Thông tư liên tịch 40/2006/TTLT-BTC-BTTUBTWMTTQVN-TLĐLĐVN của Bộ Tài chính, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hướng dẫn về kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THễNG TƯ

LIấN TỊCH BỘ TÀI CHÍNH - BAN THƯỜNG TRỰC UỶ BAN
TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM - TỔNG LIấN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM SỐ
40/2006/TTLT-BTC-BTTUBTWMTTQVN-TLĐLĐVN
NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 2006 HƯỚNG DẪN VỀ KINH PHÍ BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN

 

Căn cứ Nghị định số 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005 của Chớnh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhõn dõn;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chớnh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngõn sỏch nhà nước.

Liờn tịch Bộ Tài chớnh - Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Tổng Liờn đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn về kinh phớ bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhõn dõn như sau:

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

1. Đối tượng, phạm vi ỏp dụng:

Thụng tư này hướng dẫn về kinh phớ bảo đảm hoạt động của:

a) Ban Thanh tra nhõn dõn ở xó, phường, thị trấn (dưới đõy gọi tắt là Ban Thanh tra nhõn dõn cấp xó);

b) Ban Thanh tra nhõn dõn ở cơ quan nhà nước;

c) Ban Thanh tra nhõn dõn ở đơn vị sự nghiệp cụng lập;

d) Ban Thanh tra nhõn dõn ở doanh nghiệp nhà nước.

2. Về nguồn kinh phớ:

a) Kinh phớ bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhõn dõn cấp xó do Uỷ ban nhõn dõn cấp tỉnh, trỡnh Hội đồng nhõn dõp cựng cấp cõn đối.

Cho ngõn sỏch cấp xó để Uỷ ban nhõn dõn xó cấp cho Ban Thanh tra nhõn dõn hoạt động.

b. Kinh phớ hoạt động của Ban Thanh tra nhõn dõn ở cơ quan nhà nước do Thủ trưởng quan bố trớ trong phạm vi dự toỏn chi ngõn sỏch nhà nước được cấp cú thẩm quyền giao hàng năm cho cơ quan nhà nước đú.

c. Kinh phớ hoạt động của Ban Thanh tra nhõn dõn ở đơn vị sự nghiệp cụng lập do Thủ trưởng đơn vị bố trớ trong phạm vi nguồn tài chớnh của đơn vị (bao gồm dự toỏn chi ngõn sỏch nhà nước được cấp cú thẩm quyền giao, nguồn thu của đơn vị và số thu được để lại theo quy định - nếu cú).

d. Kinh phớ hoạt động của Ban Thanh tra nhõn dõn tại doanh nghiệp nhà nước do Tổng giỏm đốc, Giỏm đốc doanh nghiệp bố trớ theo khả năng tài chớnh của doanh nghiệp và được hạch toỏn vào cỏc khoản chi phớ hợp lý khi tớnh thuế thu nhập theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và cỏc văn bản hướng dẫn thực hiện.

3. Ban Thanh tra nhõn dõn cấp xó, ban Thanh tra nhõn dõn ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp cụng lập và Ban Thanh tra nhõn dõn ở doanh nghiệp nhà nước cú trỏch nhiệm sử dụng kinh phớ hoạt động đỳng mục đớch, theo chế độ chỉ tiờu tài chớnh hiện hành; cuối quý, cuối năm bỏo cỏo kinh phớ đó sử dụng với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xó (đối với Ban Thanh tra nhõn dõn cấp xó) hoặc Tổ chức cụng đoàn cơ sở tại đơn vị (đối với Ban Thanh tra nhõn dõn ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp cụng lập và Ban Thanh tra nhõn dõn ở doanh nghiệp nhà nước).

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xó cú trỏch nhiệm bỏo cỏo quyết toỏn kinh phớ hoạt động của Ban Thanh tra nhõn dõn cấp xó với Ban Tài chớnh xó.

Tổ chức cụng đoàn cơ sở cú trỏch nhiệm bỏo cỏo quyết toỏn kinh phớ hoạt động của Ban Thanh tra nhõn dõn ở đơn vị với Phũng (Ban) tài chớnh của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp.

 

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

 

1. Nội dung chỉ bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhõn dõn, gồm:

a) Chi mua sắm văn phũng phẩm, chi cho cụng tỏc thụng tin, tuyờn truyền, cước điện thoại, cước bưu phẩm;

b) Chi hội nghị phớ, cụng tỏc phớ;

c) Chi trả thự lao cho cỏc thành viờn Ban Thanh tra nhõn dõn trực tiếp thực hiện cụng tỏc thanh tra theo kế hoạch cụng tỏc được duyệt;

d) Chi cho cỏc cuộc họp bàn việc kiến nghị xử lý cỏc vụ việc vi phạm phỏp luật;

đ) Chi bồi dưỡng cho cỏc thành viờn Ban Thanh tra nhõn dõn hoạt động phối kết hợp với tổ chức thanh tra nhà nước khi thanh tra tại địa phương, đơn vị (nếu cú).

2. Về mức chi:

Cỏc nội dung chi phục vụ cho hoạt động của Ban Thanh tra nhõn dõn nờu trờn thực hiện theo tiờu chuẩn, chế độ chi tiờu tài chớnh hiện hành được cấp cú thẩm quyền quy định, cụ thể như sau:

a) Đối với Ban Thanh tra nhõn dõn cấp xó:

- Chi mua sắm văn phũng phẩm theo hoỏ đơn thực tế mua hàng; cước điện thoại, cước bưu phẩm theo hoỏ đơn thực tế của bưu điện.

- Chi hội nghị, chi tiền cụng tỏc phớ theo quy định của Chủ tịch Uỷ ban nhõn dõn cấp tỉnh cụ thể hoỏ quy định tại Thụng tư số 118/2004/TT-BTC ngày 8/12/2004 của Bộ Tài chớnh quy định chế độ cụng tỏc phớ, chế độ hội nghị đối với cơ quan hành chớnh và đơn vị sự nghiệp cụng lập trong cả nước.

Chi trả thự lao, chi bồi dưỡng ỏp dụng theo mức chi do cơ quan cú thẩm quyền quyết định thực hiện. Trường hợp chưa cú mức chi cụ thể, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xó thống nhất với Chủ tịch Uỷ ban nhõn dõn xó để xem xột, quyết định cho phự hợp và trong phạm vi kinh phớ đó được giao cho Ban Thanh tra nhõn dõn cấp xó.

b) Đối với Ban Thanh tra nhõn dõn ở cơ quan nhà nước:

- Chi hội nghị, cụng tỏc phớ theo quy định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ở Trung ương hoặc của Chủ tịch Uỷ ban nhõn dõn cấp tỉnh cụ thể hoỏ quy định tại Thụng tư số 118/2004/TT-BTC ngày 8/12/2004 của Bộ Tài chớnh quy định chế độ cụng tỏc phớ, chế độ hội nghị đối với cơ quan hành chớnh và đơn vị sự nghiệp cụng lập trong cả nước.

- Cỏc khoản chi khỏc thực hiện theo mức chi quy định tại Quy chế chi tiờu nội bộ của cơ quan. Trường hợp cơ quan chưa xõy dựng Quy chế chỉ tiờu nội bộ thỡ thực hiện theo quy định hiện hành.

c) Đối với Ban Thanh tra nhõn dõn ở đơn vị sự nghiệp cụng lập:

Thực hiện chi tiờu theo quy định tại Quy chế chi tiờu nội bộ đối với đơn vị ỏp dụng chế độ tự chủ về tài chớnh. Đối với đơn vị sự nghiệp cụng lập chưa thực hiện cơ chế tự chủ về tài chớnh thỡ thực hiện theo chế độ chi tiờu tài chớnh hiện hành của nhà nước.

d) Đối với Ban Thanh tra nhõn dõn ở doanh nghiệp nhà nước:

Thực hiện mức chi theo quy định được thoả thuận giữa Ban chấp hành cụng đoàn cơ sở và Tổng giỏm đốc, Giỏm đốc doanh nghiệp nhưng khụng vượt quỏ mức chi theo quy định hiện hành của nhà nước.

3. Lập dự toỏn, phõn bổ, chấp hành và quyết toỏn kinh phớ:

a) Đối với kinh phớ hoạt động của Ban Thanh tra nhõn dõn cấp xó:

- Việc lập, chấp hành và quyết toỏn kinh phớ hoạt động của Ban Thanh tra nhõn dõn cấp xó thực hiện theo quy định tại Thụng tư số 60/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chớnh quy định về quản lý ngõn sỏch xó và cỏc hoạt động tài chớnh khỏc của xó, phường, thị trấn.

Thụng tư này hướng dẫn cụ thể một số điểm sau:

+ Lập, chấp hành dự toỏn ngõn sỏch: Đối với dự toỏn ngõn sỏch những năm đầu thời kỳ ổn định ngõn sỏch địa phương, căn cứ vào nhiệm vụ của Ban Thanh tra nhõn dõn cấp xó trong năm kế hoạch và chế độ, chi tiờu tài chớnh hiện hành, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xó chỉ đạo Ban Thanh tra nhõn dõn cấp xó lập dự toỏn chỉ bảo đảm cho hoạt động của Ban Thanh tra nhõn dõn gửi Ủy ban nhõn dõn cấp xó xem xột, tổng hợp bỏo cỏo Uỷ ban nhõn dõn cấp huyện để xem xột, tổng hợp bỏo cỏo Ủy ban nhõn dõn cấp tỉnh trỡnh Hội đồng nhõn dõn cấp tỉnh quyết định, cõn đối kinh phớ hoạt động của Ban Thanh tra nhõn dõn. Đối với cỏc năm trong thời kỳ ổn định ngõn sỏch địa phương, căn cứ dự toỏn ngõn sỏch được giao và khả năng ngõn sỏch thực tế ở địa phương để bố trớ theo đỳng quy định của Luật Ngõn sỏch nhà nước.

+ Mức cõn đối kinh phớ hoạt động của Ban Thanh tra nhõn dõn cấp xó đảm bảo tối thiểu 2 triệu đồng/năm.

- Định kỳ hàng quý, năm Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xó cú trỏch nhiệm tổng hợp quyết toỏn kinh phớ hoạt động của Ban Thanh tra nhõn dõn cựng với kinh phớ hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xó gửi Ban Tài chớnh xó để tổng hợp vào bỏo cỏo quyết toỏn chi của Uỷ ban nhõn dõn xó theo quy định hiện hành.

b) Đối với kinh phớ hoạt động của Ban Thanh tra nhõn dõn ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp cụng lập:

- Việc lập, chấp hành và quyết toỏn kinh phớ hoạt động của Ban Thanh tra nhõn dõn ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp cụng lập thực hiện theo Thụng tư số 59/2003/TT-BTC ngày 13/6/2003 của Bộ Tài chớnh hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chớnh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngõn sỏch nhà nước; riờng đơn vị sự nghiệp cụng lập cũn phải thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ tự chủ tài chớnh đối với đơn vị sự nghiệp cụng lập.

- Định kỳ hàng quý, năm Ban chấp hành cụng đoàn cơ sở ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp cụng lập cú trỏch nhiệm quyết toỏn kinh phớ sử dụng của Ban Thanh tra nhõn dõn với Phũng (Ban) tài chớnh của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp để tổng hợp chung trong quyết toỏn thu, chi hàng năm của cơ quan, đơn vị theo quy định hiện hành.

c. Đối với kinh phớ hoạt động của Ban Thanh tra nhõn dõn ở doanh nghiệp nhà nước:

- Hàng năm, căn cứ vào chương trỡnh, kế hoạch hoạt động của Ban Thanh tra nhõn dõn, Ban chấp hành cụng đoàn ở doanh nghiệp nhà nước lập dự toỏn kinh phớ bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhõn dõn, gửi Phũng (Ban) tài chớnh của doanh nghiệp để tổng hợp vào kế hoạch thu, chi tài chớnh của doanh nghiệp trỡnh Tổng giỏm đốc, Giỏm đốc phờ duyệt làm căn cứ thực hiện.

- Định kỳ hàng quý, năm Ban chấp hành cụng đoàn cơ sở cú trỏch nhiệm quyết toỏn kinh phớ sử dụng của Ban Thanh tra nhõn dõn gửi Phũng (Ban) tài chớnh của doanh nghiệp để tổng hợp vào bỏo cỏo quyết toỏn thu, chi tài chớnh của doanh nghiệp theo quy định hiện hành.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1. Thụng tư này cú hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Cụng bỏo.

Thụng tư này thay thế Thụng tư Liờn tịch số 51/2003/TTLT-BTC-BTTĐCTUBTWMTTQVN ngày 23/5/2003 của Bộ Tài chớnh - Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn kinh phớ hoạt động của Ban Thanh tra nhõn dõn xó, phường, thị trấn.

2. Trong quỏ trỡnh thực hiện nếu phỏt sinh vướng mắc, đề nghị cỏc cơ quan, đơn vị phản ỏnh về Bộ Tài chớnh, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liờn đoàn Lao động Việt Nam để xem xột, giải quyết.

 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIấN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

PHể CHỦ TỊCH

Đặng Ngọc Chiến

TM. BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

PHể CHỦ TỊCH

Đỗ Duy Thường

KT. BỘ TRƯỞNG

BỘ TÀI CHÍNH

THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

 

 

 

thuộc tính Thông tư liên tịch 40/2006/TTLT-BTC-BTTUBTWMTTQVN-TLĐLĐVN

Thông tư liên tịch 40/2006/TTLT-BTC-BTTUBTWMTTQVN-TLĐLĐVN của Bộ Tài chính, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hướng dẫn về kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt NamSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:40/2006/TTLT-BTC-BTTUBTWMTTQVN-TLĐLĐVNNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tư liên tịchNgười ký:Đặng Ngọc Chiến; Đỗ Duy Thường; Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành:12/05/2006Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư liên tịch 40/2006/TTLT-BTC-BTTUBTWMTTQVN-TLĐLĐVN

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi