Quyết định 122/QĐ-TTg 2019 Chương trình hội nhập kinh tế quốc tế

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 122/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH PHỤ LỤC NHỮNG CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2019 ĐỂ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 38/NQ-CP NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2017 VỀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 06-NQ/TW VỀ “THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ, GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, TRONG BỐI CẢNH NƯỚC TA THAM GIA CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO THẾ HỆ MỚI”

------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết 38/NQ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2017 về Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”;

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại Báo cáo số 3852/BC-BNG-CSĐN-m ngày 28 tháng 12 năm 2018,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Phụ lục những công việc triển khai trong năm 2019 để thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, QHQT (3) M.A.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

PHỤ LỤC

NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2019 Đ THC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 38/NQ-CP NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ)

 

TT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Sản phẩm

Thời gian thực hiện

1.

Thông tin, tuyên truyền về hội nhập quốc tế

1.1

Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020.

Bộ Thông tin và Truyền thông

Các bộ, ngành liên quan

Báo cáo kết quả thực hiện

Hàng năm

1.2.

Thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về quyền con người ở Việt Nam” tại Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 02/03/2018 của Thủ tướng.

Bộ Thông tin và Truyền thông

Các bộ, ngành liên quan

Báo cáo kết quả thực hiện

Hàng năm

1.3.

Xây dựng Cổng thông tin điện tử tích hợp cơ sở dữ liệu tổng hợp cung cấp đầy đủ các thông tin văn kiện, tài liệu thiết yếu về các sự kiện hội nhập quốc tế, các hiệp định thương mại tự do.

Bộ Thông tin và Truyền thông

 

Cổng thông tin

2019

1.4.

Tổ chức tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền cho phóng viên, nhà báo, đi ngũ tuyên truyền viên cơ sở về chủ đề hội nhập quốc tế.

Bộ Thông tin và Truyền thông

Các bộ, ngành liên quan

Các khóa tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực

Hàng năm

1.5.

Xây dựng và xuất bản các n phm, tài liệu tuyên truyền về tim năng hợp tác BThông tin và kinh tế và hội nhập quốc tế của Việt Nam, giải thích và làm rõ các cam kết trong các thỏa thuận thương mại tự do.

Bộ Thông tin và Truyền thông

Các bộ, ngành liên quan

Sách tư liệu, phim, phóng sự, các ấn phẩm tuyên truyền

Hàng năm

2.

Hội nhập kinh tế quốc tế

2.1.

Thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các bộ, ngành liên quan

Báo cáo kết quả thực hiện

Hàng năm

2.2.

Triển khai thực hiện Đán “Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài đến 2030”.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các bộ, ngành liên quan

Báo cáo kết quả thực hiện

Hàng năm

2.3.

Tổ chức các lớp bồi dưỡng về hội nhập quốc tế, bồi dưỡng nghiệp vụ, ngoại ngữ biên phiên dịch dành cho cán bộ đối ngoại địa phương.

Bộ Ngoại giao

Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các địa phương.

Các khóa tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực.

Hàng năm

2.4.

Nghị định về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Bộ Tài chính

Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Nghị định

2019

2.5.

Chương trình quản lý nợ 03 năm 2019-2021.

Bộ Tài chính

Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Chương trình

2019

2.6.

Đề án áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế vào Việt Nam.

Bộ Tài chính

Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Đ án

2019

2.7.

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh.

Bộ Công Thương

Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Nghị định

2019

2.8.

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương.

Bộ Công Thương

Bộ Tài chính

Quy định thủ tục

2019

2.9.

Thực hiện Đề án đào tạo bồi dưỡng nhân lực khoa học công nghệ ở trong nước và nước ngoài ban hành kèm theo quyết định số 2395/QĐ-TTg ngày 25/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các bộ, ngành liên quan

Các khóa tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực

Hàng năm

2.10.

Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ thông qua Đề án Chiến lược sở hữu trí tuệ quốc gia.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các bộ, ngành liên quan

Chiến lược sở hữu trí tuệ

2019

2.11.

Triển khai thực hiện Đề án tổng thể về chính sách cạnh tranh quốc gia.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các bộ, ngành liên quan

Báo cáo kết quả thực hiện

Hàng năm

2.12.

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu về công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020.

Bộ Thông tin và Truyền thông

Các bộ, ngành liên quan

Báo cáo kết quả thực hiện

Hàng năm

2.13.

Triển khai Đề án thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào ngành Giao thông vận tải đến năm 2020.

Bộ Giao thông vận tải

Các bộ, ngành liên quan

Báo cáo kết quả thực hiện

Hàng năm

2.14.

Thực hiện Đề án tái cơ cấu tổng thể lĩnh vực vận tải định hướng tới 2025.

Bộ Giao thông vận tải

Các bộ, ngành liên quan

Báo cáo kết quả thực hiện

Hàng năm

2.15.

Tăng cường năng lực hạ tầng tiêu chuẩn đo lường chất lượng để triển khai các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các bộ, ngành liên quan

Báo cáo kết quả thực hiện

Hàng năm

2.16.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về xu hướng cải tổ, rà soát các hiệp định bảo hộ đầu tư.

Bộ Ngoại giao

Các bộ, ngành liên quan

Báo cáo

2019

2.17.

Thực hiện Đề án mở đường bay trực tiếp từ các quốc gia, địa bàn trọng điểm đến Việt Nam nhằm thúc đẩy đầu tư phát triển, tăng cường giao lưu, hội nhập quốc tế (theo Quyết định số 2119/QĐ-TTg ngày 28/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ).

Bộ Giao thông vận tải

Các bộ, ngành liên quan

Báo cáo kết quả thực hiện

Hàng năm

2.18.

Thực hiện Đề án lộ trình tự do hóa các giao dịch vốn phù hợp với các cam kết quốc tế giai đoạn 2016 - 2020.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Các bộ, ngành liên quan

Báo cáo kết quả thực hiện

Hàng năm

2.19.

Thực hiện Đề án đẩy mạnh việc tham gia vào các thể chế tài chính, tiền tệ, ngân hàng khu vực và quốc tế.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Các bộ, ngành liên quan

Báo cáo kết quả thực hiện

Hàng năm

2.20.

Đề án tăng cường kết nối hàng không với các thị trường nguồn khách du lịch.

Bộ Giao thông vận tải

Các bộ, ngành liên quan

Đề án

2019

2.21.

Gia nhập và thực hiện tốt vai trò là thành viên chính thức của dự án Kiến trúc sư APEC.

Bộ Xây dựng

 

Báo cáo kết quả triển khai

2019

2.22.

Xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển kinh tế nền tảng sinh học.

Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam

Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ/ngành liên quan

Chiến lược

2019

2.23.

Nghị định quy định hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia.

Bộ Tài chính

Các bộ/ngành liên quan

Nghị định

2019

2.24.

Đề án áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế vào Việt Nam.

Bộ Tài chính

Các bộ, ngành liên quan

Đề án

2019

3.

Hội nhập quốc tế về chính trị - quốc phòng - an ninh

3.1.

Thực hiện Đề án Hội nhập quốc tế về quốc phòng đến năm 2020.

Bộ Quốc phòng

Các bộ, ngành liên quan

Báo cáo kết quả thực hiện

Hàng năm

3.2.

Thực hiện Đề án tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Bộ Quốc phòng

Các bộ, ngành liên quan

Báo cáo kết quả thực hiện

Hàng năm

3.3.

Thực hiện Đề án tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - Cam-pu-chia đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Bộ Quốc phòng

Các bộ, ngành liên quan

Báo cáo kết quả thực hiện

Hàng năm

3.4.

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/05/2018 về “Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng người Việt Nam xuất cảnh di cư trái phép, cư trú lao động bất hp pháp, vi phạm pháp luật ở nước ngoài trong tình hình hiện nay”.

Bộ Công an

Các bộ, ngành liên quan

Báo cáo kết quả thực hiện

Hàng năm

3.5.

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài trên toàn quốc.

Bộ Công an

Các bộ, ngành liên quan

Báo cáo kết quả thực hiện

Hàng năm

3.6.

Đề án tổng thể về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến 2030.

Bộ Ngoại giao

Các bộ, ngành liên quan

Đề án

2019

3.7.

Đề án tổng thể Việt Nam đảm nhiệm vị trí Chủ tịch ASEAN 2020.

Bộ Ngoại giao

Các bộ, ngành liên quan

Đề án

2019

3.8.

Đề án về việc Việt Nam tham gia làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.

Bộ Ngoại giao

Các bộ, ngành liên quan

Đề án

2019

3.9.

Chương trình đối ngoại cấp cao năm 2020.

Bộ Ngoại giao

Các bộ, ngành liên quan

Chương trình

2019

4.

Hội nhập quốc tế về văn hóa - xã hội, giáo dục, đào tạo, khoa học - công nghệ, tài nguyên - môi trường

4.1.

Triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến 2020 và tăng cường tham gia của ta tại UNESCO và một số tổ chức, diễn đàn đa phương về văn hóa, giáo dục, khoa học, xã hội.

Bộ Ngoại giao

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Báo cáo

Hàng năm

4.2.

Xây dựng, ký kết các Hiệp định quốc tế song phương và đa phương về Bảo hiểm xã hội.

Bộ Lao động thương binh và xã hội

Các bộ, ngành liên quan

Báo cáo kết quả thực hiện

Hàng năm

4.3.

Dự án Bộ luật lao động (sửa đổi) trình Chính phủ.

Bộ Lao động thương binh và xã hội

Các bộ, ngành liên quan

Dự án luật

2019

4.4.

Thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về giảm phát thải khí CO2 trong hoạt động hàng không dân dụng Việt Nam năm 2016-2020.

Bộ Giao thông vận tải

 

Báo cáo

Hàng năm

4.5.

Triển khai Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020 tầm nhìn 2030.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Các bộ, ngành liên quan

Báo cáo kết quả thực hiện

Hàng năm

4.6.

Đề án tăng cường cơ chế phối hợp trong nước giải quyết các vấn đề môi trường trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ, ngành liên quan

Đề án

2019

4.7.

Thực hiện Quyết định số 14/2018/QĐ-TTg về Quy chế phối hợp cấp phép, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ, ngành liên quan

Báo cáo kết quả thực hiện

Hàng năm

4.8.

Rà soát, đánh giá hệ thống giáo dục đại học để quy hoạch mạng lưới các trường đại học giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Báo cáo

2020

4.9.

Hướng dẫn và triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Các bộ, ngành liên quan

Hướng dẫn

2019

4.10.

Thực hiện Nghị định 126/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các bộ, ngành liên quan

Báo cáo kết quả thực hiện

Hàng năm

4.11.

Thực hiện Nghị định số 22/2018/NĐ-CP “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ năm 2015 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan”.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các bộ, ngành liên quan

Báo cáo kết quả thực hiện

Hàng năm

4.12.

Thực hiện Nghị định số 76/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các bộ, ngành liên quan

Báo cáo kết quả thực hiện

Hàng năm

 

 

thuộc tính Quyết định 122/QĐ-TTg

Quyết định 122/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Phụ lục những công việc triển khai trong năm 2019 để thực hiện Nghị quyết 38/NQ-CP ngày 25/04/2017 về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW về "Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới"
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:122/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:24/01/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thương mại-Quảng cáo

TÓM TẮT VĂN BẢN

Xây dựng Đề án áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế vào Việt Nam

Quyết định 122/QĐ-TTg về việc ban hành Phụ lục những công việc triển khai trong năm 2019 để thực hiện Nghị quyết 38/NQ-CP ngày 25/04/2017 về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW về "Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới" được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 24/01/2019.

Nhiệm vụ cụ thể của các Bộ trong năm 2019 như sau:

- Bộ Tài chính chủ trì: Xây dựng Đề án áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế vào Việt Nam; Chương trình quản lý nợ 03 năm 2019 – 2021;

- Bộ Công Thương chủ trì: Xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh; Quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương;

- Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì: Thực hiện Đề án đào tạo bồi dưỡng nhân lực khoa học công nghệ ở trong nước và nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 2395/QĐ-TTg ngày 25/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ;…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định122/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi