Quyết định 407/QĐ-BTC 2023 Kế hoạch thực hiện của Dự án Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 407/QĐ-BTC

Quyết định 407/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm 2023 của Dự án "Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế" do Chính phủ Nhật Bản tài trợ ủy thác qua Ngân hàng Thế giới
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:407/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Võ Thành Hưng
Ngày ban hành:20/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thuế-Phí-Lệ phí

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch thực hiện Dự án “Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế” năm 2023

Ngày 20/3/2023, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 407/QĐ-BTC về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm 2023 của Dự án "Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế" do Chính phủ Nhật Bản tài trợ ủy thác qua Ngân hàng Thế giới.

Theo đó, Kế hoạch thực hiện năm 2023 của Dự án "Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế" do Chính phủ Nhật Bản tài trợ ủy thác qua Ngân hàng Thế giới bao gồm 03 cấu phần: cấu phần 1 - Phát triển thể chế; cấu phần 2 - Phát triển nghiệp vụ quản lý thuế; cấu phần 3 - tăng cường năng lực quản lý và triển khai dự án.

Bên cạnh đó, cấu phần 2 - Phát triển nghiệp vụ quản lý thuế bao gồm các hoạt động sau: tư vấn xây dựng năng lực phân tích và quản lý rủi ro của hệ thống thuế; đánh giá thực trạng và xác định yêu cầu tương lai quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và đề xuất tái thiết kế trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin và yêu cầu cải cách thủ tục thuế; tăng cường kết nối, trao đổi thông tin điện tử với các ngành;…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 407/QĐ-BTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
_________

Số: 407/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2023 CỦA DỰ ÁN “HỖ TRỢ HIỆN ĐẠI HÓA HỆ THỐNG THUẾ” DO CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN TÀI TRỢ ỦY THÁC QUA NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

_____________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 784/QĐ-TTg ngày 05 tháng 06 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế” do Chính phủ Nhật Bản tài trợ ủy thác qua Ngân hàng Thế giới;

Căn cứ Quyết định số 652/QĐ-BTC ngày 17 tháng 04 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt nội dung Văn kiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế” do Chính phủ Nhật Bản tài trợ ủy thác qua Ngân hàng Thế giới;

Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao Tổng cục Thuế làm chủ Dự án "Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế" do Chính phủ Nhật Bản tài trợ ủy thác qua Ngân hàng Thế giới;

Căn cứ Hiệp định tài trợ ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới ngày 02 tháng 08 năm 2019 về Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế”;

Căn cứ Quyết định số 406/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể điều chỉnh của Dự án “Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế” do Chính phủ Nhật Bản tài trợ ủy thác qua Ngân hàng Thế giới;

Căn cứ Thư của Ngân hàng Thế giới ngày 02 tháng 3 năm 2023 thông báo thống nhất với Kế hoạch thực hiện năm 2023 của Dự án “Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế”;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm 2023 của Dự án “Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế” (sau đây gọi tắt là “Dự án RARS”) do Chính phủ Nhật Bản tài trợ ủy thác qua Ngân hàng Thế giới (Kế hoạch thực hiện năm 2023 kèm theo).

Điều 2. Tổng cục Thuế chủ trì, phối hợp với Vụ Chính sách thuế và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và Nhà tài trợ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Giám đốc Ban Quản lý Dự án RARS và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ KHĐT;
- Lưu: VT, HTQT (04b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Võ Thành Hưng

 

KẾ HOẠCH NĂM 2023 CỦA DỰ ÁN HỖ TRỢ HIỆN ĐẠI HÓA HỆ THỐNG THUẾ (P164410)

Kèm theo Quyết định số 407/QĐ-BTC ngày 20/3/2023 của Bộ Tài chính

Hoạt động

Nguồn vốn

Kế hoạch 2023

Tiến độ thực hiện dự kiến

Đơn vị chủ trì chuyên môn

Đơn vị phối hợp chuyên môn

Kết quả đầu ra dự kiến

Rủi ro

Các biện pháp phòng ngừa rủi ro

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A - Cấu phần 1 - Phát triển thể chế

 

-

 

 

 

 

 

 

 

A.1. Nghiên cứu sửa đổi chính sách thuế

 

-

 

 

 

 

 

 

 

A.1.1. Đánh giá chỉ tiêu thuế và cơ cấu nguồn thu

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên gia tư vấn quốc tế về đánh giá chỉ tiêu thuế và cơ cấu nguồn thu

PHRD

0

Quý I

Vụ CST

Vụ PC, TCT

 

 

 

Không tiếp tục thực hiện trong năm 2023 mà chỉ thực hiện thủ tục thanh toán cho tư vấn phần công việc đã hoàn thành được chuyển nguồn sang năm 2023 là 36.000 USD

A.1.2. Nghiên cứu đề xuất sửa đổi chính sách thuế (thuế liên quan đến tài sản, thuế bảo vệ môi trường, thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN, thuế TNCN, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các khoản thu khác thuộc NSNN)

PHRD

-

 

 

 

 

 

 

 

B. Cấu phần 2 - Phát triển nghiệp vụ quản lý thuế

 

1.853.492

 

-

-

-

-

-

 

B1. Phát triển năng lực quản lý rủi ro của cơ quan thuế

 

14.729

 

 

 

 

 

 

 

Tư vấn xây dựng năng lực phân tích và quản lý rủi ro của hệ thống thuế

PHRD

14.729

Quý I

TCT

TCT

 

 

 

Không tiếp tục thực hiện trong năm 2023 mà chỉ thực hiện thủ tục thanh toán cho tư vấn phần công việc đã hoàn thành, dự kiến 14.729 USD tương đương 10% giá trị hợp đồng

B2. Đánh giá quy trình nghiệp vụ và tư vấn lộ trình công nghệ

 

1.838.763

 

 

 

 

 

 

 

B.2.1. Đánh giá thực trạng và xác định yêu cầu tương lai quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và đề xuất tái thiết kế trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin và yêu cầu cải cách thủ tục thuế; tăng cường kết nối, trao đổi thông tin điện tử với các ngành; Tư vấn kiến trúc tổng thể hệ thống công nghệ thông tin ngành thuế

PHRD

1.717.851

 

 

 

 

 

 

 

Tư vấn tổng thể mô hình quản lý thuế và tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế; Tư vấn kiến trúc tổng thể hệ thống công nghệ thông tin ngành thuế, tư vấn kế toán thuế

PHRD

1.717.851

Quý I

TCT

TCT, CT. Hà Nội, CT. Quảng Ninh, CT. Bắc Giang, CT. Hồ Chí Minh, CT. Đà Nẵng

- Báo cáo đánh giá, thiết kế về tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế, kiến trúc hệ thống CNTT

- Báo cáo về kế toán thuế

- Báo cáo phương án đầu tư hệ thống CNTT quản lý thuế

- Yêu cầu kỹ thuật cho hệ thống CNTT quản lý thuế

Tư vấn không hoàn thành được hợp đồng vì lý do bất khả kháng hoặc lý do phía tư vấn

Không thực hiện kịp thời công tác nghiệm thu, thanh toán

Thường xuyên đôn đốc, theo dõi tiến độ tổ chức đấu thầu và thực hiện hợp đồng;

Kịp thời hướng dẫn tư vấn về thủ tục và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong công tác nghiệm thu, thanh toán;

Kịp thời báo cáo và xử lý tình huống phát sinh (nếu có);

Có phương án để kịp thời bố trí và/hoặc tuyển chọn tư vấn thay thế trong trường hợp tư vấn không thể hoàn thành hợp đồng

Dự kiến năm 2023 Tư vấn tiếp tục thực hiện hợp đồng hoàn thành các công việc còn lại của hợp đồng, thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng cho tư vấn, trong đó:

- Thanh toán theo KH 2022 chuyển nguồn sang năm 2023: 429.463 USD tương đương 20% giá trị hợp đồng đã ký

- Thanh toán theo KH 2023: 1.717.851 USD tương đương 80% giá trị hợp đồng đã ký

B.2.2. Phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu tri thức hỗ trợ người nộp thuế và thí điểm tích hợp hệ thống điện thoại tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh

 

120.912

 

 

 

 

 

 

 

Tư vấn phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu tri thức hỗ trợ người nộp thuế và thí điểm tích hợp hệ thống điện thoại tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh

PHRD

120.912

Quý I

TCT

TCT, CT TP. Hồ Chí Minh

- Báo cáo đánh giá về phát triển cơ sở dữ liệu tri thức hỗ trợ người nộp thuế, kết quả triển khai thí điểm tại CT TP. Hồ Chí Minh

 

 

Không tiếp tục thực hiện các công việc còn lại theo HĐ, chỉ tiến hành nghiệm thu các công việc đã hoàn thành (nếu đủ điều kiện nghiệm thu), chấm dứt và thanh lý HĐ và thanh toán cho tư vấn phần giá trị công việc đã hoàn thành, ước tính 120.912 USD tương đương 50% giá trị hợp đồng

C. Cấu phần 3 - Tăng cường năng lực quản lý và triển khai dự án

 

99.929

 

 

 

 

 

 

 

C.1. Hoạt động của Ban QLDA

 

51.131

 

 

 

 

 

 

 

Tư vấn mua sắm

PHRD

5.094

Quý I

TCT

 

Chuyên gia tư vấn tiếp tục thực hiện hợp đồng

Tư vấn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng vì lý do bất khả kháng hoặc lý do phía tư vấn

Có phương án để kịp thời bố trí và/hoặc tuyển dụng nhân sự thay thế trong trường hợp tư vấn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng

Thanh toán theo thời gian thực tế làm việc và đơn giá theo Hợp đồng ký kết

Tư vấn kiểm toán hàng năm, kiểm toán kết thúc dự án

PHRD

46.038

Quý I, II

TCT

 

- Báo cáo kiểm toán đợt 3, 4 kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và năm 2023

Tư vấn không hoàn thành được hợp đồng vì lý do bất khả kháng hoặc lý do phía tư vấn

Không thực hiện kịp thời công tác nghiệm thu, thanh toán

Thường xuyên đôn đốc, theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng;

Kịp thời hướng dẫn tư vấn về thủ tục và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong công tác nghiệm thu, thanh toán;

Kịp thời báo cáo và xử lý tình huống phát sinh (nếu có);

Có phương án để kịp thời bố trí và/hoặc tuyển dụng tư vấn thay thế trong trường hợp tư vấn không thể hoàn thành hợp đồng

Dự kiến năm 2023 tư vấn hoàn thành báo cáo kiểm toán đợt 4 (kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và năm 2023) và thanh toán giá trị còn lại của hợp đồng cho tư vấn là 46.038 USD tương đương 50% giá trị hợp đồng

C.2. Tập huấn, đào tạo, khảo sát, hội thảo,… nâng cao năng lực quản lý và hỗ trợ triển khai dự án

 

-

 

 

 

 

 

 

 

C.3. Hỗ trợ triển khai dự án, kết thúc dự án

 

48.798

 

 

 

 

 

 

 

Phụ cấp quản lý dự án

Đối ứng

16.107

Quý I

Ban QLDA

Vụ TVQT (TCT)

Chi trả phụ cấp quản lý dự án trong năm 2023

 

Xây dựng kế hoạch hợp lý. Luôn theo dõi cập nhật tình hình thực hiện và kịp thời báo cáo, xử lý tình huống phát sinh (nếu có)

Chi trả phụ cấp quản lý dự án trong năm 2023

Chi phí văn phòng

Đối ứng

5.978

Quý I

Ban QLDA

Vụ TVQT (TCT)

Chi trả chi phí văn phòng trong năm 2023

 

Xây dựng kế hoạch hợp lý. Luôn theo dõi cập nhật tình hình thực hiện và kịp thời báo cáo, xử lý tình huống phát sinh (nếu có)

Chi trả chi phí văn phòng trong năm 2023

Chi phí viễn thông liên lạc, tuyên truyền

Đối ứng

7.866

Quý I

Ban QLDA

Vụ TVQT (TCT)

Chi trả chi phí viễn thông liên lạc trong năm 2023

 

Xây dựng kế hoạch hợp lý. Luôn theo dõi cập nhật tình hình thực hiện và kịp thời báo cáo, xử lý tình huống phát sinh (nếu có)

Chi trả chi phí viễn thông liên lạc trong năm 2023

Chi phí khác (bao gồm thẩm định, kết thúc dự án,…)

Đối ứng

18.847

Quý I

Ban QLDA

Vụ TVQT (TCT)

Chi trả các chi phí khác trong năm 2023

 

Xây dựng kế hoạch hợp lý. Luôn theo dõi cập nhật tình hình thực hiện và kịp thời báo cáo, xử lý tình huống phát sinh (nếu có)

Chi trả các chi phí khác trong năm 2023

Tổng nguồn PHRD

 

1.904.623

 

 

 

 

 

 

 

Tổng nguồn Đối ứng

 

48.798

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG NGÂN SÁCH DỰ ÁN

 

1.953.421

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi