Quyết định 2377/QĐ-TCHQ 2017 chuẩn thông điệp dữ liệu giữa Hải quan và ngân hàng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

Số: 2377/QĐ-TCHQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN THÔNG ĐIỆP DỮ LIỆU TRAO ĐỔI GIỮA TỔNG CỤC HẢI QUAN VÀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, DOANH NGHIỆP TRONG HỆ THỐNG HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI MUA HÀNG Ở VIỆT NAM VÀ MANG THEO KHI XUẤT CẢNH

----------

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

 

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH10 ngày 29 tháng 11 năm 2006 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 ngày 19/06/2013;

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/02/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều Luật thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính.

Căn cứ Thông tư 72/2014/TT-BTC ngày 30/05/2014 Quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh.

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định chuẩn thông điệp dữ liệu trao đổi giữa Tổng cục Hải quan và ngân hàng thương mại, doanh nghiệp trong hệ thống hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua hàng ở Việt Nam và mang theo khi xuất cảnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan; Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi áp dụng hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (để b/c);

- Lưu: VT, CNTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHUẨN THÔNG ĐIỆP DỮ LIỆU TRAO ĐỔI GIỮA TỔNG CỤC HẢI QUAN VÀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, DOANH NGHIỆP TRONG HỆ THỐNG HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI MUA HÀNG Ở VIỆT NAM VÀ MANG THEO KHI XUẤT CẢNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2377/QĐ-TCHQ ngày 24 tháng 7 năm 2017 của Tng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

 

Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về định dạng thông điệp dữ trao đi giữa Tổng cục Hải quan và Ngân hàng thương mại (là đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng), doanh nghiệp tham gia hệ thống hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua hàng Việt Nam và mang theo khi xuất cảnh, căn cứ trên hóa đơn hoàn thuế giá trị gia tăng của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua hàng mang theo khi xuất cảnh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Định dạng thông điệp dữ liệu được áp dụng thống nhất trong việc xây dựng hệ thống hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua hàng ở Việt Nam và mang theo khi xuất cảnh được áp dụng cho cơ quan Hải quan, Ngân hàng thương mại là đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng, doanh nghiệp được phép bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua hàng ở Việt Nam và mang theo khi xuất cảnh.

Điều 3. Giải thích các thuật ngữ và khái niệm

1. Giải thích từ ngữ viết tắt

- Hệ thống thông tin của cơ quan hải quan: Phục vụ công tác hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua hàng ở Việt Nam và mang theo khi xuất cảnh (gọi tắt là hệ thống VAT-RS);

- TCHQ: Tổng cục Hải quan;

- NHTM: Ngân hàng thương mại là đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

- VAT: Thuế giá trị gia tăng;

- DN: Doanh nghiệp được phép bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua hàng ở Việt Nam và mang theo khi xuất cảnh.

2. Định dạng dữ liệu trao đổi thông tin

Ngôn ngữ XML được áp dụng để trao đổi thông tin giữa hệ thống thông tin của cơ quan hải quan và hệ thống thông tin của doanh nghiệp kinh doanh cảng.

XML (eXtensible Markup Language - Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng): là một bộ quy luật về cách chia một tài liệu ra làm nhiều phần, rồi đánh dấu và ráp các phần khác nhau lại để dễ nhận diện. Thành phần của một thông điệp XML: Là một khối tạo thành thông điệp XML bắt đu bằng 1 thẻ mở, và kết thúc bằng thẻ đóng cùng tên, theo công thức.

Thuộc tính của 1 thành phần: cung cấp thông tin bổ sung về thành phần đó và luôn được đặt bên trong thẻ của thành phần đó.

Một thông điệp XML trao đi dữ liệu điện tử hệ thống thông tin của cơ quan hải quan và hệ thống thông tin của Ngân hàng thương mại tham gia hoàn thuế giá trị gia tăng được gọi là hoàn chính và hợp lệ nếu nó không vi phạm các quy tắc về cú pháp và cấu trúc các thông điệp dữ liệu tại quy định này.

Chương 2. QUY TRÌNH TRAO ĐỔI THÔNG TIN

 

Điều 4. Các chức năng của hệ thống

Hệ thống phn mềm hoàn thuế VAT - RS cho người nước ngoài bao gồm các phân hệ sau:

1. Phân hệ doanh nghiệp bán hàng: Phân hệ này dùng cho các doanh nghiệp đã đăng ký là doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài.

2. Phân hệ Hải quan: Dùng cho Tổng cục Hải quan và các đơn vị Hải quan nơi áp dụng hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài

3. Phân hệ trao đổi thông tin với Ngân hàng: Có nhiệm vụ trao đổi thông tin về hóa đơn đã xác nhận hoàn thuế, hóa đơn đã hoàn thuế, tiếp nhận thông tin hiệu chnh hóa đơn, tra cứu tổng hợp số liệu.

Điều 5. Mô hình và quy trình trao đổi dữ liệu trên hệ thống VAT-RS

Hệ thống VAT-RS được xây dựng theo mô hình tập trung. Hệ thống được triển khai tập trung tại trung tâm dữ liệu, thừa hưởng các hạ tng kỹ thuật của trung tâm dữ liệu như truyền dẫn, bảo mật. Trong mô hình tập trung, dữ liệu được lưu trữ, xử lý tập trung tại Tổng cục Hải quan bởi các máy chủ, được phân thành nhiều lớp với các vai trò khác nhau: máy chCSDL, máy chủ ứng dụng, máy chủ web. Các cán bộ Hải quan truy cập ứng dụng Web phân hệ Hải quan để thực hiện các tác vụ. Các hệ thống ngoài ngành (của NHTM, DN,..) cũng thực hiện tương tác, trao đổi thông tin với hệ thống tập trung tại TCHQ. Quy trình thực hiện cập nhật, tra cứu dữ liệu như sau:

- Bước 1: Các DN có thể cập nhật, tra cứu, hiệu chnh, xóa các hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế VAT vào hệ thống VAT-RS bằng trình duyệt thông qua ứng dụng web phân hệ Doanh nghiệp hoặc có thể sử dụng phần mềm của DN để kết nối tới hệ thống của TCHQ thông qua web service.

- Bước 2: Các cán bộ Hải quan truy cập vào ứng dụng web phân hệ Hải quan kết nối vi hệ thống tập trung để thực hiện các tác vụ (tra cứu hóa đơn, xác nhận đng ý hay từ chối hoàn thuế GTGT). Trong trường hợp cơ quan Hải quan tra cứu không thấy hóa đơn doanh nghiệp trên hệ thống, cán bộ Hải quan nhập thông tin hóa đơn trên cơ sở hóa đơn khách hàng xuất trình.

- Bước 3: Hệ thống ngân hàng tra cứu thông tin xác nhận của cán bộ Hải quan, cập nhật thông tin trả tiền hoàn thuế, đối chiếu thông qua websevice.

Chương 3. HỆ THỐNG THÔNG TIN

 

Điều 6. Điều kiện kết nối, trao đổi thông tin

Việc kết nối, trao đổi thông tin giữa hệ thống thông tin của cơ quan hải quan và hệ thng thông tin của các DN tuân theo quy định tại Điều 6 Thông tư 72/2014/TT-BTC ngày 30/05/2014 của Bộ Tài chính.

Việc kết nối, trao đổi thông tin giữa hệ thống thông tin của cơ quan hải quan và hệ thống thông tin của các NHTM tuân theo quy định tại Điều 7 Thông tư 72/2014/TT-BTC ngày 30/05/2014 của Bộ Tài chính.

Điều 7. Kết nối và dừng kết nối, trao đổi thông tin

Trong trường hợp NHTM, DN yêu cầu kết nối trao đổi thông tin với hệ thống VAT-RS có văn bản gửi Tổng cục Hải quan.

Cơ quan Hải quan sẽ dừng kết nối, trao đổi thông tin trên hệ thống VAT-RS khi NHTM, DN vi phạm các quy định về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (quy định tại Điều 14, 16 Thông tư 72/2014/TT-BTC ngày 30/05/2014 của Bộ Tài chính).

Trường hợp NHTM, DN chủ động đề nghị dừng kết nối trao đổi thông tin với hệ thống VAT-RS của Tổng cục Hải quan, NHTM, DN có văn bản đề nghị dừng kết nối trao đổi thông tin tới TCHQ.

Điều 8. Thông điệp dữ liệu:

1. Các thông điệp dữ liệu trao đi giữa hệ thống thông tin của cơ quan hải quan và hệ thống thông tin của các NHTM, DN dưới dạng XML.

Chuẩn dữ liệu cho các chỉ tiêu thông tin trong thông điệp dữ liệu trao đổi giữa Tổng cục Hải quan và các NHTM được quy định tại phụ lục I của Quy định này.

Chuẩn dữ liệu cho các chỉ tiêu thông tin trong thông điệp dữ liệu trao đổi giữa Tổng cục Hải quan và các DN được quy định tại phụ lục II của Quy định này.

2. Các thông điệp dữ liệu trao đổi giữa TCHQ và NHTM, DN phải được ký số.

3. Thời gian trễ của mỗi giao dịch truyền nhận thông điệp dữ liệu được tham số hóa để có thể điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu giao dịch. Nếu quá thời gian trễ mà không có phản hồi thì thông điệp dữ liệu đó sẽ được hủy và thực hiện gửi lại.

Điều 9. Gửi, nhận lại thông điệp dữ liệu

Thông điệp dữ liệu được gửi, nhận lại trong các trường hợp:

- Do sự cố kỹ thuật hoặc lần gửi, nhận trước chưa thành công;

- Gửi lại theo yêu cầu của bên nhận (được xác nhận bằng thông điệp có chữ ký số của người có thẩm quyền). Ghi nhật ký các thông điệp dữ liệu.

Điều 10. Bảo quản, lưu trữ dữ liệu điện tử

Lưu trữ dữ liệu điện tử về việc hoàn thuế giá trị gia tăng qua NHTM, DN bằng phương thức điện tử đảm bảo:

1. Tính an toàn bảo mật, toàn vẹn, đầy đủ, không bị thay đổi, sai lệch, kịp thời và hợp pháp của chứng từ điện tử trong suốt thời gian lưu trữ;

2. Lưu trữ đúng và đủ thời hạn đối với từng loại chứng từ theo các quy định của pháp luật;

3. In được ra giấy hoặc ưa cứu được khi có yêu cầu.

Điều 11. Giải pháp bảo mật

Giải pháp bảo mật về đường truyền, thông điệp dữ liệu, cặp khóa giữa hệ thống thông tin của cơ quan hải quan và hệ thống thông tin của các NHTM, DN được thực hiện theo các quy định hiện hành về an ninh an toàn thông tin và thỏa thuận hợp tác giữa TCHQ và NHTM, DN.

Chương 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 12. Trách nhiệm của Cục CNTT & Thống kê Hải quan

1. Chủ trì trong xây dựng, nâng cấp, vận hành hệ thống VAT-RS.

2. Trực tiếp đảm bảo kỹ thuật, hoạt động của hệ thống VAT-RS.

3. Xây dựng, thiết kế, kết xuất dữ liệu theo các biểu mẫu theo đề nghị của Cục Thuế xuất nhập khẩu.

4. Chủ trì hướng dẫn các đơn vị khai thác và sử dụng dữ liệu trên hệ thống VAT-RS.

Điều 13. Trách nhiệm của Cục Thuế xuất nhập khẩu

1. Sử dụng hệ thống VAT-RS phục vụ công tác thống kê, quản lý.

2. Phối hợp với Cục CNTT & Thống kê Hải quan xử lý những vấn đề vướng mắc phát sinh về nghiệp vụ trong quá trình vận hành hệ thống.

Điều 14. Trách nhiệm của Cục Hải quan các tỉnh thành phố nơi áp dụng hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài

1. Tổ chức thực hiện vận hành hệ thống VAT-RS triển khai tại đơn vị đúng quy định.

2. Đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, kịp thời các thông tin đã cung cấp và xử lý trong quá trình trao đi với hệ thống thông tin của các NHTM.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo về Tổng cục Hải quan (qua Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan) để xem xét, giải quyết./.

 

PHỤ LỤC I:

CHUẨN THÔNG ĐIỆP THAY ĐỔI THÔNG TIN QUA HỆ THỐNG VAT-RS GIỮA TỔNG CỤC HẢI QUAN VÀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2377/QĐ-TCHQ ngày 24/7/2017 của Tổng cục Hải quan)

STT

Tên thẻ XML

Lặp lại

Kiểu dữ liệu

Bắt buộc

Mô tả dữ liệu

Mô tả

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

I

M11. THÔNG ĐIỆP TRA CỨU THÔNG TIN HÓA ĐƠN ĐÃ XÁC NHẬN HOÀN THUẾ

Mô tả thông điệp:

- Chức năng thông điệp: Tra cứu thông tin hóa đơn đã xác nhận hoàn thuế

- Thông điệp hỏi: Message = 11;

- Thông điệp trả lời: Message Type = 12; ErrorCode = 0;

 

Customs

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1

String

x

None

 

 

 

 

Header

 

 

 

 

 

 

 

1-1

String

x

None

 

 

 

 

 

Message_Version

 

 

 

1-1

String

x

an..5

Phiên bản thông điệp (1.0)

 

 

 

 

Sender_Code

 

 

 

1-1

String

x

an..11

Mã Ngân hàng

 

 

 

 

Sender_Name

 

 

 

1-1

String

x

un..255

Tên Ngân hàng

 

 

 

 

Transaction_Type

 

 

 

1-1

Number

x

n..2

Loại thông điệp (M11)

 

 

 

 

Transaction_Name

 

 

 

1-1

String

x

un..255

Tên thông điệp

 

 

 

 

Transaction_Date

 

 

 

1-1

DateTime

x

an19

Ngày giao dịch

YYYY-MM-DDThh:mm:ss

 

 

 

Transaction_ID

 

 

 

1-1

String

x

an..40

Mã giao dịch

 

 

 

Data

 

 

 

 

 

 

 

1-1

String

x

None

 

 

 

 

 

So_Hochieu

 

 

 

1-1

String

x

an..12

Số hộ chiếu khách hàng

 

 

 

 

Quoc_tich

 

 

 

1-1

String

x

un..50

Quốc tịch của khách hàng

 

 

 

 

Ma_Quocgia

 

 

 

1-1

String

x

an..3

Mã Quốc gia khách hàng

 

 

 

 

So_Hoadon

 

 

 

1-1

String

x

an..15

Số hóa đơn

 

 

 

 

Ma_Cuahang

 

 

 

1-1

String

x

an..15

Mã Cửa hàng bán hàng

 

 

 

 

Ngay_Lap

 

 

 

1-1

DateTime

x

An10

Ngày lập Hóa đơn

 

 

 

 

Ngay_Xacnhan

 

 

 

1-1

DateTime

x

An10

Ngày xác nhận hóa đơn

 

 

 

Signature

 

 

 

 

 

 

1-1

String

x

None

 

 

 

 

 

SignedInfo

 

 

 

 

 

1-1

String

x

None

 

 

 

 

 

 

CanonicalizationMethod

 

1-1

String

x

an..100

Phương thức chuẩn hoá dữ liệu

 

 

 

 

 

SignatureMethod

 

 

 

1-1

String

x

an..100

Thuật toán được sử dụng để ký số

 

 

 

 

 

Reference

 

 

 

 

1-1

String

x

None

 

 

 

 

 

 

 

Transforms

 

 

 

1-1

String

x

None

 

 

 

 

 

 

 

Transform

 

 

1-1

String

x

an..100

Thuật toán được sử dụng để chuyển đổi thông điệp

 

 

 

 

 

DigestMethod

 

 

1-1

String

x

an..100

Thuật toán sử dụng để băm

 

 

 

 

 

DigestValue

 

 

 

1-1

String

x

an28

Giá trị của hàm băm theo thuật toán sha256

Base64

 

 

 

SignatureValue

 

 

 

 

 

1-1

String

x

un..500

Chữ ký số trên thông điệp

 

 

 

 

KeyInfo

 

 

 

 

 

1-1

String

x

None

 

 

 

 

 

 

X509Data

 

1-1

String

x

None

 

 

 

 

 

 

 

X509IssuerSerial

 

 

 

1-1

String

x

None

 

 

 

 

 

 

 

 

X509IssuerName

 

1-1

String

x

un..255

Người được cấp chứng thư số

 

 

 

 

 

 

 

X509SerialNumber

 

1-1

String

x

n..40

Số serial của chứng thư số

Bigint

 

 

 

 

 

X509Certificate

 

 

1-1

String

x

an..4000

Chứng thư số

Base64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Tên thẻ XML

Lặp lại

Kiểu dữ liệu

Bắt buộc

Mô tả dữ liệu

Mô tả

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

II

M12. TRẢ LỜI KẾT THÔNG TIN VỀ HÓA ĐƠN ĐÃ XÁC NHẬN HOÀN THUẾ VAT CHO HỆ THỐNG NGÂN HÀNG

Mô tả thông điệp:

- Chức năng thông điệp: Trả lời thông tin về hóa đơn đã xác nhận hoàn thuế VAT cho hệ thống ngân hàng

- Thông điệp hỏi: Message = 11;

- Thông điệp trả lời: Message Type = 12; ErrorCode = 0;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Customrs

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1

String

x

None

 

 

 

 

Header

 

 

 

 

 

 

 

1-1

String

x

None

 

 

 

 

 

Message_Version

 

 

 

1-1

String

x

an..5

Phiên bản thông điệp (1.0)

 

 

 

 

Sender_Code

 

 

 

1-1

String

x

an..11

Mã Ngân hàng

 

 

 

 

Sender_Name

 

 

 

1-1

String

x

un..255

Tên Ngân hàng

 

 

 

 

Transaction_Type

 

 

 

1-1

Number

x

n..2

Loại thông điệp (M12)

 

 

 

 

Transaction_Name

 

 

 

1-1

String

x

un..255

Tên thông điệp

 

 

 

 

Transaction_Date

 

 

 

1-1

DateTime

x

an19

Ngày giao dịch

YYYY-MM-DDThh:mm:ss

 

 

 

Transaction_ID

 

 

 

1-1

String

x

an..40

Mã giao dịch

 

 

 

 

Request_ID

 

 

 

1-1

String

x

an..40

Mã giao dịch do Ngân hàng cấp

 

 

 

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

String

x

None

 

 

 

 

 

So_Hoadon

 

 

 

1-1

String

x

an..15

Số hóa đơn

 

 

 

 

Quyen

 

 

 

1-1

String

x

an..3

Quyển hóa đơn

 

 

 

 

Ngay_Lap

 

 

 

1-1

DateTime

x

An10

Ngày lập hóa đơn

YYYY-MM-DD

 

 

 

Ma_Cuahang

 

 

 

1-1

String

x

an..15

Mã Cửa hàng bán hàng

 

 

 

 

Ten_Cuahang

 

 

 

1-1

String

x

un..255

Tên Cửa hàng bán hàng

 

 

 

 

MS_Thue

 

 

 

1-1

String

x

an..13

Mã số thuế cửa hàng

 

 

 

 

Diachi_Cuahang

 

 

 

1-1

String

x

un..255

Địa chCửa hàng

 

 

 

 

Ten_Khachang

 

 

 

1-1

String

x

un..255

Tên khách hàng

 

 

 

 

So_Hochieu

 

 

 

1-1

String

x

an..12

Số hộ chiếu khách hàng

 

 

 

 

Ngaycap_Hochieu

 

 

 

1-1

DateTime

x

An10

Ngày cấp hộ chiếu

YYYY-MM-DD

 

 

 

Quoc_tich

 

 

 

1-1

String

x

un..50

Quốc tịch của khách hàng

 

 

 

 

Ma_Quocgia

 

 

 

1-1

String

x

an..3

Mã Quốc gia khách hàng

 

 

 

 

Ngay_Xacnhan

 

 

 

1-1

DateTime

x

An10

Ngày xác nhận hóa đơn

YYYY-MM-DD

 

 

 

Tong_Tienhang

 

 

 

1-1

Number

x

n..15

Tổng giá trị hóa đơn trước thuế

 

 

 

 

Tong_ThueVAT

 

 

 

1-1

Number

x

n..15

Giá trị tiền thuế

 

 

 

 

Tong_TienTT

 

 

 

1-1

Number

x

n..15

Tổng giá trị hóa đơn sau thuế

 

 

 

 

Sotien_ThueDuochoan

 

 

 

1-1

Number

x

n..15

Số thuế được phép hoàn

 

 

 

 

Sotien_ThueDahoan

 

 

 

1-1

Number

x

n..15

Số thuế thực tế đã hoàn

 

 

 

 

Ngay_Hoanthue

 

 

 

1-1

DateTime

x

An10

Ngày hoàn thuế thực tế

YYYY-MM-DD

 

 

 

Kyhieu_Chungtu

 

 

 

1-1

String

x

an..12

Ký hiệu chứng từ chi tiền do Ngân hàng cấp

 

 

 

 

So_Chungtu

 

 

 

1-1

String

x

an..12

Số chứng từ chi tiền do Ngân hàng cấp

 

 

 

 

Detail

 

 

 

 

 

 

1-n

String

x

None

 

 

 

 

 

 

STT

 

1-1

Number

x

n..2

Số thứ tự hàng hóa trong hóa đơn

 

 

 

 

 

Ma_MatHang

 

1-1

String

x

an..8

Mã mặt hàng

 

 

 

 

 

Ten_MatHang

 

1-1

String

x

un..255

Tên mặt hàng

 

 

 

 

 

Ten_DVT

 

1-1

String

x

un..12

Đơn vị tính

 

 

 

 

 

SoLuong

 

1-1

Number

x

n..4

Số lượng

 

 

 

 

 

DonGia

 

1-1

Number

x

n..15

Đơn giá

 

 

 

 

 

ThanhTien

 

1-1

Number

x

n..15

Thành tiền

 

 

 

 

 

ThueSuat_VAT

 

1-1

Number

x

n..2

Thuế suất (Bằng 5: 5%, 10: 10%)

 

 

 

 

 

Tien_ThueVAT

 

1-1

Number

x

n..15

Tiền thuế VAT

 

 

 

 

 

SoTien_TT

 

1-1

Number

x

n..15

Giá trị hàng hóa sau thuế

 

 

 

 

 

SoLuong_HoanThue

 

1-1

Number

x

n..4

Số lượng hàng hóa được phép hoàn thuế

 

 

 

 

 

Thue_VAT_Duochoan

 

1-1

Number

x

n..15

Số thuế VAT được hoàn

 

 

 

 

 

Thue_VAT_Dahoan

 

1-1

Number

x

n..15

Số thuế VAT thực tế đã hoàn

 

 

 

Error

 

 

 

 

 

 

 

1-1

String

x

None

 

 

 

 

 

Error_Number

 

 

 

 

 

1-1

String

x

n..4

Mã lỗi

 

 

 

 

Error_Message

 

 

 

 

 

1-1

Number

x

un..255

Nội dung lỗi

 

 

 

Signature

 

 

 

 

 

 

1-1

String

x

None

 

 

 

 

 

SignedInfo

 

 

 

 

 

 

1-1

String

x

None

 

 

 

 

 

 

CanonicalizationMethod

 

1-1

String

x

an..100

Phương thức chuẩn hóa dữ liệu

 

 

 

 

 

SignatureMethod

 

 

 

1-1

String

x

an..100

Thuật toán được sử dụng để ký số

 

 

 

 

 

Reference

 

 

 

 

1-1

String

x

None

 

 

 

 

 

 

 

Transforms

 

 

 

1-1

String

x

None

 

 

 

 

 

 

 

 

Transform

 

 

1-1

String

x

an..100

Thuật toán được sử dụng để chuyển đổi thông điệp

 

 

 

 

 

 

DigestMethod

 

 

1-1

String

x

an..100

Thuật toán sử dụng để băm

 

 

 

 

 

 

DigestValue

 

 

 

1-1

String

x

an28

Giá trị của hàm băm theo thuật toán sha256

Base64

 

 

 

SignatureValue

 

 

 

 

 

1-1

String

x

un..500

Chữ ký số trên thông điệp

 

 

 

 

KeyInfo

 

 

 

 

 

 

1-1

String

x

None

 

 

 

 

 

 

X509Data

 

 

 

 

1-1

String

x

None

 

 

 

 

 

 

 

X509IssuerSerial

 

 

1-1

String

x

None

 

 

 

 

 

 

 

 

X509IssuerName

 

1-1

String

x

un..255

Người được cấp chứng thư số

 

 

 

 

 

 

 

X509SerialNumber

1-1

Number

x

n..40

Số serial của chứng thư số

Bigint

 

 

 

 

X509Certificate

 

 

 

 

1-1

String

x

an..4000

Chứng thư số

Base64

Chuẩn thông điệp Xác nhận đã ghi nhận đề nghị Xác nhận hoàn tiền VAT thực tế

STT

Tên thẻ XML

Lặp lại

Kiểu dữ liệu

Bắt buộc

Mô tả dữ liệu

Mô tả

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

M21. XÁC NHẬN ĐÃ GHI NHẬN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN HOÀN TIỀN VAT THỰC TẾ

III

Mô tả thông điệp:

- Chức năng thông điệp: Xác nhận đã ghi nhận đề nghị xác nhận hoàn tiền VAT thực tế

- Thông điệp hỏi: Message Type = 21;

- Thông điệp trả lời: Message Type = 22; ErrorCode= 0;

 

Customrs

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1

String

x

None

 

 

 

 

Header

 

 

 

 

 

 

 

1-1

String

x

None

 

 

 

 

 

Message_Version

 

 

 

1-1

String

x

an..5

Phiên bản thông điệp (1.0)

 

 

 

 

Sender_Code

 

 

 

1-1

String

x

an..11

Mã Ngân hàng

 

 

 

 

Sender_Name

 

 

 

1-1

String

x

un..255

Tên Ngân hàng

 

 

 

 

Transaction_Type

 

 

 

1-1

Number

x

n..2

Loại thông điệp (M21)

 

 

 

 

Transaction_Name

 

 

 

1-1

String

x

un..255

Tên thông điệp

 

 

 

 

Transaction_Date

 

 

 

1-1

Datetime

x

an19

Ngày giao dịch

YYYY-MM-DDThh:mm:ss

 

 

 

Transaction_ID

 

 

 

1-1

String

x

an..40

Mã giao dịch

 

 

 

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

String

x

None

 

 

 

 

 

So_Hoadon

 

 

 

1-1

String

x

an..15

Số hóa đơn

 

 

 

 

Quyen

 

 

 

1-1

String

x

an..3

Quyển hóa đơn

 

 

 

 

Ngay_Lap

 

 

 

1-1

DateTime

x

An10

Ngày lập hóa đơn

YYYY-MM-DD

 

 

 

Ma_Cuahang

 

 

 

1-1

String

x

an..15

Mã Cửa hàng bán hàng

 

 

 

 

Ten_Cuahang

 

 

 

1-1

String

x

un..255

Tên Cửa hàng bán hàng

 

 

 

 

MS_Thue

 

 

 

1-1

String

x

an..13

Mã số thuế cửa hàng

 

 

 

 

Diachi_Cuahang

 

 

 

1-1

String

x

un..255

Địa chỉ Cửa hàng

 

 

 

 

Ten_Khachang

 

 

 

1-1

String

x

un..255

Tên khách hàng

 

 

 

 

So_Hochieu

 

 

 

1-1

String

x

an..12

Số hộ chiếu khách hàng

 

 

 

 

Ngaycap_Hochieu

 

 

 

1-1

DateTime

x

An10

Ngày cấp hộ chiếu

YYYY-MM-DD

 

 

 

Quoc_tich

 

 

 

1-1

String

x

un..50

Quốc tịch của khách hàng

 

 

 

 

Ma_Quocgia

 

 

 

1-1

String

x

an..3

Mã Quốc gia khách hàng

 

 

 

 

Ngay_Xacnhan

 

 

 

1-1

DateTime

x

An10

Ngày xác nhận hóa đơn

YYYY-MM-DD

 

 

 

Tong_Tienhang

 

 

 

1-1

Number

x

n..15

Tổng giá trị hóa đơn trước thuế

 

 

 

 

Tong_ThueVAT

 

 

 

1-1

Number

x

n..15

Giá trị tiền thuế

 

 

 

 

Tong_TienTT

 

 

 

1-1

Number

x

n..15

Tổng giá trị hóa đơn sau thuế

 

 

 

 

Sotien_ThueDuochoan

 

 

 

1-1

Number

x

n..15

Số thuế được phép hoàn

 

 

 

 

Sotien_ThueDahoan

 

 

 

1-1

Number

x

n..15

Số thuế thực tế đã hoàn

 

 

 

 

Ngay_Hoanthue

 

 

 

1-1

DateTime

x

An10

Ngày hoàn thuế thực tế

YYYY-MM-DD

 

 

 

Kyhieu_Chungtu

 

 

 

1-1

String

x

an..12

Ký hiệu chứng từ chi tiền do Ngân hàng cấp

 

 

 

 

So_Chungtu

 

 

 

1-1

String

x

an..12

Số chứng từ chi tiền do Ngân hàng cấp

 

 

 

 

Detail

 

 

 

 

 

 

 

1-n

String

x

None

 

 

 

 

 

 

STT

 

1-1

Number

x

n..2

Số thứ tự hàng hóa trong hóa đơn

 

 

 

 

 

Ma_MatHang

 

1-1

String

x

an..8

Mã mặt hàng

 

 

 

 

 

Ten_MatHang

 

1-1

String

x

un..255

Tên mặt hàng

 

 

 

 

 

Ten_DVT

 

1-1

String

x

un..12

Đơn vị tính

 

 

 

 

 

SoLuong

 

1-1

Number

x

n..4

Số lượng

 

 

 

 

 

DonGia

 

1-1

Number

x

n..15

Đơn giá

 

 

 

 

 

ThanhTien

 

1-1

Number

x

n..15

Thành tiền

 

 

 

 

 

ThueSuat_VAT

 

1-1

Number

x

n..2

Thuế suất (Bằng 5: 5%, 10: 10%)

 

 

 

 

 

Tien_ThueVAT

 

1-1

Number

x

n..15

Tiền thuế VAT

 

 

 

 

 

SoTien_TT

 

1-1

Number

x

n..15

Giá trị hàng hóa sau thuế

 

 

 

 

 

SoLuong_HoanThue

 

1-1

Number

x

n..4

Số lượng hàng hóa được phép hoàn thuế

 

 

 

 

 

Thue_VAT_Duochoan

 

1-1

Number

x

n..15

Số thuế VAT được hoàn

 

 

 

 

 

Thue_VAT_Dahoan

 

1-1

Number

x

n..15

Số thuế VAT thực tế đã hoàn

 

 

 

Signature

 

 

 

 

 

 

1-1

String

x

None

 

 

 

 

 

SignedInfo

 

 

 

 

 

 

1-1

String

x

None

 

 

 

 

 

 

CanonicalizationMethod

 

1-1

String

x

an..100

Phương thức chuẩn hóa dữ liệu

 

 

 

 

 

SignatureMethod

 

 

 

1-1

String

x

an..100

Thuật toán được sử dụng để ký số

 

 

 

 

 

Reference

 

 

 

 

1-1

String

x

None

 

 

 

 

 

 

 

Transforms

 

 

 

1-1

String

x

None

 

 

 

 

 

 

 

 

Transform

 

 

1-1

String

x

an..100

Thuật toán được sử dụng để chuyển đổi thông điệp

 

 

 

 

 

 

DigestMethod

 

 

1-1

String

x

an..100

Thuật toán sử dụng để băm

 

 

 

 

 

 

DigestValue

 

 

 

1-1

String

x

an28

Giá trị của hàm băm theo thuật toán sha256

Base64

 

 

 

SignatureValue

 

 

 

 

 

1-1

String

x

un..500

Chữ ký số trên thông điệp

 

 

 

 

KeyInfo

 

 

 

 

 

 

1-1

String

x

None

 

 

 

 

 

 

X509Data

 

 

 

 

1-1

String

x

None

 

 

 

 

 

 

 

X509IssuerSerial

 

 

1-1

String

x

None

 

 

 

 

 

 

 

 

X509IssuerName

 

1-1

String

 

un..255

Người được cấp chứng thư số

 

 

 

 

 

 

 

X509SerialNumber

1-1

Number

x

n..40

Số serial của chứng thư số

Bigint

 

 

 

 

X509Certificate

 

 

 

 

1-1

String

x

an..4000

Chứng thư số

Base64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Tên thẻ XML

Lặp lại

Kiểu dữ liệu

Bắt buộc

Mô tả dữ liệu

Mô tả

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

M22. THÔNG ĐIỆP XÁC NHẬN ĐÃ GHI NHẬN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN HOÀN TIỀN VAT THỰC TẾ TRÊN CƠ SỞ THÔNG ĐIỆP HỎI M21

IV

Mô tả thông điệp:

- Chức năng thông điệp: Thông điệp xác nhận đã ghi nhận đề nghị Xác nhận hoàn tiền VAT thực tế trên cơ sở thông điệp hỏi M21

- Thông điệp hỏi: Message Type = 21;

- Thông điệp trả lời: Message Type = 22;

 

Customrs

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1

String

x

None

 

 

 

 

Header

 

 

 

 

 

 

 

1-1

String

x

None

 

 

 

 

 

Message_Version

 

 

 

1-1

String

x

an..5

Phiên bản thông điệp (1.0)

 

 

 

 

Sender_Code

 

 

 

1-1

String

x

an..11

Mã Ngân hàng

 

 

 

 

Sender_Name

 

 

 

1-1

String

x

un..255

Tên Ngân hàng

 

 

 

 

Transaction_Type

 

 

 

1-1

Number

x

n..2

Loại thông điệp (M22)

 

 

 

 

Transaction_Name

 

 

 

1-1

String

x

un..255

Tên thông điệp

 

 

 

 

Transaction_Date

 

 

 

1-1

DateTime

x

an19

Ngày giao dịch

YYYY-MM-DDThh:mm:ss

 

 

 

Transaction_ID

 

 

 

1-1

String

x

an..40

Mã giao dịch

 

 

 

 

Request_ID

 

 

 

1-1

String

x

an..40

Mã giao dịch do Ngân hàng cấp

 

 

 

Error

 

 

 

 

 

 

 

1-1

String

x

None

 

 

 

 

 

Error_Number

 

 

 

 

 

1-1

String

x

n..4

Mã lỗi

 

 

 

 

Error_Message

 

 

 

 

 

1-1

Number

x

un..255

Nội dung lỗi

 

 

 

Signature

 

 

 

 

 

 

1-1

String

x

None

 

 

 

 

 

SignedInfo

 

 

 

 

 

 

1-1

String

x

None

 

 

 

 

 

 

CanonicalizationMethod

 

1-1

String

x

an..100

Phương thức chuẩn hóa dữ liệu

 

 

 

 

 

SignatureMethod

 

 

 

1-1

String

x

an..100

Thuật toán được sử dụng để ký số

 

 

 

 

 

Reference

 

 

 

 

1-1

String

x

None

 

 

 

 

 

 

 

Transforms

 

 

 

1-1

String

x

None

 

 

 

 

 

 

 

 

Transform

 

 

1-1

String

x

an..100

Thuật toán được sử dụng để chuyển đổi thông điệp

 

 

 

 

 

 

DigestMethod

 

 

1-1

String

x

an..100

Thuật toán sử dụng để băm

 

 

 

 

 

 

DigestValue

 

 

 

1-1

String

x

an28

Giá trị của hàm băm theo thuật toán sha256

Base64

 

 

 

SignatureValue

 

 

 

 

 

1-1

String

x

un..500

Chữ ký số trên thông điệp

 

 

 

 

KeyInfo

 

 

 

 

 

 

1-1

String

x

None

 

 

 

 

 

 

X509Data

 

 

 

 

1-1

String

x

None

 

 

 

 

 

 

 

X509IssuerSerial

 

 

1-1

String

x

None

 

 

 

 

 

 

 

 

X509IssuerName

 

1-1

String

x

un..255

Người được cấp chứng thư số

 

 

 

 

 

 

 

X509SerialNumber

1-1

Number

x

n..40

Số serial của chứng thư số

Bigint

 

 

 

 

X509Certificate

 

 

 

 

1-1

String

x

an..4000

Chứng thư số

Base64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Tên thẻ XML

Lặp lại

Kiểu dữ liệu

Bắt buộc

Mô tả dữ liệu

Mô tả

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

M23. THÔNG ĐIỆP ĐỀ NGHỊ HIỆU CHỈNH THÔNG TIN XÁC NHẬN HOÀN VAT THỰC TẾ

V

Mô tả thông điệp:

- Chức năng thông điệp: Thông điệp đề nghị hiệu chỉnh thông tin xác nhận hoàn VAT thực tế

- Thông điệp hỏi: Message Type = M23;

- Thông điệp trả lời: Message Type = M24;

 

Customrs

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1

String

x

None

 

 

 

 

Header

 

 

 

 

 

 

 

1-1

String

x

None

 

 

 

 

 

Message_Version

 

 

 

1-1

String

x

an..5

Phiên bản thông điệp (1.0)

 

 

 

 

Sender_Code

 

 

 

1-1

String

x

an..11

Mã Ngân hàng

 

 

 

 

Sender_Name

 

 

 

1-1

String

x

un..255

Tên Ngân hàng

 

 

 

 

Transaction_Type

 

 

 

1-1

Number

x

n..2

Loại thông điệp (M23)

 

 

 

 

Transaction_Name

 

 

 

1-1

String

x

un..255

Tên thông điệp

 

 

 

 

Transaction_Date

 

 

 

1-1

DateTime

x

an19

Ngày giao dịch

YYYY-MM-DDThh:mm:ss

 

 

 

Transaction_ID

 

 

 

1-1

String

x

an..40

Mã giao dịch

 

 

 

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

String

x

None

 

 

 

 

 

So_Hoadon

 

 

 

1-1

String

x

an..15

Số hóa đơn

 

 

 

 

Quyen

 

 

 

1-1

String

x

an..3

Quyển hóa đơn

 

 

 

 

Ngay_Lap

 

 

 

1-1

DateTime

x

An10

Ngày lập hóa đơn

YYYY-MM-DD

 

 

 

Ma_Cuahang

 

 

 

1-1

String

x

an..15

Mã Cửa hàng bán hàng

 

 

 

 

Ten_Cuahang

 

 

 

1-1

String

x

un..255

Tên Cửa hàng bán hàng

 

 

 

 

MS_Thue

 

 

 

1-1

String

x

an..13

Mã số thuế cửa hàng

 

 

 

 

Diachi_Cuahang

 

 

 

1-1

String

x

un..255

Địa chỉ Cửa hàng

 

 

 

 

Ten_Khachang

 

 

 

1-1

String

x

un..255

Tên khách hàng

 

 

 

 

So_Hochieu

 

 

 

1-1

String

x

an..12

Số hộ chiếu khách hàng

 

 

 

 

Ngaycap_Hochieu

 

 

 

1-1

DateTime

x

An10

Ngày cấp hộ chiếu

YYYY-MM-DD

 

 

 

Quoc_tich

 

 

 

1-1

String

x

un..50

Quốc tịch của khách hàng

 

 

 

 

Ma_Quocgia

 

 

 

1-1

String

x

an..3

Mã Quốc gia khách hàng

 

 

 

 

Ngay_Xacnhan

 

 

 

1-1

DateTime

x

An10

Ngày xác nhận hóa đơn

YYYY-MM-DD

 

 

 

Tong_Tienhang

 

 

 

1-1

Number

x

n..15

Tổng giá trị hóa đơn trước thuế

 

 

 

 

Tong_ThueVAT

 

 

 

1-1

Number

x

n..15

Giá trị tiền thuế

 

 

 

 

Tong_TienTT

 

 

 

1-1

Number

x

n..15

Tổng giá trị hóa đơn sau thuế

 

 

 

 

Sotien_ThueDuochoan

 

 

 

1-1

Number

x

n..15

Số thuế được phép hoàn

 

 

 

 

Sotien_ThueDahoan

 

 

 

1-1

Number

x

n..15

Số thuế thực tế đã hoàn

 

 

 

 

Ngay_Hoanthue

 

 

 

1-1

DateTime

x

An10

Ngày hoàn thuế thực tế

YYYY-MM-DD

 

 

 

Kyhieu_Chungtu

 

 

 

1-1

String

x

an..12

Ký hiệu chứng từ chi tiền do Ngân hàng cấp

 

 

 

 

So_Chungtu

 

 

 

1-1

String

x

an..12

Số chứng từ chi tiền do Ngân hàng cấp

 

 

 

 

Detail

 

 

 

 

 

 

 

1-n

String

x

None

 

 

 

 

 

 

STT

 

1-1

Number

x

n..2

Số thứ tự hàng hóa trong hóa đơn

 

 

 

 

 

Ma_MatHang

 

1-1

String

x

an..8

Mã mặt hàng

 

 

 

 

 

Ten_MatHang

 

1-1

String

x

un..255

Tên mặt hàng

 

 

 

 

 

Ten_DVT

 

1-1

String

x

un..12

Đơn vị tính

 

 

 

 

 

SoLuong

 

1-1

Number

x

n..4

Số lượng

 

 

 

 

 

DonGia

 

1-1

Number

x

n..15

Đơn giá

 

 

 

 

 

ThanhTien

 

1-1

Number

x

n..15

Thành tiền

 

 

 

 

 

ThueSuat_VAT

 

1-1

Number

x

n..2

Thuế suất (Bằng 5: 5%, 10: 10%)

 

 

 

 

 

Tien_ThueVAT

 

1-1

Number

x

n..15

Tiền thuế VAT

 

 

 

 

 

SoTien_TT

 

1-1

Number

x

n..15

Giá trị hàng hóa sau thuế

 

 

 

 

 

SoLuong_HoanThue

 

1-1

Number

x

n..4

Số lượng hàng hóa được phép hoàn thuế

 

 

 

 

 

Thue_VAT_Duochoan

 

1-1

Number

x

n..15

Số thuế VAT được hoàn

 

 

 

 

 

Thue_VAT_Dahoan

 

1-1

Number

x

n..15

Số thuế VAT thực tế đã hoàn

 

 

 

Signature

 

 

 

 

 

 

1-1

String

x

None

 

 

 

 

 

SignedInfo

 

 

 

 

 

 

1-1

String

x

None

 

 

 

 

 

 

CanonicalizationMethod

 

1-1

String

x

an..100

Phương thức chuẩn hóa dữ liệu

 

 

 

 

 

SignatureMethod

 

 

 

1-1

String

x

an..100

Thuật toán được sử dụng để ký số

 

 

 

 

 

Reference

 

 

 

 

1-1

String

x

None

 

 

 

 

 

 

 

Transforms

 

 

 

1-1

String

x

None

 

 

 

 

 

 

 

 

Transform

 

 

1-1

String

x

an..100

Thuật toán được sử dụng để chuyển đổi thông điệp

 

 

 

 

 

 

DigestMethod

 

 

1-1

String

x

an..100

Thuật toán sử dụng để băm

 

 

 

 

 

 

DigestValue

 

 

 

1-1

String

x

an28

Giá trị của hàm băm theo thuật toán sha256

Base64

 

 

 

SignatureValue

 

 

 

 

 

1-1

String

x

un..500

Chữ ký số trên thông điệp

 

 

 

 

KeyInfo

 

 

 

 

 

 

1-1

String

x

None

 

 

 

 

 

 

X509Data

 

 

 

 

1-1

String

x

None

 

 

 

 

 

 

 

X509IssuerSerial

 

 

1-1

String

x

None

 

 

 

 

 

 

 

 

X509IssuerName

 

1-1

String

 

un..255

Người được cấp chứng thư số

 

 

 

 

 

 

 

X509SerialNumber

1-1

Number

x

n..40

Số serial của chứng thư số

Bigint

 

 

 

 

X509Certificate

 

 

 

 

1-1

String

x

an..4000

Chứng thư số

Base64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Tên thẻ XML

Lặp lại

Kiểu dữ liệu

Bắt buộc

Mô tả dữ liệu

Mô tả

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

M24. THÔNG ĐIỆP XÁC NHẬN ĐÃ GHI NHẬN ĐỀ NGHỊ HIỆU CHỈNH THÔNG TIN XÁC NHẬN HOÀN THIỆN VAT THỰC TẾ

VI

Mô tả thông điệp:

- Chức năng thông điệp: Thông điệp xác nhận đã ghi nhận đề nghị hiệu chỉnh thông tin xác nhận hoàn tiền VAT thực tế

- Thông điệp hỏi: Message Type = 23;

- Thông điệp trả lời: Message Type = 24;

 

Customrs

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1

String

x

None

 

 

 

 

Header

 

 

 

 

 

 

 

1-1

String

x

None

 

 

 

 

 

Message_Version

 

 

 

1-1

String

x

an..5

Phiên bản thông điệp (1.0)

 

 

 

 

Sender_Code

 

 

 

1-1

String

x

an..11

Mã Ngân hàng

 

 

 

 

Sender_Name

 

 

 

1-1

String

x

un..255

Tên Ngân hàng

 

 

 

 

Transaction_Type

 

 

 

1-1

Number

x

n..2

Loại thông điệp (M24)

 

 

 

 

Transaction_Name

 

 

 

1-1

String

x

un..255

Tên thông điệp

 

 

 

 

Transaction_Date

 

 

 

1-1

Datetime

x

an19

Ngày giao dịch

YYYY-MM-DDThh:mm:ss

 

 

 

Transaction_ID

 

 

 

1-1

String

x

an..40

Mã giao dịch

 

 

 

 

Request_ID

 

 

 

1-1

String

x

an..40

Mã giao dịch do Ngân hàng cấp

 

 

 

Error

 

 

 

 

 

 

 

1-1

String

x

None

 

 

 

 

 

Error_Number

 

 

 

 

 

1-1

String

x

n..4

Mã lỗi

 

 

 

 

Error_Message

 

 

 

 

 

1-1

Number

x

un..255

Nội dung lỗi

 

 

 

Signature

 

 

 

 

 

 

1-1

String

x

None

 

 

 

 

 

SignedInfo

 

 

 

 

 

 

1-1

String

x

None

 

 

 

 

 

 

CanonicalizationMethod

 

1-1

String

x

an..100

Phương thức chuẩn hóa dữ liệu

 

 

 

 

 

SignatureMethod

 

 

 

1-1

String

x

an..100

Thuật toán được sử dụng để ký số

 

 

 

 

 

Reference

 

 

 

 

1-1

String

x

None

 

 

 

 

 

 

 

Transforms

 

 

 

1-1

String

x

None