Thông tư liên tịch 39/2006/TTLT-BTC-BTTUBTWMTTQVN của Bộ Tài chính và Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc hướng dẫn kinh phí tổ chức, chỉ đạo công tác thanh tra nhân dân của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THễNG TƯ

LIấN TỊCH BỘ TÀI CHÍNH - BAN THƯỜNG TRỰC UBTWMTTQ
VIỆT NAM SỐ 39/2006/TTLT-BTC-BTTUBTWMTTQVN
NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 2006 HƯỚNG DẪN KINH PHÍ TỔ CHỨC,
CHỈ ĐẠO CễNG TÁC THANH TRA NHÂN DÂN CỦA
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC CÁC CẤP

 

Căn cứ Nghị định số 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005 của Chớnh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhõn dõn;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chớnh phủ quy định chi tiết thi hành Luật Ngõn sỏch nhà nước;

Liờn tịch Bộ Tài chớnh - Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn kinh phớ tổ chức, chỉ đạo cụng tỏc thanh tra nhõn dõn của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cỏc cấp như sau:

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

1. Đối tượng, phạm vi ỏp dụng:

Thụng tư này hướng dẫn về kinh phớ tổ chức, chỉ đạo cụng tỏc thanh tra nhõn dõn của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cỏc cấp, gồm:

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xó, phường, thị trấn (gọi chung là Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xó);

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc quận, huyện, thị xó, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi chung là Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện).

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh);

- Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2. Kinh phớ tổ chức, chỉ đạo cụng tỏc thanh tra nhõn dõn của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp nào do ngõn sỏch cấp đú bảo đảm và phải được sử dụng đỳng mục đớch, đỳng chế độ, tiết kiệm và hiệu quả.

 

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

 

1. Nội dung chi:

a) Chi cho cụng tỏc tuyờn truyền trong nhõn dõn về chủ trương, chớnh sỏch của Đảng, phỏp luật của nhà nước về tổ chức, chỉ đạo hoạt động của thanh tra nhõn dõn bao gồm: Tổ chức hội nghị, in, mua tài liệu, xuất bản phẩm, tuyờn truyền trờn cỏc phương tiện thụng tin đại chỳng về cụng tỏc thanh tra nhõn dõn.

b) Chi cho tập huấn cụng tỏc thanh tra nhõn dõn.

c) Chi cho cỏc cuộc giao ban định kỳ hàng thỏng của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xó; cụng tỏc hướng dẫn kiểm tra, đụn đốc trong quỏ trỡnh chỉ đạo đối với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp dưới theo kế hoạch.

d) Chi cho hội nghị sơ kết, tổng kết hàng năm về cụng tỏc thanh tra nhõn dõn.

đ) Chi khen thưởng cho cỏc cỏ nhõn, tổ chức cú thành tớch xuất sắc trong cụng tỏc thanh tra nhõn dõn hàng năm theo quy định hiện hành về thi đua khen thưởng của nhà nước.

2. Về chế độ chi, mức chi:

Cỏc nội dung chi cho cụng tỏc tổ chức, chỉ đạo hoạt động Thanh tra nhõn dõn của cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cỏc cấp nờu trờn, thực hiện theo tiờu chuẩn, chế độ chi tiờu tài chớnh được cấp cú thẩm quyền quy định hiện hành, cụ thể như sau:

a) Đối với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xó:

- Chi mua sắm văn phũng phẩm theo hoỏ đơn thực tế mua hàng;

- Chi thụng tin, tuyờn truyền, cước điện thoại, cước bưu phẩm theo hoỏ đơn thực tế của bưu điện.

- Chi hội nghị, cụng tỏc phớ theo quy định của Uỷ ban nhõn dõn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trờn cơ sở cụ thể hoỏ cỏc mức chi quy định tại Thụng tư số 118/2004/TT-BTC ngày 8/12/2004 của Bộ Tài chớnh quy định chế độ cụng tỏc phớ, chế độ hội nghị đối với cơ quan hành chớnh và đơn vị sự nghiệp cụng lập trong cả nước.

- Chi trả thự lao, chi bồi dưỡng ỏp dụng theo mức chi do cơ quan cú thẩm quyền quyết định.

Trường hợp chưa cú mức chi cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xó thống nhất với Chủ tịch Ủy ban nhõn dõn xó để xem xột, quyết định cho phự hợp và trong phạm vi kinh phớ đó được giao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xó.

b) Đối với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện:

- Chi hội nghị, cụng tỏc phớ theo quy định của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc của Chủ tịch Ủy ban nhõn dõn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện) cụ thể húa quy định tại Thụng tư số 118/2004/TT-BTC ngày 8/12/2004 của Bộ Tài chớnh quy định chế độ cụng tỏc phớ, chế độ hội nghị đối với cơ quan hành chớnh và đơn vị sự nghiệp cụng lập trong cả nước.

- Cỏc khoản chi thụng tin, tuyờn truyền và cỏc khoản chi mua văn phũng phẩm, chi khỏc theo húa đơn thực tế mua hàng hoặc theo húa đơn thực tế của bưu điện hay hợp đồng thuờ bờn ngoài trong phạm vi dự toỏn ngõn sỏch được cấp cú thẩm quyền giao.

3. Về nguồn kinh phớ bảo đảm:

- Kinh phớ bảo đảm cho hoạt động tổ chức, chỉ đạo cụng tỏc thanh tra nhõn dõn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xó do ngõn sỏch cấp xó bảo đảm.

- Kinh phớ bảo đảm hoạt động tổ chức, chỉ đạo cụng tỏc thanh tra nhõn dõn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện do ngõn sỏch cấp huyện bảo đảm.

- Kinh phớ bảo đảm hoạt động tổ chức, chỉ đạo cụng tỏc thanh tra nhõn dõn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh do ngõn sỏch cấp tỉnh bảo đảm.

- Kinh phớ bảo đảm hoạt động tổ chức, chỉ đạo cụng tỏc thanh tra nhõn dõn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ngõn sỏch Trung ương bảo đảm.

4. Lập dự toỏn, phõn bổ, chấp hành và quyết toỏn kinh phớ:

a) Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xó: Việc lập, chấp hành và quyết toỏn kinh phớ hoạt động thực hiện theo quy định tại Thụng tư số 60/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chớnh quy định về quản lý ngõn sỏch xó và cỏc hoạt động tài chớnh khỏc của xó, phường, thị trấn.

Thụng tư này hướng dẫn cụ thể một số điểm sau:

- Lập, chấp hành dự toỏn ngõn sỏch: Đối với dự toỏn ngõn sỏch năm đầu thời kỳ ổn định ngõn sỏch địa phương, căn cứ vào nhiệm vụ tổ chức, chỉ đạo cụng tỏc thanh tra nhõn dõn cấp xó trong năm kế hoạch, chế độ, định mức chi tiờu tài chớnh hiện hành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xó lập dự toỏn chi bảo đảm hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xó trong đú cú nhiệm vụ tổ chức, chỉ đạo cụng tỏc thanh tra nhõn dõn gửi Ban Tài chớnh cấp xó để tổng hợp vào dự toỏn thu, chi ngõn sỏch cấp xó trỡnh cấp cú thẩm quyền phờ duyệt theo quy định hiện hành. Căn cứ vào khả năng ngõn sỏch của địa phương; trờn cơ sở đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xó, Chủ tịch Ủy ban nhõn dõn cấp huyện trỡnh Hội đồng nhõn dõn cựng cấp cõn đối cho ngõn sỏch cấp xó để bảo đảm kinh phớ hoạt động cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xó trong đú cú kinh phớ tổ chức, chỉ đạo cụng tỏc thanh tra nhõn dõn. Đối với cỏc năm trong thời kỳ ổn định ngõn sỏch địa phương, căn cứ dự toỏn ngõn sỏch được giao và khả năng ngõn sỏch thực tế ở địa phương để bố trớ theo đỳng quy định của Luật ngõn sỏch nhà nước.

- Về quyết toỏn kinh phớ: Định kỳ hàng quý, năm Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xó cú trỏch nhiệm tổng hợp quyết toỏn kinh phớ hoạt động tổ chức, chỉ đạo cụng tỏc thanh tra nhõn dõn cựng với kinh phớ hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc gửi Ban Tài chớnh xó để tổng hợp vào bỏo cỏo quyết toỏn chi của Ủy ban nhõn dõn cấp xó theo quy định hiện hành.

b) Đối với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện:

- Việc lập, chấp hành và quyết toỏn kinh phớ tổ chức, chỉ đạo cụng tỏc thanh tra nhõn dõn thực hiện theo quy định tại Thụng tư số 59/2003/TT-BTC ngày 13/6/2003 của Bộ Tài chớnh hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chớnh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngõn sỏch Nhà nước;

- Định kỳ hàng quý, năm Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện cú trỏch nhiệm quyết toỏn kinh phớ tổ chức, chỉ đạo cụng tỏc thanh tra nhõn dõn cựng với kinh phớ hoạt động thu, chi thường xuyờn của đơn vị mỡnh gửi cơ quan tài chớnh cựng cấp theo quy định hiện hành.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1. Thụng tư này cú hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Cụng bỏo.

Thụng tư này thay thế Thụng tư liờn tịch số 51/2003/TTLT/BTC-BTTUBTWMTTQVN ngày 23/5/2003 của Bộ Tài chớnh và Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn kinh phớ chỉ đạo và hoạt động của Ban Thanh tra nhõn dõn xó, phường, thị trấn.

2. Trong quỏ trỡnh thực hiện nếu cú vướng mắc, đề nghị cỏc cơ quan, đơn vị phản ỏnh về Bộ Tài chớnh và Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để xem xột, giải quyết.

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

PHể CHỦ TỊCH

Đỗ Duy Thường

KT. BỘ TRƯỞNG

BỘ TÀI CHÍNH

THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

 

thuộc tính Thông tư liên tịch 39/2006/TTLT-BTC-BTTUBTWMTTQVN

Thông tư liên tịch 39/2006/TTLT-BTC-BTTUBTWMTTQVN của Bộ Tài chính và Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc hướng dẫn kinh phí tổ chức, chỉ đạo công tác thanh tra nhân dân của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt NamSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:39/2006/TTLT-BTC-BTTUBTWMTTQVNNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tư liên tịchNgười ký:Đỗ Duy Thường; Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành:12/05/2006Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư liên tịch 39/2006/TTLT-BTC-BTTUBTWMTTQVN

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Nghị định 51/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP

Nghị định 51/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP

Thuế-Phí-Lệ phí , Xuất nhập khẩu

Vui lòng đợi