Quyết định 64/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Công báo Tiếng Anh
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 64/2005/QĐ-BTC NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM 2005 VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG
PHÍ, LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan.

 

Điều 2. Đối tượng nộp phí, lệ phí là các tổ chức, cá nhân (bao gồm tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài) khi được cơ quan hải quan thực hiện các công việc về hải quan có thu phí, lệ phí quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan ban hành kèm theo Quyết định này (trừ những trường hợp quy định tại Điều 3 Quyết định này).

 

Điều 3.

1. Không thu phí, lệ phí hải quan đối với các trường hợp sau:

a) Hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại; quà tặng cho các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân và quà tặng cho các cá nhân trong mức không phải nộp thuế thu nhập quy định đối với người có thu nhập cao; đồ dùng của các tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy chế miễn trừ ngoại giao; hành lý mang theo người;

b) Hàng đang làm thủ tục hải quan phải lưu kho hải quan để ngày hôm sau hoàn thành thủ tục hải quan;

c) Hàng xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ;

d) Áp tải tàu biển và hàng hoá, hành lý chuyên chở trên tàu biển từ phao số "0" vào khu vực cảng biển và ngược lại.

2. Không thu lệ phí làm thủ tục hải quan qui định tại điểm 1, mục I của Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan ban hành kèm theo Quyết định này đối với hàng hoá xuất khẩu.

3. Đối với hàng nhận gia công cho nước ngoài; hàng là đá, cát, sỏi, phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ, xăng dầu, thạch cao và quặng các loại được nộp lệ phí làm thủ tục hải quan theo mức thu bằng 50% mức thu quy định tại điểm 1, mục I của Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan ban hành kèm theo Quyết định này.

 

Điều 4. Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chi cục Hải quan cửa khẩu, Đội Kiểm soát Hải quan và đơn vị tương đương thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiệm vụ tổ chức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan theo quy định tại Quyết định này (gọi chung là cơ quan thu phí, lệ phí).

 

Điều 5. Phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, được quản lý, sử dụng như sau:

1. Cơ quan thu phí, lệ phí được trích 90% (chín mươi phần trăm) trên tổng số tiền thu về phí, lệ phí hải quan để trang trải chi phí cho công tác tổ chức thu phí, lệ phí, theo nội dung chi cụ thể sau đây:

a) Chi phí sản xuất seal, kẹp chì, giấy niêm phong hải quan, chi tiền điện thoại, điện, nước, chi phí bảo quản hàng hoá liên quan trực tiếp công tác thu phí, lệ phí;

b) Các khoản chi khác liên quan trực tiếp công tác thu phí, lệ phí như: các khoản phụ cấp làm thêm, làm ngoài giờ, công tác phí khi đi áp tải hàng hoá;

c) Chi khen thưởng, phúc lợi cho cán bộ, công chức trực tiếp thu phí, lệ phí theo nguyên tắc bình quân một năm, một người tối đa không quá 3 (ba) tháng lương thực hiện nếu số thu năm nay cao hơn năm trước và bằng 2 (hai) tháng lương thực hiện nếu số thu năm nay thấp hơn hoặc bằng năm trước.

2. Cơ quan thu phí, lệ phí được mở tài khoản "tạm giữ tiền phí, lệ phí" tại Kho bạc nhà nước nơi thu để theo dõi, quản lý tiền phí, lệ phí. Căn cứ vào tình hình thu phí, lệ phí (số tiền phí, lệ phí thu được nhiều hay ít, nơi thu phí, lệ phí xa hay gần Kho bạc nhà nước,…) mà định kỳ hàng ngày hoặc hàng tuần, cơ quan thu phí, lệ phí phải gửi số tiền phí, lệ phí đã thu được trong kỳ vào tài khoản tạm giữ tiền phí, lệ phí và phải tổ chức hạch toán riêng khoản thu này theo chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp. Sau khi quyết toán đúng chế độ, số tiền phí, lệ phí chưa chi trong năm được phép chuyển sang năm sau để tiếp tục chi theo chế độ quy định. Tiền phí, lệ phí để lại cho cơ quan thu phí, lệ phí quy định tại điểm 1 Điều này không phản ánh vào ngân sách nhà nước.

3. Cơ quan thu phí, lệ phí có trách nhiệm kê khai, nộp và quyết toán số tiền phí, lệ phí còn lại (10%) vào ngân sách nhà nước theo chương, loại, khoản, mục, tiểu mục tương ứng của mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

 

Điều 6.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 71/2000/TTLT/BTC-TCHQ ngày 19/7/2000 của liên bộ Tài chính - Tổng cục Hải quan hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hải quan.

2. Các vấn đề khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hải quan không đề cập tại Quyết định này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí.

 

Điều 7. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp phí, lệ phí, cơ quan thu phí, lệ phí và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Trương Chí Trung

 


BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 64 /2005/QĐ-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2005
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

I. MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ

 

1. Lệ phí làm thủ tục hải quan

STT

Loại hàng hoá

Đơn vị tính

Mức thu (đồng)

I

HÀNG THÔNG THƯỜNG

1

Hàng vận chuyển bằng tầu thuỷ, sà lan (rời, hàng đựng trong bao, thùng, phuy, bồn, bể không cùng chủng loại)

a)

- Mức thu tối thiểu từ 1 tấn trở xuống

Tấn

10.000

 

- Mức thu từ tấn thứ 2 trở đi

Tấn

600

b)

Hàng chở bằng tàu thủy (hàng cùng một chủng loại) định mức thu 1 tấn hàng hoá

Tấn

300

 

Mức thu tối đa khi làm thủ tục hải quan đối với:

 

 

 

- Tầu có trọng tải dưới 10.000 GT (trọng tải đăng ký dung tích toàn phần)

Tầu

Không quá 2.000.000

 

- Tầu có trọng tải từ 10.000 GT đến dưới 20.000 GT

Tầu

Không quá 4.000.000

 

- Tầu có trọng tải từ 20.000 GT đến dưới 70.000 GT

Tầu

Không quá 5.000.000

 

- Tầu có trọng tải từ 70.000 GRT trở lên

Tầu

Không quá 6.000.000

2

Hàng vận chuyển đường bộ

 

 

a)

Hàng vận chuyển bằng ô tô

Tấn

4.000

b)

Đối với hàng hóa chở bằng tàu hoả

Tấn

1.500

3

Hàng bưu phẩm, bưu kiện

 

 

a)

Loại từ 5 kg đến dưới 20 kg

Lần

7.000

b)

Loại từ 20 kg đến 50 kg

Lần

10.000

c)

Từ trên 50 kg trở lên thì cứ 10 kg thu thêm

10 kg

500

d)

Từ 1 tấn trở lên thu thêm

Tấn

3.000

II

HÀNG ĐỰNG TRONG CONTAINER

1

Hàng đựng trong Container 20 fit

Container

30.000

2

Hàng đựng trong Container 40 fit

Container

60.000

III

HÀNG LÀ Ô TÔ, XE MÁY CÁC LOẠI

1

Ô tô các loại

 

 

a)

Xe ô tô nguyên chiếc

Ô tô

18.000

b)

Bộ linh kiện ô tô

Bộ

20.000

2

Xe gắn máy (bộ chiếc)

Xe, Bộ linh kiện

6.000


2. Lệ phí áp tải hải quan

 

STT

Loại hàng hoá

Đơn vị tính

Mức thu

(đồng)

1

Ô tô

 

 

a)

Áp tải dưới 100 km

Chiếc

48.000

b)

Áp tải từ 100 km đến 150 km

Chiếc

96.000

c)

Áp tải từ trên 150 km trở lên, cứ tăng thêm 50 km thu thêm

Chiếc

30.000

2

Tàu hoả

 

 

a)

Dưới 100 km

Toa

42.000

b)

Từ 100 km đến 200 km

Toa

96.000

c)

Từ trên 200 km trở lên, cứ tăng thêm 50 km thu thêm

Toa

20.000

3

Tàu thuỷ

 

 

a)

Loại có trọng tải dưới 300 GT áp dụng mức thu như sà lan sông biển (quy định tại điểm 4 dưới đây)

 

 

b)

Loại có trọng tải từ 300 GT đến dưới 1.000 GT

 

 

 

- Áp tải dưới 200km

Chiếc

360.000

 

- Áp tải từ 200 km đến 300 km

Chiếc

720.000

 

- Áp tải từ trên 300 km, cứ tăng thêm 50 km thu thêm

Chiếc

100.000

c)

Loại có trọng tải từ 1.000 GT trở lên

 

 

 

- Áp tải dưới 200km

Chiếc

600.000

- Áp tải từ 200 km đến 300 km

Chiếc

1.200.000

- Áp tải từ trên 300 km, cứ tăng thêm 50 km thu thêm

Chiếc

150.000

4

Sà lan sông biển

 

 

a)

Áp tải dưới 200 km

Chiếc

240.000

b)

Áp tải từ 200 km đến 300km

Chiếc

300.000

c)

Áp tải từ trên 300 km, cứ tăng thêm 50 km thu thêm

Chiếc

50.000

5

Xuồng, thuyền

 

 

a)

Áp tải dưới 100 km

Chiếc

60.000

b)

Áp tải từ 100 km đến dưới 150km

Chiếc

120.000

c)

Áp tải từ 150 km đến 200 km

Chiếc

180.000

d)

Áp tải từ trên 200 km trở lên

Chiếc

240.000

3. Lệ phí hàng hoá, hành lý, phương tiện vận tải quá cảnh Việt Nam

 

STT

Loại phương tiện - Quãng đường

Đơn vị tính

Mức thu (đồng)

1

Xe ô tô

 

 

a)

Dưới 100 km

Chiếc

60.000

b)

Từ 100 km trở lên, cứ tăng thêm 50 km thu thêm

Chiếc

24.000

2

Tàu hoả

 

 

a)

Dưới 100 km

Toa

72.000

b)

Từ 100 km trở lên, cứ tăng thêm 50 km thu thêm

Toa

36.000

3

Tàu thuỷ

 

 

a)

Loại trọng tải từ 300 GT đến dưới 1.000 GT

 

 

 

- Đi dưới 100 km

Chiếc

120.000

- Từ 100 km trở lên, cứ tăng thêm 50 km thu thêm

Chiếc

60.000

b)

Loại trọng tải từ 1.000 GT đến dưới 3.000 GT

 

 

 

- Đi dưới 200 km

Chiếc

300.000

- Từ 200 km trở lên, cø tăng thªm 50 km thu thêm

Chiếc

70.000

c)

Loại có trọng tải từ 3.000 GT đến 5.000 GT

 

 

 

- Đi dưới 200 km

Chiếc

720.000

- Từ 200 km trở lên, cø tăng thªm 50 km thu thêm

Chiếc

120.000

d)

Loại trọng tải trên 5.000 GT

 

 

 

- Đi dưới 200 km

Chiếc

1.200.000

- Từ 200 km trở lên, cứ tăng thêm 50 km thu thêm

Chiếc

240.000

 

4. Phí lưu kho hải quan

 

STT

Loại hàng hoá

Đơn vị tính

(ngày đêm)

Mức thu

(đồng)

1

Xe ô tô các loại

 

 

a)

Xe tải trọng tải từ 2 tấn trở lên, xe chở khách từ 15 chỗ ngồi trở lên

Chiếc

25.000

b)

Xe tải trọng tải dưới 2 tấn, xe con, xe du lịch có 14 chỗ ngồi trở xuống

Chiếc

15.000

2

Xe gắn máy, xe mô tô

Chiếc

5.000

3

Máy vi tính, Fax, máy photocopy

Chiếc

5.000

4

Máy điều hoà, radio, cátxét, máy thông tin, tivi, video

Chiếc

2.500

5

Vàng

Lạng (37,5gr)

3.500

6

Đá quý

Lạng

5.000

7

Hàng hoá khác

 

 

a)

Hàng bưu kiện nhỏ có trọng lượng dưới 20 kg

Kiện

1.000

b)

Hàng bưu kiện nhỏ có trọng lượng từ 20 kg đến 100 kg

Kiện

2.000

c)

Kiện hàng từ trên 100 kg đến 1.000 kg

Kiện

2.500

d)

Kiện hàng từ trên 1.000 kg

Kiện

5.000

 

6. Phí niêm phong, kẹp chì hải quan

 

STT

Hình thức niêm phong

Đơn vị tính

Mức thu

(đồng)

1

Niêm phong bằng giấy

 

 

a)

Loại sử dụng dưới 10 tờ niêm phong

Lượt

5.000

b)

Loại sử dụng từ 10 đến dưới 20 tờ niêm phong

Lượt

10.000

c)

Loại sử dụng từ 20 tờ đến dưới 50 tờ niêm phong

Lượt

20.000

d)

Loại sử dụng từ 50 tờ trở lên

Lượt

30.000

2

Niêm phong bằng kẹp chì

Lần

5.000

3

Niêm phong bằng chốt seal

Lần

12.000


II. NGUYÊN TẮC THU PHÍ, LỆ PHÍ

 

1. Đối với phí lưu kho: Trường hợp số phí phải nộp tương đương hoặc vượt quá trị giá hàng hoá, hành lý thì áp dụng mức thu bằng 30% giá trị hàng hoá, hành lý thuộc đối tượng chịu phí.

2. Hàng tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập chỉ thu lệ phí làm thủ tục hải quan một lần khi làm thủ tục nhập khẩu.

3. Đơn vị đo hàng hoá quy đổi để xác định mức thu phí, lệ phí: một mét khối tương đương một tấn (1m­3 = 1 tấn).

4. Đối tượng nộp phí, lệ phí có trách nhiệm kê khai lượng hàng hoá, phương tiện vận tải đề nghị cơ quan hải quan làm thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan. Căn cứ vào tờ khai, hồ sơ kèm theo hàng hoá hoặc phương tiện để làm thủ tục hải quan, cơ quan thu phí, lệ phí có trách nhiệm kiểm tra và thông báo cho đối tượng nộp phí, lệ phí biết số tiền phí, lệ phí phải nộp theo mức thu quy định tại Quyết định này và thời hạn nộp theo quy định cụ thể như sau:

a) Lệ phí làm thủ tục hải quan phải nộp trước khi cơ quan hải quan kiểm tra xác nhận "đã hoàn thành thủ tục hải quan";

b) Lệ phí áp tải hải quan phải nộp trước khi cơ quan hải quan thực hiện áp tải;

c) Lệ phí hàng hoá, hành lý, phương tiện vận tải quá cảnh phải nộp ngay khi làm thủ tục cho hàng hoá, hành lý, phương tiện vận tải quá cảnh;

d) Phí lưu kho hải quan phải nộp trước khi nhận hàng ra khỏi kho hải quan;

đ) Phí niêm phong, kẹp chì phải nộp ngay sau khi cơ quan hải quan hoàn thành công việc niêm phong, kẹp chì.

Đối với các đối tượng áp dụng qui trình thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử thì thời hạn nộp phí, lệ phí được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về quy trình thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

5. Phí, lệ phí hải quan thu bằng đồng Việt Nam.

Trường hợp, đối tượng nộp phí, lệ phí hải quan có nhu cầu nộp bằng ngoại tệ do nơi nộp phí, lệ phí không có điểm thu đổi ngoại tệ thì được thu bằng ngoại tệ trên cơ sở quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thu phí, lệ phí.

 

thuộc tính Quyết định 64/2005/QĐ-BTC

Quyết định 64/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:64/2005/QĐ-BTCNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trương Chí Trung
Ngày ban hành:15/09/2005Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí , Hải quan
TÓM TẮT VĂN BẢN

* Phí hải quan - Ngày 15/9/2005, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 64/2005/QĐ-BTC về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan, có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Theo đó, lệ phí làm thủ tục hải quan đối với hàng vận chuyển bằng tầu thuỷ, sà lan (rời, hàng đựng trong bao, thùng, phuy, bồn, bể không cùng chủng loại) mức thu tối thiểu từ 1 tấn trở xuống là 10.000 đồng/tấn, từ tấn thứ 2 trở đi là 600 đồng... Đối với tầu có trọng tải dưới 10.000 GT (trọng tải đăng ký dung tích toàn phần): không quá 2 triệu đồng/tầu, từ 10.000 GT đến dưới 20.000 GT: không quá 4 triệu đồng, từ 70.000 GRT trở lên: không quá 6 triệu đồng... Hàng vận chuyển đường bộ: vận chuyển bằng ôtô: 4000 đồng/tấn, bằng tàu hoả: 1500 đồng... Đối với hàng là ôtô, xe máy các loại: 18.000 đồng/ôtô, bộ linh kiện: 20.000 đồng/bộ, Xe gắn máy: 6000 đồng/xe, bộ linh kiện... Không thu phí, lệ phí hải quan đối với các trường hợp sau: Hàng xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ, Hàng đang làm thủ tục hải quan phải lưu kho hải quan để ngày hôm sau hoàn thành thủ tục hải quan, Hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại, quà tặng cho các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội...

Xem chi tiết Quyết định64/2005/QĐ-BTC tại đây

tải Quyết định 64/2005/QĐ-BTC

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Công báo tiếng Anh
download Decision 64/2005/QD-BTC PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi