Quyết định 20/2006/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành các Mẫu quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 20/2006/QĐ-BTM
NGÀY 17 THÁNG 05 NĂM 2006 VỂ VIỆC BAN HÀNH
CÁC MẪU QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ VỤ VIỆC CẠNH TRANH

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;

Căn cứ Nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh;

Căn cứ Nghị định số 05/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về việc thành lập và quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng cạnh tranh;

Căn cứ Nghị định số 06/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý cạnh tranh;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này các mẫu Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, bao gồm:
1. Mẫu Quyết định về việc xử lý vụ việc cạnh tranh của Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh.
2. Mẫu Quyết định về việc xử lý vụ việc cạnh tranh của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh, Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh và Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


                                                                                                     

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Danh Vĩnh

Mẫu số: 01/QLCT

BỘ THƯƠNG MẠI

CỤC QUẢN LÝ CẠNH TRANH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: ..............

............, ngày...... tháng..... năm 20.....

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xử lý vụ việc cạnh tranh

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CẠNH TRANH

Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 06/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý cạnh tranh;

Căn cứ Nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh;

Căn cứ Nghị định số 120/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh;

Xét các tình tiết của vụ việc cạnh tranh có các bên liên quan và nội dung như sau:

I. Các bên liên quan:

1. Bên khiếu nại (nếu có)

Tên: (ghi bằng chữ in hoa) .............................................................................

Nghềnghiệp/Ngành nghề kinh doanh:.............................................................

Địa chỉ:............................................................................................................

Người đại diện hợp pháp của bên khiếu nại (nếu có):

Tên (ghi bằng chữ in hoa)..................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................

Luật sư của bên khiếu nại (nếu có):

Tên: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................

 

2. Bên bị điều tra

Tên: (ghi bằng chữ in hoa) .............................................................................

Nghềnghiệp/Ngành nghề kinh doanh:.............................................................

Địa chỉ:............................................................................................................

Người đại diện hợp pháp của bên bị điều tra:

Tên: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................

Luật sư của bên bị điều tra (nếu có):

Tên: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có)

Tên: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................

Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có):

Tên: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................

Luật sư của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có):

Tên: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................

II. Tóm tắt nội dung vụ việc: [1]

...................................................................................................................................
..................................................................................................................................
...................................

III. Các phân tích và nhận định sau khi Cục Quản lý cạnh tranh tiến hành điều tra vụ việc

1. Phân tích chứng cứ xác định hành vi vi phạm/không vi phạm pháp luật về cạnh tranh:         
..............................................................................................................................................
......................................

2. Các phân tích khác:

..............................................................................................................................................
​......................................

3. Tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng (nếu có):

..............................................................................................................................................
​......................................

4. Nhận định:

- Điều khoản của Luật Cạnh tranh bị vi phạm (nếu có):….….……....……...

- Giải quyết việc khôi phục danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp cho cá nhân/tổ chức không vi phạm:.................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh đối với cá nhân/tổ chức và hình thức xử lý như sau:

1. Tên: (ghi bằng chữ in hoa) .........................................................................

Ngành nghề kinh doanh:.................................................................................

Địa chỉ:............................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy phép đầu tư) số..........................

Cấp ngày............................................tại…..…................................................

Với các hình thức xử như sau:

Hình thức xử phạt chính: [2]

- Cảnh cáo

- Phạt tiền với mức phạt là: ............................................................. đồng

(Ghi bằng chữ:………………………………………………………đồng).

Hình thức xử phạt bổ sung (nếu có):

- ..........................................................................................................................

- .........................................................................................................................

Biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có)

- ..........................................................................................................................

- .........................................................................................................................

2......................................................................................................................[3]

Điều 2. Không xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh đối với cá nhân/tổ chức có tên dưới đây:

1. Tên: (ghi bằng chữ in hoa)..........................................................................

Nghề nghiệp/Ngành nghề kinh oanh:..............................................................

Địa chỉ:............................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy phép đầu tư) số..........................

Cấp ngày.............................................tại…..…...............................................

2. ......................................................................................................................[4]

Điều 3. Cá nhân/tổ chức quy định tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định này trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực pháp luật. Hết thời hạn này, nếu bên phải thi hành không chấp hành Quyết định này thì bị cưỡng chế thi hành.

Cá nhân/tổ chức......................................có quyền khiếu nại đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nộp tiền phạt và phí xử lý vụ việc cạnh tranh

1. Số tiền phạt quy định tại Điều 1 phải được nộp tại ......................................

2. Phí xử lý vụ việc cạnh tranh.........................................................................[5]

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau ba mươi (30) ngày, kể từ ngày ký nếu trong thời hạn đó không bị khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày ký, Quyết định này phải được gửi cho:

1. Ông (bà)/tổ chức:.....................................................................để chấp hành;

2. Kho bạc.................................................................................để thu tiền phạt.

Quyết định này gồm.........trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang.

       

Nơi nhận:

- ................;

- ................;

- ................;

- ................;

- Lưu: VT, .... .

CỤC TRƯỞNG

 

                             

 

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

Mẫu số: 01/HĐCT

HỘI ĐỒNG CẠNH TRANH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: ..............

............, ngày...... tháng..... năm 20.....

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xử lý vụ việc cạnh tranh

 

HỘI ĐỒNG XỬ LÝ VỤ VIỆC CẠNH TRANH

Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 05/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về việc thành lập và quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng cạnh tranh;

Căn cứ Nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh;

Căn cứ Nghị định số 120/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh;

Căn cứ Quyết định số………ngày….tháng….năm 200… của Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh về việc thành lập Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh;

Căn cứ kết quả phiên điều trần ngày...../...../....., tại................., dưới hình thức……....theo Quyết định mở phiên điều trần số.........ngày..../...../....và các thông tin liên quan khác:

Hồ sơ vụ việc cạnh tranh (số, ngày thụ lý hồ sơ):

………………………………………………………………………………..

Thành viên Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh:

………………………………………………………………………………..

Thư ký phiên điều trần:

………………………………………………………………………………..

Người giám định (nếu có):

………………………………………………………………………………..

Người phiên dịch (nếu có):

………………………………………………………………………………..

Xét các tình tiết của vụ việc cạnh tranh có các bên liên quan và nội dung như sau:

I. Các bên liên quan:

1. Bên khiếu nại (nếu có):

Tên: (ghi bằng chữ in hoa) .............................................................................

Ngành nghề kinh doanh:..................................................................................

Địa chỉ:............................................................................................................

Người đại diện hợp pháp của bên khiếu nại (nếu có):

Tên (ghi bằng chữ in hoa)..................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................

Luật sư của bên khiếu nại (nếu có):

Tên: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................

2. Bên bị điều tra:

Tên: (ghi bằng chữ in hoa) .............................................................................

Ngành nghề kinh doanh:..................................................................................

Địa chỉ:............................................................................................................

Người đại diện hợp pháp của bên bị điều tra:

Tên: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................

Luật sư của bên bị điều tra (nếu có):

Tên: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có):

Tên: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................

Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có):

Tên: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................

Luật sư của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có):

Tên: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................

II. Tóm tắt nội dung vụ việc: [6]

.............................................................................................................................
..................................................

III. Các phân tích và nhận định của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh:

1. Phân tích chứng cứ xác định hành vi vi phạm/không vi phạm pháp luật về cạnh tranh:

................................................................................................................................
.....................................................

2. Các phân tích khác:

................................................................................................................................
​.....................................................

3. Tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng (nếu có):

................................................................................................................................
​.....................................................

4. Nhận định:

- Điều khoản của Luật Cạnh tranh bị vi phạm (nếu có):.…………..…...……..

- Giải quyết việc khôi phục danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp cho cá nhân/tổ chức không vi phạm:....................................................................................

…….............................................................................................................................
....................................................................................................................................
...............................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh đối với cá nhân/tổ chức và hình thức xử lý như sau:

1. Tên: (ghi bằng chữ in hoa) .........................................................................

Ngành nghề kinh doanh:..................................................................................

Địa chỉ:............................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy phép đầu tư) số..........................

Cấp ngày............................................tại…..…................................................

Với các hình thức xử  như sau:

 Hình thức xử phạt chính: [7]

- Cảnh cáo

- Phạt tiền với mức phạt là: ............% tổng doanh thu trong năm tài chính trước năm thực hiện hành vi vi phạm (tức doanh thu năm 20….), tương đương với số tiền:

Bằng số:…................................................……………………………. đồng.

Bằng chữ:…...….......………………………………………...............đồng.

 Hình thức xử  phạt bổ sung (nếu có):

-.........................................................................................................................

- ........................................................................................................................

 Biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có):

- ........................................................................................................................

- ........................................................................................................................

2. ....................................................................................................................[8]

Điều 2Không xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh đối với cá nhân/tổ chức và hình thức xử lý như sau:

1. Tên: (ghi bằng chữ in hoa)..........................................................................

Ngành nghề kinh doanh:.................................................................................

Địa chỉ:............................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy phép đầu tư) số..........................

Cấp ngày.............................................tại…..…...............................................

2.......................................................................................................................[9]

Điều 3Trách nhiệm thi hành

1. Cá nhân/tổ chức quy định tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định này trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực pháp luật. Hết thời hạn này, nếu bên phải thi hành không chấp hành Quyết định này thì bị cưỡng chế thi hành.

Cá nhân/tổ chức......................................có quyền khiếu nại đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền liên quan (nếu có) [10]:

a) ………………………………………………………..có trách nhiệm thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/tước giấy phép (chứng chỉ hành nghề) do mình đã cấp cho doanh nghiệp:…………………………...………………………...

b) …………………………………………………...……….có trách nhiệm tổ chức thực hiện biện pháp buộc cơ cấu lại doanh nghiệp:………...……….……...

/buộc chia, tách doanh nghiệp:……….……………..….....................................

/buộc bán lại phần mà doanh nghiệp:…………..…………………..……..đã mua.

Điều 4. Nộp tiền phạt và phí xử lý vụ việc cạnh tranh

1. Số tiền phạt quy định tại Điều 1 phải được nộp tại……………….............

2. Phí xử lý vụ việc cạnh tranh.......................................................................[11]

Điều 5Quyết định này có hiệu lực sau ba mươi (30) ngày, kể từ ngày ký nếu trong thời hạn đó không bị khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày ký, Quyết định này phải được gửi cho:

1. Ông (bà)/tổ chức:.....................................................................để chấp hành;

2. Kho bạc:...............................................................................để thu tiền phạt.

3. Các cơ quan:……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………

để cưỡng chế thi hành.

Quyết định này gồm.........trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang.

       

Nơi nhận:

- ...............;

- ................;

- ................;

- ................;

- Lưu: VT, .... .

 

TM. HỘI ĐỒNG XỬ LÝ VỤ VIỆC CANH TRANH

CHỦ TỌA PHIÊN ĐIỀU TRẦN

 

 

(Ký tên và đóng dấu)

 

[1] Tóm tắt nội dung vụ việc cần đảm bảo các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 131 của Nghị định số 116/2005/NĐ-CP.

[2] Chỉ ghi một hình thức xử phạt chính được áp dụng (cảnh cáo hoặc phạt tiền) .

[3] Sử dụng trong trường hợp có hơn 1 cá nhân/tổ chức vi phạm; đánh số thứ tự 2,3,4…cho các cá nhân/tổ chức bị xử lý này;  ghi rõ các thông tin nêu tại khoản 1 Điều 1

[4] Sử dụng trong trường hợp có hơn 1 cá nhân/tổ chức không vi phạm; đánh số thứ tự 2,3,4...cho các cá nhân/tổ chức không bị xử lý này; ghi rõ các thông tin nêu tại khoản 1 Điều 2

[5] Ghi rõ người phải nộp phí xử lý vụ việc cạnh tranh, số tiền  và thời hạn nộp phí

 

[6] Tóm tắt nội dung vụ việc cần đảm bảo các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 131 của Nghị định số 116/2005/NĐ-CP.

[7] Chỉ ghi một hình thức xử phạt chính được áp dụng (cảnh cáo hoặc phạt tiền) .

[8] Sử dụng trong trường hợp có hơn 1 cá nhân/tổ chức vi phạm; đánh số thứ tự 2,3,4…cho các cá nhân/tổ chức bị xử lý này;  ghi rõ các thông tin nêu tại khoản 1 Điều 1

[9] Sử dụng trong trường hợp có hơn 1 cá nhân/tổ chức không vi phạm; đánh số thứ tự 2,3,4…cho các cá nhân/tổ chức không bị xử lý này; ghi rõ các thông tin nêu tại khoản 1 Điều 2.

[10] Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp vi phạm bị áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung hoặc biện pháp khắc phục hậu quả như: thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/tước các giấy phép/chứng chỉ hành nghề; buộc cơ cấu lại doanh nghiệp lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, chia, tách doanh nghiệp đã sáp nhập/hợp nhất hoặc buộc bán lại phần doanh nghiệp đã mua.

[11] Ghi rõ người phải nộp phí xử lý vụ việc cạnh tranh, số tiền và thời hạn nộp phí.

thuộc tính Quyết định 20/2006/QĐ-BTM

Quyết định 20/2006/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành các Mẫu quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh
Cơ quan ban hành: Bộ Thương mạiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:20/2006/QĐ-BTMNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành:17/05/2006Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thương mại-Quảng cáo , Đấu thầu-Cạnh tranh
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 20/2006/QĐ-BTM

Tình trạng hiệu lực: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 20/2006/QĐ-BTM
NGÀY 17 THÁNG 05 NĂM 2006 VỂ VIỆC BAN HÀNH
CÁC MẪU QUYẾT ĐỊNH XỬ Lí VỤ VIỆC CẠNH TRANH

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

 

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 thỏng 01 năm 2004 của Chớnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;

Căn cứ Nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chớnh phủ quy định chi tiờ́t thi hành mụ̣t sụ́ điờ̀u của Luọ̃t Cạnh tranh;

Căn cứ Nghị định số 05/2006/NĐ-CP ngày 09 thỏng 01 năm 2006 của Chớnh phủ về việc thành lập và quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng cạnh tranh;

Căn cứ Nghị định số 06/2006/NĐ-CP ngày 09 thỏng 01 năm 2006 của Chớnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý cạnh tranh;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kốm theo Quyết định này cỏc mẫu Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, bao gồm:

Mẫu Quyết định về việc xử lý vụ việc cạnh tranh của Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh.

Mẫu Quyết định về việc xử lý vụ việc cạnh tranh của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh.

 

Điều 2. Quyết định này cú hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Cụng bỏo.

 

Điều 3. Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh, Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh và Thủ trưởng cỏc đơn vị thuộc cơ quan Bộ chịu trỏch nhiệm thi hành Quyết định này.

 

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Lờ Danh Vĩnh


Mẫu số: 01/QLCT

 

BỘ THƯƠNG MẠI

CỤC QUẢN Lí CẠNH TRANH

CỘNG HềA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phỳc

Số: ..............

............, ngày...... thỏng..... năm 20.....

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xử lý vụ việc cạnh tranh

 

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN Lí CẠNH TRANH

 

n cứ Luật Cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004;

n cứ Nghị định số 06/2006/NĐ-CP ngày 09 thỏng 01 năm 2006 của Chớnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý cạnh tranh;

n cứ Nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chớnh phủ quy định chi tiờ́t thi hành mụ̣t sụ́ điờ̀u của Luọ̃t Cạnh tranh;

Căn cứ Nghị định số 120/2005/NĐ-CP ngày 30 thỏng 9 năm 2005 của Chớnh phủ quy định về xử lý vi phạm phỏp luật trong lĩnh vực cạnh tranh;

Xột cỏc tỡnh tiết của vụ việc cạnh tranh cú cỏc bờn liờn quan và nội dung như sau:

 

I. Cỏc bờn liờn quan:

1. Bờn khiếu nại (nếu cú)

Tờn: (ghi bằng chữ in hoa) ...............................................................................

Nghề nghiệp/Ngành nghề kinh doanh:...............................................................

Địa chỉ:..............................................................................................................

Người đại diện hợp phỏp của bờn khiếu nại (nếu cú):

Tờn (ghi bằng chữ in hoa)..................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................

Luọ̃t sư của bờn khiếu nại (nếu cú):

Tờn: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................


2. Bờn bị điờ̀u tra

Tờn: (ghi bằng chữ in hoa) ...............................................................................

Nghềnghiệp/Ngành nghề kinh doanh:...............................................................

Địa chỉ:..............................................................................................................

Người đại diện hợp phỏp của bờn bị điờ̀u tra:

Tờn: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................

Luọ̃t sư của bờn bị điờ̀u tra (nếu cú):

Tờn: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................

3. Người có quyờ̀n lợi, nghĩa vụ liờn quan (nờ́u có)

Tờn: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................

Người đại diện hợp phỏp của người có quyờ̀n lợi, nghĩa vụ liờn quan (nờ́u có):

Tờn: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................

Luọ̃t sư của người có quyờ̀n lợi, nghĩa vụ liờn quan (nếu cú):

Tờn: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................

II. Túm tắt nội dung vụ việc: [1]

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

III. Cỏc phõn tớch và nhận định sau khi Cục Quản lý cạnh tranh tiến hành điều tra vụ việc

1. Phõn tích chứng cứ xác định hành vi vi phạm/khụng vi phạm pháp luọ̃t vờ̀ cạnh tranh:

............................................................................................................................

...........................................................................................................................

2. Cỏc phõn tớch khỏc:

...........................................................................................................................

............................................................................................................................

3. Tình tiờ́t giảm nhẹ, tình tiờ́t tăng nặng (nờ́u có):

............................................................................................................................

............................................................................................................................

4. Nhận định:

- Điều khoản của Luật Cạnh tranh bị vi phạm (nếu cú):….….……....………...

- Giải quyờ́t viợ̀c khụi phục danh dự, quyờ̀n và lợi ích hợp pháp cho cỏ nhõn/tổ chức khụng vi phạm:......................................................................................

..……..................................................................................................................

- ……..................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Xửvi phạm phỏp luật về cạnh tranh đối với cỏ nhõn/tổ chức và hỡnh thức xử lý như sau:

1. Tờn: (ghi bằng chữ in hoa) ...........................................................................

Ngành nghề kinh doanh:...................................................................................

Địa chỉ:..............................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy phộp đầu tư) số............................

Cấp ngày.............................................tại…..…................................................

Với cỏc hỡnh thức xử lý như sau:

Hỡnh thức xử phạt chớnh: [2]

- Cảnh cỏo

- Phạt tiền với mức phạt là: ............................................................. đồng

(Ghi bằng chữ:…………………………………………………………đồng).

Hỡnh thức xử phạt bổ sung (nếu cú):

- ..........................................................................................................................

- .........................................................................................................................

Biện phỏp khắc phục hậu quả (nếu cú)

- ..........................................................................................................................

- .........................................................................................................................

2 ...................................................................................................................... [3]

 

Điều 2. Khụng xvi phạm phỏp luật về cạnh tranh đối với cỏ nhõn/tổ chức cú tờn dưới đõy:

1. Tờn: (ghi bằng chữ in hoa)...........................................................................

Nghề nghiệp/Ngành nghề kinh doanh:..............................................................

Địa chỉ:..............................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy phộp đầu tư) số............................

Cấp ngày.............................................tại…..…...............................................

2. ...................................................................................................................... [4]

 

Điều 3. Cỏ nhõn/tổ chức quy định tại Điều 1 phải nghiờm chỉnh chấp hành Quyết định này trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày Quyết định này cú hiệu lực phỏp luật. Hết thời hạn này, nếu bờn phải thi hành khụng chấp hành Quyết định này thỡ bị cưỡng chế thi hành.

Cỏ nhõn/tổ chức...................................... cú quyền khiếu nại đối với Quyết định này theo quy định của phỏp luật.

 

Điều 4. Nộp tiền phạt và phớ xử lý vụ việc cạnh tranh

1. Số tiền phạt quy định tại Điều 1 phải được nộp tại ......................................

2. Phí xử lý vụ viợ̀c cạnh tranh.......................................................................... [5]

 

Điều 5. Quyết định này có hiợ̀u lực sau ba mươi (30) ngày, kờ̉ từ ngày ký nờ́u trong thời hạn đó khụng bị khiờ́u nại theo quy định của phỏp luật.

Trong thời hạn bảy (07) ngày làm viợ̀c kờ̉ từ ngày ký, Quyết định này phải được gửi cho:

1. ễng (bà)/tổ chức:.................................................................... để chấp hành;

2. Kho bạc................................................................................... để thu tiền phạt.

Quyết định này gồm......... trang, được đúng dấu giỏp lai giữa cỏc trang.

Nơi nhận:

- ................;

- ................;

- ................;

- ................;

- Lưu: VT, .... .

CỤC TRƯỞNG

 

 

(Ký tờn và đúng dấu)

 


Mẫu số: 01/HĐCT

HỘI ĐỒNG CẠNH TRANH

 


Số: ………...

CỘNG HềA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phỳc

............, ngày.....thỏng..... năm 20.....

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xử lý vụ việc cạnh tranh

 

HỘI ĐỒNG XỬ Lí VỤ VIỆC CẠNH TRANH

 

n cứ Luật Cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004;

n cứ Nghị định số 05/2006/NĐ-CP ngày 09 thỏng 01 năm 2006 của Chớnh phủ về việc thành lập và quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng cạnh tranh;

n cứ Nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chớnh phủ quy định chi tiờ́t thi hành mụ̣t sụ́ điờ̀u của Luọ̃t Cạnh tranh;

Căn cứ Nghị định số 120/2005/NĐ-CP ngày 30 thỏng 9 năm 2005 của Chớnh phủ quy định về xử lý vi phạm phỏp luật trong lĩnh vực cạnh tranh;

Căn cứ Quyết định số………ngày….thỏng….năm 200… của Chủ tịch Hụ̣i đụ̀ng cạnh tranh về việc thành lập Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh;

Căn cứ kết quả phiờn điều trần ngày...../...../....., tại................., dưới hỡnh thức……....theo Quyết định mở phiờn điều trần số.........ngày..../...../....và cỏc thụng tin liờn quan khỏc:

Hồ sơ vụ việc cạnh tranh (số, ngày thụ lý hồ sơ):

………………………………………………………………………………..

Thành viờn Hụ̣i đụ̀ng xử lý vụ viợ̀c cạnh tranh:

………………………………………………………………………………..

Thư ký phiờn điờ̀u trõ̀n:

………………………………………………………………………………..

Người giám định (nếu cú):

………………………………………………………………………………..

Người phiờn dịch (nờ́u có):

………………………………………………………………………………..

Xột cỏc tỡnh tiết của vụ việc cạnh tranh cú cỏc bờn liờn quan và nội dung như sau:

I. Cỏc bờn liờn quan:

1. Bờn khiếu nại (nếu cú):

Tờn: (ghi bằng chữ in hoa) ...............................................................................

Ngành nghề kinh doanh:...................................................................................

Địa chỉ:..............................................................................................................

Người đại diện hợp phỏp của bờn khiếu nại (nếu cú):

Tờn (ghi bằng chữ in hoa)..................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................

Luọ̃t sư của bờn khiếu nại (nếu cú):

Tờn: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................

2. Bờn bị điờ̀u tra:

Tờn: (ghi bằng chữ in hoa) ...............................................................................

Ngành nghề kinh doanh:...................................................................................

Địa chỉ:..............................................................................................................

Người đại diện hợp phỏp của bờn bị điờ̀u tra:

Tờn: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................

Luọ̃t sư của bờn bị điờ̀u tra (nếu cú):

Tờn: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................

3. Người có quyờ̀n lợi, nghĩa vụ liờn quan (nờ́u có):

Tờn: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................

Người đại diện hợp phỏp của người có quyờ̀n lợi, nghĩa vụ liờn quan (nờ́u có):

Tờn: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................

Luọ̃t sư của người có quyờ̀n lợi, nghĩa vụ liờn quan (nếu cú):

Tờn: (ghi bằng chữ in hoa)..................................................................................

Địa chỉ:................................................................................................................

II. Túm tắt nội dung vụ việc: [6]

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

.........................................................................................................................

........................................................................................................................

III. Cỏc phõn tớch và nhận định của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh:

1. Phõn tích chứng cứ xác định hành vi vi phạm/khụng vi phạm pháp luọ̃t vờ̀ cạnh tranh:

...........................................................................................................................

..........................................................................................................................

.........................................................................................................................

2. Cỏc phõn tớch khỏc:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

3. Tình tiờ́t giảm nhẹ, tình tiờ́t tăng nặng (nờ́u có):

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

4. Nhận định:

- Điều khoản của Luật Cạnh tranh bị vi phạm (nếu cú):.…………..…...……..

- Giải quyờ́t viợ̀c khụi phục danh dự, quyờ̀n và lợi ích hợp pháp cho cỏ nhõn/tổ chức khụng vi phạm:...................................................................................................

……....................................................................................................................

- ..........................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Xửvi phạm phỏp luật về cạnh tranh đối với cỏ nhõn/tổ chức và hỡnh thức xử lý như sau:

1. Tờn: (ghi bằng chữ in hoa) ...........................................................................

Ngành nghề kinh doanh:...................................................................................

Địa chỉ:..............................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy phộp đầu tư) số............................

Cấp ngày.............................................tại…..…................................................

Với cỏc hỡnh thức xử lý như sau:

Hỡnh thức xử phạt chớnh: [7]

- Cảnh cỏo

- Phạt tiền với mức phạt là: ............% tổng doanh thu trong năm tài chớnh trước năm thực hiện hành vi vi phạm (tức doanh thu năm 20….), tương đương với số tiền:

Bằng số:..................................................……………………………. đồng.

Bằng chữ:…...….......…………………………………………...............đồng.

Hỡnh thức xử phạt bổ sung (nếu cú):

-.........................................................................................................................

- ........................................................................................................................

Biện phỏp khắc phục hậu quả (nếu cú):

- ........................................................................................................................

- ........................................................................................................................

2. ....................................................................................................................[8]

 

Điều 2. Khụng xvi phạm phỏp luật về cạnh tranh đối với cỏ nhõn/tổ chức và hỡnh thức xử lý như sau:

1. Tờn: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................................

Ngành nghề kinh doanh:...................................................................................

Địa chỉ:..............................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy phộp đầu tư) số............................

Cấp ngày.............................................tại…..…...............................................

2.......................................................................................................................[9]

 

Điều 3. Trỏch nhiệm thi hành

1. Cỏ nhõn/tổ chức quy định tại Điều 1 phải nghiờm chỉnh chấp hành Quyết định này trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày Quyết định này cú hiệu lực phỏp luật. Hết thời hạn này, nếu bờn phải thi hành khụng chấp hành Quyết định này thỡ bị cưỡng chế thi hành.

Cỏ nhõn/tổ chức......................................cú quyền khiếu nại đối với Quyết định này theo quy định của phỏp luật.

2. Trỏch nhiệm của cỏc cơ quan cú thẩm quyền liờn quan (nếu cú) [10]:

a) ………………………………………………………..cú trỏch nhiệm thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/tước giấy phộp (chứng chỉ hành nghề) do mỡnh đó cấp cho doanh nghiệp:…………………………...………………………...

b) …………………………………………………...…… ú trỏch nhiệm tổ chức thực hiện biện phỏp buộc cơ cấu lại doanh nghiệp:………...……….………...

/buộc chia, tỏch doanh nghiệp:……….……………..………...........................

/buộc bỏn lại phần mà doanh nghiệp:……………..…………………. đó mua.

 

Điều 4. Nộp tiền phạt và phớ xử lý vụ việc cạnh tranh

1. Số tiền phạt quy định tại Điều 1 phải được nộp tại………………...............

2. Phí xử lý vụ viợ̀c cạnh tranh.........................................................................[11]

 

Điều 5. Quyết định này có hiợ̀u lực sau ba mươi (30) ngày, kờ̉ từ ngày ký nờ́u trong thời hạn đó khụng bị khiờ́u nại theo quy định của phỏp luật.

Trong thời hạn bảy (07) ngày làm viợ̀c kờ̉ từ ngày ký, Quyết định này phải được gửi cho:

1. ễng (bà)/tổ chức:.....................................................................để chấp hành;

2. Kho bạc:.................................................................................để thu tiền phạt.

3. Cỏc cơ quan:………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………

để cưỡng chế thi hành.

Quyết định này gồm.........trang, được đúng dấu giỏp lai giữa cỏc trang.

Nơi nhận:

- ...............;

- ................;

- ................;

- ................;

- Lưu: VT, ....

TM. HỘI ĐỒNG XỬ Lí VỤ VIỆC CANH TRANH

CHỦ TỌA PHIấN ĐIỀU TRẦN

 

(Ký tờn và đúng dấu)

 

 

 [1] Túm tắt nội dung vụ việc cần đảm bảo cỏc nội dung quy định tại khoản 3 Điều 131 của Nghị định số 116/2005/NĐ-CP.

[2] Chỉ ghi một hỡnh thức xử phạt chớnh được ỏp dụng (cảnh cỏo hoặc phạt tiền).

[3] Sử dụng trong trường hợp cú hơn 1 cỏ nhõn/tổ chức vi phạm; đỏnh số thứ tự 2, 3, 4…cho cỏc cỏ nhõn/tổ chức bị xử lý này; ghi rừ cỏc thụng tin nờu tại khoản 1 Điều 1

[4] Sử dụng trong trường hợp cú hơn 1 cỏ nhõn/tổ chức khụng vi phạm; đỏnh số thứ tự 2,3,4...cho cỏc cỏ nhõn/tổ chức khụng bị xử lý này; ghi rừ cỏc thụng tin nờu tại khoản 1 Điều 2

[5] Ghi rừ người phải nộp phớ xử lý vụ việc cạnh tranh, số tiền và thời hạn nộp phớ

[6] Túm tắt nội dung vụ việc cần đảm bảo cỏc nội dung quy định tại khoản 3 Điều 131 của Nghị định số 116/2005/NĐ-CP.

[7] Chỉ ghi một hỡnh thức xử phạt chớnh được ỏp dụng (cảnh cỏo hoặc phạt tiền).

[8] Sử dụng trong trường hợp cú hơn 1 cỏ nhõn/tổ chức vi phạm; đỏnh số thứ tự 2,3,4…cho cỏc cỏ nhõn/tổ chức bị xử lý này; ghi rừ cỏc thụng tin nờu tại khoản 1 Điều 1

[9] Sử dụng trong trường hợp cú hơn 1 cỏ nhõn/tổ chức khụng vi phạm; đỏnh số thứ tự 2,3,4…cho cỏc cỏ nhõn/tổ chức khụng bị xử lý này; ghi rừ cỏc thụng tin nờu tại khoản 1 Điều 2.

[10] Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp vi phạm bị ỏp dụng biện phỏp xử phạt bổ sung hoặc biện phỏp khắc phục hậu quả như: thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/tước cỏc giấy phộp/chứng chỉ hành nghề; buộc cơ cấu lại doanh nghiệp lạm dụng vị trớ thống lĩnh thị trường, chia, tỏch doanh nghiệp đó sỏp nhập/hợp nhất hoặc buộc bỏn lại phần doanh nghiệp đó mua.

[11] Ghi rừ người phải nộp phớ xử lý vụ việc cạnh tranh, số tiền và thời hạn nộp phớ.

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi