Quyết định 3169/QĐ-BTP 2018 ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tư pháp

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

-----------

Số: 3169/QĐ-BTP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Hà Nội, ngày 28  tháng 12  năm 2018

 

 

 

 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin

trong hoạt động của Ngành Tư pháp năm 2019

----------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1226/QĐ-BTP ngày 06/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành Tư pháp giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành Tư pháp năm 2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp và Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);

- Ban chỉ đạo XDCPĐT Ngành Tư pháp (để chỉ đạo t/h);

- Bộ Thông tin và Truyền thông (để phối hợp);

- Lưu: VT, CNTT.

 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

(Đã ký)

 

 

Lê Thành Long

 

 

 

KẾ HOẠCH

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động

của Ngành Tư pháp năm 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3169/QĐ-BTP

Ngày 28 tháng 12  năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH

- Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

- Luật An toàn thông tin số 86/2015/QH13 ngày 19/11/2015;

- Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

- Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 26/8/2016 của Chính phủ về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020;

- Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo;

- Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

- Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020;

- Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

- Quyết định 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 các bộ, ngành, địa phương triển khai năm 2017;

- Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 30/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020;

- Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước;

- Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 triển khai tại các Bộ, ngành, địa phương năm 2018-2019;

- Quyết định số 1226/QĐ-BTP ngày 06/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành Tư pháp giai đoạn 2016-2020;

- Quyết định số 2438/QĐ-BTP ngày 27/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Tư pháp Phiên bản 1.0;

- Quyết định số 3110/QĐ-BTP ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tư pháp năm 2019;

- Công văn số 3405/BTTTT-THH ngày 08/10/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2019.

II. MỤC TIÊU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2019

1. Mục tiêu tổng quát:

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đẩy mạnh triển khai chính phủ điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của cơ quan; tiếp tục phát triển hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho hệ thống mạng của Bộ.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Nâng cao tỷ lệ trao đổi văn bản dưới dạng điện tử giữa Bộ với các cơ quan nhà nước; phấn đấu 90% các cuộc họp của Bộ với các cơ quan tư pháp địa phương được tổ chức trực tuyến;

- Tiếp tục nâng cao tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ; đồng thời nâng cao hơn nữa tỷ lệ xử lý hồ sơ dịch vụ công trực tuyến;

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống nền tảng kết nối, chia sẻ dùng chung;

- Đảm bảo Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp cung cấp đầy đủ thông tin theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Kết nối Cổng thông tin điện tử của Bộ với Cổng thông tin điện tử Chính phủ và các Bộ, ngành;

- Đảm bảo Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật cung cấp đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Nghị định số 52/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; kết nối, chia sẻ với trang/mục văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng/trang thông tin của Bộ, ngành, địa phương.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan

- Triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành cho các đơn vị thuộc Bộ và cơ quan thi hành án dân sự địa phương;

- Tiếp tục xây dựng, triển khai phần mềm quản lý cán bộ thi hành án dân sự;

- Nghiên cứu giải pháp nâng cấp phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê thi hành án dân sự;

- Nghiên cứu giải pháp xây dựng, triển khai hệ thống thông tin về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong cơ quan thi hành án dân sự;

- Tích hợp, liên thông dữ liệu giữa Phần mềm Giao, nhận nhiệm vụ của Bộ Tư pháp với Hệ thống theo dõi nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ khi có yêu cầu;

- Triển khai Hệ thống hỗ trợ sử dụng, khai thác các phần mềm ứng dụng.

2. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp

- Bổ sung, phát triển Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp năm 2019;

- Xây dựng Cổng thông tin điện tử quốc gia về Phổ biến giáo dục pháp luật;

- Nghiên cứu giải pháp xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia;

- Tiếp tục thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đã được công bố của Bộ Tư pháp.

3. Xây dựng, hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử

- Tiếp tục triển khai, tập huấn, hướng dẫn sử dụng, vận hành, điều chỉnh, bổ sung Phần mềm Quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý đáp ứng yêu cầu của công tác trợ giúp pháp lý;

- Triển khai, sử dụng phần mềm hỗ trợ kiểm tra rà soát hệ thống hóa, văn bản quy phạm pháp luật;

- Triển khai, sử dụng phần mềm theo dõi tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Tiếp tục phát triển các chức năng của Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch đáp ứng yêu cầu thực tiễn của Pháp luật về hộ tịch, chuẩn bị các điều kiện kết nối, chia sẻ dữ liệu;

- Triển khai mở rộng Hệ thống thông tin Đăng ký và quản lý hộ tịch trên toàn quốc, trong đó có phân hệ đăng ký khai sinh và cấp số định danh cá nhân;

- Nâng cấp phần mềm thống kê, triển khai mở rộng đến cấp xã (Nâng cấp phần mềm theo Thông tư thay thế Thông tư 04/2016/TT-BTP và triển khai mở rộng đến cấp xã);

- Xây dựng phần mềm quản lý thông tin đấu giá tài sản;

- Xây dựng thí điểm phần mềm quản lý chứng thực dùng chung;

- Tập trung quản lý, vận hành Hệ thống đăng ký giao dịch bảo đảm trực tuyến đảm bảo hoạt động ổn định, thông suốt, an toàn, hiệu quả và tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện phần mềm đăng ký trực tuyến theo các quy định pháp luật mới ban hành;

- Nâng cấp Phần mềm Kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự;

- Tiếp tục xây dựng, triển khai cơ sở dữ liệu về thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành;

- Triển khai việc cung cấp thông tin điện tử từ cơ quan thi hành án dân sự cho cơ quan quản lý lý lịch tư pháp;

- Triển khai sử dụng Phần mềm Tiếp nhận, hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự.

4. Phát triển nguồn nhân lực

-  Cử công chức, viên chức phù hợp đi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về xây dựng, triển khai kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ; đào tạo các nội dung chuyên sâu về quản trị mạng, quản trị hệ thống, an toàn, an ninh thông tin; bồi dưỡng công chức, viên chức theo chuẩn tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin;

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho công chức, viên chức về kỹ năng sử dụng, khai thác các phần mềm ứng dụng, các hệ thống thông tin phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ; khai thác, sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin hệ thống mạng máy tính của Bộ Tư pháp.

5. Phát triển hạ tầng kỹ thuật

- Nghiên cứu các giải pháp tiên tiến, các công nghệ mới, hiện đại; đầu tư một số hạng mục cho Trung tâm dữ liệu điện tử của Bộ nhằm đảm bảo cơ sở hạ tầng thiết yếu hoạt động ổn định, an toàn liên tục cho các ứng dụng, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu điện tử thuộc Bộ;

- Kịp thời cập nhật, gia hạn các phần mềm bảo mật, gia hạn bảo hành thiết bị nhằm đảm bảo an toàn thông tin mạng, bảo vệ các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành tại Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp;

- Tiếp tục triển khai thuê lưu trữ dự phòng cho Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp đảm bảo an toàn cho hệ thống trong triển khai các ứng dụng lớn của Bộ, ngành;

- Tiếp tục triển khai Dự án "Tăng cường năng lực xử lý thông tin, lưu trữ dữ liệu và đảm bảo an toàn thông tin cho Trung tâm Dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp" theo lộ trình đã được phê duyệt;

- Triển khai Dự án Hệ thống Hội nghị truyền hình đến các Chi cục Thi hành án dân sự trên toàn quốc (đầu tư Hạ tầng, Phần mềm, Thiết bị đầu cuối).

6. Bảo đảm an toàn thông tin

- Tích cực đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng chữ ký số trong trao đổi, xử lý văn bản giữa các đơn vị thuộc Bộ;

- Xác định đảm bảo an toàn thông tin gắn liền với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ; tăng cường triển khai đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng, hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ;

- Kiện toàn, bố trí cán bộ chuyên trách quản lý về quản trị mạng, quản trị hệ thống, an toàn, an ninh thông tin cho đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin;

- Nghiêm túc thực hiện theo các văn bản quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và văn bản hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác bảo đảm an toàn thông tin.

IV. GIẢI PHÁP

1. Giải pháp môi trường chính sách:

- Xây dựng, duy trì, cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Tư pháp; Đảm bảo tuân thủ các nội dung của Kiến trúc Chính phủ điện tử khi thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin;

- Cập nhật, kịp thời phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về công nghệ thông tin của Nhà nước và của Bộ; Xây dựng các quy chế, quy định trong việc quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng các phần mềm chuyên ngành;

- Hoàn thiện các cơ chế chính sách hỗ trợ việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Tư pháp: Thực hiện chuẩn hoá quy trình nghiệp vụ; ban hành các quy định chuẩn về thông tin trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ; ban hành các văn bản, quy chế về việc xây dựng, quản lý, vận hành, cập nhật, khai thác và sử dụng các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành; ban hành các quy định và tiêu chuẩn cụ thể về việc sử dụng công nghệ thông tin đối với cán bộ, công chức, viên chức; quy chế, quy định về ứng dụng chữ ký số;

- Xây dựng các cơ chế, chính sách thúc đẩy người dân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ do cơ quan Bộ cung cấp qua môi trường mạng;

- Xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp thu hút, sử dụng và giữ nhân lực chất lượng cao về công nghệ thông tin làm việc tại Bộ, Ngành;

- Đưa việc ứng dụng công nghệ thông tin thành tiêu chí bình xét Thi đua khen thưởng đối với các đơn vị trong Bộ, ngành.

            2. Giải pháp về tài chính:      

Huy động các nguồn vốn khác nhau trong và ngoài nước để phát triển hạ tầng công nghệ, ưu tiên triển khai các dự án trọng điểm về ứng dụng công nghệ thông tin trong Ngành Tư pháp, các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cá nhân và tổ chức; tích cực tìm kiếm nguồn vốn ODA và hợp tác với nước ngoài để thực hiện các dự án lớn, triển khai trên diện rộng.

3. Giải pháp gắn kết chặt chẽ ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính:

- Thực hiện Chương trình phối hợp số 3035/CTPH-BTTTT-BNV của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ về thúc đẩy gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020;

- Thực hiện chuẩn hóa quy trình, thủ tục hành chính; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ;

- Kết hợp, gắn công tác ứng dụng công nghệ thông tin với công tác cải cách hành chính và tiếp tục xây dựng nền hành chính điện tử trong Ngành Tư pháp.

4. Giải pháp tổ chức, thực hiện:

- Phát huy mạnh mẽ hơn nữa sự tham gia trực tiếp của Lãnh đạo Bộ, Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Ngành Tư pháp, vai trò của Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ trong việc đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ, ngành;
          
   - Tiếp tục phát huy vai trò đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin của Cục Công nghệ thông tin trong việc tham mưu, giúp Bộ trưởng thống nhất quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn Ngành; là đầu mối tổ chức thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ nhằm đảm bảo đầu tư hiệu quả, tránh trùng lắp trong việc ứng dụng công nghệ thông tin;

- Quy trình xây dựng, phê duyệt, triển khai thực hiện dự án ứng dụng công nghệ thông tin phải phù hợp với nội dung của Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin chung và phù hợp với nhu cầu thực tiễn, kế thừa được thành quả của các dự án đã triển khai;

- Tuyên truyền nâng cao hiểu biết, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Bộ và các cơ quan thi hành án dân sự địa phương về vai trò và tiện ích của việc ứng dụng công nghệ thông tin;

- Phát huy sự phối hợp của các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan thi hành án dân sự địa phương với Cục Công nghệ thông tin để đảm bảo việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại mỗi đơn vị đạt hiệu quả cao;

- Bảo đảm tuân thủ Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Tư pháp đã được ban hành.

5. Các giải pháp kỹ thuật công nghệ và các giải pháp khác

Thực hiện nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử.

V. DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN

(Theo Phụ lục  kèm theo Kế hoạch này)

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm:

- Phối hợp chặt chẽ với Cục Công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Kế hoạch này; sử dụng kết quả của các dự án theo Kế hoạch phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ; tránh trùng lắp, lãng phí;

- Đưa nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin vào kế hoạch công tác năm 2019, đảm bảo ứng dụng, phát triển, công nghệ thông tin là nội dung bắt buộc trong từng kế hoạch công tác, từng đề án, dự án đầu tư của đơn vị; khuyến khích sắp xếp, có biện pháp sử dụng đúng quy định kinh phí tự chủ được giao để triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan, đơn vị;

- Khai thác và tạo lập, cập nhật thông tin do đơn vị quản lý vào các Hệ thống thông tin chuyên ngành sử dụng chung của đơn vị, của Bộ đã được xây dựng, triển khai; khai thác có hiệu quả cơ sở hạ tầng kỹ thuật dùng chung của Bộ;

- Cử cán bộ phù hợp tham gia các đợt tập huấn, triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin do Bộ tổ chức.

2. Cục Công nghệ thông tin:

- Đơn vị thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Ngành Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ triển khai các giải pháp tổng thể, các ứng dụng dùng chung, ứng dụng chuyên ngành theo nhiệm vụ được giao;

- Tăng cường vai trò tham mưu, quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành Tư pháp, thường xuyên kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; đề xuất các giải pháp cụ thể để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, trình lãnh đạo Bộ;

- Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ có liên quan để kiểm tra, đánh giá tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại địa phương;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, lập dự án cho các nhiệm vụ trong Kế hoạch trình Bộ phê duyệt;

- Xây dựng và trình Bộ ban hành các văn bản thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong Ngành Tư pháp và các quy chế, quy định về quản lý ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Tư pháp;

- Nghiên cứu sự phù hợp, tính tương thích và quy định các chuẩn về cơ sở dữ liệu, chuẩn về công nghệ, về Cổng thông tin điện tử, về các hệ thống thông tin... để đảm bảo sự hoạt động thông suốt của hệ thống;

- Tổ chức, phối hợp và hướng dẫn các đơn vị trong Bộ Tư pháp ứng dụng các kết quả của Kế hoạch này.

3. Văn phòng Bộ:

Văn phòng Bộ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin trong việc đôn đốc, triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành theo Quyết định 28/2018/QĐ-TTg;

Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin trong công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện, tham mưu việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ.

4. Cục Kế hoạch - Tài chính:

Cục Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin trong việc phân bổ kinh phí trong dự toán ngân sách được giao cho các hạng mục của Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành Tư pháp và của các đơn vị năm 2019 đảm bảo hiệu quả, tránh trùng lắp.

5. Vụ Tổ chức cán bộ:

Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin xây dựng Chương trình bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác công nghệ thông tin để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

6. Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực:

Tiếp tục phối hợp với Cục Công nghệ thông tin để triển khai Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch và các ứng dụng công nghệ thông tin khác có liên quan.

7. Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật:

Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin xây dựng, vận hành Cổng thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật và Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia.

8. Vụ Thi đua - Khen thưởng:

Vụ Thi đua - Khen thưởng có trách nhiệm đưa công tác ứng dụng công nghệ thông tin là tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng năm 2019.

9. Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

- Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện các ứng dụng công nghệ thông tin do Bộ Tư pháp xây dựng, triển khai nhằm khai thác có hiệu quả cơ sở hạ tầng kỹ thuật dùng chung của Bộ;

- Căn cứ trên Kế hoạch này và Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của UBND tỉnh để ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở;

- Triển khai cập nhật chính xác, kịp thời, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật;

- Cử cán bộ phù hợp tham gia các đợt tập huấn, triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin do Bộ Tư pháp tổ chức.

10. Cơ quan Thi hành án dân sự:

- Tổng cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Cục Công nghệ thông tin phổ biến, hướng dẫn các Cơ quan Thi hành án dân sự địa phương thực hiện Kế hoạch; Kiểm tra, đôn đốc các Cơ quan Thi hành án dân sự địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch;

- Triển khai có hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống cơ quan thi hành án dân sự;

- Các cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm vận hành, sử dụng hiệu quả hệ thống Hội nghị truyền hình trên môi trường mạng internet.

 

 

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Thành Long

 

 

  

BỘ TƯ PHÁP

-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

 

 

Phụ lục

DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN TRỌNG TÂM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH TƯ PHÁP NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định s3169/QĐ-BTP ngày 28  tháng 12 năm 2018 của Bộ Tư pháp)

 

TT

Tên dự án, nhiệm vụ

Sản phẩm chủ yếu

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Nguồn kinh phí

I

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG NỘI BỘ CƠ QUAN

1

Triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành cho các đơn vị thuộc Bộ và cơ quan thi hành án dân sự địa phương

Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành được triển khai đến các đơn vị thuộc Bộ và cơ quan thi hành án dân sự địa phương

Cả năm

- Cục CNTT;

- Tổng cục THADS

 

- Các đơn vị thuộc Bộ;

- Cục THADS địa phương

- Nguồn kinh phí Mua sắm một số phần mềm

- Nguồn phí Thi hành án

2

Tiếp tục xây dựng, triển khai phần mềm quản lý cán bộ thi hành án dân sự

Phần mềm Quản lý cán bộ thi hành án dân sự được Cục CNTT chủ trì xây dựng và Tổng cục THADS chủ trì triển khai

Cả năm

- Cục CNTT

- Tổng cục THADS

 

Nguồn phí Thi hành án dân sự

3

Nghiên cứu giải pháp nâng cấp phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê thi hành án dân sự

Nghiên cứu Phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê thi hành án dân sự được để nâng cấp

Cả năm

Cục CNTT

Tổng cục THADS

Nguồn phí Thi hành án dân sự

4

Nghiên cứu giải pháp xây dựng, triển khai hệ thống thông tin về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong cơ quan thi hành án dân sự

Nghiên cứu Hệ thống thông tin về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong cơ quan thi hành án dân sự để xây dựng, triển khai

Cả năm

Cục CNTT

Tổng cục THADS

Nguồn phí Thi hành án dân sự

5

Tích hợp, liên thông dữ liệu giữa Phần mềm Giao, nhận nhiệm vụ của Bộ Tư pháp với Hệ thống theo dõi nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ khi có yêu cầu

Phần mềm Giao, nhận nhiệm vụ của Bộ Tư pháp được tích hợp, liên thông dữ liệu với Hệ thống theo dõi nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ

Khi có yêu cầu

Cục CNTT

Văn phòng Bộ

Không sử dụng kinh phí

6

Triển khai Hệ thống hỗ trợ sử dụng, khai thác các phần mềm ứng dụng

Hệ thống hỗ trợ sử dụng, khai thác các phần mềm ứng dụng được triển khai

Quý I, II

Cục CNTT

 

Nguồn kinh phí Mua sắm một số phần mềm

II

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

 

1

Bổ sung, phát triển Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp năm 2019

Các trang thông tin, chuyên mục về trợ giúp pháp lý, tiếp cận thông tin, thi đua - khen thưởng, đấu giá tài sản, quản lý xử lý VPHC, bồi thường nhà nước... được xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện

Cả năm

Cục CNTT

Một số đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Nguồn kinh phí Mua sắm một số phần mềm

2

Xây dựng Cổng thông tin điện tử quốc gia về Phổ biến giáo dục pháp luật

Cổng thông tin điện tử về phổ biến giáo dục pháp luật được xây dựng

Cả năm

Cục CNTT

Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật

Nguồn kinh phí Mua sắm một số phần mềm

3

Nghiên cứu giải pháp xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia

Tủ sách pháp luật điện tử được nghiên cứu xây dựng

Cả năm

Cục CNTT

Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật

Nguồn kinh phí Mua sắm một số phần mềm

4

Tiếp tục thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đã được công bố của Bộ Tư pháp

Các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ tiếp tục được triển khai thực hiện

Cả năm

Các đơn vị thuộc Bộ

Cục CNTT

 

IV

XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN HTTT, CSDL CHUYÊN NGÀNH; HTTT, CSDL QUỐC GIA

 

1

Tiếp tục triển khai, tập huấn, hướng dẫn sử dụng, vận hành, điều chỉnh, bổ sung Phần mềm Quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý đáp ứng yêu cầu của công tác trợ giúp pháp lý

Phần mềm Quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý được triển khai, tập huấn, hướng dẫn sử dụng

Cả năm

Cục Trợ giúp pháp lý

Cục CNTT

Nguồn kinh phí do Cục TGPL bảo đảm

2

Triển khai, sử dụng phần mềm hỗ trợ kiểm tra rà soát hệ thống hóa, văn bản quy phạm pháp luật

Phần mềm được đưa vào triển khai, sử dụng

Cả năm

Cục Kiểm tra VBQPPL

Cục CNTT

Nguồn kinh phí do Cục Kiểm tra VBQPPL bảo đảm

3

Triển khai, sử dụng phần mềm theo dõi tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Phần mềm được đưa vào triển khai, sử dụng

Cả năm

Vụ Các VĐCXDPL

Cục CNTT

Nguồn kinh phí do Vụ Các VĐCXDPL bảo đảm

4

Tiếp tục phát triển các chức năng của Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch đáp ứng yêu cầu thực tiễn của Pháp luật về hộ tịch

Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch tiếp tục được phát triển đáp ứng yêu cầu thực tiễn của Pháp luật về hộ tịch, chuẩn bị các điều kiện kết nối, chia sẻ dữ liệu

Cả năm

Cục CNTT

- Cục HTQTCT;

- UBND các tỉnh, TP

Nguồn kinh phí Mua sắm một số phần mềm

5

Triển khai mở rộng Hệ thống thông tin Đăng ký và quản lý hộ tịch trên toàn quốc, trong đó có phân hệ đăng ký khai sinh và cấp số định danh cá nhân

Hệ thống thông tin Đăng ký và quản lý hộ tịch, trong đó có Phân hệ đăng ký khai sinh và cấp số định danh cá nhân được triển khai mở rộng trên toàn quốc

Cả năm

Cục CNTT

- Cục HTQTCT;

- UBND các tỉnh, TP

Nguồn kinh phí Mua sắm một số phần mềm

6

Nâng cấp Phần mềm thống kê ngành Tư pháp và triển khai mở rộng đến cấp xã

Phần mềm Thống kê ngành Tư pháp được nâng cấp theo quy định của Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê Ngành Tư pháp và được triển khai mở rộng đến cấp xã

Cả năm

Cục CNTT

Cục Kế hoạch - Tài chính

Nguồn kinh phí Mua sắm một số phần mềm

7

Xây dựng phần mềm quản lý thông tin đấu giá tài sản

Phần mềm quản lý thông tin đấu giá tài sản được xây dựng, triển khai

Cả năm

Cục CNTT

Cục Bổ trợ tư pháp

Nguồn kinh phí Mua sắm một số phần mềm

8

 

Xây dựng thí điểm phần mềm quản lý chứng thực dùng chung

Phần mềm quản lý chứng thực dùng chung được xây dựng

Cả năm

Cục CNTT

Cục Bổ trợ tư pháp

Nguồn kinh phí Mua sắm một số phần mềm

9

Tập trung quản lý, vận hành Hệ thống đăng ký giao dịch bảo đảm trực tuyến đảm bảo hoạt động ổn định, thông suốt, an toàn, hiệu quả và tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện phần mềm đăng ký trực tuyến theo các quy định pháp luật mới ban hành

Hệ thống đăng ký giao dịch bảo đảm trực tuyến hoạt động ổn định, thông suốt, an toàn, hiệu quả và được nghiên cứu, hoàn thiện theo các quy định pháp luật mới ban hành

Cả năm

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

Cục CNTT

Nguồn kinh phí do "Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm" bảo đảm

10

Nâng cấp Phần mềm Kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự

Phần mềm Kế toán nghiệp vụ Thi hành án dân sự được nâng cấp

Quý II

Tổng cục THADS

 

Nguồn kinh phí do Tổng cục Thi hành án dân sự bảo đảm

11

Tiếp tục xây dựng, triển khai cơ sở dữ liệu về thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành

Cơ sở dữ liệu về thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành được Cục CNTT chủ trì xây dựng và Tổng cục Thi hành án dân sự chủ trì triển khai

Cả năm

- Cục CNTT

- Tổng cục THADS

 

Nguồn phí Thi hành án dân sự

12

Triển khai việc cung cấp thông tin điện tử từ cơ quan thi hành án dân sự cho cơ quan quản lý lý lịch tư pháp

Việc cung cấp thông tin điện tử từ cơ quan thi hành án dân sự cho cơ quan quản lý lý lịch tư pháp được triển khai

Cả năm

Tổng cục THADS

- Cục CNTT

- Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia

Nguồn kinh phí do Tổng cục Thi hành án dân sự bảo đảm

13

Triển khai sử dụng Phần mềm Tiếp nhận, hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự

Phần mềm được triển khai, đưa vào sử dụng tại Tổng cục THADS và Cục THADS trên cả nước

Cả năm

Tổng cục THADS

Cục CNTT

Nguồn kinh phí do Tổng cục Thi hành án dân sự bảo đảm

V

PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

 

1

Nghiên cứu các giải pháp tiên tiến, các công nghệ mới, hiện đại; đầu tư một số hạng mục cho Trung tâm dữ liệu điện tử của Bộ nhằm đảm bảo cơ sở hạ tầng thiết yếu hoạt động ổn định, an toàn liên tục cho các ứng dụng, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu điện tử thuộc Bộ

Bao gồm: Trang bị Thiết bị, sản phẩm kiểm soát truy cập Web (Secure Web Gateway); Trang bị hệ thống mạng không dây quản lý tập trung tăng cường bảo mật, quản lý kết nối và mở rộng diện tích phủ sóng trong khuôn viên Bộ; Trang bị hệ thống Máy phát điện dự phòng.

 

Cả năm

Cục CNTT

 

 

Nguồn kinh phí Mua tài sản cho Trung tâm Dữ liệu điện tử (Theo Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin)

2

Kịp thời cập nhật, gia hạn các phần mềm bảo mật, gia hạn bảo hành thiết bị nhằm đảm bảo an toàn thông tin mạng, bảo vệ các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành tại Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp

Bao gồm: Hệ thống tường lửa database CheckPoint; Hệ thống phòng chống tấn công và xâm nhập trái phép IPS CheckPoint Database; Hệ thống phòng chống quét Virus máy chủ máy trạm; Hệ thống lọc thư rác và quét virus cho thư điện tử Pine App; Mua gia hạn chế độ bảo hành cho các thiết bị quan trọng trong hệ thống TTTHDL (Core Switch; máy chủ Blade; Chassic Blade; SAN Storage; thiết bị sao lưu; thiết bị lưu điện)

Cả năm

Cục CNTT

 

Nguồn kinh phí cập nhật các phần mềm bảo mật và gia hạn bảo hành thiết bị

3

Tiếp tục triển khai thuê lưu trữ dự phòng cho Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp đảm bảo an toàn cho hệ thống trong triển khai các ứng dụng lớn của Bộ, ngành

Hệ thống công nghệ thông tin của Bộ được đảm bảo hoạt động an toàn, thông suốt

Cả năm

Cục CNTT

 

Nguồn kinh phí Thuê lưu trữ dự phòng cho Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp

4

Tiếp tục triển khai Dự án "Tăng cường năng lực xử lý thông tin, lưu trữ dữ liệu và đảm bảo an toàn thông tin cho Trung tâm Dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp" theo lộ trình đã được phê duyệt

Dự án được tiếp tục triển khai theo tiến độ đề ra

Cả năm

Cục CNTT

 

Ngân sách Dự án

5

Triển khai Dự án Hệ thống Hội nghị truyền hình đến các Chi cục Thi hành án dân sự trên toàn quốc (đầu tư Hạ tầng, Phần mềm, Thiết bị đầu cuối).

Hệ thống Hội nghị truyền hình được triển khai mở rộng đến cấp Chi cục Thi hành án dân sự

Cả năm

Cục CNTT

- Tổng cục THADS;

- Cơ quan THADS;

- Cục KHTC

Nguồn phí Thi hành án dân sự

 

thuộc tính Quyết định 3169/QĐ-BTP

Quyết định 3169/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành Tư pháp năm 2019
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3169/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Thành Long
Ngày ban hành:28/12/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch , Thông tin-Truyền thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Phấn đấu tổ chức họp trực tuyến 90% cuộc họp giữa Bộ Tư pháp và địa phương

Ngày 28/12/2018, Bộ Tư pháp ra Quyết định 3169/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành Tư pháp năm 2019.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh triển khai Chính phủ điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của cơ quan; phát triển hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho hệ thống mạng. Cụ thể:

- Nâng cao tỷ lệ trao đổi văn bản dưới dạng điện tử giữa Bộ với các cơ quan nhà nước; phấn đấu 90% các cuộc họp của Bộ với các cơ quan tư pháp địa phương được tổ chức trực tuyến;

- Tiếp tục nâng cao tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ; đồng thời nâng cao hơn nữa tỷ lệ xử lý hồ sơ dịch vụ công trực tuyến;

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống nền tảng kết nối, chia sẻ dùng chung;

- Đảm bảo Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định của pháp luật; kết nối Cổng thông tin điện tử của Bộ với Cổng thông tin điện tử Chính phủ và các Bộ, ngành…

Ngoài ra, Quyết định còn quy định cụ thể về nội dung Kế hoạch, các giải pháp, Danh mục nhiệm vụ, đề án…

Quyết định có hiệu lực từ ngày 28/12/2018.

Xem chi tiết Quyết định3169/QĐ-BTP tại đây

tải Quyết định 3169/QĐ-BTP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi