốc cấm sử dụng, thuốc pha chế thừa trong quá trình sử dụng, thuốc bị dò rỉ, đổ vỡ trong quá trình lưu thông, lưu chứa, thuốc thu gom khi lau chùi dụng cụ sản xuất, gia công thuốc:

a- Đối với thuốc mất phẩm chất không còn khả năng sử dụng và tái chế có số lượng ít, độ độc từ nhóm II trở lên (theo phân loại của tổ chức Y tế thế giới) và không thuộc nhóm bền vững trong môi trường thì tiêu hủy bằng cách trộn thuốc với vôi bột hoặc hóa chất có khả năng phân hủy thuốc rồi chôn ở nơi tiêu hủy;

b- Đối với thuốc mất phẩm chất không còn khả năng sử dụng và tái chế có số lượng lớn và độ độc từ nhóm II trở lên, thuốc thuộc nhóm độc I, thuốc cấm sử dụng và thuốc thuộc nhóm bền vững thì phải có phương án tiêu hủy được cơ quan bảo vệ môi trường duyệt;

c- Đối với thuốc pha chế thừa trong quá trình sử dụng, thuốc bị dò rỉ, đổ vỡ trong quá trình lưu thông, lưu chứa, thuốc thu gom khi lau chùi dụng cụ sản xuất, gia công thuốc thì tiêu hủy bằng cách trộn với vôi bột hoặc các hóa chất có khả năng phân hủy thuốc rồi chôn ở nơi tiêu hủy.

 

VI/- NHàN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

 

Điều 14:

1- Tất cả các loại thuốc bảo vệ thực vật khi lưu thông phải có nhãn bằng tiếng Việt Nam và phải được đăng ký theo đúng quy định với cơ quan có thẩm quyền;

2- Nhãn phải rõ ràng, dễ đọc, không bị mờ nhạt hoặc dễ bị rách nát trong quá trình lưu thông, lưu chứa và sử dụng;

3- Nhãn phải gắn chặt hoặc in trên bao bì thuốc;

4- Không được dùng màu đỏ và màu trùng với màu chỉ nhóm độc của thuốc để làm nền nhãn.

 

 

Điều 15:

Nội dung ghi trên nhãn thuốc bảo vệ thực vật gồm:

1- Tên thương mại của thuốc, hàm lượng hoạt chất, dạng thuốc, thành phần, tính năng tác dụng và độ độc của thuốc;

2- Hướng dẫn sử dụng;

3- Những biện pháp an toàn khi sử dụng, sau khi sử dụng và sơ cứu khi bị ngộ độc thuốc;

4- Khả năng hồn hợp với các loại thuốc khác (nếu có);

5- Cách bảo quản thuốc và cách tiêu hủy bao gói;

6- Số đăng ký, tên và địa chỉ của cơ sở sản xuất, gia công hoặc cung ứng, dung tích hoặc khối lượng tịnh;

7- Ngày sản xuất, gia công hoặc đóng gói và thời hạn sử dụng;

8- Hình tượng hướng dẫn cách bảo quản, pha chế, sử dụng (nếu có);

9- Vạch màu biểu thị nhóm độc của thuốc.

 

Điều 16:

Nhãn thuốc bảo vệ thực vật gồm:

Nhãn 1 cột, nhãn 2 cột, nhãn 3 cột và nhãn bướm, (bố cục và nội dung của từng loại có phần phụ lục kèm theo).

 

VII/- BAO BÌ ĐÓNG GÓI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

 

Điều 17:

1- Thuốc bảo vệ thực vật phải được đựng trong bao bì riêng;

2- Cấm dùng các loại bao bì chuyên đựng đồ ăn, thức uống để đựng thuốc;

3- Không đựng thuốc bằng các bao bì dễ gây nguy hiểm cho người sử dụng, không đựng thuốc trong ống tiêm thủy tinh;

4- Bao bì đựng thuốc phải:

a- Bền trong quá trình bảo quản, lưu thông và sử dụng:

b- Không làm ảnh hướng đến thành phần và tính năng, tác dụng của thuốc;

c- Ngăn cản được các yếu tố của môi trường ảnh hưởng đến chất lượng của thuốc.

VIII/ - QUẢNG CÁO THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

 

Điều 18:

1- Chỉ được quảng cáo các loại thuốc bảo vệ thực vật nằm trong danh mục được phép sử dụng;

2- Không được dùng những từ ngữ để khẳng định về tính an toàn của thuốc như: "không nguy hiểm", "không độc", "không có hại" để quảng cáo;

3- Quảng cáo phải chấp hành đúng Nghị định số 194/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ về hoạt động quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam.

 

 

PHỤ LỤC ĐĂNG KÝ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

 

Tùy theo từng hình thức đăng ký mà tổ chức, cá nhân xin đăng ký thuốc bảo vệ thực vật phải nộp các tài liệu và mẫu vật:

1- Với đăng ký khảo nghiệm:

Tài liệu về đặc tính lý, hóa của thuốc thành phẩm, thuốc kỹ thuật và hoạt chất:

- Tên hóa học, tên hoạt chất, tên thương mại, công thức cấu tạo và công thức phân tử của hoạt chất, màu sắc, áp suất hơi, khả năng hòa tan, điểm nóng chảy (dạng rắn), điểm sôi (dạng lỏng), tỷ trọng của thuốc thành phẩm, điểm bốc cháy, khả năng bắt lửa, khả năng gây nổ, khả năng ăn mòn, khả năng hỗn hợp, khả năng bền vững và các tính chất lý, hóa cơ bản khác;

- Dạng thuốc, hàm lượng hoạt chất, thành phẩm và hàm lượng dung môi hoặc phụ gia.

Tài liệu về độc lý của thuốc thành phẩm, thuốc kỹ thuật và hoạt chất:

- Độc cấp tính (đường miệng, đường tiếp xúc, đường hô hấp), khả năng gây kích thích mắt, da, khả năng gây dị ứng;

- Độc mãn tính như khả năng gây ung thư, gây quái thai, gây đột biến gen, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản...

Các tài liệu khác:

Quá trình chuyển hóa của thuốc trong cơ thể người, động vật; khả năng tích lũy trong mỡ; quá trình chuyển hóa và phân giải trong cây, trong đất và trong điều kiện tự nhiên; ảnh hưởng của thuốc đến động vật hoang dã như cá, chim, ong, động vật có ích (giun đất, thiên địch...); mức hấp thụ hàng ngày cho phép đối với người (ADI); mức dư lượng tối đa cho phép (MRL); thời gian cách ly (PHI); hiệu lực phòng trừ dịch hại của thuốc ở nước ngoài; tình hình đăng ký thuốc ở nước ngoài (bản sao giấy đăng ký ở các nước trong khu vực.

Nhãn thuốc bằng tiếng Anh đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài và mẫu nhãn bằng tiếng Việt Nam đối với tổ chức, cá nhân trong nước.

2- Với đăng ký chính thức:

2 gr chất chuẩn, 1 lít hoặc 1kg thuốc thành phẩm, kết quả khảo nghiệm hiệu lực phòng trừ dịch hại ở Việt Nam. Kết quả này phải có ý kiến xác nhận của cơ quan quản lý thử nghiệm thuốc bảo vệ thực vật mới.

Tài liệu về phương pháp phân tích chất lượng và dư lượng thuốc, tài liệu về phương pháp sơ cứu khi bị ngộ độc thuốc, mẫu nhãn thuốc bằng tiếng Việt, nội dung phù hợp với quy định của Việt Nam và hướng dẫn của FAO.

3- Với đăng ký bổ sung:

Trường hợp thay đổi phạm vi sử dụng: Tài liệu về lý do thay đổi, về hiệu lực phòng trừ dịch hại ở Việt Nam (kết quả khảo nghiệm diện rộng), phương pháp sử dụng, thời gian cách ly.

Trường hợp thay đổi dạng thuốc, thay đổi hàm lượng hoạt chất, thay đổi dung môi và phụ gia: tài liệu về độc lý nếu thuốc có hàm lượng hoạt chất cao hơn thuốc đã có trong danh mục, tài liệu về tính chất lý, hóa, hiệu lực phòng trừ dịch hại ở Việt Nam (kết quả khảo nghiệm diện rộng), phương pháp sử dụng, thời gian cách ly, phương pháp sơ cứu, tình hình đăng ký ở nước ngoài và 250gr hoặc 250ml thuốc thành phẩm.

Trường hợp hỗn hợp các thuốc với nhau: Tài liệu về tỷ lệ các loại thuốc cấu thành, đặc tính lý hóa, độc lý, hiệu lực phòng trừ dịch hại ở Việt Nam (kết quả khảo nghiệm diện rộng), phương pháp sử dụng, thời gian cách ly, phương pháp sơ cứu, tình hình đăng ký ở nước ngoài và 250gr hoặc 250ml thuốc thành phẩm.

Trường hợp mang tên thương mại khác: Tài liệu về lý do mang tên khác, đặc tính lý hóa của hoạt chất và thuốc thương phẩm, phương pháp sử dụng, thời gian cách lý, tình hình đăng ký ở nước ngoài và 250gr hoặc 250ml thuốc thành phẩm.

Ngoài các tài liệu nêu trên, nếu chủ sản phẩm xin đăng ký bổ sung không phải là người đã đăng ký chính thức thì phải nộp thêm các tài liệu theo quy định tại mục 1 của phụ lục này.

Tất cả các trường hợp đăng ký bổ sung đều phải nộp mẫu nhãn thuốc bằng tiếng Việt như đăng ký chính thức.

4- Tái đăng ký:

Đối với các thuốc đã được đăng ký sử dụng ở Việt Nam nhưng hết hạn cho phép thì phải nộp đơn xin gia hạn, tài liệu về tình hình đăng ký và sử dụng ở nước ngoài hiện nay.

Đối với thuốc đã có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam theo Quyết định số 208 ngày 16/7/1991 của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam thì phải nộp các tài liệu và mẫu vật như đăng ký chính thức. Thời hạn tiến hành đăng ký các loại thuốc này trong vòng 9 tháng kể từ khi ban hành Quy định này.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC NHàN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

 

PHỤ LỤC 1: NỘI DUNG NHàN MỘT CỘT

 

- Thông tin về độ độc (phụ lục 5, mục 1)

- Tên thuốc và dạng thuốc (phụ lục 5, mục 2)

- Thành phần:

+ Hoạt chất

+ Dung môi (nếu cần) (phụ lục 5, mục 3)

- Công dụng (phụ lục 5, mục 4)

- Hướng dẫn cách sử dụng (phụ lục 5, mục 5)

- Thời gian cách ly (phụ lục 5, mục 6)

- Chú ý về an toàn (phụ lục 5, mục 7)

- Chỉ dẫn về cấp cứu ngộ độc (phụ lục 5, mục 8)

- Dung tích hoặc khối lượng tịnh, ngày đóng gói, ngày hết hạn sử dụng

- Tên và địa chỉ nơi sản xuất, gia công, đại lý hoặc cung ứng

- Vạch màu (phụ lục 5, mục 9).

 

PHỤ LỤC 2: NỘI DUNG NHàN 2 CỘT

 

Cột chính (phía bên trái nhãn)

- Thông tin về độ độc (phụ lục 5, mục 1)

- Tên thuốc và dạng thuốc (phụ lục 5, mục 2)

- Thành phần:

+ Hoạt chất

+ Dung môi (nếu cần) (phụ lục 5, mục 3)

- Công dụng (phụ lục 5, mục 4)

- Chú ý về an toàn (phụ lục 5, mục 7)

- Chỉ dẫn về cấp cứu ngộ độc (phụ lục 5, mục 8).

Cột phụ (phía bên phải nhãn)

- Hướng dẫn cách sử dụng (phụ lục 5, mục 5)

- Thời gian cách ly (phụ lục 5, mục 6)

- Dung tích hoặc khối lượng tịnh, ngày đóng gói, ngày hết hạn sử dụng

- Tên và địa chỉ nơi sản xuất, gia công, đại lý hoặc cung ứng

- Vạch màu (chung cho cả 2 cột) (phụ lục 5, mục 9).

 

PHỤ LỤC 3: NỘI DUNG NHàN 3 CỘT

 

Cột chính (ở giữa)

- Thông tin về độ độc (phụ lục 5, mục 1)

- Tên thuốc và dạng thuốc (phụ lục 5, mục 2)

- Thành phần:

+ Hoạt chất

+ Dung môi (nếu cần) (phụ lục 5, mục 3)

- Công dụng (phụ lục 5, mục 4)

- Dung tích hoặc khối lượng tịnh, ngày đóng gói, ngày hết hạn sử dụng

- Tên và địa chỉ nơi sản xuất, gia công, đại lý hoặc cung ứng.

Cột phụ 1 (phía bên trái cột chính)

- Hướng dẫn cách sử dụng (phụ lục 5, mục 5)

- Thời gian cách ly (phụ lục 5, mục 6).

Cột phụ 2 (phía bên phải cột chính)

- Chú ý về an toàn (phụ lục 5, mục 7)

- Chỉ dẫn về cấp cứu ngộ độc (phụ lục 5, mục 8)

- Vạch màu (chung cho cả 3 cột) (phụ lục 5, mục 9).

 

PHỤ LỤC 4: NỘI DUNG NHàN BƯỚM

 

Khi mà lượng thông tin cần truyền đạt về thuốc quá nhiều mà diện tích nhãn trên bao gói có hạn và không đáp ứng đủ thì lượng thông tin đó được in thêm trên một nhãn khác gọi là nhãn bướm.

Khi sử dụng nhãn bướm thì ở cột chính của nhãn trên bao gói phải in dòng chữ "Đọc kỹ nhãn bướm kèm theo trước khi sử dụng thuốc".

- Thông tin về độ độc (phụ lục 5, mục 1)

- Tên thuốc và dạng thuốc (phụ lục 5, mục 2)

- Hướng dẫn cách sử dụng (phụ lục 5, mục 5)

- Thời gian cách ly (phụ lục 5, mục 6)

- Chú ý về an toàn (phụ lục 5, mục 7)

- Chỉ dẫn về cấp cứu ngộ độc (phụ lục 5, mục 8).

 

PHỤ LỤC 5: HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

 

1- Thông tin về độ độc:

- Những thông tin về độ độc của thuốc như "Rất độc", "Độc cao", "Nguy hiểm", "Cẩn thận" và hình tượng biểu hiện độ độc tương ứng của mỗi loại thuốc (Đầu lâu xương chéo đối với thuốc thuộc nhóm độc I và chữ thập trong hình vuông đặt lệch đối với thuốc thuộc nhóm độc II) phải được đặt ở phía trên của cột chính trong nhãn.

- Câu "Bảo quản xa trẻ em" phải được đặt ngay dưới thông tin và hình tượng biểu hiện độ độc.

- Ngoài những thông tin trên, trên nhãn có thể có hình tượng biểu hiện tính chất vật lý của thuốc như tính ăn mòn, tính dễ nổ, tính dễ cháy, tính dễ ô xi hóa... (nếu có) (phụ lục 6).

Hình tượng biểu hiện độ độc và tính chất vật lý của thuốc được in trong hình vuông đặt lệch, phải theo màu quy định và độ lớn của hình không được nhỏ hơn 1/10 diện tích cột chính.

2- Tên thuốc và dạng thuốc:

- Tên thương mại

- Loại thuốc (trừ sâu, bệnh, cỏ...)

- Hàm lượng hoạt chất và dạng thuốc (ký hiệu Việt Nam hoặc Quốc tế)

Ví dụ: Thuốc trừ sâu Padan 95 SP.

Thuốc trừ bệnh Vanicide 3 DD.

Thuốc từ cỏ Vidiu 80 BTN.

3- Thành phần:

- Hoạt chất: Tên và hàm lượng của tất cả các hoạt chất có trong thuốc (đơn vị g/kg hoặc g/l hoặc %).

- Dung môi: Khi dung môi làm tăng độ độc hay tăng tính chất vật lý của thuốc như phụ lục 6 thì phải ghi tên và hàm lượng của dung môi trên nhãn.

4- Công dụng: Phải ghi rõ thuốc được dùng để phòng trừ dịch hại gì trên đối tượng bị hại gì.

Ví dụ: Dùng trừ cỏ trên cây trồng cạn.

Dùng trừ cỏ một năm mới nảy mầm trên lúa gieo thẳng.

Dùng trừ đạo ôn trên lúa.

5- Hướng dẫn cách sử dụng: Phải ghi rõ dịch hại, thời gian và phương pháp sử dụng để đảm bảo an toàn và hiệu quả nhất. Hướng dẫn cách sử dụng phải bao gồm:

- Mọi thông tin nhằm ngăn ngừa việc sử dụng sai hoặc không phù hợp.

Ví dụ: + Không sử dụng khi trời sắp mưa

+ Chỉ sử dụng ở giai đoạn 2 đến 5 lá.

- Liều lượng, nồng độ, thời gian và phương pháp áp dụng đối với tình trạng dịch hại.

- Hướng dẫn về chuẩn bị pha thuốc, cách pha thuốc, cách phun thuốc, cách bảo quản, cách tiêu hủy thuốc thừa và bao bì.

- Thuốc có thể hoặc không hỗn hợp được với các loại thuốc khác.

6- Thời gian cách ly: Phải ghi rõ thời gian cách ly đối với từng đối tượng như:

- Không sử dụng thuốc trước khi thu hoạch (ngày/tuần)

- Không xử lý vật nuôi trước khi giết thịt (ngày/tuần)

- Nguy hiểm (độc) đối với vật nuôi. Không thả vật nuôi vào khu vực xử lý (giờ/ngày)

- Người không có trang bị bảo hộ không được vào khu vực xử lý (giờ/ngày)

- Thông gió khu vực xử lý (giờ/ngày) trước khi vào làm việc (nhà, kho...).

7- Chú ý về an toàn:

- Đối với thuốc:

+ Gây ngộ độc nếu hít phải

+ Gây ngộ độc nếu uống phải

+ Gây ngộ độc nếu tiếp xúc với da

+ Gây dị ứng đối với da, mắt, hệ hô hấp.

- Khi sử dụng:

+ Tránh hít phải thuốc

+ Tránh để thuốc tiếp xúc với da, mồm, mắt và mũi

+ Không hút thuốc, ăn, uống

+ Sử dụng trang bị bảo hộ (quần áo, kính, mũ, găng tay, ủng, mặt nạ...)

- Trong trường hợp thuốc dính vào người cần:

+ Thay ngay trang bị bảo hộ (quần áo, khẩu trang, mũ, ủng...)

+ Rửa sạch ngay vùng bị dính thuốc bằng nhiều nước.

- Sau khi sử dụng:

+ Rửa chân tay hay tắm rửa.

+ Rửa sạch trang bị bảo hộ lao động.

Những thông tin này phải được ghi rõ nét bằng chữ in hoa để đảm bảo an toàn cho người sử dụng thuốc.

8- Chỉ dẫn về cấp cứu ngộ độc:

Ghi rõ phương pháp sơ cứu khi bị ngộ độc thuốc:

- Khi thuốc dính vào da hoặc mắt phải làm gì

- Khi hít phải hơi thuốc phải làm gì

- Khi uống phải thuốc phải làm gì

- Nếu thuốc dính vào quần áo phải làm gì

- Trong hoặc sau khi sử dụng thuốc nếu thấy triệu chứng ngộ độc phải làm gì.

- Triệu chứng ngộ độc như thế nào

- Thuốc giải độc (nếu có).

9- Vạch mầu:

Màu của vạch màu được xác định dựa theo bản phân loại thuốc của tổ chức y tế thế giới (WHO).

- Đối với thuốc nhóm I vạch màu đỏ (pantone red 199-C)

- Đối với thuốc nhóm II vạch màu vàng (pantone yellow-C)

- Đối với thuốc nhóm III vạch màu xanh nước biểu (pantone black 293-C)

- Vạch màu này đặt ở phần dưới cùng của nhãn và có độ dài bằng độ dài của nhãn, diện tích không nhỏ hơn 15% diện tích nhãn.

- Màu của vạch màu phải bền, không bị nhòe hoặc phai.

 

PHỤ LỤC 6

HÌNH TƯỢNG BIỂU DIỄN ĐỘ ĐỘC VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÝ
CỦA THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

 

Độ độc

- Hình tượng màu đen trên nền màu trắng

 

Tính ăn mòn

- Hình tượng màu đen trên nửa nền màu vàng hoặc da cam và chữ in màu trắng trên nửa nền màu đen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tính dễ nổ

- Hình tượng màu đèn trên nền màu vàng hoặc da cam

 

Phản ứng với nước (dễ cháy):

- Hình tượng màu đen trên nền màu xanh da trời

 

Rất dễ cháy:

- Dễ cháy

- Hình tượng màu đen trên nền màu đỏ

 

- Hình tượng màu đen trên nền màu trắng với những kẻ sọc đỏ

 

Ô xy hoá

- Hình tượng màu đen trên nền màu vàng hoặc dâ cam

 

thuộc tính Quyết định 100/NN-BVTV/QĐ

Quyết định 100/NN-BVTV/QĐ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định về thủ tục thẩm định sản xuất, gia công đăng ký, xuất, nhập khẩu, lưu chứa, tiêu huỷ, nhãn thuốc, bao bì đóng gói và quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:100/NN-BVTV/QĐNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Ngô Thế Dân
Ngày ban hành:23/02/1995Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thương mại-Quảng cáo
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 100/NN-BVTV/QĐ

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi