Quyết định 56/QĐ-BYT 2023 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 56/QĐ-BYT

Quyết định 56/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Y tế
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:56/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thị Liên Hương
Ngày ban hành:10/01/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ Y tế tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí theo định kỳ 1 tháng một lần

Ngày 10/01/2023, Bộ Y tế đã ra Quyết định 56/QĐ-BYT ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Y tế.

Theo đó, người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Y tế gồm: Bộ trưởng Bộ Y tế; đồng chí Thứ trưởng được Bộ trưởng Bộ Y tế giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin thường xuyên cho báo chí; đối với các lĩnh vực cụ thể do các đồng chí Thứ trưởng phụ trách, Bộ trưởng Bộ Y tế ủy quyền cho các đồng chí Thứ trưởng chịu trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí hoặc phối hợp cùng Người phát ngôn thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo nhiệm vụ được giao;…

Bên cạnh đó, Bộ Y tế tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí theo định kỳ 1 tháng một lần về hoạt động và công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Y tế bằng hình thức họp báo, gặp mặt báo chí hoặc cung cấp thông tin bằng văn bản, qua thư điện tử và thông cáo báo chí đăng trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế hoặc Cổng thông tin của các đơn vị (nếu có) và đăng trên Báo Sức khỏe và Đời sống.

Ngoài ra, trường hợp xảy ra sự việc, vấn đề quan trọng có tác động lớn trong xã hội, Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn phải thực hiện pháp ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí ngay sau khi sự việc xảy ra và thường xuyên trong quá trình xử lý sự việc.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 56/QĐ-BYT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ

__________

Số: 56/QĐ-BYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Y tế

___________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y T

Căn cứ Luật báo chí ngày 05/4/2016;

Căn c Nghị định s 95/2022/NĐ-CP ngày 15/11/2022 của Chính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính ph quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí ca cơ quan hành chính nhà nước;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Y tế”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành; thay thế Quyết định số 4445/QĐ-BYT ngày 05/11/2013 của Bộ Y tế về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Y tế.
Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ; Thủ trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ; các đơn vị trực thuộc Bộ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan và Người phát ngôn của Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Sở Y tế tỉnh/thành phố;
- Lưu: VT, VPB8.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Liên Hương

 

QUY CH

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN
CHO BÁO CHÍ CỦA BỘ Y TẾ

(Kèm theo Quyết định số 56/QĐ-BYT ngày 10 tháng 01 năm 2023)

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Y tế; Quyền và trách nhiệm của Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế.
2. Quy chế này áp dụng đối với các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế.
Điều 2. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
1. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Y tế, gồm:
a) Bộ trưởng Bộ Y tế;
b) Đồng chí Thứ trưởng được Bộ trưởng Bộ Y tế giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin thường xuyên cho báo chí (sau đây gọi chung là Người phát ngôn);
c) Đối với các lĩnh vực cụ thể do các đồng chí Thứ trưởng phụ trách, Bộ trưởng Bộ Y tế ủy quyền cho các đồng chí Thứ trưởng chịu trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí hoặc phối hợp cùng Người phát ngôn thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo nhiệm vụ được giao;
d) Với các lĩnh vực chuyên ngành của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, Bộ trưởng giao Thủ trưởng của các đơn vị đó chịu trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Thủ trưởng các đơn vị được phân công phụ trách cung cấp thông tin, xử lý thông tin và chịu trách nhiệm về nội dung thông tin cung cấp cho báo chí trước Bộ trưởng Bộ Y tế và trước pháp luật về nội dung cung cấp.
e) Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn, Người được giao nhiệm vụ phát ngôn sẽ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí nội dung đã được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt, Văn phòng Bộ có nhiệm vụ là cơ quan đầu mối tổng hợp nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
2. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ gồm:
a) Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế;
b) Trường hợp Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì ủy quyền cho cấp phó là người được giao phụ trách thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Việc ủy quyền phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó xác định rõ nội dung ủy quyền và thời hạn ủy quyền.
3. Họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ e-mail của Người phát ngôn của Bộ Y tế phải được công bố bằng văn bản và được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.
4. Khi thực hiện ủy quyền thì họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ email của người được ủy quyền phát ngôn của Bộ Y tế, văn bản ủy quyền phải được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế trong thời hạn 12 giờ kể từ khi ký văn bản ủy quyền.
5. Người được ủy quyền phát ngôn quy định tại Điều này không được ủy quyền tiếp cho người khác. Chỉ những người có thẩm quyền phát ngôn quy định tại Điều này mới được phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
6. Các cá nhân không được giao nhiệm vụ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí thì không được nhân danh đại diện đơn vị để phát ngôn hoặc cung cấp thông tin cho báo chí. Trường hợp những người này trả lời phỏng vấn trên báo chí thì việc trả lời phỏng vấn đó mang tính chất cá nhân và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Thủ trưởng đơn vị về nội dung trả lời cho báo chí.
Điều 3. Hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
1. Tổ chức họp báo, gặp mặt báo chí.
2. Đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, cổng thông tin điện tử của các đơn vị (nếu có) và Báo Sức khỏe và Đời sống.
3. Phát ngôn trực tiếp hoặc trả lời phỏng vấn của nhà báo, phóng viên.
4. Gửi thông cáo báo chí, nội dung trả lời cho cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên bằng văn bản hoặc qua thư điện tử.
5. Cung cấp thông tin qua trao đổi trực tiếp hoặc tại các cuộc giao ban báo chí do Trung ương tổ chức khi được yêu cầu.
6. Ban hành văn bản đề nghị cơ quan báo chí đăng, phát phản hồi, cải chính, xin lỗi nội dung thông tin trên báo chí khi các thông tin được đăng tải chưa chính xác, chưa đầy đủ, gây hiểu lầm cho xã hội.
Chương II
PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ
Điều 4. Phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ
1. Tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí theo định kỳ 1 tháng một lần về hoạt động và công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Y tế bằng hình thức họp báo, gặp mặt báo chí hoặc cung cấp thông tin bằng văn bản, qua thư điện tử và thông cáo báo chí đăng trên cổng thông tin điện tử Bộ Y tế hoặc Cổng thông tin của các đơn vị (nếu có) và đăng trên Báo Sức khỏe và Đời sống.
2. Việc tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí trong phạm vi quản lý của Bộ Y tế thông qua các hình thức sau:
a) Hàng tháng cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí và cập nhật trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của Bộ Y tế theo quy định hiện hành:
b) Ít nhất 3 tháng một lần tổ chức họp báo, gặp mặt báo chí để cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí;
c) Trường hợp cần thiết, Bộ Y tế tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí bằng văn bản, qua thư điện tử hoặc gặp mặt báo chí, thông tin trực tiếp tại các cuộc giao ban báo chí hàng tuần do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức;
3. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ khi có yêu cầu cung cấp thông tin cần chuẩn bị nội dung và cử Người phát ngôn cung cấp thông tin tại họp báo, gặp mặt báo chí của Bộ Y tế.
Điều 5. Phát ngôn và cung cấp thông tin tại các hội nghị, hội thảo, cuộc họp, tập huấn
1. Quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại các hội nghị, hội thảo, cuộc họp, tập huấn như sau:
a) Việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại các hội nghị, hội thảo, cuộc họp, tập huấn phải tuân thủ theo quy định của pháp luật. Các thông tin cung cấp cho báo chí dưới hình thức văn bản, tài liệu, báo cáo hoạt động cần bảo đảm đầy đủ, rõ ràng, chính xác, minh bạch.
b) Trường hợp các cá nhân tham gia hội nghị, hội thảo, cuộc họp, tập huấn muốn phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì chỉ được đại diện cho cá nhân người đó, không được đại diện cho đơn vị và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin cung cấp.
2. Trước khi hội nghị, hội thảo, cuộc họp, tập huấn bắt dầu, người chủ trì thông báo về phạm vi và mức độ giới hạn thông tin cung cấp cho báo chí.
3. Người chủ trì hội nghị, hội thảo, cuộc họp, tập huấn chịu trách nhiệm về các nội dung thông tin được cung cấp cho báo chí trong các hội nghị, hội thảo, tập huấn đó.
Điều 6. Phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất, bất thường
1. Trường hợp xảy ra sự việc, vấn đề quan trọng có tác động lớn trong xã hội, Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn phải thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí ngay sau khi sự việc xảy ra và thường xuyên trong quá trình xử lý sự việc.
2. Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí trong các trường hợp đột xuất, bất thường sau đây:
a) Khi xảy ra các vấn đề quan trọng có tác động lớn trong xã hội hoặc khi dư luận xuất hiện nhiều ý kiến không thống nhất về một vấn đề thuộc phạm vi quản lý của đơn vị, Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn phải thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí để cảnh báo kịp thời và định hướng dư luận.
b) Trường hợp khi cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước về báo chí có yêu cầu cung cấp thông tin đối với vấn đề, sự kiện xảy ra cần có ngay thông tin ban đầu thì Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm chủ động phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian chậm nhất là 01 ngày, kể từ khi sự kiện xảy ra;
c) Khi có căn cứ cho rằng báo chí đăng, phát thông tin sai sự thật thuộc lĩnh vực do Bộ Y tế quản lý, Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn yêu cầu cơ quan báo chí đó phải đăng, phát ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định của pháp luật.
2. Việc tổ chức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong trường hợp đột xuất, bất thường được thực hiện qua một số hình thức sau:
a) Tổ chức họp báo, gặp mặt báo chí;
b) Đăng tải thông tin trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, trang thông tin của Bộ Y tế và Báo Sức khỏe và Đời sống;
c) Cung cấp thông tin bằng văn bản, qua thư điện tử hoặc trả lời phỏng vấn cho cơ quan báo chí.
Điều 7. Quyền và trách nhiệm của Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn
1. Người phát ngôn của Bộ Y tế, Người được ủy quyền phát ngôn của Bộ y tế được nhân danh đại diện cơ quan Bộ Y tế hoặc đơn vị phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
2. Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn có quyền yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tập hợp thông tin để phát ngôn, cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất cho báo chí; để trả lời các phản ánh, kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân do cơ quan báo chí chuyển đến hoặc đăng, phát trên báo chí theo quy định của pháp luật.
Các đơn vị, cá nhân khi có yêu cầu của Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn về việc cung cấp thông tin có trách nhiệm thực hiện đúng yêu cầu về nội dung và thời hạn cung cấp thông tin.
3. Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn có quyền từ chối, không phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong các trường hợp sau:
a) Thông tin thuộc danh Mục bí mật nhà nước, bí mật thuộc nguyên tắc và quy định của Đảng, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác theo quy dịnh của pháp luật;
b) Thông tin về vụ án đang được Điều tra hoặc chưa xét xử, trừ trường hợp cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan Điều tra cần thông tin trên báo chí những vấn đề có lợi cho hoạt động Điều tra và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm;
c) Thông tin về vụ việc đang trong quá trình thanh tra chưa có kết luận thanh tra; vụ việc đang trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; những vấn đề tranh chấp, mâu thuẫn giữa các cơ quan nhà nước đang trong quá trình giải quyết, chưa có kết luận chính thức của người có thẩm quyền mà theo quy định của pháp luật chưa được phép công bố;
d) Những văn bản chính sách, đề án đang trong quá trình soạn thảo mà theo quy định của pháp luật chưa được cấp có thẩm quyền cho phép công bố.
4. Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưởng Bộ Y tế về nội dung phát ngôn và thông tin cung cấp cho báo chí.
5. Trong trường hợp các cơ quan báo chí đăng, phát không chính xác nội dung thông tin mà Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn đã phát ngôn thì Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn có quyền nêu ý kiến phản hồi bằng văn bản đến cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí hoặc khởi kiện tại tòa án.
Chương III
PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
Điều 8. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Y tế
1. Văn phòng Bộ
a) Đơn vị đầu mối của Bộ Y tế trong việc cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí;
b) Đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm đề xuất và thực hiện việc tổ chức cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, đầu mối chịu trách nhiệm ban hành thông cáo báo chí trên cơ sở nội dung thông tin được các đơn vị trong ngành y tế cung cấp. Thông tin cung cấp cho các cơ quan báo chí phải được lãnh đạo Bộ Y tế phê duyệt;
c) Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức họp báo định kỳ hoặc đột xuất để phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí vấn đề của ngành y tế; Tổ chức cung cấp thông tin thông qua các sự kiện, đặc biệt nhân dịp ngày lễ lớn, ngày truyền thống y tế và các sự kiện khác do Bộ Y tế tổ chức;
d) Phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý những thông tin chưa chính xác mà các Cơ quan báo chí viết về ngành y tế; yêu cầu cơ quan báo chí cải chính về việc đăng tải thông tin sai sự thật theo quy định. Đồng thời phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Y tế chỉ đạo, định hướng nội dung thông tin cho báo chí;
e) Theo dõi, tổng hợp thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và dư luận xã hội liên quan tới các lĩnh vực, hoạt động thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Y tế và báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, xử lý kịp thời.
2. Vụ Tổ chức cán bộ
a) Chịu trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo chức năng, nhiệm vụ của Vụ Tổ chức cán bộ.
b) Chủ trì phối hợp với Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan để xem xét, đánh giá khi xét tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng hoặc xử lý, kỷ luật đối với những cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế vi phạm Quy chế này.
3. Báo Sức khỏe và Đời sống
a) Phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí về hoạt động của ngành y tế.
b) Đăng tải chính xác, kịp thời các thông tin chính thống về lĩnh vực y tế, góp phần định hướng dư luận xã hội, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế, trước pháp luật về những nội dung thông tin đăng tải.
4. Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương
a) Phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan thực hiện công tác hậu cần cho các cuộc họp báo định kỳ hoặc đột xuất để phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí về hoạt động của ngành y tế.
b) Phối hợp với Văn phòng Bộ theo dõi, cập nhật và tổng hợp thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và dư luận xã hội liên quan tới các lĩnh vực, hoạt động thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Y tế và báo cáo lãnh dạo Bộ xem xét, xử lý kịp thời.
c) Phối hợp với Văn phòng Bộ theo dõi và xử lý những thông tin chưa chính xác mà các cơ quan báo chí viết về ngành y tế, kịp thời định hướng nội dung thông tin cho báo chí.
d) Chịu trách nhiệm đăng tải các thông tin y tế trên website của Trung tâm.
5. Các đơn vị thuộc Bộ Y tế
a) Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Y tế chịu trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí về lĩnh vực đơn vị phụ trách.
b) Chủ động đề xuất nội dung cần cung cấp thông tin cho báo chí và phối hợp với Văn phòng Bộ để cung cấp thông tin cho báo chí, chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Bộ trưởng Bộ Y tế về những nội dung đã cung cấp cho báo chí; cung cấp danh sách những người được ủy quyền phát ngôn gửi về Bộ Y tế (qua Văn phòng Bộ để tổng hợp báo cáo lãnh dạo Bộ Y tế).
c) Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn và Văn phòng Bộ để cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí theo quy định.
d) Trường hợp đặc biệt khi được Lãnh đạo Bộ Y tế ủy quyền, các đơn vị có thể cung cấp thông tin liên quan đến việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Bộ Y tế, các hoạt động chuyên môn của đơn vị nhưng phải thống nhất nội dung với Văn phòng Bộ và báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế trước khi thông tin.
Điều 9. Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế
1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế chịu trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí về lĩnh vực đơn vị phụ trách, kể cả trong trường hợp ủy quyền cho người khác.
2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế chủ động đề xuất nội dung cần cung cấp thông tin cho báo chí và phối hợp với Văn phòng Bộ để cung cấp thông tin cho báo chí đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn, chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Bộ trưởng Bộ Y tế về những nội dung đã cung cấp cho báo chí; cung cấp danh sách những người được ủy quyền phát ngôn gửi về Bộ Y tế (qua Văn phòng Bộ để tổng hợp báo cáo lãnh dạo Bộ Y tế).
3. Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn của các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế trực tiếp tham gia các buổi họp báo, gặp mặt báo chí của Bộ Y tế khi có yêu cầu để giải đáp về những vấn đề xã hội quan tâm thuộc chức năng quản lý của đơn vị.
4. Thường xuyên theo dõi các bài viết được đăng tải trên báo chí về những vấn đề liên quan tới các lĩnh vực quản lý nhà nước của đơn vị để kiểm tra, giải quyết bất cập (nếu có).
5. Căn cứ vào Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Y tế, các đơn vị chủ động xây dựng Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.
Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 10. Tổ chức thực hiện
Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế có trách nhiệm phổ biến, quán triệt Quy chế này tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, kịp thời phản ảnh về Bộ Y tế (Văn phòng Bộ) để báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế, trường hợp cần thiết có thể sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp.
Điều 11. Trách nhiệm thi hành và xử lý vi phạm
1. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ Y tế, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các quy định của Quy chế này.
2. Cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các quy định trong Quy chế này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của đơn vị. Định kỳ hằng năm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế, tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế về kết quả thực hiện (gửi về Văn phòng Bộ Y tế)./.
Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 01/2024/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 08/2023/TT-BTTTT ngày 28/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông và Thông tư 09/2023/TT-BTTTT ngày 28/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

Thông tư 01/2024/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 08/2023/TT-BTTTT ngày 28/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông và Thông tư 09/2023/TT-BTTTT ngày 28/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

Thông tin-Truyền thông

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi