Thông tư 93/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện phân chia thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp do các nhà thầu phụ nộp ngân sách nhà nước phát sinh từ hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu, khí giữa ngân sách các cấp

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 93/2008/TT-BTC NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 2008 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÂN CHIA THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP DO CÁC NHÀ THẦU PHỤ NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC PHÁT SINH TỪ HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ, PHÁT TRIỂN MỎ VÀ KHAI THÁC DẦU, KHÍ GIỮA NGÂN SÁCH CÁC CẤP

 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Luật Dầu khí ngày 06 tháng 7 năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí ngày 9 tháng 6 năm 2000 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân chia thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp do các nhà thầu phụ nộp ngân sách nhà nước phát sinh từ hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu, khí giữa ngân sách các cấp như sau:

I- QUY ĐỊNH CHUNG

“Nhà thầu” và “Nhà thầu phụ” là tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc nước ngoài được quy định tại khoản 8 và khoản 9, Điều 3, Luật Dầu khí ngày 06 tháng 7 năm 1993.

II- QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Việc phân chia thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp do các nhà thầu phụ (bao gồm cả số thuế do các nhà thầu nộp thay nhà thầu phụ) nộp ngân sách nhà nước phát sinh từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu, khí giữa ngân sách các cấp thực hiện như sau:

1.1. Đối với các khoản thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp của các nhà thầu phụ nộp ngân sách nhà nước (bao gồm cả nhà thầu phụ trực tiếp kê khai nộp thuế tại Việt Nam và các nhà thầu phụ do nhà thầu nộp thay) phát sinh từ hoạt động thăm dò, khai thác sản phẩm tài nguyên dầu, khí thực hiện, hạch toán loại 03 khoản 02, chương, mục, tiểu mục tương ứng theo quy định của mục lục ngân sách nhà nước hiện hành và điều tiết 100% cho ngân sách trung ương.

1.2. Đối với các khoản thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp của các nhà thầu phụ nộp ngân sách nhà nước phát sinh từ các hoạt động dịch vụ phục vụ công tác: thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu, khí thực hiện hạch toán chương, loại, khoản, mục, tiểu mục tương ứng theo quy định của mục lục ngân sách nhà nước hiện hành (không hạch toán vào loại, khoản nêu tại điểm 1.1 khoản 1 mục II Thông tư này) và phân chia cho ngân sách các cấp theo quy định hiện hành về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương và giữa các cấp ngân sách ở địa phương.

2. Nhà thầu (trường hợp nộp thuế thay nhà thầu phụ), nhà thầu phụ có trách nhiệm kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo các hoạt động quy định tại Thông tư này.

3. Cơ quan Thuế có trách nhiệm hướng dẫn các nhà thầu (trường hợp nộp thuế thay nhà thầu phụ), nhà thầu phụ kê khai và ghi rõ mục lục ngân sách nhà nước trên chứng từ nộp thuế theo từng hoạt động quy định tại tiết 1.1 và 1.2, điểm 1, mục II Thông tư này.

4. Kho bạc nhà nước căn cứ chứng từ nộp thuế vào ngân sách nhà nước của nhà thầu (trường hợp nộp thuế thay nhà thầu phụ), nhà thầu phụ, thực hiện điều tiết cho ngân sách các cấp theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách nhà nước và quy định tại Thông tư này.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư này thay thế Thông tư số 68/2005/TT-BTC ngày 29 tháng 8 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện phân chia thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp của các nhà thầu phụ phát sinh từ hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu, khí nộp ngân sách giữa ngân sách các cấp.

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét, sửa đổi cho phù hợp./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Thuộc tính văn bản
Thông tư 93/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện phân chia thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp do các nhà thầu phụ nộp ngân sách nhà nước phát sinh từ hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu, khí giữa ngân sách các cấp
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 93/2008/TT-BTC Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 22/10/2008 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí , Tài nguyên-Môi trường
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF FINANCE
----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence
- Freedom - Happiness
----------

No. 93/2008/TT-BTC

Hanoi, October 22, 2008

 

CIRCULAR

PROVIDING GUIDELINES ON ALLOCATION BETWEEN STATE BUDGET LEVELS OF VALUE ADDED TAX AND CORPORATE INCOME TAX WHICH CONTRACTORS PAY TO THE STATE BUDGET FROM ACTIVITIES OF EXPLORATION, FIELD DEVELOPMENT AND PRODUCTION OF OIL AND GAS

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to the Law on State Budget dated 16 December 2002 and its implementing guidelines;
Pursuant to the Law on Petroleum dated 6 July 1993 as amended on 9 June 2000, and its implementing guidelines;
Pursuant to Decree 77/2003/ND-CP of the Government dated 1 July 2003 on functions, duties, powers and organisational structure of the Ministry of Finance;
The Ministry of Finance hereby provides the following guidelines on allocation between State Budget levels of value added tax and corporate income tax which contractors pay to the State Budget from activities of exploration, field development and production of oil and gas.

I. GENERAL PROVISIONS

"Contractor" and "sub-contractor" means any Vietnamese or foreign organization as defined in clauses 8 and 9 respectively of article 3 of the Law on Petroleum1.

II. SPECIFIC PROVISIONS

1. Allocation as between State Budget levels of value added tax and corporate income tax which contractors pay to the State Budget (including taxes which a contractor pays on behalf of a sub-contractor) from activities of exploration, field development and production of oil and gas shall be implemented as follows:

1.1 Items of tax being value added tax and corporate income tax paid to the State Budget by sub-contractors (including where a sub-contractor directly declares and pays tax in Vietnam, and where a contractor pays tax on behalf of a sub-contractor) and arising from activities being exploration and exploitation of oil and gas natural resources shall be accounted for in class 3 of clause 2 of the corresponding chapter, item and sub-item in the current State Budget Table of Contents and shall be 100% allocated to the central State Budget.

1.2. Items of tax being value added tax and corporate income tax paid to the State Budget by sub-contractors and arising from activities being services assisting the work of exploration, field development and production of oil and gas shall not be accounted for in the headings referred to in clause 1.1 above but shall be accounted for in the corresponding chapter, class, clause, item and sub-item in the current State Budget Table of Contents and shall be allocated to all level budgets in accordance with current regulations as a ratio (%) between revenue of the central State Budget, local State Budget and various levels of the local State Budget.

2. Contractors (if they pay tax on behalf of sub-contractors) and sub-contractors shall be responsible to declare and pay value added tax and corporate income tax for the activities stipulated in this Circular.

3. Tax offices shall be responsible to guide contractors (if they pay tax on behalf of sub-contractors) and sub-contractors to declare and record the correct State Budget Table of Contents items in their tax payment vouchers for the activities as stipulated in clauses 1.1 and 1.2 above.

4. The State Treasury shall be responsible to rely on the tax payment vouchers to allocate tax to the appropriate State Budget level in accordance with the Law on State Budget and its implementing guidelines, and this Circular.

III. IMPLEMENTING PROVISIONS

This Circular shall replace Circular 68-2005-TT-BTC of the Ministry of Finance dated 29 August 2005 on allocation between State Budget levels of value added tax and corporate income tax which contractors pay to the State Budget from activities of exploration, field development and production of oil and gas.

This Circular shall be of full force and effect fifteen (15) days after the date of its publication in the Official Gazette. If any difficulties arise during implementation, they should be reported to the Ministry of Finance in order for the Ministry to make appropriate amendments.

 

 

FOR THE MINISTER OF FINANCE
DEPUTY MINISTER
Do Hoang Anh Tuan

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!